فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی - سال پانزدهم شماره 58 (زمستان 1402)

فصلنامه مدیریت بازرگانی
سال پانزدهم شماره 58 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ساعده غیوری ثالث، محسن نظری*، محمدعلی شاه حسینی صفحات 646-668
  هدف
  هدف این پژوهش ارایه مدل هم رقابتی در شرکت های هواپیمایی است. با توجه به تغییرات محیط داخلی و خارجی و تحولات سریع فناوری که با کلیدواژه وکا (ناپایداری، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام) بیان می شود، مدل سنتی رقابت محض یا همکاری کامل، کارایی خود را از دست داده و شکل جدیدی از همکاری بین سازمانی با عنوان هم رقابتی ظاهر شده است که شامل همکاری برای خلق ارزش و رقابت در کسب ارزش می شود. هم رقابتی نوع جدیدی از روابط بین سازمانی و ترکیبی از رقابت و همکاری است که می تواند به وضعیت برد برد منتهی شود. با توجه به اینکه موضوع هم رقابتی در شرکت های هواپیمایی داخلی بررسی نشده است، این مقاله در پی شناخت محرک ها، فرایندها و پیامدهای هم رقابتی در این صنعت برآمده است. در این پژوهش با توجه به محدودیت ها، به هم رقابتی بین شرکت های هواپیمایی داخلی پرداخته شده و هم رقابتی بین شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی مدنظر نبوده است.
  روش
  با توجه به هدف پژوهش، یعنی شناخت محرک ها و فرایندها و پیامدهای هم رقابتی در شرکت های هواپیمایی، در این پژوهش مدل کلاسیک داده بنیاد استراوس و کوربین استفاده شده است که شرایط و راهبردها و پیامدهای هر پدیده را شامل می شود. به همین دلیل، این پژوهش با پارادایم تفسیری و رویکرد استقرایی انجام شده و راهبرد آن کیفی و از نوع داده بنیاد است. بدین منظور با 12 خبره صنعت و دانشگاهی مصاحبه های عمیق انجام شد و مدل فرایندی پدیده هم رقابتی در شرکت های هواپیمایی به دست آمد. استخراج مدل بر اساس کدگذاری های باز، محوری و گزینشی و سیر داستان و کدگذاری فرایند و ماتریس پیامدی / شرطی بوده است و پژوهشگران از یادداشت های تحلیلی نظری و عملیاتی و مشاهده های 15ساله در این صنعت، برای استخراج نظریه و پالایش و هرس مدل بهره برده اند. اعتبار پژوهش با توجه به معیارهای کرسول از لنز محقق، مشارکت کنندگان و خوانندگان بررسی شده است. درگیری طولانی مدت پژوهشگران با موضوع، غوطه ور شدن در داده ها با مرور چندباره آن ها و کدگذاری توسط دو پژوهشگر، اعتبار یافته های پژوهش را افزایش داده است.
  یافته ها
  مقوله مرکزی، فرصت پنهان و نگرانی از اجرا شناخته شد. مقوله شرایط علی با 18 مفهوم و 3 زیرمقوله محرک مالی، ساختار صنعت و محیط بیرونی، شرایط زمینه ای با 10 مفهوم و 3 زیرمقوله محیط کلان، محیط صنعت و فرهنگ شرکت، شرایط مداخله ای با 16 مفهوم و 4 زیرمقوله قابلیت های سازمانی، قوانین دولتی و همگنی و غیرهمگنی شرکت ها، راهبردها با 29 مفهوم و 3 زیرمقوله مدیریت روابط و تنش ها، مدیریت اجرای هم رقابتی و مدیریت کنترل هم رقابتی و پیامدها با 25 مفهوم و 3 زیرمقوله پیامدهای مالی، پیامد برای ذی نفعان و پیامدهای صنعت، مدل نهایی را تشکیل داده اند.
   
