فهرست مطالب

نشریه بوم شناسی گیاهان زراعی
سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید دوازده امامی*، محمدعلی علیزاده، مرضیه الله دادی، حسین زینلی، صادق جلیلی صفحات 1-13

  اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop.) یکی از گیاهان علوفه ای مهم است که به دلیل سازگاری های ویژه و کیفیت علوفه، در بسیاری از مناطق ایران کشت می شود. آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار از سال 1392 تا 1395 در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد. 20 توده بومی از مناطق مختلف ایران، مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورفولوژیکی، عملکرد و کیفیت علوفه اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده، در میان توده ها اختلاف کمتر از 10 روز بین حداقل تا حداکثر روز از زمان کشت تا گلدهی، وجود داشت. در سال دوم، مراحل فنولوژیکی (شروع رشد بهاره، زمان گلدهی) در تاریخ های زودتری نسبت به سال اول، بوقوع پیوست. حداکثر تعداد برگ (127 عدد) از توده اشنویه و حداکثر نسبت برگ به ساقه (5/2) از توده 2759، حاصل شد. در بین توده های مختلف، پلی کراس، بیشترین محتوای ماده خشک (27/31 درصد) و عملکرد علوفه خشک در واحد سطح (3/3179 کیلوگرم در هکتار) را تولید کرد. همچنین، توده های اسپرس، کیفیت متفاوتی داشتند. بیشتر جمعیت ها از نظر عملکرد و کیفیت، برای تغذیه دام مناسب بودند. با توجه به وجود تنوع در بین جمعیت ها از نظر صفات مختلف، از هر جمعیت می توان برای اهداف مختلفی از جمله برنامه های اصلاح نژاد، حفاظت از خاک و تولید عملکرد ماده خشک بالا، استفاده کرد. بطور کلی برای تولید علوفه، جمعیت هایی مانند 3001 و 13535 (متحمل به بیماری سفیدک سطحی) با عملکرد و کیفیت علوفه قابل قبول را می توان در شرایط آب و هوایی اصفهان، توصیه نمود.

  کلیدواژگان: اسپرس، پروتئین خام، توده بومی، کیفیت علوفه، عملکرد ماده خشک، نسبت برگ به ساقه
 • مهناز رحمتی*، طهماسب حسینپور، علی احمدی، علی میناپور، کیانوش حمیدیان صفحات 15-27
  ارزیابی و نمایش پتانسیل ارقام جدید و لاین های امید بخش در شرایط زارعین به منظور معرفی ارقام و لاین های جدید اصلاحی و نفوذ بیشتر آنها در مزارع زارعین، حایز اهمیت است. به همین منظور، تعداد 33 رقم و لاین انتخابی از برنامه های اصلاحی گندم موسسه تحقیقات دیم کشور، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزارع زارعین شهرستان کوهدشت، ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که ارقام کبیر و پایا و لاین های G17، G18 و G31 به ترتیب با میانگین 5280، 3985، 4210، 4003 و 3950 کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد دانه را دارا بودند. عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری با صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت و همبستگی منفی با صفت تعداد روز تا رسیدگی، نشان داد. بنابراین عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت و زودرسی را می توان به عنوان معیار گزینش مناسب برای شناسایی ژنوتیپ های پرمحصول در برنامه به نژادی گندم دیم، معرفی نمود. ارزیابی ژنوتیپ ها از نظر شاخص SIIG نشان داد، ارقام کبیر و پایا و لاین های G31، G18، G29، G17، G16 بهترین بودند. بر اساس نتایج تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها به سه گروه ژنوتیپ های زودرس با عملکرد دانه بالا (گروه 1)، ژنوتیپ های دیررس با عملکرد دانه پایین (گروه 2) و ژنوتیپ های زودرس با عملکرد دانه پایین (گروه 3)،گروه بندی شدند. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، با هدف تولید پایدار گندم در دیم زارهای مناطق گرمسیری که معمولا با خشکی آخر فصل مواجه هستند، ارقام جدید گندم نان کبیر و پایا با عملکرد دانه بالا و زودرسی، توصیه می گردد. همچنین، گندم دوروم لاین های G17، G18 و G31 با عملکرد دانه بالا و صفات زراعی مطلوب را می توان در برنامه معرفی رقم یا به عنوان والدین در برنامه های به نژادی، مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، شاخص SIIG، شرایط بهره بردار، گندم دوروم، گندم
 • جابر داوودی* صفحات 29-43

