فهرست مطالب

علوم باغبانی - سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1402)

نشریه علوم باغبانی
سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • نجمه زین الدینی، حمیدرضا کریمی*، فاطمه ناظوری، سید رسول صحافی صفحات 887-900

  به منظور ارزیابی میزان مقاومت چند پایه پسته به تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور خشکی در سه سطح (3، 6 و 9 روز) و پایه در چهار سطح (’بادامی ریز زرند‘،’قزوینی‘، یوریکارپا و یک هیبرید بین گونه ای (ورا × تربینتوس) و سه تکرار در شرایط گلخانه به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی شد به گونه ای که کم ترین کاهش وزن خشک اندام هوایی مربوط به پایه هیبرید و بیش ترین کاهش مربوط به پایه ‘قزوینی‘ بود. در پاسخ به تنش خشکی، میزان پرولین و کربوهیدرات های محلول در برگ پایه های مورد بررسی افزایش یافت. بیش ترین میزان پرولین (60/0 میلی گرم بر گرم وزن تر) و کم ترین میزان کربوهیدرات های محلول (88/0 میلی گرم بر گرم وزن تر) در پایه’بادامی ریز زرند‘دیده شد. بیش ترین میزان کربوهیدرات های محلول نیز در پایه های یوریکارپا (64/1 میلی گرم بر گرم وزن تر) و هیبرید (58/1 میلی گرم بر گرم وزن تر) مشاهده شد. تنش خشکی بر غلظت عناصر غذایی اندام هوایی و ریشه تاثیرداشت. به طوری که تنش خشکی سبب افزایش میزان پتاسیم اندام هوایی و ریشه گردید. بالاترین غلظت پتاسیم اندام هوایی و ریشه به ترتیب در پایه های یوریکارپا (3، 8/1 درصد) و هیبرید (7/2، 2 درصد) مشاهده شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان عنوان کرد که پایه های یوریکارپا و هیبرید از پتانسیل بالای مقاومت به خشکی برخوردارند.

  کلیدواژگان: پرولین، کربوهیدرات، هیبرید، یوریکارپا
 • مسعود فتاحی*، شیرین مقدم صفحات 901-914

  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی دو رقم بادام، از فلورسانس کلروفیل به عنوان یک نشانگر زیستی برای ارزیابی فتوسیستم II و پاسخ رشدی استفاده شد. در این تحقیق واکنش دو رقم بادام ’ربیع‘ و ’مامایی‘ پیوند شده بر روی پایه GN15، به رژیم های آبیاری (100 درصد ظرفیت زراعی به عنوان شاهد و 80 درصد، 60 درصد و 40 درصد ظرفیت زراعی) در آزمایشی گلدانی و گلخانه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملآ تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد محدود کردن آب آبیاری باعث کاهش وزن تر و خشک کل گیاهان و همچنین غلظت کلرفیل a، b و کل گردید. همچنین حداکثر فلورسانس (Fm)، حداکثر فلورسانس متغیر (Fv)، حداکثر عملکرد کوانتمی فتوسیستم II (Fv/Fm) و شاخص عملکرد (PI) در اثر تنش خشکی کاهش یافت. میزان کلروفیل a، کل و کارتنوییدها و همچنین وزن تر و خشک کل به ترتیب به میزان 17، 16، 25، 16 و 14 درصد و شاخص های فلورسانس کلروفیل (Fv، Fm و Fv/Fm) در رقم ’مامایی‘ بیشتر از رقم ’ربیع‘ بود. فلورسانس متغیر نسبی (Vj) در اثر تنش خشکی افزایش یافت و شدت فلورسانس کلروفیل (Fj و Fi) تحت تاثیر برهمکنش تنش خشکی و رقم قرار گرفت. در بررسی ماتریکس همبستگی رابطه قوی بین شاخص عملکرد (PI) و محتوای کلرفیل کل و وزن تر و خشک کل گیاه وجود داشت. به طور کلی تغییر در فلورسانس رقم ’مامایی‘ نسبت به رقم’ربیع‘ کمتر بود و غلظت کلروفیل a و میزان وزن تر و خشک این رقم در این آزمایش بیشتر بود. طبق نتایج بدست آمده به نظر می رسد رقم ’مامایی‘ نسبت به رقم ’ربیع‘ دارای تحمل بیشتری در برابر محدودیت آبیاری می باشد.

  کلیدواژگان: فلورسانس، کلروفیل، کم آبی، همبستگی
 • کاظم حسین زاده مقدم، بهزاد کاویانی*، داود هاشم آبادی، شهرام صداقت حور، محمدرضا صفری مطلق صفحات 915-929

  کیوی (Actinidia deliciosa)، میوه ای کم کالری و سرشار از مواد معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها است. کیفیت میوه کیوی در طول دوره انبارمانی به دلایل مختلف کاهش می یابد. هدف از این پژوهش، افزایش ماندگاری و خصوصیات کمی و کیفی میوه های کیوی رقم ’هایوارد‘ پس از برداشت با استفاده از روش های فیزیکی و سازگار با سلامت انسان شامل تابش نور آبی، سدیم نیتروپروساید و اسید آمینه آرژنین بود. میوه های سالم و یکسان از نظر اندازه انتخاب شدند و تحت تاثیر تابش نور آبی (6، 12 و 24 ساعت) در محدوده طول موج 470 نانومتر توسط لامپ های LED، سدیم نیتروپروساید (5/0، 1 و 2 میلی مولار) و آرژنین (5/0، 1 و 2 میلی مولار) قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار در 3 تکرار با 30 پلات و در هر پلات 10 عدد میوه اجرا شد. آنالیز داده های حاصل از نمونه گیری در طول دوره آزمایش و داده های حاصل از تجزیه آزمایشگاهی، با نرم افزار آماری SPSS و مقایسه میانگین داده ها براساس آزمون آماری LSD انجام شد. نتایج نشان داد که سدیم نیتروپروساید در غلظت 2 میلی مولار باعث بالاترین (20/117 روز) عمر قفسه ای و بیشترین میزان پرولین (14/80 میکرومول در هر گرم وزن تر) در میوه ها شد. بالاترین سفتی (56/4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و کمترین کاهش وزن تر (26/1 درصد)، در میوه های تیمار شده با 12 ساعت تابش نور آبی مشاهده گردید. داده ها نشان دادند که تابش 12 ساعته نور آبی و 2 میلی مولار سدیم نیتروپروساید باعث افزایش قابل توجه در میزان آنزیم های آنتی اکسیدان (سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز) میوه کیوی شد. اثر تیمارهای مختلف روی شاخص طعم میوه ها معنی دار نبود. بیشترین نشت یونی (41/75 درصد) مربوط به میوه های شاهد بود. بالاترین درصد ماده خشک (33/19) و بیشترین مقدار مالون دی آلدیید (08/2 نانومول در هر گرم وزن تر)، به ترتیب در میوه های تیمار شده با 6 ساعت نور آبی و 5/0 میلی مولار سدیم نیتروپروساید به دست آمد. در مجموع، نور آبی و سدیم نیتروپروساید برای تغییر صفات اندازه گیری شده در کیوی موثرتر از آرژنین بودند.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پوسیدگی میوه، شاخص طعم میوه، میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
 • جابر پناهنده*، محمد صدیق زارع فر، علیرضا مطلبی آذر، فریبرز زارع نهندی، مینا امانی صفحات 931-948