  نتیجه گیری
  نظر به تعداد شرکت های هواپیمایی در ایران که هر یک از نظر تعداد هواپیما و پشتیبانی، در مقایسه با شرکت های هواپیمایی کشورهای دیگر امکانات محدودی دارند، با طراحی مدل هم رقابتی در شرکت های هواپیمایی کشور و شناخت شرایط علی، راهبردها و پیامدهای آن، زمینه به کارگیری این استراتژی برای رشد صنعت هوایی و بهبود عملکرد شرکت های هواپیمایی در ایران و افزایش رضایت مشتریان حاصل خواهد شد.
  کلیدواژگان: هم رقابتی، شرکت های هواپیمایی، نظریه داده بنیاد، مدل فرایندی
 • سید جواد محمدی، ابوالقاسم ابراهیمی*، شهرزاد طیاران، صدیقه طوطیان اصفهانی صفحات 669-688
  هدف
  در شرایط پرتغییر کنونی، مشتریان جدید به سختی یافت می شود؛ از این رو برای بنگاه ها، نیاز به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی به شدت محسوس است. تاثیرگذارترین تحقیقات وفاداری مشتریان، بر پایه مدل های کسب وکار B2C بنا شده است؛ اما ایجاد وفاداری در مدل های B2B موضوعی متفاوت است که به دقت بیشتری نیاز دارد. نزدیک سه دهه پژوهش و افزایش تعداد انتشار مقاله ها و کتاب ها در خصوص وفاداری بنگاه با بنگاه، اهمیت این جریان دانش را نشان می دهد. تنوع تحقیقات در جریان دانش، نشان می دهد که حوزه وفاداری به درجه ای رسیده است که می توان به ترکیب و تامل در ادبیات موجود، برای شناسایی جهت ها و روندهای جدید پرداخت. از این رو ضروری است که با مطالعات روندهای گذشته این حوزه، دیدگاهی جامع برای جهت دهی تحقیقات آینده ارایه شود. هدف این پژوهش، شناسایی روند تحقیقات در حوزه دانش وفاداری در مدل های کسب وکار B2B است تا مسیر تحقیقات پیش رو را تنظیم کند.
  روش
  در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل هم استنادی پژوهش های صورت گرفته در زمینه وفاداری در B2B، مقاله های موجود در پایگاه وب اوساینس، در بازه 28ساله (1994 تا 2022) با رویکرد علم سنجی و به کمک نرم افزار سایت اسپیس تحلیل شد. در این نرم افزار، گره ها نشان دهنده نام نویسنده، مجله، کشور، کلیدواژه ها و... است و پیوندها، استناد یا هم بستگی بین گره ها را نشان می دهد. برای تجزیه وتحلیل شبکه های هم زمانی یا همکاری، 50 مقاله برتر از هر برش زمانی انتخاب و برش زمانی یک سال تعیین شده است. شاخصی که در این پژوهش برای ارزیابی مرکزیت استفاده شد، مرکزیت بینابینی بود.
  یافته ها
  در این پژوهش تلاش شده است که با بررسی پژوهش های صورت گرفته در وفاداری B2B و بررسی شاخه های موضوعی که طی سال های مختلف شکل گرفته است، ساختار تحقیقات گذشته ترسیم و روند پژوهش های آتی در این حوزه مشخص شود. نتایج کلی نشان می دهد که تحقیقات وفاداری B2B توجه روزافزون محققان را به خود جلب کرده است. حوزه وفاداری B2B اکنون از مرحله مفهوم سازی به مرحله روان شناختی تکامل یافته است. تحقیقات در زمینه وفاداری B2B رشد چشمگیری داشته؛ اما هنوز به بلوغ کامل خود نرسیده است؛ زیرا هم مسایل نظری و هم مسایل روش شناختی، به بررسی بیشتری نیاز دارد. کشور ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه یافته، هم اکنون در تعداد انتشارات، شاخص مرکزیت و شکوفایی استنادی وفاداری B2B پیشتاز هستند. اکثر تحقیقات با توجه به شرکت های فناوری پیشرفته، در کشورهای پیشرفته انجام شده است و تحقیقات بیشتری در وفاداری B2B روی بازارهای صنعتی در حال ظهور و کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران نیاز است.
  نتیجه گیری
  این نتایج به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا مرز پژوهش های صورت گرفته در وفاداری B2B را درک کنند و اطلاعات علمی ارزشمندی را به دست آورند؛ ضمن آنکه پژوهشگران به کمک نتایج این پژوهش می توانند روند توسعه پژوهش های آینده خود را مشخص کنند. جهت گیری های آینده در حوزه وفاداری B2B روی تحلیل ویژگی های شخصیتی متفاوت تصمیم گیرندگان، موضوعات اخلاق تجاری در ایجاد مشتریان وفادار، نقش کارکنان در ایجاد وفاداری در مشتریان و تاثیر هنجارهای فرهنگی اجتماعی بر وفاداری B2B متمرکز خواهد بود.
  کلیدواژگان: مدل کسب وکار B2B، وفاداری، روندهای تحقیقاتی، تحلیل کتاب شناسی
 • زهرا احمدی الوار، داود فیض*، میثم مدرسی صفحات 689-721
  هدف

  کی از موضوعات جدیدی که در سال های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده، رفتارهای انحرافی بازاریابی است. این رفتارها روزبه روز در حال گسترش است و می تواند تمامی ابعاد کسب وکار را تحت تاثیر قرار دهد. اهمیت مطالعه رفتارهای انحرافی بازاریابی، در سال های اخیر رو به افزایش است و پیش بینی می شود که در سال های آینده، تحقیقات درباره رفتارهای انحرافی بازاریابی افزایش یابد و روند صعودی خود را ادامه دهد. هدف مقاله حاضر، دستیابی به بینشی در خصوص پیشرفت مطالعات رفتارهای انحرافی بازاریابی در این زمینه، از طریق مرور مقاله های علمی با روش متن کاوی است.

  روش

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. از لحاظ روش، فراتحلیل مطالعات پیشین است. در این پژوهش از روش متن کاوی، تکنیک خوشه بندی و تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. با توجه به جهت گیری توصیفی این پژوهش، داده های لازم از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک در دسترس، بر اساس روش «مرور نظام یافته» گردآوری و تحلیل شده است. در مجموع 103 مقاله بین 1997 تا 2021 با استفاده از جست وجوی کلیدواژه های «رفتارهای انحرافی بازاریابی» و «انحراف بازاریابی» در پایگاه های داده معتبر مانند تیلور و فرانسیس، پروکویست، ساینس دایرکت، اسپرینگر، امرالد، سیج و اسکالر انتخاب شدند. با بررسی عنوان، چکیده و کلمات کلیدی در مراحل مختلف غربالگری، محققان 72 مقاله مرتبط با رفتارهای انحرافی موضوع بازاریابی را برای انجام فرایند متن کاوی انتخاب کردند. سپس، پیش پردازش داده ها انجام شد و با استفاده از تجزیه خوشه ای، 6 خوشه بهینه بر اساس شاخص دیویس بولدین به دست آمد. با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه، اصلی ترین و مهم ترین ریشه ها در هر خوشه رتبه بندی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که علاقه به تحقیق در خصوص رفتارهای انحرافی بازاریابی در سال های اخیر افزایش یافته است و خوشه های شناسایی شده، پیرامون موضوعاتی مانند «هویت شغلی و شرکتی»، «مشتری مداری و خدمات محوری»، «رفتار مصرف کننده»، «وضعیت ها و رفتارهای فروش»، «تعاملات بازاریابی» و «تکنیک های خنثی سازی»، ایجاد شده است. روند مشاهده شده گستردگی رفتارهای انحرافی در زمینه بازاریابی را نشان می دهد که مسیر آن ها از معرفی رفتار مصرف کننده در بازاریابی، به سمت مشتری مداری و خدمات دهی است؛ همچنین نتایج بیشترین سهم در وضعیت ها و رفتارهای فروش را نشان می دهد. با توجه به این روند، می توان مسیر آینده رفتارهای انحرافی بازاریابی را در جهت بررسی وضعیت ها و رفتارهای فروش پیش بینی کرد. به طور کلی، مقاله حاضر شواهد بسیاری را در جهت دانش رو به رشد در زمینه رفتارهای انحرافی بازاریابی ارایه کرده است.

