درباره نشریه
ISSN:
2008-4730
eISSN:
2423-3986
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ولی زاده
سردبیر:
دکتر علی تهرانی فر
ویراستار فارسی:
دکتر ساجده کریم پور
ویراستار فارسی:
دکتر سمانه محمدی
سایت اختصاصی:
jhs.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه علوم باغبانی
صندوق پستی:
1163-91775
دورنگار:
051-38787430
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/18
مدیر مسئول
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
سردبیر
دکتر علی تهرانی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تولید گیاهان زینتی، علوم باغبانی
Ali Tehranifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ornamental plant physiology, Horticultural Sciences
اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل فلاحی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور
Esmaeil Fallahi
Professor
Specialist: Parma Research and Extension Center, College of Agriculture, University of Idaho, Idaho, USA
دکتر شاهرخ خانی زاده
استاد
Shahrokh Khanizadeh
Professor
Specialist: Plant Breeding and Genetic
دکتر حسین آرویی
دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی فضای سبز
Hossein Arouiee
Associate Professor Department of Horticultural Sciences and Landscape Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Gardening
دکتر رضا توکل افشاری
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Reza Tavakkol Afshari
Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Seed Physiology
دکتر مجید راحمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Majid Rahemi
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر محمود شور
دانشیار کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mahmood Shoor
Associate Professor, Horticulture
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مهدی شریفانی
دانشیار گروه باغبانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Mohammad Mahdi Sharifani
Associate Professor Horticulture Department
Gorgan University
دکتر مریم حقیقی

ذبیح الله زمانی
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میوه کاری و بیوتکنولوژی
Zabihollah Zamani
professor Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Fruit and Biotechnology
دکتر سعید حسن زاده مبینی

دکتر حمید خزاعی

Yoshiharu FUJII

دکتر غلامحسین داوری نژاد
استاد گروه باغبانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Gholam Hossein Davarynejad
Professor Department of Horticulture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر مجید عزیزی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ
Majid Azizi
Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and economy of wood and paper industries
دکتر علی عبادی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
Ali Ebadi
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Gardening
دکتر محمد فارسی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Farsi
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر محسن کافی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی و فضای سبز
Mohsen Kafi
Professor college of Agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Landscape, Ornamental physiology
دکتر مهرداد لاهوتی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
Mehrdad Lahouti
Professor College of Science
Ferdowsi University of Mashhad
ویراستار فارسی
دکتر ساجده کریم پور
دانش آموخته دکتری باغبانی - میوه کاری
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: کشت بافت، کشت درون شیشه ای، ویروس زدایی درون شیشه ای، درختان میوه
Sajede Karimpour
.Ph.D, Horticulture department
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant tissue culture, in vitro culture, in vitro virus elimination, fruit tree
دکتر سمانه محمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۷