درباره نشریه
ISSN:
2383-4463
eISSN:
2383-4463
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
بازرسی کل ناجا
مدیر مسئول:
دکتر مهدی معصوم بیگی
سردبیر:
دکتر سید محمد اعرابی
جانشین سردبیر:
فرهاد نظامی
دبیر تحریریه:
دکتر حسین بجانی
دبیراجرایی:
دکتر سید مرتضی صالحی
مدیر اجرایی:
مهدی جراحی دربان
ویراستار انگلیسی:
عرفان نیکوپرست
تلفن:
021-81824351
سایت اختصاصی:
si.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، میدان عطار، مجتمع 12 فروردین، ستاد فرماندهی ناجا، بازرسی کل، مرکز تحقیقات کاربردی ، کدپستی: 1996711174
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/30
مدیر مسئول
دکتر مهدی معصوم بیگی
دکتر مهدی معصوم بیگی

سردبیر
دکتر سید محمد اعرابی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Seyyed Mohammad Arabi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
جانشین سردبیر
فرهاد نظامی

Farhad Nezami

دبیر تحریریه
دکتر حسین بجانی

رشته تخصصی: مدیریت آموزش
Hossein Bejani

Specialist: Training Management
اعضای تحریریه
داریوش رحمتی
دانشیار گروه مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: استراتژی - مدیریت - رفتار - ارتباطات
Dariush Rahmati
Associate Professor, Military science university
Amin Police University
Specialist: Strategy - Management - Behavior - Communication
دکتر محمدعلی عامری
دانشیار مدیریت
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
رشته تخصصی: مدیریت پیشگیری از جرم، مدیریت منابع انسانی ، پژوهش و تحقیقات، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت آموزشی ، فرماندهی و مدیریت
Mohamad Ali Amari
Associate Professor, management
Specialist: Crime Prevention Management
دکتر خدابخش کتولی نژاد

رشته تخصصی: امنیت داخلی
Khodabakhsh Katoolinezhad

Specialist: indoor security
دکتر جلیل یونسی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: سنجش و اندازه گیری
Jalil Younesi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: evaluating and measuring
دکتر علی محمد احمدوند
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق، حقوق خصوصی، حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili
Associate Professor, law andpolitical science
University of Tehran
Specialist: law
دکتر سید محمد اعرابی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Seyyed Mohammad Arabi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر محمدحسین الیاسی

دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Hossein Elyasi

Imam Hossein University
Specialist: Psychology
دکتر محمدجواد شریعت باقری
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Javad Shariat Bagheri
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International rights
دکتر محمد وزین کریمیان
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق عمومی، مدیریت
Mohammad Vazin Karimian
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: public rights, Management
دکتر مسعود موحدی
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت
Masoud Movahedi
Assistant Professor
Specialist: Management
دکتر مهدی ناظمی

دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Nazemi

Imam Hossein University
Specialist: Management
ویراستار انگلیسی
عرفان نیکوپرست
عرفان نیکوپرست

Erfan Niko Parast

دبیراجرایی
دکتر سید مرتضی صالحی
سرهنگ
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Morteza Salehi

Specialist: Low
مدیر اجرایی
مهدی جراحی دربان

Mahdi Jarrahi Darban

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۴