  نتیجه گیری

  این مطالعه جهت گیری های رفتارهای انحرافی بازاریابی را برجسته کرده و نقشه راهی را برای تحقیقات آینده در خصوص رفتارهای انحرافی بازاریابی ارایه می دهد. رفتارهای انحرافی بازاریابی باید توسط شرکت ها و مدیران به درستی مدیریت شود. این مطالعه بینشی را در خصوص تحقیقات رفتار انحرافی بازاریابی به مدیران ارایه می دهد. مدیران با شناخت زمینه ها و جنبه های اصلی رفتارهای انحرافی در بازاریابی، می توانند گام های بهتر و موثرتری را برای کنترل و مدیریت این رفتارها بردارند.

  کلیدواژگان: رفتارهای انحرافی، متاآنالیز، متن کاوی، خوشه بندی، رفتارهای انحرافی بازاریابی
 • زهرا حاجی زاده، ابراهیم رجب پور*، حیدر احمدی، مجید اسماعیل پور صفحات 722-746
  هدف

  در سال های اخیر نقش و اهمیت مسیولیت اجتماعی در موفقیت سازمان ها، توجه مدیران را به خود جلب کرده است. در اثر فشار ذی نفعان برای توجه بیشتر به مسیولیت اجتماعی در بنگاه ها، از مدیران خواسته می شود که برنامه های اجتماعی بیشتری را تهیه کنند؛ زیرا این برنامه ها باعث می شود که عملکرد سازمان در جامعه بهبود یابد. تلاش برای برقراری مسیولیت اجتماعی به افراد، به سازمان ها و دولت کمک می کند تا تاثیر مثبتی بر پیشرفت کار و جامعه داشته باشند. بدین ترتیب، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی شرکت، بر نوآوری محصول با تاکید بر نقش میانجی برند کارفرما در شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهر بوشهر است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر پارادایم، اثبات گرایی؛ از نظر استراتژی، قیاسی؛ از لحاظ جهت گیری، کاربردی و از لحاظ ماهیت داده ها، کمی و در زمره پژوهش های توصیفی، از نوع هم بستگی و از نظر شاخص زمانی نیز، مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهر بوشهر (100شرکت) تشکیل داده است که با روش نمونه گیری در دسترس، 80 شرکت برای نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسش نامه بوده است. برای سنجش متغیر مسیولیت اجتماعی شرکت، از پرسش نامه استاندارد کارول (1991)؛ متغیر نوآوری محصول، از پرسش نامه یانگ (2011) و متغیر برند کارفرما، از پرسش نامه برتون و همکاران (2005) استفاده شده است. برای بررسی پایایی ابزار گردآوری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برای کل پرسش نامه 94 درصد به دست آمد. به منظور سنجش روایی ابزار گردآوری داده های پژوهش، از روایی محتوا استفاده شد. برای سنجش روایی محتوایی، ابزار پژوهش در اختیار اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعت قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.
   

  یافته ها

  نتایج معادلات ساختاری نشان داد که مسیولیت اجتماعی بر متغیر نوآوری محصول و بر برند کارفرما تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما برند کارفرما بر نوآوری محصول تاثیر معناداری ندارد. همچنین، در رابطه تاثیر مسیولیت اجتماعی بر نوآوری محصول با نقش میانجی برند کارفرما ارتباط معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  با عنایت به یافته های حاصل از پژوهش حاضر، به مدیران شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهر بوشهر پیشنهاد می شود که با توسعه پروژه های مربوط به مسیولیت اجتماعی، به سازمان خود کمک کنند تا شهرت بهتری در میان ذی نفعان داخلی و خارجی پیدا کنند؛ زیرا مسیولیت اجتماعی با امکان ایجاد تصویر جذاب تر، انگیزه بهتر، شهرت بیشتر و توانایی جذب استعدادها، می تواند به ایجاد برند کارفرما کمک کند.

  کلیدواژگان: برند کارفرما، شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ، مسئولیت اجتماعی شرکت، نوآوری محصول
 • الهیار قاسمی، احمد راه چمنی*، حمیدرضا سعیدنیا صفحات 747-777
  هدف

  این پژوهش با هدف ارایه مدلی برای اثربخشی رنگ ها در بازاریابی و آزمون اثربخشی آن، توسط روش های آزمایشگاهی علوم اعصاب انجام شد. در این پژوهش با شناسایی و کشف تاثیر شناختی و هیجانی محرک رنگ ها و همچنین، استفاده از عناصر علوم اعصاب مصرف کننده، تبیین مدل صورت گرفت و یافته های آن، به صورت کمی و آزمایشگاهی سنجیده شد.

  روش

  رویکرد پژوهش، ترکیبی متوالی اکتشافی بوده و طی سه مرحله اجرا شده است: مرحله اول مطالعه کیفی، مرحله دوم در قالب فاز ویژگی کمی و مرحله آخر، آزمایش کمی نهایی. گام نخست کیفی، به تولید مقوله ها و روابط خاص آن ها منجر شد. بخش کمی پژوهش حاضر، به صورت آزمایشگاهی و با استفاده از ابزارهای دقیق علوم اعصاب مصرف کننده به اجرا درآمد. رویکرد پژوهش در بخش کیفی، از نوع استقرایی و راهبرد استفاده شده در آن، نظریه داده بنیاد کلاسیک یا گلاسری بوده است. مصاحبه شوندگان از میان استادان دانشگاهی حوزه های بازاریابی، علوم اعصاب و شناختی و گرافیک، مدیرعامل های شرکت های تبلیغاتی، مدیران تبلیغاتی و مدیران بخش طراحی آن ها بود. روش نمونه گیری در این بخش از پژوهش، نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و نمونه گیری نظری بود. در بخش کمی و آزمایشگاهی این پژوهش، برای سنجش میزان توجه و پردازش، از دستگاه ردیاب چشم توبی و نرم افزار توبی پرولب و برای سنجش هیجان ها و برانگیختگی، از سیستم کدگذاری حرکات صورت و نرم افزار فیس ریدر استفاده شد.

