درباره نشریه
ISSN:
2423-7957
eISSN:
2423-7965
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مدیر مسئول:
دکتر سلیمان جمشیدی
سردبیر:
دکتر حمدالله کاظمی اربط
دبیراجرایی:
دکتر الناز نوروزی اقدم
مدیر اجرایی:
یعقوب غفاری
مدیرداخلی:
دکتر حسن نورافکن
تلفن:
041-52331185
سایت اختصاصی:
www.agroecojournal.com
نشانی:
میانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ساختمان سما، دفتر مجله بوم شناسی گیاهان زراعی
صندوق پستی:
1159-53135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/08

فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی (مجله دانش نوین کشاورزی پایدار سایق) از سال 1383 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با مجوز دفتر گسترش و تولید علم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود. 

در این فصل­نامه، آخرین یافته ­های حاصل از پژوهش­ های علمی بنیادی و کاربردی پژوهشگران داخل و خارج کشور در زمینه بوم شناسی گیاهان زراعتی و دارویی (آگرو اکولوژی) توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه آخر هر فصل به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می­ شود.

 

مدیر مسئول
سلیمان جمشیدی
استادیار واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Soleiman Jamshidi
Assistant Professor, Mianeh unit,
Specialist: Plant Pathology
سردبیر
حمدالله کاظمی اربط
استاد دانشکده کشاورزی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت
Hamdollah Kazemi Arbat
Professor, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch,
Specialist: Agriculture
هیات تحریریه
برانسیلاو رانکوویچ
استاد دانشگاه کراگوجنواک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی و بوم شناسی، صربستان
رشته تخصصی: زیست شناسی و بوم شناسی قارچ ها و گلسنگ ها
Branislav Ranković
Professor, University of Kragujevac, Faculty of Science, Department of Biology and Ecology, Serbia,
Specialist: Fungi and lichens biology and ecology
ساندرا عاریفین عزیز
گروه زراعت و باغبانی، دانشگاه کشاورزی بوگور، اندونزی
رشته تخصصی: Plant Ecophysiology
Sandra Arifin Aziz
Department of Agronomy and Horticulture Bogor Agricultural University Indonesia,
Specialist: Plant Ecophysiology
آنو رئوف
استاد حشره شناسی، دانشگاه کشاورزی بوگور، گروه گیاهپزشکی، بوگور، اندونزی
رشته تخصصی: گیاهپزشکی
Rauf Rauf
Professor, Entomology, Bogor Agricultural University, Department of Plant Protection, Bogor, Indonesia,
Specialist: Plant Protection
آیهان هوروز
دانشیار دانشگاه اوندوکوز ماییز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک و تغذیه گیاهی، سامسون، ترکیه
رشته تخصصی: علوم خاک و تغذیه گیاهی
Ayhan Horuz
Associate Professor, Ondokuz Mayis University, Agricultural Faculty, Department of Soil Science and Plant Nutrition, Sumson, Turkey,
Specialist: Agronomy
امیر دریایی
مشاور عالی وزارت صنایع نیوزیلند
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی و میکروبیولوژی
Daryaei Daryaei
Senior Advisor of Ministry for Primary Industries, New Zealand,
Specialist: Plant Pathology and Microbiology
علی رضوانی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور - بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ali Rezvani
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran, Iranian Plant Protection Institute,
Specialist: Agricultural insecticides
مهرداد یارنیا
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mehrdad Yarnia
Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Tabriz Branch,
Specialist: Plant Physiology
مجید دهقان شعار
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
رشته تخصصی: علوم خاک
Majid Dehgan Shoar
Associate Professor Research Institute of Seed and Plant Seed and Plant Registration,
Specialist: Soil Science
محمدباقر خورشیدی
استادیار واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Bagher Khorshidi
Assistant Professor, Mianeh unit,
Specialist: Plant Physiology
منوچهر فربودی
استادیار واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم خاک
Manouchehr Farboudi
Assistant Professor, Mianeh unit,
Specialist: Soil Science
حمید مدنی
دانشیار واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زراعت - فیزیولوژی
Hamid Madani
Associate Professor, Arak Branch,
Specialist: Agriculture - Physiology
یوسف مجتهدی
دانشیار واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی جنگل
Yousof Mojtahedi
Associate Professor, Mianeh unit,
Specialist: Forest physiology
ویراستارفارسی
عزیزه یوسفی
استادیار واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Azizeh Yousefi
Assistant Professor, Mianeh unit,
Specialist: Persian the literature
دبیراجرایی
الناز نوروزی اقدم
استادیار واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم خاک و آبیاری
Elnaz Norouzi Aghdam
Assistant Professor, Mianeh unit,
Specialist: Soil Science and Irrigation
مدیر اجرایی
یعقوب غفاری
واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی
Yaghub Ghaffari
Mianeh unit,
مدیرداخلی
حسن نورافکن
استادیار واحد میانه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Hasan Nour Afcan
Assistant Professor, Mianeh Unit,
Specialist: Horticulture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۶