درباره نشریه
ISSN:
2383-4463
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
بازرسی کل ناجا
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی نوری نژاد
سردبیر:
دکتر سیدمحمد اعرابی
دبیراجرایی:
دکتر سیدمرتضی صالحی
مدیر اجرایی:
حسین بجانی
تلفن:
021-81824351
سایت اختصاصی:
si.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، میدان عطار، مجتمع 12 فروردین، ستاد فرماندهی ناجا، بازرسی کل، مرکز تحقیقات کاربردی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/18
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی نوری نژاد
دکتر محمدعلی نوری نژاد
معاون هماهنگ کننده ناجا
رشته تخصصی: مدیریت
Mohammad Ali Noorinejad
Deputy Coordinator of NAJA,
Specialist: Management
سردبیر
دکتر سیدمحمد اعرابی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Seyyed Mohammad Arabi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
هیات تحریریه
دکتر داریوش رحمتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Dariush Rahmati
Specialist: Business Management
دکتر محمدعلی عامری
رشته تخصصی: مدیریت پیشگیری از جرم
Mohamad Ali Amari
Specialist: Crime Prevention Management
دکتر خدابخش کتولی نژاد
رشته تخصصی: امنیت داخلی
Khodabakhsh Katoolinezhad
Specialist: indoor security
دکتر جلیل یونسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: سنجش و اندازه گیری
Jalil Younesi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: evaluating and measuring
دکتر علی محمد احمدوند
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor, Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر محسن اسماعیلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohsen Esmaeeli
Professor, University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر سیدمحمد اعرابی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Seyyed Mohammad Arabi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر محمدحسین الیاسی
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Hossein Elyasi
Imam Hossein University
Specialist: Psychology
دکتر محمدجواد شریعت باقری
واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Javad Shariat Bagheri
Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: International rights
دکتر محمد وزین کریمیان
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق عمومی، مدیریت
Mohammad Vazin Karimian
Assistant Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: public rights, Management
دکتر مسعود موحدی
استادیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت
Masoud Movahedi
Assistant Professor,
Specialist: Management
دکتر مهدی ناظمی
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Nazemi
Imam Hossein University
Specialist: Management
ویراستار انگلیسی
امیرحسین باقری
رشته تخصصی: مترجمی زبان انگلیسی
Amir Hossein Bagheri
Specialist: English language translation
دبیراجرایی
دکتر سیدمرتضی صالحی
سرهنگ
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Morteza Salehi
Specialist: Low
مدیر اجرایی
حسین بجانی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش
Hossein Bejani
Specialist: Training Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۸