  یافته ها

  در بخش کیفی، مدل حاصل از کدگذاری نظری، شامل سه مولفه بود: اثربخشی رنگ ها بر تبلیغات سازمان با کمک علوم اعصاب، اثربخشی شناختی رنگ بر مصرف کننده با ایجاد توجه و اثربخشی هیجانی رنگ بر مصرف کننده با ایجاد برانگیختگی. یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان داد که برای اثربخشی سازمان در تبلیغات و بازاریابی، استفاده از رنگ های سازمانی بصری و محیطی، مانند آبی، قرمز، نارنجی و ارغوانی، برای ایجاد توجه و پردازش بیشتر مخاطبان بازار و همچنین، ایجاد برانگیختگی هیجانی در مصرف کننده مناسب است که در مرحله دوم پژوهش، به صورت تبلیغات بصری در چهار صفحه رنگی طراحی و در فاز سوم، آزمون های آزمایشگاهی در حوزه علوم اعصاب مصرف کننده انجام شد. یافته های بخش کمی پژوهش، بیشترین توجه و پردازش را به ترتیب برای رنگ های، نارنجی، آبی، ارغوانی و قرمز ثبت کرده است. همچنین تغییرات برانگیختگی و ظرفیت آزمودنی ها، توسط سیستم کدگذاری حرکات صورت و نرم افزار فیس ریدر، برای رنگ های آزمون شده، انجام گرفت.

  نتیجه گیری

  سازمان ها با خلق رنگ سازمانی خود که باید بر مبنای طراحی صحیح پاسخ های شناختی و هیجانی مصرف کنندگان باشد و همچنین، آزمون دقیق تر آن در حوزه علوم اعصاب مصرف کننده، می توانند از منظر بازاریابی، از مزیت استفاده از دستگاه های دقیق علوم اعصاب و نتایج آن ها برای پیش بینی بهتر و دقیق تر برخورد مخاطبان استفاده کنند. توجه به این نکته که رنگ های سازمانی و تبلیغاتی، تاثیر شناختی و هیجانی بر مخاطبان سازمان ها دارند و انتخاب صحیح این عنصر بصری در ایجاد شناخت بیشتر نسبت به برند، نقش مهمی را ایفا کرده است.

  کلیدواژگان: پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی، نظریه داده بنیاد کلاسیک، دستگاه ردیاب چشم، برانگیختگی، ظرفیت
 • کبری نجفی، کامبیز حیدرزاده هنزایی*، محسن خون سیاوش صفحات 778-813
  هدف
  در بازاریابی به خصوص بازاریابی پوشاک، ابزار بصری مانکن، به عنوان بخشی از ویترین فروشگاه، در جلب توجه مشتریان نقش مهمی را ایفا می کند. تاثیر مانکن ها در ارزیابی مشتریان از پوشاک، مشخص نیست و مطالعه ای بر اساس تجربه زیسته در ایران انجام نشده است. مانکن ها در تجسم لباس در اندام مشتریان نقش دارند و احتمالا در ارزیابی مشتریان با اندام های مختلف از پوشاک، متفاوت است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مانکن ها (مدل ها) بر پاسخ های تجربه شده مشتریان زن نسل وای با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفته است.
  روش
  پژوهش با روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان برای بررسی کارکرد مانکن ها انتخاب شدند. در این مقاله به شناسایی تجربه زیسته مشتریان در خصوص مانکن ها با رویکرد پدیدارشناسی اقدام شده است. مشارکت کنندگان 16 نفر بودند که با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. با استفاده از پروتکل و انجام مصاحبه، داده ها به صورت متون گردآوری شدند و با تجزیه وتحلیل و کدگذاری چندمرحله ای، شبکه مضامین ترسیم شد. گفتنی است که داده های به دست آمده با نرم افزار «مکس کیودا» تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که تجربه زیسته در خصوص مانکن، از سه مضمون اصلی تشکیل شده است: تجارب انگیزشی، تجارب نگرشی و تجارب واکنشی. برجسته کردن ویژگی محصولات، برانگیختن احساس یا تجربه، نمایش طراحی و شکل ظاهری محصولات، ایجاد ارزش، ارزیابی اولیه محصولات، برقراری ارتباط با مشتری، آموزش و یادگیری، ترغیب کننده ای برای ورود به فروشگاه، تصویر خود و تصور کردن لباس، از مضامین فرعی تجارب انگیزشی است. بعد هیجانی نگرش، بعد رفتاری نگرش و بعد شناختی نگرش، از مضامین فرعی تجارب نگرشی است. تمایل به قصد خرید، تمایل به تبلیغات شفاهی مثبت، تمایل به پرسه زنی در فروشگاه، تمایل به پرداخت پول بیشتر، تمایل به بازدید مجدد از فروشگاه نیز، از مضامین فرعی تجارب واکنشی مانکن های فروشگاهی است.
   
