درباره نشریه
ISSN:
2008-5907
eISSN:
2423-5091
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر بابک سهرابی
سردبیر:
دکتر محسن نظری
سایت اختصاصی:
jibm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران ، خیابان جلال آل احمد، ضلع جنوبی پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدیر، طبقه دوم، دفتر مجلات ، ، کدپستی: 1411713114
صندوق پستی:
6311-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/22
مدیر مسئول
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
سردبیر
دکتر محسن نظری
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد نظری، اقتصاد، اقتصاد بخش عمومی ، اقتصاد سنجی
Mohsen Nazari
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Pricing, Cocreation, Coopetition, Quality Cues, Signaling Theory
اعضای تحریریه
دکتر علی صنایعی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ali Sanayei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Business Management
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر مهرداد مدهوشی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی
Mehrdad Madhoushi
Professor Faculty of Management
University of Mazandaran
Specialist: Knowledge Management, Management of information system orientation
دکتر میراحمد امیرشاهی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت اداری و بازرگانی
Mir Ahmad Amirshahi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Management, Administrative and Commercial Management
دکتر محمد حقیقی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو
Mohammad Haghighi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Computer Science, Engineering, Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance Business, Management and Accounting, Multidisciplinary
دکتر محمدعلی شاه حسینی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، سیاستگذاری بازرگانی
Mohammad Ali Shahhoseini
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management & Business Policy
دکتر امیر خانلری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بازاریابی، تحقیق بازاریابی، رفتار مصرف کننده CRM
Amir Khanlari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Faculty of Marketing Management, Marketing Research, CRM Consumer Behavior
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد تمام
رشته تخصصی: مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Alli Asghar Anvary Rostamy

Specialist: Finance Investment Management
دکتر حسین رحمان سرشت
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hosein Rahmansereshat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر عبدالحمید ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Abdolhamid Ebrahimi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor Department of Commerce Management
Sharif University of Technology
Specialist: Business Management
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۸