  ژیاردیازیس، عفونتی روده ای بوده که توسط پروتوزوای ژیاردیا لامبلیا (یا همان ژیاردیا اینتستینالیس یا ژیاردیا دیودنالیس)، ایجاد می شود. مشخصه این بیماری شامل توزیع جهانی، شیوع بالا و همه گیری قابل توجه آن است. مطالعات مختلف نشان داده که تیمول موجود در برخی گیاهان دارویی، از خاصیت ضد ژیاردیازیس برخوردار است. از این رو با توجه به وجود مقدار کافی تیمول در هر دو گیاه مرزه سهندی و مرزنجوش، هدف این پژوهش، مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی مرزه سهندی و مرزنجوش با مترونیدازول بر کیست ژیاردیا لامبلیا در شرایط آزمایشگاهی بوده است. در این پژوهش، به ترتیب 500 میکرو لیتر از غلظت های 10، 100 و 200 میلی گرم در لیتر عصاره های مرزه سهندی و مرزنجوش و 125 میلی گرم در لیتر مترونیدازول به 500 میکرولیتر غلظت خالص کیست های ژیاردیا در سه تکرار اضافه گردید. در تیمار شاهد (کنترل)، از نرمال سالین استفاده شد. اثرات ضد ژیاردیاریس عصاره ها در دقایق 30، 60 و 120 آزمایش و بعد از مواجهه نمونه ها در برابر رنگ ایوزین (1 درصد) و بررسی میکروسکوپی، اندازه گیری شد. خصوصیاتی نظیر حداقل درصد کشندگی، حداکثر درصد کشندگی و میانگین درصد کشندگی تیمارها، محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش زمان و غلظت، درصد کشندگی غلظت های مختلف عصاره ها افزایش یافت. بر اساس نتایج این پژوهش، چنین به نظر می رسد که احتمالا تیمول موجود در مرزه سهندی و مرزنجوش، مسیول اثرات ضد ژیاردیازیس آنها بوده ولی با این حال، جهت تعیین سازوکار دقیق آنها، نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.

  کلیدواژگان: تیمول، ژیاردیا لامبلیا، شرایط آزمایشگاهی، عصاره هیدروالکلی، مرزنجوش، مرزه سهندی
 • سیروان بابائی*، ثریا احمدی، ایرج طهماسبی، محمد سرسیفی صفحات 45-59
  توت فرنگی (Fragaria × ananassa) متعلق به تیره گلسرخیان (Rosaceae) است. یکی از مشکلات کشت این محصول، علف های هرز و کنترل آن است. به همین منظور، پژوهشی در مورد فلور علف های هرز در مناطق زیرکشت توت فرنگی در روستاهای منطقه مریوان و کامیاران واقع در استان کردستان، انجام گرفت. از مزارعی که در این دو منطقه بودند، نمونه برداری صورت گرفت. در منطقه کامیاران 13 مزرعه در 6 روستا و در منطقه مریوان نیز 11 مزرعه مربوط به 11 روستا انتخاب، شدند. نتایج بررسی فلور علف هرز نشان داد، غالب ترین علف های هرز مزارع توت فرنگی منطقه کامیاران مربوط به علف های هرز پهن برگ شامل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.)، خارلته (Cirsium arvense L.)، تلخه (Acroptilon repens L.)، چسپک (Setaria viridis L.)، سیر وحشی (Allium canadense L.) و ماشک (Vicia persica Boiss.) به ترتیب با شاخص غالبیت 5/200، 200، 72/193، 48/193، 24/192 و 24/190 بوده که سه نمونه اول، از علف های هرز چندساله و ماشک جزو علف های هرز یکساله بوده است. در بین علف های هرز باریک برگ یک ساله، علف هرز چسبک (Setaria viridis L.) بیشترین شاخص غالبیت (48/193) را به خود اختصاص داده است. در منطقه مریوان، تمامی گونه ها دارای شاخص غالبیت بالایی بوده ولی گونه های خرفه (Portulaca oleracea L.) و مرغ (Cynodon dactylon L.) از شاخص غالبیت بالاتری نسبت به سایر علف های هرز برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: پراکنش، توت فرنگی، شاخص شانون، غالبیت، گونه علف هرز
 • مصطفی خمر*، حمیدرضا مبصر، عباس کشته گر صفحات 61-69