  نتیجه گیری
  خرده فروشان می توانند از محیط خرده فروشی برای ایجاد واکنش در مشتری از طریق ارتباطات غیرکلامی (مانکن) و غنی سازی تجربه مشتری با نیت مراجعه مشتری در آینده و انگیزه کافی برای آن استفاده کنند. با شناختن تاثیر محرک های بصری (مانکن)، خرده فروشان می توانند راهبردهای بازاریابی خود را برای ساختن تجربه خرید خوب به کار گیرند. با استناد به نتایج پژوهش ابزار انگیزشی مانکن، در خلق نگرش مثبت در مشتریان تاثیرگذار است و نگرش به واکنش های متفاوتی در مشتریان منجر شده است.
  کلیدواژگان: مانکن فروشگاهی، تجارب انگیزشی، تجارب نگرشی، تجارب واکنشی
 • مهدی خادمی گراشی*، ستاره محمدیان صفحات 814-837
  هدف
  ذهن بشر از دیرباز، هر چیز ناشناخته ای را که کمتر از آن می دانست، به کمک انسان انگاری، به شمایل آشناترین چیزی که بیش از همه می شناخت، یعنی «انسان» در می آورد. فرایند انسان انگاری یک برند، به تمایل جامع انسان برای نسبت دادن خصوصیات انسانی به موجودات غیرانسانی اشاره دارد. مطالعات در این زمینه نشان می دهد که برندها نیز مانند انسان ها شخصیت دارند و زمینه تمایز آن ها در ذهن مصرف کنندگان می شود. از آنجا که بازاریابان برای توسل به یکی از خواسته های اساسی مصرف کنندگان، یعنی شادبودن، تلاش چشمگیری دارند، این ویژگی با ایجاد تمایز در ذهن مصرف کنندگان، از طریق ویژگی های انسانی، باعث افزایش رضایت مصرف کنندگان می شوند. این پژوهش به مطالعه تاثیر انسان انگاری برند بر شادمانی مصرف کننده از دو جنبه عاطفی و شناختی و اثر میانجی اصالت برند، در چهار محور تداوم، درستی، نمادگرایی و اعتبار می پردازد.
  روش
  با رویکرد پیمایش، پاسخ های جامعه هدف این پژوهش که تجربه استفاده از برند مورد مطالعه را داشتند یا با آن به اندازه کافی آشنا بودند، مطالعه شد. برای تحلیل متغیر انسان انگاری، سه بعد فرم شناسی بدن انسان، قیافه شناسی چهره انسان و هم سازی فرد برند و برای اصالت، چهار بعد تداوم، اعتبار، درستی و نمادگرایی، بر اساس پژوهش مورهات در نظر گرفته شد. متغیر شادمانی مصرف کننده نیز به کمک دو بعد شادمانی لذت گرا و شادمانی سعادت گرا سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که متغیر انسان انگاری بر شادمانی مصرف کننده تاثیر مثبتی دارد. همچنین اصالت برند می تواند به طور موثری رابطه بین انسان انگاری برند و شادمانی مصرف کننده را میانجیگری کند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که استراتژی های بازاریابی مبتنی بر انسان انگاری، می توانند بر شادمانی فرد در حوزه مصرف و در نتیجه شادمانی (سلامت ذهنی) عمومی او تاثیر بگذارند. انسان انگاری موجب دل بستگی و قوی تر شدن رابطه همراه با اعتماد و عشق به برند می شود و از این طریق با افزایش احساسات مثبت بر شادمانی مصرف کننده اثر می گذارد. احساسات مثبت حداکثری و احساسات منفی حداقلی، از جنبه های شادمانی مصرف کننده اند که در این پژوهش، به عنوان مقیاس های شادمانی از دیدگاه لذت گرایانه استفاده شدند.
  نتیجه گیری
  انسان انگاری موجب دل بستگی و قوی تر شدن رابطه همراه با اعتماد و دل بستگی به برند می شود و از این طریق با افزایش احساسات مثبت بر شادمانی مصرف کننده اثر می گذارد. با لحاظ این مسیله که اصالت در جامعه امروزی ویژگی مثبت در نظر گرفته می شود، مصرف کنندگان تمایل دارند که بر سبک ارتباطی مبتنی بر سعادت و ریشه های یک برند (نماد) به اصالت برند متکی باشند. سهم علمی پژوهش حاضر این است که به درک بهتر ابعاد انسان انگاری در مباحث مرتبط با برند کمک می کند.
  کلیدواژگان: انسان انگاری برند، اصالت برند، شادمانی مصرف کننده، دیدگاه لذت گرا، دیدگاه سعادت گرا
|
 • Saedeh Ghayourisales, Mohsen Nazari *, Mohammadali Shahhoseini Pages 646-668
  Objective
  This research aims to propose a coopetition model specifically designed for Iranian airline companies. As a result of shifts in both internal and external landscapes, along with the swift advancements in technology encapsulated by the term VUCA (signifying volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity), the conventional dichotomy of pure competition or complete cooperation has diminished in its efficacy. In its place, a novel mode of collaboration has emerged, characterized by a blend of cooperation to generate value and competition in the pursuit of value, termed "co-competitiveness." Considerable research efforts have been dedicated to this strategy, and it has garnered significant attention on both a global and Iranian scale. Recognizing the significance of this subject from both theoretical and practical perspectives, and acknowledging the existing gap in the examination of competition within domestic airline companies, this article aims to investigate the factors, mechanisms, and outcomes of coopetition in this particular industry.
   
  Methodology
  To identify competitors, processes, and consequences in the airline industry, Strauss and Corbin's grounded theory, which includes the conditions, strategies, and consequences of each phenomenon, was used in this study. In-depth interviews were conducted with 12 industry and academic experts, and the process model of co-opetition in airlines was extracted. After conducting interviews with the 11th expert, we reached theoretical saturation, but for more certainty, the 12th expert was also interviewed. Model extraction based on open, axial, selective coding, storyline, process coding, and conditional/consequential conditional matrix. Researchers used theoretical and operational analytical notes and 15 years of observations in this industry to extract the theory and refine the model.
   
