درباره نشریه
ISSN:
1735-9783
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
سال86
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر بهاری
سردبیر:
دکتر شاهین فکور
مدیرداخلی:
دکتر علی نقی جدی
تلفن:
087-33367112
087-33367113
087-33367114
سایت اختصاصی:
iausdj.ac.ir/vmj
نشانی:
سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر مجله دامپزشکی
صندوق پستی:
618
تاریخ به‌روزآوری: 1396/05/12

این مجله تا سال 92 با نام مجله دامپزشکی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر علی اصغر بهاری
دکتر علی اصغر بهاری
سردبیر
دکتر شاهین فکور
دکتر شاهین فکور
هیات تحریریه
دکتر نادر اسماعیل نسب
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Nader Esmaeil Nasab
Professor, Department of Epidemiology, Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر علی نقی جدی
دکتر علی نقی جدی
دکتر عبدالعلی چاله چاله
دکتر عبدالعلی چاله چاله
دکتر شاهین فکور
دکتر شاهین فکور
دکتر علی قشقایی
دکتر علی قشقایی
استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: جراحی
Ali Ghashghaee
Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Razi University
Specialist: Surgery
دکتر هادی کیوانفر
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hadi Keivan Far
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Virology
دکتر بهنام مشگی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Behnam Meshgi
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر ناصر میرازی
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
Naser Mirazi
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
دکتر محمدقلی نادعلیان
دکتر محمدقلی نادعلیان
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماریهای درونی دام های بزرگ
Mohammad Ghol Nad Alian
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Diseases of the Great Livestock
دکتر غلامحسین وثوقی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جانورشناسی
Gholamhossein Vosoughi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Zoology
مدیرداخلی
دکتر علی نقی جدی
دکتر علی نقی جدی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۸