درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جواد وندنوروز
مدیر مسئول:
جواد وندنوروز
مدیرداخلی:
مونس کشاورز ملایی
تلفن:
021-88831065
021-88342364
سایت اختصاصی:
www.hsh1395.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، کوچه شهید نظری، پلاک 36، واحد 6
تلفن همراه:
09122177176
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/07
صاحب امتیاز
جواد وندنوروز

مدیر مسئول
جواد وندنوروز

اعضای تحریریه
دکتر خدابخش اسداللهی

دکتر ابوالحسن امین مقدسی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

دکتر اسماعیل تاج بخش
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ismaeil Tajbakhsh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سهیلا صلاحی مقدم
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Soheila Salahi Moghadam
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر توفیق سبحانی
دکتر توفیق سبحانی

دکتر مهدی رضایی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mehdi Rezaee
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دکتر میرمنصور ثروت
دکتر میرمنصور ثروت

دکتر صدیقه علیپور
دکتر صدیقه علیپور

مدیرداخلی
مونس کشاورز ملایی
مونس کشاورز ملایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۸