  Findings
  The core category was revealed as the hidden opportunity and concerns about implementation. Causal conditions' category with 18 concepts and three subcategories, contextual conditions with 10 concepts and three subcategories, interventional conditions with 16 concepts and four subcategories, strategies with 29 concepts and three subcategories, and consequences with 25 concepts and three subcategories formed the final model. Each of these categories is expected to have a significant impact on the growth of the aviation industry, and the existence of each of them reveals many loopholes in improving the performance of airline companies. The concepts requiring reform were effectively pinpointed, and a clear assessment of the strengths and weaknesses in the application of each concept was provided.
   
  Conclusion
  Implementing this strategy, which revolves around the development of a coopetition model in the airline industry, along with the identification of conditions, strategies, and resulting outcomes, is poised to foster industry growth, enhance airline performance, and boost customer satisfaction. Airlines have the potential to augment their profits, expand their market share, and promote growth while simultaneously reducing overhead costs through the implementation of a coopetitive strategy. Moreover, by leveraging one another's expertise, they can significantly enhance their capacity to innovate, effectively doubling opportunities, and mitigate the outflow of currency.
  Keywords: Coopetition, Airlines, Grounded theory, Strauss, Corbin Model
 • Seyed Javad Mohammadi, Abolghasem Ebrahimi *, Shahrzad Tayaran, Sedighe Tootian Esfehani Pages 669-688
  Objective
  In today's rapidly changing business environment, finding new customers is becoming increasingly difficult. As a result, companies are placing a strong emphasis on retaining their current customers. While there's a lot of research on customer loyalty in consumer-focused businesses (B2C), creating loyalty in business-to-business (B2B) settings is a unique challenge that needs a closer look. Therefore, the goal of this study is to understand how loyalty works in B2B companies and how it's evolving.
   
  Methodology
  To examine the advancements and developments within the domain of loyalty in B2B business models, articles on the Web of Science website were analyzed over 28 years (from 1994 to 2022) using scientometric methods and Sitespace software.
   
  Findings
  Research in the field of B2B loyalty has shown a growing trend. However, between 2011 and 2014, there was a decrease in research in this area. Subsequently, there has been an upward trend in research. Analysis of the top 10 countries in B2B loyalty indicates that the United States is now the leader in the number and breadth of loyalty research. Notably, countries like Taiwan and Spain are also actively engaged and flourishing in this field. A comprehensive review of B2B loyalty, encompassing its foundations, influential works, and intellectual connections between these works, revealed the key insights. The analysis unveiled highly cited articles, key authors, important keywords, intellectual milestones, and emerging research trends in the B2B loyalty domain. Overall, since 2014, B2B loyalty research has garnered increasing attention, with a significant rise in the number of articles published annually. The field has transitioned from a conceptualization stage to a cognitive psychology stage. Despite this growth, B2B loyalty research has not reached full maturity, necessitating further exploration of theoretical and methodological issues. New B2B loyalty research has introduced novel perspectives, such as attitudinal and behavioral angles, branding, service quality, and word-of-mouth communication. This diversification marks a new direction in B2B loyalty research. Additionally, the findings reveal that B2B researchers often use B2C theories as criteria for evaluating B2B loyalty. While B2B markets traditionally rely on high volume and cost-benefit analysis, loyalty in these markets also exhibits psychological aspects, indicating a new avenue for research. These results contribute to a deeper understanding of the boundaries of B2B loyalty research, providing valuable scientific information for researchers to guide the development of future studies.
   
  Conclusion
  This research serves as a guide for future B2B loyalty studies, helping researchers identify directions and avoid duplicative efforts. Organizations can benefit from the concepts highlighted in this research, aligning their strategies to foster customer loyalty in the provision of products and services.
  Keywords: Bibliographic analysis, B2B business model, Loyalty, Research Trends
 • Zahra Ahmadi Alvar, Davood Feiz *, Meysam Modarresi Pages 689-721
  Objective

  In recent years, one emerging area of interest for researchers has been the study of deviant behaviors in marketing. The objective of this article is to provide an in-depth understanding of the progress in marketing deviant behavior studies by conducting a comprehensive review of scientific articles in this field, utilizing text-mining methodologies.

  Methodology

  We identified a total of 103 articles spanning the period from 1997 to 2021 through searches conducted on respected databases like Science Direct, Springer, Taylor & Francis, Emerald, Pro Quest, Sage, and Scholar. These searches were conducted using keywords such as "deviant behaviors of marketing" and "Marketing Deviance." Through a multi-stage screening process involving the examination of titles, abstracts, and keywords, our research team identified and selected a total of 72 articles pertinent to the subject of deviant behaviors in marketing for further text-mining analysis. Then, pre-processing of data was performed, and using cluster analysis, 6 optimal clusters were obtained according to Davies Bouldin index. Using the multi-attribute decision-making technique (SAW: Simple Additive Weighting), the most important roots were ranked in each cluster. Data were analyzed by RapidMiner and Matlab software.

  Findings

  The findings revealed a growing interest in researching deviant behaviors in marketing, particularly in recent years. The analysis generated clusters of topics, including Job and Corporate Identity, Customer Orientation and Service Orientation, Consumer Behavior, Sales States and Behaviors, Marketing Interactions, and Neutralization Techniques. It is predicted that in the future years, research on marketing deviant behaviors will increase, and continue its upward and increasing trend. The analysis of the paper trends indicates that between 1997 and 2013, the majority of articles primarily emphasized the significance of consumer behavior in the context of marketing deviant behaviors. Considering that marketing deviant behaviors have a notable impact on consumer behaviors, and consumers possess the potential to influence other customers, communities, and businesses, many researchers have previously introduced the concepts of marketing deviant behaviors and their effects on various aspects of consumer behavior. The observed trend underscores the prevalence of deviant behaviors within the marketing domain. This trend has evolved from initially introducing consumer behavior in marketing, shifting towards customer orientation and service orientation, and ultimately making its most significant contribution to the understanding of sales states and behaviors. Given this trend, we can predict the future path of marketing deviant behaviors toward the investigation of sales states and behaviors.