  به منظور بررسی تاثیر هیومیک اسید و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 در منطقه زابل، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده (اسپیلت پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل دور آبیاری به عنوان تیمار اصلی در سه سطح 6، 9 و 12 روز و محلول پاشی هیومیک اسید به عنوان تیمار فرعی در چهار سطح هر هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته یکبار بود. اثر دور آبیاری و محلول پاشی هیومیک اسید و برهمکنش آن ها بر ارتفاع بوته، تعداد بلال در بوته و تعداد دانه در بلال، معنی دار بود.  بیشترین ارتفاع بوته، تعداد بلال در بوته و تعداد دانه در بلال تحت شرایط دور آبیاری 6 روز یکبار و هر دو هفته یکبار محلول پاشی هیومیک اسید، به دست آمد که با تیمارهای دور آبیاری 6 روز یکبار و محلول پاشی هر هفته و هر سه هفته یکبار هیومیک اسید، در یک گروه آماری قرار گرفته و اختلاف معنی داری نداشتند. در مقابل، تیمار دور آبیاری 12 روز یکبار و هر چهار هفته یکبار محلول پاشی هیومیک اسید، کاهش چشمگیری در صفات فوق نشان داد. به طوری که با تیمارهای دور آبیاری 12روز یکبار و محلول پاشی هر هفته و هر سه هفته یکبار هیومیک اسید، در یک گروه آماری قرار گرفت. بنابراین، بهترین دور آبیاری به منظور تولید دانه ذرت، دور آبیاری 6 روز یکبار همراه با مصرف هر دو هفته یکبار محلول پاشی هیومیک اسید برای کشت در منطقه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تحمل تنش، دانه در بلال، محلول پاشی، هیبرید ذرت، هیومیک اسید
 • سیامک صلاحی* صفحات 71-80

  نزدیک به 20 تا 45 درصد از غلات دنیا به مایکوتوکسین های تولید شده بوسیله قارچ های انباری، آلوده هستند. قارچ آسپرژیلوس فلاووس (Aspergillus flavus) از جمله قارچ هایی است که آلودگی وسیعی در محصولات زراعی و انباری ایجاد می کند. در این پژوهش، فعالیت ضد قارچی عصاره های مختلف گیاه نیمه انگل دارواش (Viscum album) بر رشد و اسپورزایی قارچ آسپرژیلوس فلاووس در شرایط آزمایشگاهی بر اساس طرح کاملا تصادفی با سه تکرار، بررسی شد. از حلال های مختلف شامل استون، اتانول، متانول و آب برای استخراج عصاره برگ و جوانه گیاه دارواش، استفاده شد. فعالیت ضد قارچی عصاره ها به روش انتشار در سطح آگار، انجام شد. هر کدام از عصاره ها در غلظت های مختلف (صفر، 2، 200،20، 2000 میکرو لیتر در 20 میلی لیتر) به محیط کشت افزوده شده و رشد کلونی و اسپورزایی قارچ در این محیط ها، ارزیابی شد. کلیه تیمارهای آزمایشی، اثر معنی داری بر رشد میسلیوم و اسپورزایی قارچ آسپرژیلوس فلاووس در مقایسه با تیمار شاهد، در سطح 5 درصد نشان دادند. عصاره متانولی در غلظت 2000 میکرو لیتر، بیشترین اثر را در مهار رشد و نیز اسپورزایی قارچ آسپرژیلوس فلاووس داشته و عصاره آبی، کمترین اثر را نشان داد. علاوه بر این، عصاره استونی در غلظت 2000 میکرو لیتر، موجب مهار 99 درصدی اسپورزایی شد. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که عصاره متانولی دارواش، می تواند عامل ضد قارچی موثرتری بر مهار رشد و اسپورزایی قارچ آسپرژیلوس فلاووس نسبت به حلال های دیگر باشد.