  سالیسیلیک اسید یکی از ترکیبات مفید برای گیاهان محسوب می شود که نقش مهمی در مقاومت گیاهان به تنش های محیطی از جمله تنش شوری دارد. بدین منظور جهت بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید در تعدیل اثرات تنش شوری در گوجه فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، با 12 تیمار، در 3 تکرار و با مجموع 36 واحد آزمایشی در گلخانه ی هیدروپونیک گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در بهار و تابستان سال 1397 صورت گرفت. تیمارها شامل دو سطح سالیسیلیک اسید (صفر و 1 میلی مولار) و سه سطح شوری (صفر ، 35 و 70 میلی مولار NaCl) بر روی دو ژنوتیپ گوجه فرنگی توده محلی بانه و لاین نیمه پاکوتاه (Semi Dwarf) بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری تا سطح 70 میلی مولار، شاخص های رویشی در هر دو ژنوتیپ کاهش یافت. درحالی که برهمکنش تیمار سالیسیلیک اسید در تنش شوری باعث افزایش شاخص های رویشی شد. بیشترین عملکرد مربوط به ژنوتیپ Semi Dwarf بدون تنش شوری (1373 گرم) است. با اعمال تنش شوری و سالیسیلیک اسید میزان اسیدیته قابل تیتراسیون و ویتامین ث در هر دو ژنوتیپ افزایش یافت. برهمکنش سطوح مختلف شوری در سالیسیلیک اسید باعث افزایش میزان پرولین شد، اما اثر متقابل تنش شوری × سالیسیلیک اسید باعث کاهش میزان کلروفیل شد. این نتایج نشان می دهد که تیمار با سالیسیلیک اسید می تواند تحمل گیاه را در برابر تنش شوری از طریق تجمع پرولین و در نتیجه حفظ فشار تورژسانس سلول ها افزایش دهد.

  کلیدواژگان: تنش شوری، پرولین، سالیسیلیک اسید، گوجه فرنگی، کلروفیل، ویتامین ث
 • نجمه زینلی پور*، فاطمه عاقبتی، بهاره نژاد شاهرخ آبادی صفحات 949-962

  به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و گاما آمینوبوتیریک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نشاء گوجه فرنگی رقم ’سیران‘ آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گرفت. در این پژوهش گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا) به عنوان عامل اول با سه سطح (صفر، 5 و 10 میلی گرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک به عنوان عامل دوم با سه سطح (صفر، 5/0 و 5/1 میلی مولار) به صورت محلول پاشی برگی مورد استفاده قرار گرفتند و صفاتی نظیر؛ قطر ساقه نشاء، نشت یونی، محتوای نسبی آب، کلروفیل کل، عملکرد، هدایت روزنه ای، نرخ فتوسنتز خالص، کاتالاز، پراکسیداز، پرولین و مالون دی آلدیید اندازه گیری شدند. گابای 10 میلی گرم در لیتر در ترکیب با سالیسیلیک اسید 5/1 میلی مولار سبب افزایش قطر ساقه نشاء، محتوای نسبی آب، نرخ فتوسنتز خالص، میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز شد. هم چنین این تیمار سبب کاهش سه برابری نشت یونی در مقایسه با شاهد گردید. هم چنین گابای 10 میلی گرم در لیتر به همراه دو غلظت کاربردی سالیسیلیک اسید در این پژوهش (5/0 و 5/1 میلی مولار)، میزان کلروفیل کل و عملکرد را تا حدود دو برابر نمونه های شاهد افزایش داد. هدایت روزنه ای نیز در غلظت 5/1 میلی مولار سالیسیلیک اسید در تمام سطوح پیشنهادی گابا در بهترین میزان بود. بالاترین مقدار تجمع پرولین در تیمار 10 میلی گرم در لیتر گابا در تمامی غلظت های کاربردی سالیسیلیک اسید رخ داد. مجموع نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که در اغلب صفات کاربرد غلظت 10 میلی گرم در لیتر گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا) و 5/1 میلی مولار سالیسیلیک اسید در بهبود صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی موجود در نشاء گوجه فرنگی موثرتر واقع شد.

  کلیدواژگان: پرولین، گاما آمینوبوتیریک اسید، محلول پاشی برگی، نرخ خالص فتوسنتز
 • صفدر پورممبینی، محمود لطفی*، حسین رامشینی صفحات 963-980

  ارقام بومی طالبی در ایران کیفیت و طعم مطلوبی دارند ولی به دلیل حساسیت به بیماری های قارچی و ویروسی و عملکرد پایین در مقایسه با ارقام هیبرید وارداتی به تدریج از چرخه تولید حذف می شوند. به منظور ترکیب صفات و تشکیل جمعیت اصلاحی، طالبی رقم ’سمسوری‘ با یک رقم هیبرید تجاری از گروه گالیا که در سال های اخیر به دلیل مقاومت به بیماری ها، قطر گوشت و شیرینی بالا بسیار مورد استقبال جالیزکاران قرار گرفته است، تلاقی داده شد. در این پژوهش تعداد 1000 عدد گیاه نسل دوم حاصل از تلاقی رقم ’سمسوری‘ با رقم ’کوری‘، به همراه بذرهای والدی و نسل اول آنها کشت شدند تا به روش شجره ای، بوته ها ضمن خودگشنی، در شرایط طبیعی مزرعه برای صفات زراعی، مقاومت به بیماری ها و در آزمایشگاه برای صفات کمی و کیفی میوه مورد ارزیابی و گزینش قرار گیرند. نتایج نشان داد همه صفات کمی مورد ارزیابی، بجز ضخامت پوست میوه (661/0) و شاخص شکل میوه (531/0) دارای وراثت پذیری عمومی بالای 85 در صد بودند. میانگین همه صفات کمی به جز مواد جامد محلول (8/10) و ضخامت گوشت میوه (52/3) در جمعیت F1 نسبت به میانگین والدین کمتر بود. در جمعیت F2 برای تمام صفات کمی تفکیک متجاوز مثبت نسبت به والد برتر و تفکیک متجاوز منفی نسبت به والد با ارزش کمتر مشاهده شد. در جمعیت F2 نزدیک به 80 درصد ژنوتیپ ها کاملا مشبک و 20 درصد دارای میزان شبکه کمتر و یا بدون شبکه روی پوست میوه بودند. این نتایج با نسبت های ژنتیکی 3 به 1 مندلی همخوانی داشت. همچنین 35 درصد ژنوتیپ های جمعیت F2 خط دار بودند و بیش از 80 درصد آنها رنگ پوست میوه متمایل به زرد و رنگ گوشت میوه سبز داشتند. با توجه به اینکه انتخاب براساس صفات با وراثت پذیری بالا در نسل های اولیه قابل اعتماد و موفقیت آمیزتر خواهد بود، بنابراین بهتر است گزینش ژنوتیپ های برتر در این جمعیت به ترتیب براساس صفات مهم اقتصادی، وزن میوه، مواد جامد محلول و زودرسی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: تجزیه همبستگی، تفکیک متجاوز، جمعیت اصلاحی، گزینش، وراثت پذیری
 • مهتاب صالحی*، رمضان کلوندی، فروزان صالحی صفحات 981-995

