درباره نشریه
ISSN:
2008-5907
eISSN:
2423-5091
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر طاهر روشندل اربطانی
سردبیر:
دکتر علی دیواندری
ویراستار انگلیسی:
هانیه سادات جعفریه
کارشناس:
فروزان آقایی
کارشناس:
عاطفه فرزین
سایت اختصاصی:
jibm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران ، خیابان جلال آل احمد، ضلع جنوبی پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدیر، طبقه دوم، دفتر مجلات ، ، کدپستی: 1411713114
صندوق پستی:
6311-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/05
مدیر مسئول
دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Taher Roshandel Arbatani
Professor Faculty of management
University of Tehran
Specialist: Media management
سردبیر
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
اعضای تحریریه
دکتر علی صنایعی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ali Sanayei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Business Management
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر مهرداد مدهوشی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی
Mehrdad Madhoushi
Professor Faculty of Management
University of Mazandaran
Specialist: Knowledge Management, Management of information system orientation
دکتر میراحمد امیرشاهی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت اداری و بازرگانی
Mir Ahmad Amirshahi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Management, Administrative and Commercial Management
دکتر محمد حقیقی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو
Mohammad Haghighi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Computer Science, Engineering, Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance Business, Management and Accounting, Multidisciplinary
دکتر محمدعلی شاه حسینی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، سیاستگذاری بازرگانی
Mohammad Ali Shahhoseini
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management & Business Policy
دکتر علی ملاحسینی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Ali Mollahosseini
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات مدیریت وو توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Alli Asghar Anvary Rostamy
Full Professor, Management & Planning
Tarbiat Modares University
Specialist: Finance Investment Management
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
ویراستار انگلیسی
هانیه سادات جعفریه

کارشناس
فروزان آقایی

عاطفه فرزین

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۶