درباره نشریه
ISSN:
2008-5907
eISSN:
2423-5091
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر طاهر روشندل اربطانی
سردبیر:
دکتر علی دیواندری
دبیر تحریریه:
دکتر امیر خانلری
سایت اختصاصی:
jibm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران ، خیابان جلال آل احمد، ضلع جنوبی پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدیر، طبقه دوم، دفتر مجلات ، ، کدپستی: 1411713114
صندوق پستی:
6311-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/20
مدیر مسئول
دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Taher Roshandel Arbatani
Professor Faculty of management
University of Tehran
Specialist: Media management
سردبیر
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
دبیر تحریریه
دکتر امیر خانلری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بازاریابی، تحقیق بازاریابی، رفتار مصرف کننده CRM
Amir Khanlari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Faculty of Marketing Management, Marketing Research, CRM Consumer Behavior
اعضای تحریریه
دکتر علی صنایعی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ali Sanayei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Business Management
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر مهرداد مدهوشی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی
Mehrdad Madhoushi
Professor Faculty of Management
University of Mazandaran
Specialist: Knowledge Management, Management of information system orientation
دکتر میراحمد امیرشاهی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت اداری و بازرگانی
Mir Ahmad Amirshahi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Management, Administrative and Commercial Management
دکتر محمد حقیقی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو
Mohammad Haghighi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Computer Science, Engineering, Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance Business, Management and Accounting, Multidisciplinary
دکتر محمدعلی شاه حسینی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، سیاستگذاری بازرگانی
Mohammad Ali Shahhoseini
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management & Business Policy
دکتر امیر خانلری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بازاریابی، تحقیق بازاریابی، رفتار مصرف کننده CRM
Amir Khanlari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Faculty of Marketing Management, Marketing Research, CRM Consumer Behavior
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات مدیریت وو توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Alli Asghar Anvary Rostamy
Full Professor, Management & Planning
Tarbiat Modares University
Specialist: Finance Investment Management
دکتر حسین رحمان سرشت
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hosein Rahmansereshat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر عبدالحمید ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Abdolhamid Ebrahimi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۵