  Conclusion

  This study highlights marketing deviant behaviors' categories and orientations and provides a roadmap for future inquiry on marketing deviant behaviors. Marketing deviant behaviors need to be properly managed by the organizations and managers. This study offers insight to managers by clustering techniques about the trend of marketing deviant behavior research. By recognizing the contexts and major aspects of deviant behaviors in the organization, managers can take better and more effective steps to control and manage these behaviors.

  Keywords: deviant behaviors, Meta-analysis, Text mining, Clustering, Marketing deviant behaviors
 • Zahra Hajizadeh, Ebrahim Rajabpour *, Heidar Ahmadi, Majid Esmaeilpour Pages 722-746
  Objective

  Corporate Social Responsibility (CSR) has become increasingly significant for managerial authorities striving for organizational success. Comprehensive CSR initiatives are essential to address the growing pressures for heightened CSR commitment in corporate entities. These innovations enhance organizational performance within communities and have positive implications for individuals, communities, and state sectors. This study aims to highlight the impact of CSR on product innovation, exploring the mediating role of employer branding within medium and large manufacturing companies of Southern Iran's Bushehr City.

  Methodology

  The study serves an applied purpose and employs a descriptive survey method for data collection. Its focus is on 100 medium and large manufacturing enterprises in Bushehr, Iran. Employing a combination of stratified and convenience sampling techniques, a total of 80 companies were chosen for inclusion in the study. To ensure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was calculated at 94%, and content validity analysis was employed for construct validity. The SmartPLS software was utilized to assess research hypotheses. The research instrument used in this study is a two-part survey. The initial section gathers general and demographic data from the participants, while the latter part includes inquiries for research assessment, utilizing a five-point Likert scale, comprising 46 questions in total. During the study, each company received between 3 to 5 in-person surveys. After the data were collected, an average was computed from each company's responses, and one survey per company was chosen as the foundation for the analysis. Consequently, our evaluation was fundamentally rooted in 80 completed surveys.

  Findings

  The achievements indicated that CSR notably and positively influences both product innovation and employer branding. Yet, the impact of employer branding on product innovation didn't show a significant statistical effect. Moreover, the intervening function of employer branding in the connection between CSR and product innovation didn't demonstrate any statistically meaningful importance.

  Conclusion

  The outcomes of structural equation modeling highlighted the significant and beneficial effect of CSR on product innovation and employer branding in medium to large businesses. Although there wasn't a direct correlation found between employer branding and product innovation, the general results underscored the crucial function of CSR in promoting innovation and brand growth. Companies ought to prioritize social responsibility in their operations, as it is crucial for their survival. It was observed that large corporations are significantly investing in socially responsible actions, proving it's not a burden but rather a competitive advantage. Companies, therefore, need to pour resources into social responsibility initiatives and innovations with the aspiration to meet diverse expectations. Put differently, firms focusing on socially responsible actions tend to innovate more in products and procedures for various reasons, primarily because the orthodox approach is no longer effective. They need to lean on innovation to carry out these practices. Moreover, stakeholders wish to amplify their social involvement which, in turn, bolsters potential innovative responsibility within the companies. Also, activities related to social responsibility compel companies to innovate to meet the requirements of emerging consumers.

  Keywords: Corporate social responsibility, Employer Branding, Medium, large production companies, product innovation
 • Allahyar Ghasemi, Ahmad Rahchamani *, Hamidreza Saeednia Pages 747-777
  Objective

  This study was conducted to present a model for the effectiveness of colors in marketing and applied neuroscience laboratory methods to test this effectiveness. Therefore, after identifying and exploring the cognitive and emotional impacts of colors as stimuli, a model was presented and its findings were tested quantitatively in the laboratory utilizing the tools of consumer neuroscience.

  Methodology

  The research methodology followed a sequential exploratory mixed method approach which included three phases: the first phase consisted of a qualitative study, the second phase was a quantitative characteristics study, and the last phase was the final quantitative laboratory study. The first qualitative phase which applied precise tools of consumer neuroscience in a laboratory setting, resulted in the generation of categories and their respective interconnections. The research approach, in the qualitative phase, was inductive, and the research strategy was the classic grounded theory or Glaser approach. To elicit experts’ opinions in the field of marketing, university teachers in the fields of marketing, cognitive science, and neuroscience were interviewed and to elicit experts’ opinions in the field of graphics, CEOs of advertising companies, advertising managers, and design managers of such companies were interviewed. The applied sampling methods were non-probability purposive (judgmental) and theoretical sampling. In the quantitative and laboratory phase, the Tobi eye tracking device and Tobiprolab software were used to measure attention and processing, and the facial movement coding system and face reader software were used to measure emotions and arousal.

  Findings

  In the qualitative phase, the resulting model from theoretical coding included three components: the effectiveness of colors on corporate using neuroscience, the cognitive effectiveness of color on the consumer which was caused by attention, and the emotional effectiveness of color on the consumer which was caused by arousal. In the first qualitative phase, called the “visual and environmental advertising”, some colors such as blue, red, orange, and purple were applied to test the effectiveness of cognition and arousal towards the corporation. Research findings in the qualitative phase showed that for measuring corporate advertising and marketing effectiveness, applying organizational visual and environmental colors like blue, red, orange, and purple is useful in creating more attention and processing in the target market as well as more arousal among consumers. In the second phase, a four-plat visual advertising was designed and in the third phase, laboratory tests related to consumer neuroscience were done. Research findings in this phase showed that the most attention and processing belonged to orange, blue, purple, and red colors respectively. Also, changes in arousal and valence of research participants were tested using a facial movement coding system and Face Reader software.