  جنس بومادران (Achillea) گیاه دارویی متعلق به تیره کاسنی است که از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیبات اسانس، از تنوع بالایی برخوردار است. 19 گونه گیاه علفی و معطر از این جنس، در ایران شناسایی شده اند که 7 گونه آن، انحصاری کشورمان است. با توجه به خواص درمانی این گیاه و کاربرد آن در صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و دارویی، بررسی مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش، به منظور ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیکی و ترکیبات اسانس 11 جمعیت گیاه بومادران در مناطق مختلف استان همدان در خردادماه 1401 به اجرا درآمد. نمونه های گیاهی در مرحله گلدهی، جمع آوری و پس از اندازه گیری برخی صفات مورفولوژیکی، در سایه خشک گردید. پس از استخراج اسانس به روش تقطیر با آب، اجزای تشکیل دهنده اسانس، با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) مورد شناسایی و تعیین مقدار قرار گرفت. عملکرد اسانس ها از 3/0 تا 6/0 درصد متغیر بود. نتایج نشان داد که بیش ترین میزان اسانس متعلق به جمعیت های ‘وراینه’ و ‘نازول’ (6/0%) و کم ترین میزان اسانس مربوط به جمعیت ‘حیدره بالا شهر’ (3/0%) بود. بیشترین وزن تر و خشک گیاه، مربوط به جمعیت ‘یلفان’ (به ترتیب 92/3 و 24/2 گرم) و کم ترین آنها مربوط به جمعیت ‘ناصح آباد’ (به ترتیب 60/1 و 79/0 گرم) بود. همچنین، 28 ترکیب در اسانس شناسایی شد و تنوع زیادی در میزان و اجزای تشکیل دهنده اسانس در جمعیت های مورد مطالعه وجود داشت. کامفور، فراگرانول، آلفا پینن، 1و8 سینیول و سابینن، اجزای اصلی تشکیل دهنده اسانس بودند. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش، جمعیت ‘اسلام آباد’ با بالاترین ارتفاع از سطح دریا، دارای بیشترین درصد فراگرانول (29/43%) بود. این موضوع نشان می دهد که عوامل محیطی نیز همانند عوامل ژنتیکی، در ایجاد تنوع در خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی از جمله تنوع در میزان و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس، موثر هستند.

  کلیدواژگان: اسانس، تنوع، فراگرانول، کامفور، 1و8 سینئول
 • علی میرحسینی، معظم حسن پور اصیل*، جمالعلی الفتی، محمدباقر فرهنگی صفحات 997-1011

  یکی از کلیدی ترین نکات در برنامه های به نژادی، استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در یک گونه معین است. به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و گروه بندی برخی از لاین های گیاه خیار، تعداد 27 لاین از این گیاه برای 21 صفت مورفولوژیکی با استفاده از روش تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای ارزیابی شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی، در سه ردیف جداگانه و با سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ های خیار از نظر تمامی صفات مورد مطالعه وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین نیز نشان داد که بعضی از لاین ها از لحاظ عملکرد و سایر صفات مهم نسبت به سایر لاین ها برتری داشتند. تمام صفات بررسی شده به جز صفات طول 15 میانگره ابتدایی (87 درصد)، طول و عرض لوب انتهایی (63 و  61 درصد)، سطح برگ (73 درصد) و وزن تک میوه (26 درصد) از وراثت پذیری عمومی بالایی (90 درصد) برخوردار بودند. تجزیه خوشه ای بر مبنای میانگین داده ها، لاین های مورد مطالعه را در چهار گروه قرار داد. نتایج تجزیه به عامل ها، 8 عامل را معرفی نمود که حدود 88 درصد از تغییرات کل را توجیه کردند، که سهم هر کدام از عامل ها به ترتیب 52/23، 63/12، 81/11، 95/9، 6/8، 34/7، 27/6 و 21/4 درصد بود. به طور کلی، نتایج نشان داد که لاین های L57 و L54 در صفت های وزن کل میوه و تعداد میوه می توانند از جمله لاین های امیدبخش مناسب کاشت در شرایط گلخانه ای معرفی شوند. اطلاعات به دست آمده از این مطالعه می تواند برای معرفی رقم و یا تولید هیبرید در برنامه های به نژادی بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پارتنوکارپی، شاخص کلروفیل، واریانس ژنتیکی، وراثت پذیری عمومی، هتروزیس
 • پریسا حیاتی، مهدی حسینی فرهی*، غلامرضا عبدی، محسن رادی، لیلا تقی پور، پدرام عصار صفحات 1013-1027

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات تیمار پس از برداشت غوطه وری در گاما- آمینوبوتیریک اسید (گابا) بر شدت تنفس، فعالیت های آنتی اکسیدانی و کیفیت میوه عروسک پشت پرده در طول دوره انبارمانی بیست و یک روزه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار و هر تکرار مشتمل بر 25 عدد میوه طراحی شد. فاکتورهای آزمایشی شامل غلظت گابا (صفر، 5، 10 و 15 میلی مولار)، زمان انبارمانی (7، 14 و 21 روز) و مرحله بلوغ میوه براساس رنگ آن در زمان برداشت (رنگ سبز مایل به زرد و رنگ نارنجی) بود. نتایج ارزیابی میوه ها به صورت هفتگی نشان داد که هر دو گروه میوه های تیمار شده نسبت به شاهد روند افزایشی تنفس کندتر و شدت تنفس نهایی کم تری داشتند و در مورد هر کدام از مرحله های بلوغ میوه، اثر غلظت های مختلف گابا بر شدت تنفس نهایی میوه ها مشابه بود. روند تغییرات میزان مواد جامد محلول کل و اسید کل میوه های تیمار شده با گابا نسبت به شاهد در طول دوره انبارمانی کند تر بود. در پایان دوره انبارمانی، میزان مواد جامد محلول کل آب میوه در میوه های سبز مایل به زرد تیمار شده با 15 میلی مولار گابا کمینه و بدون تفاوت آماری با میوه های تیمار شده با 10 میلی مولار گابا بود. میزان اثرگذاری غلظت های گابا بر حفظ اسید کل میوه های سبز مایل به زرد مشابه بود، اما در مورد میوه های نارنجی رنگ تیمار 15 میلی مولار گابا کارآیی بهتری داشت. میزان اسید آسکوربیک در میوه های سبزرنگ تیمار شده با غلظت های گابا به صورت پیوسته و معنی دار افزایش یافت و پس از 21 روز انبارمانی تفاوتی بین اثر غلظت های مختلف گابا مشاهده نشد. اما میوه های نارنجی رنگ تا هفته دوم انبارمانی روند افزایشی معنی دار و در طی هفته آخر کاهشی غیر معنی دار در میزان این شاخص را نشان دادند. در مورد میوه های هر دو گروه، همواره بیش ترین سطح فعالیت آنزیمی متعلق به میوه های تیمار شده با غلظت 15 میلی مولار گابا بود. همچنین کمینه مقدار فنول کل، کاروتنویید و فعالیت آنتی اکسیدانی در طول مدت انبارمانی مربوط به میوه های شاهد بود و هر دو گروه میوه ها در پاسخ به افزایش غلظت گابا به صورت معنی داری مقدار فنول کل، کاروتنویید و ظرفیت آنتی اکسیدانی بیش تری داشتند. در نهایت ضمن تایید کارآیی تیمار پس از برداشت گابا بر حفظ و یا بهبود شاخص های کیفی و ارزش غذایی میوه عروسک پشت پرده، کاربرد آن توصیه می شود.

