درباره نشریه
ISSN:
2008-3041
eISSN:
2228-7426
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
:
دکتر فرزانه زاهدی
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر باقر لاریجانی
سردبیر:
دکتر باقر لاریجانی
مدیر اجرایی:
دکتر پونه سالاری
تلفن:
021-66419661
دورنگار:
021-66419661
سایت اختصاصی:
ijme.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، پلاک 21، طبقه ی چهارم، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ، کدپستی: 1417863181
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/02
دکتر فرزانه زاهدی
محقق پژوهشگاه غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farzaneh Zahedi
research fellow Endocrinology and Metabolism Research Center
Tehran University of Medical Sciences
مدیر مسئول
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Daniel Wikler
Daniel Wikler
Professor
Farhat Moazam
Farhat Moazam
Professor
دکتر کیارش آرامش
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Kiarash Aramesh
Associate Professor Ethics and Medical History Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر فریبا اصغری
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب کار
Fariba Asghari
Associate Professor Medical Ethics and History of Medicine Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر سید حسن امامی رضوی
استاد مجتمع بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Hassan Emami Razavi
Professor Imam Khomeini Hospital Complex
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا باقری
استادیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Bagheri
Assistant Professor Medical Ethics and History of Medicine Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مجتبی پارسا
استادیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Mojtaba Parsa
Assistant Professor Ethics and Medical History Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical ethics
دکتر علیرضا پارساپور
استادیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکیمرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Ali Reza Parsa Pour
Assistant Professor Medical Ethics and History of Medicine Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد گروه اخلاق پزشکی-گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, medical ethics-pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر علی جعفریان
دانشیار مجتمع بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عمل جراحی
Ali Jafarian
Associate Professor Imam Khomeini Hospital Complex
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر پونه سالاری
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Pooneh Salari
Associate Professor Medical Ethics and History of Medicine Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر سید محمود طباطبایی فر
دکتر سید محمود طباطبایی فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmoud Tabatabaeifar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر سید حسن عادلی
دانشیار بیماری های تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی قم
Seyed Hassan Adeli
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر لیلا مونسان
محقق دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کارشناسی ارشد در اپیدمیولوژی
Leila Mounesan
research fellow School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Masters in Epidemiology
دکتر فاطمه سادات نیری
دکتر فاطمه سادات نیری
استاد مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fatemeh Sadat Nayyeri
Professor Ethics and Medical History Research Center
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر پونه سالاری
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Pooneh Salari
Associate Professor Medical Ethics and History of Medicine Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۳