درباره نشریه
ISSN:
2008-4730
eISSN:
2423-3986
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ولی زاده
سردبیر:
دکتر علی تهرانی فر
سایت اختصاصی:
jhs.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه علوم باغبانی
صندوق پستی:
1163-91775
دورنگار:
051-38787430
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/15

این مجله تا سال 1387 با عنوان "دو فصلنامه علوم و صنایع کشاورزی " منتشر شده و پس از آن به صورت اختصاصی به چاپ می رسد.

مدیر مسئول
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
سردبیر
دکتر علی تهرانی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تولید گیاهان زینتی، علوم باغبانی
Ali Tehranifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ornamental plant physiology, Horticultural Sciences
اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل فلاحی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور
Esmaeil Fallahi
Professor
Specialist: Parma Research and Extension Center, College of Agriculture, University of Idaho, Idaho, USA
دکتر شاهرخ خانی زاده
استاد
Shahrokh Khanizadeh
Professor
Specialist: Plant Breeding and Genetic
دکتر حسین آرویی
دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی فضای سبز
Hossein Arouiee
Associate Professor Department of Horticultural Sciences and Landscape Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Gardening
دکتر رضا توکل افشاری
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Reza Tavakkol Afshari
Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Seed Physiology
دکتر مجید راحمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Majid Rahemi
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر محمود شور
دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
دانشگاه فردوسی مشهد
Mahmood Shoor
Associate Professor Department of Horticultural Sciences and Landscape Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مهدی شریفانی
دانشیار گروه باغبانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Mohammad Mahdi Sharifani
Associate Professor Horticulture Department
Gorgan University
دکتر علی تهرانی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تولید گیاهان زینتی، علوم باغبانی
Ali Tehranifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ornamental plant physiology, Horticultural Sciences
دکتر غلامحسین داوری نژاد
استاد گروه باغبانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Gholam Hossein Davarynejad
Professor Department of Horticulture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر علیرضا طلایی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میوه کاری
Alireza Talaee
Professor college of Agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Pomology
دکتر مجید عزیزی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ
Majid Azizi
Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and economy of wood and paper industries
دکتر علی عبادی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
Ali Ebadi
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Gardening
دکتر محمد فارسی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Farsi
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر محسن کافی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی و فضای سبز
Mohsen Kafi
Professor college of Agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Landscape, Ornamental physiology
دکتر مهرداد لاهوتی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
Mehrdad Lahouti
Professor College of Science
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مصطفی مبلی
استاد گروه علوم باغبانی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Mostafa Mobli
Professor Department of Horticultural Sciences
Isfahan University of Technology
Specialist: Horticultural Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۲