  کلیدواژگان: شدت تنفس، عروسک پشت پرده، فعالیت آنتی اکسیدانی، گابا
 • محمد زارع مهرجردی، نسیم صفری، سیده مهدیه خرازی، آزاده خادم، احمد شریفی* صفحات 1029-1041

  در طی رشد گیاه، کیفیت نور بر بسیاری از شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تاثیر می گذارد. امروزه استفاده از نور تکمیلی به طور قابل توجهی عملکرد محصول و کیفیت آن را در شرایط کمبود نور طبیعی به خصوص در فصل های پاییز و زمستان بهبود می بخشد. دیودهای ساطع کننده نور (Light-emitting diode) به عنوان منابع نور جایگزین در محیط های کشاورزی کنترل شده پیشنهاد شده اند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور بررسی چگونگی تاثیر کیفیت نور بر دانهال های خیار (Cucumis sativus L.) رقم Officer در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام شد. آزمایش در 4 کیفیت متفاوت نور آبی، قرمز، سفید و ترکیبی (آبی+قرمز+سفید) با توانایی فتوسنتزی یکسان بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین تیمارهای نوری از نظر صفات، ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک ریشه و وزن تر اندام هوایی تحت تاثیر کیفیت نور قرار گرفت و اختلاف بین آنها در روز های مختلف پس از کشت معنی دار بود. ارتفاع بوته در تیمار نور قرمز و نور آبی در مقایسه با تیمار سفید و تیمار نور ترکیبی (قرمز+آبی+سفید) به ترتیب 3/58 و 3/133 درصد افزایش داشت. کمترین ارتفاع بوته در تیمار نور ترکیبی مشاهده شد. این درحالی است که بیشترین وزن تر اندام هوایی در نورهای سفید و آبی، بیشترین سطح برگ در نورهای سفید و قرمز و بیشترین وزن خشک ریشه نیز در نور سفید مشاهد شد. صفات تحت تاثیر قرار گرفته جزء دسته صفاتی هستند که تحت تاثیر هورمون جیبرلین قرار می گیرند. به طور کلی مشخص گردید که رشد گیاه خیار تحت تاثیر کیفیت های مختلف نور قرار گرفته است و با توجه به هدف تولید و شرایط موجود می توان کیفیت نور مناسب برای کسب حداکثر سرعت رشد گیاه را انتخاب نمود.

  کلیدواژگان: دیودهای ساطع کننده نور، صفات رشدی، نور آبی، نور قرمز، نور سفید
 • اسمعیل نبی زاده*، مسعود حق شناس، خدیجه احمدی صفحات 1043-1058

  گیاهان دارویی منابع مهمی از ترکیبات دارویی هستند که از زمان های قدیم در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده شده است. گیاهان دارویی با میکروارگانیسم های متعددی که به صورت همزیست در قسمت های مختلف گیاهان رشد می کنند، ارتباط برقرار کرده اند. به منظور بررسی اثر قارچ های میکوریزا در شرایط تنش شوری بر ویژگی های فیزیولوژیکی و عناصر ریزمغذی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1398 در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد اجرا شد. فاکتور اول تنش شوری در چهار سطح (صفر (آب مقطر)، 2، 4، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر ناشی از نمک کلرید سدیم) و عامل دوم تلقیح نشا با سه قارچ میکوریزا (R. irregularis G. versiform, F. mosseae,) بودند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه تک بوته، درصد روغن دانه، ظرفیت آنتی اکسیدان، محتوای پرولین، نشت مواد یونی و عناصر غذایی شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم بودند. نتایج نشان داد که صفات مورد ارزیابی در پژوهش حاضر تحت تاثیر تیمارهای قارچ میکوریزا، تنش شوری و اثر متقابل قارچ در تنش شوری قرار گرفتند. گیاهچه هایی که با قارچ میکوریزا R. irregularis تلقیح شده دارای بیش ترین میزان عملکرد دانه تک بوته (94/276 گرم)، درصد روغن (51/30 درصد)، پرولین (60/246 میلی گرم بر گرم)، قدرت آنتی اکسیدان (32/49 درصد) و عناصر معدنی نسبت به دو سویه دیگر قارچ میکوریزا بودند. تنش شوری موجب افزایش درصد روغن (33/27 درصد)، پرولین (08/242 میلی گرم بر گرم)، قدرت آنتی اکسیدان (13/39 درصد) برگ گیاه دارویی بالنگوی شیرازی شد و با افزایش تنش شوری از صفر به 8 دسی زیمنس بر متر باعث کاهش صفات عملکرد دانه (03/109 گرم) و عناصر معدنی (%47/3N=، %40/0P= و %16/1K=) شد. طبق نتایج مقایسه میانگین اثر برهمکنش قارچ در تنش شوری، بیش ترین میزان عملکرد دانه (81/361 گرم) و عناصر معدنی (%33/7N=، %79/0P= و %55/2K=) در تلقیح گیاه با قارچ R. irregularis در عدم تنش شوری مشاهده شد و همچنین بیش ترین میزان صفات درصد روغن (68/33 درصد)، پرولین (33/311 میلی گرم بر گرم) و قدرت آنتی اکسیدانی (27/60 درصد) در تنش 8 دسی زیمنس بر متر بدست آمد. باتوجه به نتایج تحقیق حاضر استفاده از سویه قارچ R. irregularis بیش ترین تاثیر مثبت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی نسبت به عدم تلقیح قارچ برخوردار بود.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، بالنگو، میکوریزا، محتوای پرولین، نیتروژن
 • سمیه یونسی، خدایار همتی*، پژمان مرادی، سارا خراسانی نژاد صفحات 1059-1071

  انواع مختلفی از تکنیک های کشت بدون خاک در تولید محصولات کشاورزی توسعه یافته اند از جمله سیستم های کشت هیدروپونیک و آکواپونیک. سیتم کشت آکواپونیک تلفیقی است از تولید آبزیان و هیدروپونیک که در آن از فضولات ماهی در تغذیه ی گیاهان استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق مقایسه ی برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد دو رقم ریحان ’سبز‘ و ’بنفش‘ تحت تاثیر بسترهای مختلف در سیستم کشت آکواپونیک بود. این تحقیق براساس طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در یک گلخانه ی تحقیقاتی در زنجان انجام شد. تیمارها شامل: ده بسترکشت کوکوپیت، پرلیت، ماسه، پوکه معدنی، و مخلوط50 درصد (کوکوپیت و پرلیت، کوکوپیت و پوکه معدنی، کوکوپیت و ماسه، پوکه معدنی و ماسه، پوکه معدنی و پرلیت، ماسه و پرلیت)، و دو رقم ریحان (’سبز‘ و ’بنفش‘) بود. پس از گذشت 4 ماه برخی صفات رشدی ریحان مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج تجزیه واریانس برهم کنش متقابل رقم × بستر کشت بر صفات تعداد گره، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، سطح برگ، تعداد برگ، وزن تر ریشه و ارتفاع گیاه معنی دار شد. اثر متقابل رقم × بستر بر صفات فیزیو فیتوشیمیایی شامل کلروفیل a، کلروفیل کل و آنتوسیانین دارای اثر معنی دار در سطح احتمال 1 درصد بود اما بر صفات کلروفیل b و کاروتنویید اثر معنی داری را نشان نداد. در این تحقیق بیشترین مقدار صفات رشدی ارقام ریحان در بستر کشت ترکیبی پرلیت و کوکوپیت به دست آمد. رقم ریحان ’بنفش‘ در بسیاری از صفات از رشد بیشتری نسبت به رقم ریحان ’سبز‘ در سیستم کشت آکواپونیک برخوردار بود. به طور کلی بسترهای کشت حاوی پرلیت و کوکوپیت از رشد مطلوب تری نسبت به سایر بسترهای کشت برخوردار بودند و در بسترهای ماسه و پوکه معدنی ارقام ریحان رشد کمتری را نشان دادند.

