درباره نشریه
ISSN:
2008-7993
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
مدیر مسئول:
دکتر کرامت الله رحمانیان
سردبیر:
دکتر کرامت الله رحمانیان
مدیر اجرایی:
یاسر ساریخانی
مدیرداخلی:
یاسر ساریخانی
تلفن:
071-54336087
دورنگار:
071-54336087
سایت اختصاصی:
jmj.jums.ac.ir
نشانی:
جهرم، خیابان شهید استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان پردیس، دفتر مجله علمی پژوهشی
صندوق پستی:
46199-74148
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/27
مدیر مسئول
دکتر کرامت الله رحمانیان

Karamatollah Rahmanian

سردبیر
دکتر کرامت الله رحمانیان

Karamatollah Rahmanian

اعضای تحریریه
دکتر مرتضی پوراحمد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Morteza Pourahmad

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر فاطمه امام قریشی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Fatemeh Emam Ghoreishi
Professor
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر سید عبدالوهاب البرزی
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی، میکروب شناسی ورزشی
Seyed Abdol Vahab Alborzi
Professor Department of Pediatrics
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Medical Microbiology
دکتر محمدحسن دوامی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Hasan Davami
Associate Professor
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Prasitology
دکتر محسن جان قربانی
کارشناس پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
دانشگاه هنگ کنگ
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Mohsen Janghorbani
Expert, Community Medicine, Medical School
دانشگاه هنگ کنگ
Specialist: Epidemiologist
دکتر کرامت الله رحمانیان

Karamatollah Rahmanian

دکتر محمد شجاعی
استاد مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: بیماری های قلب و عروق
Mohammad Shojaee
Professor Non-communicable Diseases Research Center
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: cardiovascular diseases
دکتر حسن صالحی
دانشیار موسسه تحقیقات شیلات
رشته تخصصی: اقتصاد شیلاتی
Hasan Salehi
Assoc. Prof., Iranian Fisheries Research Organization
Specialist: Fisheries economics
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal Sarrafzadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر کاووس صلح جو
دکتر کاووس صلح جو
دانشیار گروه انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Kavoos Solh Joo
Associate Professor Department of Parasitology
Jahrom University of Medical Sciences
دکتر مهناز طاهریان فرد
استاد فیزیولوژی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی سلول-فیزیولوژی اعصاب- الکتروفیزیولوژی
Mahnaz Taherianfard
Professor, Physiology, Division of Basic science-School of Vet. Med
University of Shirazu
Specialist: Cell physiology- Nervous system physiology- electrophysiology
دکتر حجت الله کریمی جشنی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دکتر لیلا مصلی نژاد
دانشیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Leyla Mosala Nejad
Associate Professor Faculty of Nursing and Paramedical Sciences
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Educational Planning
دکتر معصومه امام قریشی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Masoumeh Emamghoreishi
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
Safa Al Hassani
Department of Obstetrics and Gynecology ,University tsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Germany
دکتر محمود یوسف موسی
دکتر محمود یوسف موسی

دکتر ابوالفضل محسن ابراهیم
دکتر ابوالفضل محسن ابراهیم

مدیر اجرایی
یاسر ساریخانی
یاسر ساریخانی

مدیرداخلی
یاسر ساریخانی
یاسر ساریخانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۶