  کلیدواژگان: آسپرژیلوس فلاووس، آفلاتوکسین، اثر ضد میکروبی، اثر مهار کنندگی، دارواش
|
 • Saeid Davazdahemami *, MohammadAli Alizadeh, Marziyeh Allahdadi, Hossein Zeinali, Sadegh Jalali Pages 1-13

  Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) is one of the most important ancient fodder plants with special adaptability andSainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) is one of the most important ancient fodder plants with special adaptability and quality that is cultivated in many parts of Iran. A field experiment in form of complete block design with three replications was conducted in Research Station of Agricultural and Natural Resources Research of Isfahan province during 2013- 2015. Twenty native populations from various regions of Iran were tested. Morphological characteristics, yield and fodder quality of plants was measured. According to results, there was less than 10 days difference among populations from planting to flowering stage. The phenological stages (beginning of spring growth, flowering time) in the second year began earlier than that of the first year. Maximum leaf number (127) and leaf/stem ratio (2.5) were obtained in Oshnavieh and 2759, respectively. PLC produced the highest dry matter content (31.27%) and dry forage yield (3179.3 kg ha-1) among populations. Populations also differed in terms of fodder quality. Most populations had adequate yield and quality potential for livestock feeding. Regarding variation in different traits among populations, each population can be used for different goals such as breeding programs, soil conservation and production of high dry matter yield. In generally, 3001 and 13535 populations (tolerant to powdery mildew disease) with acceptable forage yield and quality can be recommended in Isfahan climatic conditions. .

  Keywords: crude protein, Dry matter yield, Leaf, stem ratio, Native populations, Fodder quality, Sainfoin
 • Mahnaz Rahmati *, Tahmaseb Hossein Pour, Ali Ahmadi, Ali Minapoor, Kiyanoush Hamidiyan Pages 15-27
  It is important to evaluate and display the potential of new cultivars and promising lines in farmers' conditions in order to introduce new cultivars and lines and increment the spread of them in farm conditions. For this purpose, thirty-three selected varieties/breeding lines from Dry Agriculture Research Institute (DARI) wheat breeding program were evaluated on farmers' fields at Koohdasht, based on randomized complete block design. Results indicated that Paya and Kabir varieties and G17, G18 and G31 lines had the highest grain yield with an average of 5280, 3985, 4210, 4003 and 3950 kg/ha, respectively. Grain yield showed positive and significant correlation with biological yield (BY), number of grain per spike (NGS) and harvest index (HI), and negative correlation between yield and day to maturity. Therefore BY, NGS, HI and early maturity can be used as suitable selection index to identify high-yielding genotype in the rainfed wheat breeding program. Paya and Kabir cultivars and G31, G18, G29, G17 and G16 lines were the best genotype for SIIG index. Based on cluster analysis results, genotypes were classify in three groups including early maturity- high yield  genotypes (class 1), early maturity- low yield genotypes (class 2) and early maturity- low yield genotypes (class 3). According to the results of this research, with the aim of sustainable wheat production in the tropical region that generally faced with late-season drought, new varieties of Kabir and Paya with high yield and early maturity are recommended. In addition, durum wheat lines G17, G18 and G32 with high performance and desirable agronomic characteristics can be considered in the variety introduction program or as parents in a breeding program.
 • Jabber Davoodi * Pages 29-43

  Giardiasis is an intestinal infection caused by the flagellate protozoan Giardia lamblia (synonyms: Giardia intestinalis and Giardia duodenalis). The characteristic of this disease are including worldwide distribution, high prevalence, and significant morbidity. Different studies relieved that the thymol content available in some medicinal plants has anti-giardiasis effect. Hence, based on adequate thymol in contents of both, Satureja sahandica and Origanum vulgare extracts, the aim of present research was comparison the effect of Satureja sahandica and Origanum vulgare Extracts with metronidazole on Giardia lamblia in vitro condition. In this experimental-laboratory study, 500 µl of each of 10, 100 and 200 mg/L concentrations of extracts and 125 mg/L of metronidazole was added to 500 µl of purified giardia cysts, respectively. In control groups normal saline used whereas these agents. The giardicidal activity of the extracts was measured 30, 60 and 120 min (s) after exposure through 0.1% eosin dye staining and microscopic enumeration method. Minimum, maximum and means lethal concentrations of treatments were calculated after three times in each group. Results relieved that anti-giardicidal effects of both extracts significantly increased due to rising the concentration and time. Based on present study findings and in accordance with others, it seems thymol content of SS and OV extracts were responsible for their anti-giardial activity. Meanwhile, further studies needed for clarify their exact mechanism of actions.