  کلیدواژگان: پرلیت، کلروفیل، کوکوپیت، وزن خشک
 • نعیمه سوخت سرایی، فریال وارسته*، مهدی علی زاده صفحات 1073-1086

  در سال های اخیر کاربرد اسیدهای آلی به دلیل تاثیر آنها در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه و افزایش مقاومت به تنش های محیطی افزایش یافته است. به همین منظور، برای بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘ به محلول پاشی برگی اسیدهای آلی، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: محلول پاشی با اسید آسکوربیک و اسید اگزالیک (هر کدام با غلظت یک میلی مولار) در سه مرحله (از مرحله اتمام گلدهی تا مرحله میوه سبز) با فواصل شش روز یک بار و تیمار شاهد (عدم محلول پاشی) بود. نتایج نشان داد که تیمار محلول پاشی اثر معنی داری بر سطح برگ، وزن تر، وزن خشک برگ، میزان کلروفیل های a، b و کل، کارتنویید، قند کل، فلاونویید و فنل کل داشت. بیشترین میانگین سطح برگ (08/314 سانتی متر مربع)، وزن تر و خشک برگ (به ترتیب 78/1 و 56/0 گرم)، کلروفیل a و کارتنویید کل (به ترتیب 43/0 و 29/0 میلی گرم بر گرم)، قند کل (43/1 میکروگرم بر گرم)، فنل کل (70/0 میلی گرم بر گرم) و فلاونویید کل (19/0 میلی گرم بر گرم) در کاربرد اسید اگزالیک مشاهده شد. تیمار شاهد دارای کمترین میانگین در تمام صفت های مورد مطالعه (به جز کارتنویید) بود. مصرف اسید آسکوربیک و اسید اگزالیک سبب افزایش رنگیزه های فتوسنتزی شد و نسبت به تیمار شاهد به طور میانگین 22 درصد میزان کلروفیل کل را افزایش داد. به علاوه، محلول پاشی با اسید آسکوربیک و اگزالیک باعث افزایش مواد جامد محلول، فعالیت آنتی اکسیدانی و فلاونویید میوه نسبت به شاهد شد. همچنین میوه های برداشت شده از گیاهان تیمار شده با اسید اگزالیک، آنتوسیانین و فنل کل بیشتری نسبت به میوه های برداشت شده از گیاهان تیمار شده با اسید آسکوربیک و شاهد دارا بودند. میوه های گیاهان تیمار شده با اسید آسکوربیک نسبت به گیاهان تیمار شده با اسید اگزالیک، ویتامین ث و اسیدیته قابل تیتر کمتر و شاخص طعم بالاتری داشتند. به طور کلی با توجه به نتایج مشخص شد که محلول پاشی برگی اسید آسکوربیک و اسید اگزالیک با افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و زیست توده، باعث بهبود صفات کیفی و محتوای ترکیبات مرتبط با سلامتی در میوه توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘ شد.

  کلیدواژگان: اسیدهای آلی، رنگیزه های فتوسنتزی، زیست توده، فنل کل
 • مرضیه نظامی، محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی*، علی عبادی، ذبیح الله زمانی صفحات 1087-1099

  توت فرنگی یکی از  میوه های مهم و مغذی است که قابلیت کشت در مزرعه و گلخانه را دارا می باشد. به منظور  بررسی تاثیر هورمون ها بر رشد توت فرنگی رقم ’گاویتا‘ دو آزمایش در یک واحد گلخانه تجاری طراحی و اجرا شد. در آزمایش اول جیبرلین در غلظت های 50، 100 و150 میلی گرم در لیتر و ایندول بوتیریک اسید در غلظت های 20، 40 و 60 میلی گرم در لیتر در مراحل رشدی (کدهای 55، 60 و 65) براساس دستورالعمل جهانی BBCH  محلول پاشی شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. میوه ها پس از رسیدن به مرحله قرمزی به صورت دستی برداشت شدند و به منظور آزمایش های تکمیلی به آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی دانشکده مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران منتقل شدند. صفات رویشی و زایشی شامل سطح برگ، تعداد برگ، محیط تاج بوته، ارتفاع بوته، تعداد گل و ابعاد میوه و صفات بیوشیمیایی میوه شامل: مواد جامد محلول، میزان اسید قابل تیتراسیون میوه، آنتوسیانین، فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی کل، میزان فعالیت آنزیم کاتالاز، آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، ویتامین ث و رنگ میوه مورد ارزیابی قرار گرفتند. جیبرلین در غلظت 50 میلی گرم در لیتر ویژگی های رویشی بوته نظیر: سطح برگ بوته، محیط تاج بوته، ارتفاع بوته و تعداد گل را بهبود بخشید در حالیکه اکسین موجب کاهش بدشکلی میوه تا 40 درصد شد و همچنین موجب افزایش در میزان مواد جامد محلول، میزان اسید قابل تیتراسیون میوه و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی میوه شد. در کل جیبرلین در غلظت 50 میلی گرم در لیتر به منظور افزایش ویژگی های رویشی بوته و اکسین در غلظت 60 میلی گرم در لیتر موجب افزایش ویژگی های میوه شدند. در آزمایش دوم میوه ها در محلول نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های 20، 40 و 60 میلی گرم در لیتر و جیبرلین با غلظت های 25، 50 و 100 میلی گرم در لیتر در مراحل رشدی میوه براساس زمان کدهای 70 (تشکیل میوه) و 73 (میوه سبز کوچک) دستورالعمل جهانی BBCH غوطه ور شدند. جیبرلین  در غلظت 100 میلی گرم در لیتر موجب افزایش در اندازه میوه، وزن میوه، افزایش ویژگی های بیوشیمیایی میوه و کاهش بدشکلی میوه تا 5/37 درصد شد. در حالیکه اکسین در غلظت 60 میلی گرم در لیتر موجب افزایش میزان آنتوسیانین میوه، ترکیبات فنلی کل میوه و ویتامین ث شد. در کل جیبرلین با غلظت 100 میلی گرم در لیتر و اکسین با غلظت 60 میلی گرم در لیتر به منظور افزایش اندازه میوه، وزن میوه، ویژگی های بیوشیمیایی میوه و کاهش بدشکلی میوه ها توصیه می شوند.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، استولون زایی، بدشکلی میوه، توت فرنگی، کشت گلخانه ای، کیفیت میوه
 • محبوبه ناصری* صفحات 1101-1114

