درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
جواد وندنوروز
مدیر مسئول:
جواد وندنوروز
سردبیر:
دکتر سید محمد هاشمی
مدیرداخلی:
مهدی وندنوروز
تلفن:
021-88831065
021-88342364
سایت اختصاصی:
www.hsh1395.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، کوچه شهید نظری، پلاک 36، واحد 6
تلفن همراه:
09122177176
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/30
صاحب امتیاز
جواد وندنوروز

مدیر مسئول
جواد وندنوروز

سردبیر
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر محمد روشن
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Roshan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
دکتر طهمورث بشیریه
دکتر طهمورث بشیریه

احمد خزاعی
احمد خزاعی

دکتر علی آل بویه

Ali Alebouyeh

حسین جلیل زاده
حسین جلیل زاده

مدیرداخلی
مهدی وندنوروز
مهدی وندنوروز

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۰