  Keywords: : Giardia lamblia, hydroalcoholic extract, laboratory condition, Origanum vulgare, Satureja sahandica, Thymol
 • Sirwan Babaei *, Soraya Ahmadi, Iraj Tahmasebi, Mohammad Sarsaifi Pages 45-59
  Strawberry (Fragaria × ananassa) belongs to the Rosaceae family. One of the most critical challenges of strawberry production is the plants that cause problems in harvesting and reduced yield. This study was carried out to identify weed flora in strawberry growing regions in Kurdistan province. In this study, determining the genus and species of common weeds in the strawberry fields of two regions was investigated. For this purpose, 13 farms in 6 villages in the Kamyaran region and 11 farms at 11 villages in the Marivan region with the more cultivated area than their surrounding villages were selected. The results of weed flora study in Sanandaj-Kamyaran axis farms showed that the most prevalent weeds in Sanandaj-Kamyaran axis strawberry fields are related to broadleaf weeds including (Convolvulus arvensis L.), (Cirsium arvense), (Acroptilon repens), (Setaria viridis L.), (Allium canadense L.) and (Vicia persica Boiss) with dominance index of 201.5, 200, 193.72, 193.48, 192.24 and 190.64 respectively. The first three weeds were perennial weeds, and the last one was an annual weed. However, among the narrow-leaves annual weeds, (Setaria viridis) had the highest prevalence index (193.48) due to traditional irrigation using rivers and streams, which carry weed seeds in their path. However, in the Marivan region, all species had a high prevalence index, although Portulaca oleracea L. and Cynodon dactylon L. had a higher dominance index than the others
  Keywords: dispersal, Dominance, Shanon index, Strawberry, Weed species
 • Mostafa Khammar *, Hamidreza Mobasser, Abbas Keshtehgar Pages 61-69

  In order to investigate the effect of humic acid and irrigation interval on yield and yield components of corn seed of single-cross 704 at the region of Zabol, an experiment as the split-plot has been conducted in a randomized complete block design with 3 replications. Treatments of the experiment included irrigation round as main plot in three levels of 6, 9 and 12 days, and spraying of humic acid as a subplot in four levels of control or every week, every two weeks, every three weeks and every four weeks. The effect of irrigation and spraying of humic acid and their interactions on plant height, number of ear per plant and number of seeds per ear were significant. The highest plant height, number of ear per plant and number of seeds per ear was obtained under 6 days of irrigation round and every two week spraying of humic acid which by 6 days of irrigation round and  every week spraying of humic acid and every three week in same statistical group and did not show any significant difference. On the other hand, the 12 days of irrigation round treatments and every four week spraying of humic acid showed that significantly reduced in the above traits. So that with 12 days of irrigation round and spraying every week and every three weeks of humic acid was placed in the same statistical group. Therefore, the best irrigation round in order to produce corn grain is recommended for 6 days of irrigation round with the use of every two weeks for humic acid spraying for cultivation in the region.

  Keywords: Foliar application, Grains, ear, Humic acid, Maize hybrid, stress tolerance
 • Siamak Salahi * Pages 71-80

  Nearly 20 to 45 percent of the world's grains were exposed to mycotoxins produced by the fungus. Aspergillus flavus is one of the fungi that cause widespread contamination of crops and warehouse products. In this research, the antifungal activity of different extracts of the semi-parasitic mistletoe (Viscum album) plant on the growth and sporulation of Aspergillus flavus in laboratory conditions based on completely random design with three replications was evaluated. Various solvents including acetone, ethanol, methanol and water were used to extract mistletoe leaves and buds. Antifungal activity of the extracts was performed by diffusion method on the surface of agar. Each of the extracts including 0 (control), 2, 20, 200 and 2000 microliters per 20 milliliters were added to medium and colony growth and sporulation of fungi were evaluated. All experimental treatments showed a significant effect on mycelium growth and sporulation of Aspergillus flavus compared to control at 5% level. Methanol extract in 2000 microliters had the most effect on fungi growth and sporulation, and mistletoe water extract showed the least effect. Moreover, acetone extract in 2000 microliters, inhibited sporulation by 99 %. It can be concluded that the methanol extract of mistletoe can be a more effective antifungal agent to inhibit the growth and sporulation of Aspergillus flavus than other solvents

  Keywords: Aflatoxin, antimicrobial effect, Aspergillus flavus, Inhibitory effect, Viscum album