  این تحقیق به منظور بررسی عملکرد زعفران و عوامل موثر بر آن مانند سن مزرعه، روش آبیاری، منبع آبیاری، سطح کشت، سطح تحصیلات و سن کشاورز در بخش کدکن تربت حیدریه در سال1400 انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه چهره به چهره با تولیدکنندگان زعفران استفاده شد. در همین راستا از 447 نفر (در سطح 302 هکتار) از زعفران کاران پرسشنامه انجام شد. عملکرد زعفران 8/3 کیلوگرم کلاله خشک در هکتار بود که نسبت به سال های گذشته کاهش داشت (کاهش 26 و 56 درصدی نسبت به سال های 1399 و 1398). براساس نتایج بیشترین عملکرد زعفران در مزارع چهار ساله (17/4 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. براساس مطالعه حاضر مزارعی که از آب رودخانه آبیاری شده بودند از کمترین عملکرد (76/2 کیلوگرم در هکتار) برخوردار بودند. براساس تجزیه داده های تحقیق تفاوت چندانی بین عملکرد کلاله زعفران در آبیاری تحت فشار (07/4 کیلوگرم در هکتار) و آبیاری غرقابی (03/4 کیلوگرم در هکتار) مزارع مورد تحقیق وجود نداشت. عملکرد در مزارع زعفران با سن کشاورز رابطه عکس داشت، به طوری که با افزایش سن، مزارعی که تحت پوشش سن کشاورزان با سن بیشتر بود عملکرد کاهش پیدا کرد و مزارعی که تحت پوشش مدیریتی افراد جوان تر بود، عملکرد بیشتر بود. براساس نتایج مزارع زعفرانی که با مدیریت کشاورزان بدون سواد کشت شدند دارای کمترین عملکرد (8/2 کیلوگرم در هکتار) و دارای تحصیلات دانشگاهی بیشترین عملکرد کلاله زعفران (1/5 کیلوگرم در هکتار) را داشتند. نتایج حاصل از داده های سطح کشت نشان داد با افزایش سطح زیرکشت زعفران عملکرد آن کاهش یافته است (ضریب رگرسیون با مدل درجه اول 26 و درجه دوم 38 درصد بود). بر همین اساس کشت این گیاه برای خرده مالکین نسبت به عمده مالکین توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آبیاری، سطح کاشت، سن مزرعه، عملکرد زعفران
 • سپیده شیرانی راد، محمد سیاری*، محمدعلی زلفی گل صفحات 1115-1134

  ضایعات محصولات باغبانی از جدی ترین نگرانی های امروزی است. با افزایش جمعیت، خسارات و ضایعات محصولات غذایی نیز به طبع آن افزایش می یابد که به شدت بر سلامت محیط زیست و انسان اثرگذار است. از طرفی ضایعات باغبانی سرشار از مواد مغذی، پلی ساکاریدها، ترکیبات ضد میکروبی است که می توان از آنها برای تهیه پوشش های خوراکی استفاده کرد. پوشش خوراکی از میوه ها در برابر اتلاف مواد مغذی و معدنی محافظت می کند و ماندگاری آن ها را افزایش می دهد. توت فرنگی به دلیل تنفس و فعالیت متابولیکی بالا، بافت نرم و حساسیت به آسیب های مکانیکی و قارچی دارای عمر پس از برداشت کوتاهی است. جایگزینی تیمارهای سازگار با محیط زیست و ایمن برای جلوگیری از تلفات پس از برداشت این میوه جهت بهبود ماندگاری در انبار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش عصاره های گیاهی استخراج شده از ضایعات بخش باغبانی به عنوان پوشش خوراکی توت فرنگی استفاده شده است. بدین جهت تاثیر عصاره های گیاهی پوست انار و نشاء گوجه فرنگی هر کدام با غلظت یک درصد بر افزایش زمان ماندگاری میوه توت فرنگی به مدت 15 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است، از میوه فاقد پوشش خوراکی به عنوان تیمار کنترل استفاده شد. برخی صفات کیفی و شاخص های رنگ میوه پس از 5، 10 و 15 روز انبارداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد کاهش وزن و افت سفتی بافت در میوه های پوشش دهی شده با عصاره های گیاهی کمتر از میوه های شاهد بود. از طرفی تیمارهای مورد استفاده اثر مثبتی بر ویژگی های کیفی میوه شامل pH، مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون داشتند. محتوی آنتوسیانین کل، میزان اسید آسکوربیک و فلاونویید کل نمونه ها در طول مدت انبارداری در میوه های پوشش دار بهتر از میوه های شاهد حفظ گردید. از طرفی محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی تحت تاثیر تیمار عصاره های گیاهی قرار نگرفت. بیشترین تغییرات رنگ در سطح میوه در نمونه شاهد مشاهده شد. میوه های پوشش دهی شده با عصاره پوست انار در حفظ پارامترهای کیفی پس از 15 روز، نسبت به سایر تیمارها بهتر عمل کردند و درصد پوسیدگی میوه ها را کمتر کردند. یافته های این پژوهش نشان داد که غلظت یک درصد عصاره های پوست انار و نشاء گوجه فرنگی می تواند به عنوان پوشش خوراکی در حفظ ویژگی های کیفی میوه توت فرنگی در انبار سرد موثر باشند.

  کلیدواژگان: پوسیدگی میوه، فعالیت آنتی اکسیدانی کل، محتوای آنتوسیانین کل، محتوای فنل کل
 • توکل راسته، جواد عرفانی مقدم*، سید سمیح مرعشی صفحات 1135-1145

  نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) متعلق به خانوادهArecaceae  گیاهی دوپایه است و تولید تجاری محصول آن نیازمند به گرده افشانی مصنوعی می باشد. دما یکی از عوامل محیطی تاثیرگذار بر گرده افشانی، لقاح و تشکیل میوه در نخل خرما است. در این مطالعه اثر دما بر جوانه زنی و رشد لوله گرده خرما در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل پنج رقم نر ’غنامی سرخ‘، ’غنامی سبز‘، ’سبزپرک‘، ’نرپاکوتاه‘ و ’خارجی‘ به همراه 9 سطح دمایی 15، 18، 21، 24، 27، 30، 33، 36 و 39 درجه سانتی گراد بودند. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در بین ارقام، دمای مورد بررسی و اثرات متقابل بین آنها در سطح احتمال 1 درصد وجود دارد. در بین دماهای مورد بررسی، بیش ترین جوانه زنی دانه گرده در همه ارقام در دمای 30 درجه سانتی گراد اتفاق افتاد و بعد از آن به ترتیب مربوط به دمای 33 و 27 درجه سانتی گراد بوده است و کمترین درصد جوانه زنی مربوط به دمای 15 درجه سانتی گراد بوده است. در بین ارقام مورد مطالعه، رقم ’غنامی سرخ‘ دارای بیشترین درصد جوانه زنی دانه گرده (45/92 درصد) و بعد از آن ارقام ’نرپاکوتاه‘ (33/87 درصد) و ’سبزپرک‘ (82/84 درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند و کمترین مقدار جوانه زنی دانه گرده مربوط به رقم ’خارجی‘ بوده است. درصد جوانه زنی دانه گرده در رقم ’غنامی سرخ‘ در دامنه وسیع دمایی از 21 تا 39 درجه سانتی گراد به طور متوسط بالای 59 درصد بوده است. نتایج کلی نشان داد ارقام ’غنامی سرخ‘، ’سبزپرک‘ و ’نر پاکوتاه‘ در گستره دمایی وسیعی قابلیت جوانه زنی مطلوبی را دارند و برای اقلیم های دارای نوسانات دمایی در زمان باز شدن گل های ماده نخل خرما قابل توصیه می باشند.

