درباره نشریه
ISSN:
1735-7152
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر حسن غفوری فرد
مدیر مسئول:
مهندس مسعود حجت
سردبیر:
دکتر گئورگ قره پتیان
مدیر اجرایی:
مهندس علی اصغر خدادوست آرانی
مسئول اشتراک:
زهرا حق شناس
تلفن:
021-64543504
دورنگار:
021-64543504
سایت اختصاصی:
www.jiaeee.com
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاک 39، ساختمان 55، طبقه دوم، مجله علمی پژوهشی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
صندوق پستی:
14158
اشتراک:
دورنگار:
021-64543504
پست الکترونیک:
haghsheno59@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/15
صاحب امتیاز
دکتر حسن غفوری فرد
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: الکترونیک
Hasan Ghafoorifard
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electronic
مدیر مسئول
مهندس مسعود حجت
مهندس مسعود حجت

سردبیر
دکتر گئورگ قره پتیان
استاد مهندسی برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevork B Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Power Engineering Group
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
اعضای تحریریه
دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: قدرت، ماشین های برقی
Seyyed Hashem Oraee Mirzamani
Professor Department of electrical engineering
Sharif University of Technology
Specialist: the power, Electrical Machines
دکتر پرویز جبه دارمارالانی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق
Parviz Jabbeh Dar Maralani
Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Electrical and Electronics Engineering
دکتر فرخ حجت کاشانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Farrokh Hojjat Kashani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر علی آقاگل زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات سیستم
Ali Agha Gol Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering - Telecommunications System
دکتر حسن غفوری فرد
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: الکترونیک
Hasan Ghafoorifard
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electronic
کریم فائز
استاد
رشته تخصصی: شناسایی آماری الگو- بینایی ماشین- شبکه های عصبی-
Karim Faez

دکتر خلیل مافی نژاد
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک
Khalil Mafinezhad
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Electronic
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
استاد مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: الکترونیک
Mohammad Kazem Moravvej Farshi
Professor, Electrical and Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronic
دکتر شمس الدین مهاجر زاده
استاد گروه مهندسی الکترونیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: الکترونیک
Shamsoddin Mohajerzadeh
Professor Department of Electronic Engineering
University of Tehran
Specialist: Electronic
دکتر سید حسین حسینی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، برق الکترونیک، الکترونیک صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، کیفیت برق، هارمونیک و VAR Compe
Seyed Hosein Hoseini
Professor
University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Power Electronics, Industrial Electronics, Renewable Energy, Power Quality, Harmonics and VAR Compe
دکتر حیدرعلی شایان فر
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: قدرت
Heydar Ali Shayan Far
Professor Electrical Engineering Department
Iran University of Science and Technology
Specialist: the power
دکتر مهرداد عابدی
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت
Mehrdad Abedi
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power
دکتر حسین عسکریان ابیانه
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت، حفاظت از سیستم قدرت
Hosein Askarian Abyaneh
Professor Faculty of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power, Power System Protection
دکتر جواد فیض
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی، مهندسی برق و کامپیوتر
Jawad Faiz
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Design and Modeling of Electrical Machines, Electrical Engineering and Computer
دکتر گئورگ قره پتیان
استاد مهندسی برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevork B Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Power Engineering Group
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
دکتر محمدباقر منهاج
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق و کنترل
Mohammad Bagher Menhaj
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control, Electrical engineering and control
دکتر سید کمال الدین نیک روش
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق - کنترل
Kamaleddin Nik Ravesh
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical control engineering
دکتر همایون عریضی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات، الکترومغناطیس؛ آنتن ها
homyoon Oraizi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications, Electromagnetics; Antennas
دکتر محمود کمره ای
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات
Mahmoud Kamarei
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر عبدالعلی عبدی پور
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مخابرات
Abdol Ali Abdi Pour
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Telecommunications
مدیر اجرایی
مهندس علی اصغر خدادوست آرانی
مهندس علی اصغر خدادوست آرانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۷