  Conclusion

  From the point of marketing, Organizations by creating their organizational color, which is based on the correct application of cognitive and emotional responses of their consumers and then testing these responses more exactly by applying consumer neuroscience, can benefit from the advantage of utilization of precise neuroscience tools. We should keep in mind that organizational and advertising colors have cognitive and emotional impacts on the contacts of the organization and the correct selection of these visual elements plays an important role in creating brand awareness.

  Keywords: Exploratory sequential mixed research, Classical Grounded Theory, eye tracking, Arousal, valence
 • Kobra Najafi, Kambiz Heidarzadeh Hanzaee *, Mohsen Khounsiavash Pages 778-813
  Objective
  In marketing, in particular clothing marketing, the visual tool of the mannequin plays an important role in attracting the customers’ attention as a part of the store window. The effect of mannequins on the customers’ evaluation of clothing is not known and no study has been conducted based on lived experience in Iran. Mannequins play a role in visualizing clothes on customers' bodies, and the evaluation of customers with different bodies likely varies from clothing. Accordingly, this study aims to employ a phenomenological approach in examining the impact of mannequins on the experienced responses of female customers belonging to Generation Y.
   
  Methodology
  A qualitative methodology was employed in this research, involving the selection of participants to explore the role of mannequins. Subsequently, data analysis was conducted using the "MAXQDA" software. The study seeks to identify the customers’ lived experiences about mannequins with a phenomenological approach. The participants (N = 16) were selected using purposive sampling, using a protocol, and conducting interviews. Data collection was carried out by conducting a comprehensive review of existing literature, followed by a coding process for analysis. Subsequently, a network of themes was constructed.
   
  Findings
  The interview findings revealed that the lived experience of mannequins encompasses three primary themes: motivational experiences, attitudinal experiences, and reaction experiences. These themes emphasize various aspects, such as product characteristics, elicitation of emotions or sensations, presentation of product design and aesthetics, value creation, initial product evaluation, customer engagement, educational aspects, incentives for store entry, self-image, and envisioning clothing. Motivational experiences further comprise sub-themes within this context. The emotional dimension of attitude, the behavioral dimension of attitude, and the cognitive dimension of attitude include the sub-themes of attitudinal experiences and purchase intention willingness, positive word-of-mouth advertising willingness, store wandering willingness, willingness to pay more money, willingness to revisit the store are sub-themes of store mannequin reaction experiences.
   
  Conclusion
  Retailers can leverage the retail environment, particularly through non-verbal communication tools like mannequins, to elicit a response from customers. This can enhance the overall customer experience, encouraging them to revisit the store in the future by providing ample motivation to do so. By recognizing the effects of visual stimuli (mannequins), retailers can use marketing strategies to create a good shopping experience. According to the findings from the motivational tool, mannequins prove to be effective in fostering a positive attitude among customers. This positive attitude, in turn, triggers various responses and reactions from customers.
  Keywords: store mannequin, motivational experiences, attitudinal experiences, reaction experiences
 • Mehdi Khademi Gerashi *, Setare Mohammadian Pages 814-837
  Objective
  The human mind, with the help of anthropomorphism, makes every unknown thing that it knows less like the most familiar thing that it knows the most, i.e. a human being (himself). The process of anthropomorphism refers to the special desire of humans to attribute human characteristics to non-human beings, which can provide a basis for greater satisfaction. Given that people naturally tend to attribute human characteristics to beings, objects, and phenomena, and many researchers consider this tendency an essential tool for comprehending factors beyond human nature, it can serve as a foundation for enhancing customer satisfaction. This study aims to investigate the impact of brand anthropomorphism on consumer happiness, considering both emotional and cognitive aspects, and to examine the mediating role of brand authenticity across four dimensions: continuity, correctness, symbolism, and credibility.
   
  Methodology
  The current research adopts a quantitative approach with a confirmatory purpose. It is conducted using a survey methodology. The survey method was used to test hypotheses, and four hypotheses were developed and tested based on theoretical models derived from research literature. To gather data on the anthropomorphism of the LG brand, standardized questionnaires, consistent with quantitative research methods, were distributed to participants online. Cronbach's alpha coefficient and composite reliability were used to evaluate the reliability of the research measurement model. In this study, smart_pls software was used for data analysis.
   
  Findings
  The findings of the study indicate that anthropomorphism plays a significant role in shaping consumer happiness. Furthermore, the research underscores the positive and meaningful relationship between brand anthropomorphism and brand authenticity. Importantly, brand authenticity is found to have a favorable impact on consumer happiness. One of the noteworthy findings is that brand authenticity serves as a mediator, effectively explaining how brand anthropomorphism influences consumer happiness. In essence, this means that consumers' perceptions of a brand as humanlike contribute to their happiness, partially through the lens of brand authenticity. These insights provide valuable implications for businesses looking to enhance consumer satisfaction and engagement through anthropomorphic brand strategies.
   
  Conclusion
  Research in the literature provides compelling evidence supporting the conclusion that anthropomorphism leads to an increase in positive emotions while simultaneously reducing negative emotions. Given that authenticity is considered a positive attribute in today's society; consumers tend to rely on brand authenticity based on a communication style relying on happiness and a brand's roots (symbol). Furthermore, our findings demonstrate that brand authenticity exerts a positive influence on consumer happiness, underscoring the significance of psychological feelings of authenticity in promoting mental well-being. In a broader context, the findings of this current research provide a conclusive response to the recurrent question in the research literature: Does anthropomorphism have an impact on the mental well-being and happiness of consumers? Based on our findings, the practice of anthropomorphizing a brand, which involves attributing human characteristics to the brand, whether through direct or indirect means and facilitated by the mediating role of brand authenticity, ultimately leads to consumer happiness. The results of this study offer a fresh perspective on the dynamics of consumer-brand relationships, potentially influencing the way we approach this topic. Additionally, the study offers valuable insights that can guide future research endeavors in this area.
  Keywords: Brand anthropomorphism, brand authenticity, Consumer happiness, Eudaimonia view, Hedonic view