  کلیدواژگان: جوانه زنی، خرما، دانه گرده، رقم، غنامی سرخ
 • اصغر مارزی زاده*، صاحبعلی بلند نظر صفحات 1147-1161

  به منظور بررسی اثر پایه و تلقیح با قارچ میکوریزا بر رشد و عملکرد خیار گلخانه ای در شرایط کشت بدون خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در گلخانه گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز اجرا گردید. فاکتور اول با دو سطح، پیوند خیار رقم ’ناگین‘ روی پایه کدوی ’شینتوزا‘ و رقم ’ناگین‘ غیر پیوندی همزیست با قارچ میکوریزا Diversispora versiformis، همچنین، عدم تلقیح با قارچ میکوریزا به عنوان فاکتور دوم بود. نتایج بدست آمده نشان داد اثر پایه و قارچ میکوریزا بر صفات کمی خیار معنی دار بود. بطوری که پایه شینتوزا تلقیح شده با قارچ میکوریزا بیشترین تاثیر را بر افزایش رشد رویشی، افزایش عملکرد تک بوته داشت. عملکرد در این تیمار با 6/2115 گرم در بوته بیشترین عملکرد میوه و گیاهان شاهد غیر پیوندی و فاقد میکوریزا با تولید 6/1569 گرم در بوته کمترین عملکرد میوه را به خود اختصاص دادند. که حدود 34 درصد نسبت به شاهد غیر پیوندی و فاقد میکوریزا افزایش عملکرد را نشان می دهد. همچنین در تیمار گیاهان پیوندی و تلقیح شده با قارچ میکوریزا، صفات کیفی میوه از جمله Ec عصاره میوه، ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای مواد جامد محلول (TSS) میوه افزایش یافت. در ضمن سایر صفات کیفی میوه از جمله pH و فنل کل میوه، سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون میوه معنی دار نبود. بنابراین کاربرد قارچ میکوریزا بر روی پایه شینتوزا برای تولید خیار گلخانه ای در شرایط کشت بدون خاک در بستری از پیت ماس و پرلایت به نسبت 2:1، به عنوان یکی از راهکارهای موثر در بهبود عملکرد محصول گلخانه ای پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: پیوند، رقم ناگین، شینتوزا، همزیستی
 • حسین سرتیپ، علی اکبر شکوهیان*، اسماعیل چمنی، علیرضا قنبری صفحات 1163-1178

  خسارت ناشی از سرما در مراحل حساس رشد و نمو، یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد گیاهان در سراسر جهان است. به منظور بررسی تاثیر کاربرد اسید سالسیلیک، ضد یخ طبیعی تیوفر و روغن سویا، بر تحمل به سرمای بهاره درخت گیلاس رقم ’سیاه تکدانه مشهد‘ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور اسید سالیسیلیک (صفر، 5/1 و 3 میلی مولار)، ضد یخ طبیعی تیوفر (صفر، 5/2 و 5 در 1000) و روغن سویا (صفر، 5/2 و 5 در1000) در 4 تکرار در یک باغ تجاری واقع در شهرستان سرعین در سال های 1398 و 1399 اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر فاکتورهای آزمایشی بر درصد مادگی سالم و زمان پایان گلدهی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود و بیشترین درصد مادگی سالم (25/69 درصد) در تیمار محلول پاشی اسید سالیسیلیک (5/1 میلی مولار) به همراه روغن سویا (5 در 1000) و محلول پاشی 5 در 1000 ضد یخ طبیعی تیوفر مشاهده شد. اثر اسید سالسیلیک و ضد یخ طبیعی در به تاخیر انداختن زمان باز شدن گل ها بیشترین اثر را داشت. بیشترین میزان درصد نشت یونی در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن نیز در تیمار محلول پاشی اسید سالیسیلیک 3 میلی مولار به همراه روغن سویا (5 در 1000) مشاهده شد. با توجه به مشاهدات این تحقیق می توان نتیجه گرفت که استفاده از اسید سالیسیلیک به همراه روغن سویا و ضد یخ طبیعی تیوفر می تواند راهکاری مناسب به منظور به تاخیر انداختن زمان باز شدن گل ها و همچنین افزایش شاخص های تحمل به سرما در گیلاس باشد.

  کلیدواژگان: القای مقاومت، سرمازدگی، شروع گلدهی، گیلاس و نشت یونی
 • کریم عرب سلمانی، امیرهوشنگ جلالی، پیمان جعفری* صفحات 1179-1190

  به منظور مقایسه عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک هیبریدهای خیار گلخانه ای تولید شده در داخل کشور پژوهشی در سال 1401 در شرایط گلخانه در شهرستان ورامین انجام شد. در این پژوهش 11 هیبرید خیار گلخانه ای به همراه 4 هیبرید وارداتی به عنوان شاهد در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. تفاوت هیبریدهای آزمایشی از نظر صفات عملکرد، طول میوه، قطر میوه، طول برگ، عرض برگ، ارتفاع بوته، طول میان گره، تعداد میوه در بوته و وزن میوه در هر بوته در سطح یک درصد از نظر آماری معنی دار بود. براساس نتایج به دست آمده هیبرید IR4 (با نام تجاری سنم) با عملکرد کل 49/11 کیلوگرم در هر بوته نسبت به میانگین عملکرد سایر هیبریدها، 8/32 درصد عملکرد بیشتر تولید نمود اما تفاوت معنی داری بین این هیبرید و هیبرید IR5 با عملکرد 61/10 کیلوگرم در متر مربع وجود نداشت. در دو هیبرید (IR4) و (IR5) به ترتیب 6/24 و 9/22 درصد از کل عملکرد تولیدی مربوط به 10 چین مرحله دوم برداشت بود. هیبریدهای (IR11) و (IR6) به ترتیب با طول میوه 60/16 سانتی متر و 12/11 سانتی متر بیشترین و کمترین طول میوه را داشتند. شاخص شکل میوه (نسبت طول میوه به قطر) در هیبرید (IR11) نسبت به هیبریدهای (IR4) و (IR5) به ترتیب 27 و 19 درصد بیشتر بود. برتری عملکردی دو هیبرید آزمایشی (IR4) و (IR5) و برابری عملکرد 7 هیبرید آزمایشی دیگر (از 11 هیبرید مطالعه شده) در مقایسه با هیبریدهای شاهد می تواند نویدبخش تولید ارقام هیبرید خیار گلخانه ای توسط شرکت های داخل کشور باشد.

  کلیدواژگان: تعداد میوه در بوته، رنگ میوه، شکل میوه، قطر میوه
|
 • N. Zeinoldini, H.R. Karimi *, F. Nazoori, S.R. Sahhafi Pages 887-900
  Introduction

  Pistachio is one of the most important horticultural crops in Iran. Most pistachio orchards are located in arid and semi-arid regions of Iran, which have a lack of irrigation water. Drought stress is considered as one of the most important limiting factors for the production of plants in dry areas. Pistachio (P. vera L.) is one of the drought-resistant fruit trees due to its deep roots, but it has been reported that water stress reduces the yield and dry quality of this product. The degree of resistance to drought stress in pistachios depends on the type of rootstock, so the evaluation of pistachio species from the point of view of the rootstock is important.

  Material and Methods

  In order to evaluate the resistance of four pistachio rootstocks to drought stress, a factorial experiment in a completely randomized design with two drought factors at three levels (3, 6 and 9 days irrigation intervals) and a rootstock at four levels, 'Badami- e- Riz-e-Zarand', 'Ghazvini', Eurycarpa (Pistacia euricarpa), and an interspecific hybrid (P. vera × P. terebinthus) with three replications were performed under greenhouse conditions. Hybrid rootstocks produce in a breeding program using hybridization of P. vera and P. terebinthus. At the end of the experiment, the growth parameters including the number of leaves, leaf area, stem height, as well as stem diameter at a height of one centimeter above the soil surface, leaf fresh and dry weight, shoot fresh and dry weight, and root fresh and dry weight, as well as physiological and biochemical parameters including chlorophyll fluorescence (FV/FM), SPAD index, PI, Cha, Chb, total chlorophyll and carotenoids, RWC, proline, soluble carbohydrates, and phenolic compounds and concentrations of Calcium, Magnesium, Potassium and Iron elements in leaves were measured.

  Results and Discussion

  The results showed that drought stress reduced growth and physiological indices so that the lowest reduction in shoot dry weight was related to the hybrid rootstock and the highest reduction was related to 'Ghazvini'. It has been reported that the height and diameter of the stem of pistachio seedlings decrease significantly with the increase in irrigation period. This decrease can be attributed to the reduction of the cell turgor pressure under stress. In response to drought stress, the content of proline and soluble carbohydrates in the leaves of the studied rootstock increased. The results of this study are in line of other studies on pistachio. The highest content of proline and the lowest content of soluble carbohydrates were observed in 'Badami- e- Riz-e-Zarand’. The highest content of soluble carbohydrates belonged to Eurycarpa and hybrid rootstocks. The reason for the increase of soluble carbohydrates in the present study can be due to the decrease in the amount of photosynthesis. Drought stress exerted an influence on the nutrient concentrations within both shoots and roots, leading to an increase in potassium content. The highest concentrations of potassium in shoots and roots were noted in the Eurycarpa and hybrid rootstocks, respectively. This elevation in potassium concentration in both roots and shoots could be attributed to active absorption of this element. Plants enhance potassium absorption by expending energy to sustain stomatal conductance, cell turgor pressure, and osmotic regulation.

  Conclusion

  Drought stress is considered one of the most important environmental stresses, the first effects of which appear in plants in the form of reduced growth and disturbance in physiological parameters. Based on the present study, most of the measured parameters were subjected to drought treatment and the investigated rootstocks showed different reactions, so that hybrid and Eurycarpa rootstocks were less affected by drought stress than other rootstocks. According to the results of the present study, it can be postulated that Eurycarpa and hybrid rootstocks have a high potential for drought resistance.

  Keywords: Hybrid, Proline, P. eurycarpa, Soluble carbohydrates
 • M. Fattahi *, Sh. Pourmoghadam Pages 901-914
  Introduction

   Almond (Prunus amygdalus) is considered to be able to tolerate drought stress fairly well during all stages of growth. Water shortages are very frequent in many countries, and, together with the rising demand for the industry, the growth of the human population, climate change and specifically the trend towards irrigated agriculture, have led to widespread problems of water scarcity in most countries. Plant responses to water deprivation are usually monitored through selected morphological and physiological parameters which have been proven to be good indicators of drought in different studies. Chlorophyll a (Chl a) fluorescence, produced by the Chl a molecule after excitation by light, is a non-invasive and rapid biomarker for the assessment of stress (microbial and environmental) effects on PSII, as well as its structure and function. Fluorescence induction patterns and derived indices have been used as empirical diagnostic tools in stress physiology. The aim of this study was to investigate the effect of water stress on chlorophyll fluorescence parameters in two almond genotypes. It is known that the kinetics of fluorescence transients are polyphasic when plotted on a logarithmic time scale labeled as OJIP. This curve rises from an initial low-value F0 (minimal fluorescence) to FJ (fluorescence value at 2 ms) and FI (fluorescence value at about 20–30 ms) and a peak of fluorescence FP (maximal fluorescence or Fm).

  Materials and Methods

   The Experiment was carried out under a completely randomized design with split arrangement having three replications. Chlorophyll and carotenoid contents were determined by the method of Lichtenthaler (1986). Fresh leaves (1 g) were triturated in 80% acetone. The absorbance of the extracts was measured at 645, 663, and 470 nm using a spectrophotometer. Chlorophyll fluorescence was measured 40 days after the start of drought treatment. Full expanded leaves were selected from each plant for measurements. They were measured with a portable photosynthetic efficiency analyzer model (Hansatech, United Kingdom). Calculations were made with computer-assisted analysis using the SPSS 25 software.

  Results and Discussion

  The results showed that the maximum total fresh and dry mass was recorded in the Mamaei cultivar. The drought stress caused a significant reduction in a, b, total chlorophyll and carotenoids in Rabie (R) as well as Mamaei (M) cultivars but in general, M plants had higher content of pigments in comparison with R plants under drought stress. In both of cultivars, the potential efficiency of PSII photochemistry (Fv/Fm) was reduced with an increasing drought intensity. The reduction of Fv/Fm was accompanied by a decline in Fv and Fm. The VJ, relative variable fluorescence at J step (2 ms), was increased with increase in drought levels. Plants response to drought depends on PSII ability to respond to this stress. It has been reported that water limitation reduces the quantum yield of PSII electron transport, which in turn decreases the amount of light energy reaching the reaction centers. PSII plays a pivotal role in mediating oxygen evolution activity. In our study, we observed an interaction between cultivar and drought treatment, particularly evident in parameters such as Fm, Fv, Fv/Fm, and PI. Additionally, our findings revealed a robust correlation between the Pi index and total chlorophyll content (0.647), as well as the fresh (0.685) and dry (0.695) weight of plants. Furthermore, our results indicate that drought stress significantly impairs the growth of cultivars grafted on GN15 rootstock. This may be the outcome of the inhibition of water shortage on the photosynthetic apparatus. The results discovered that carotenoids were higher in M cultivar than R cultivar, carotenoids protect the photosynthetic apparatus from photooxidative damage. Protection is afforded by quenching of the triplet state of chlorophyll, thereby preventing the formation of harmful oxidative species. We also found the performance index is the parameter that better reflects the responses of the studied cultivars to progressive drought stress.

  Conclusion

  We applied chlorophyll fluorescence as a biomarker to assess the growth response and PSII behavior and performance of two almond cultivars to different drought levels. In conclusion, Mamaei was less affected by drought stress in terms of total Chl, Fv/Fm, PI, and total fresh and dry weight followed by Rabie. Differential responses among cultivars under drought stress treatments were observed regarding their capacity to induce PSII activity. Parameters derived from the JIP test proved effective in characterizing the degree of response to drought stress, with PI serving as a particularly responsive multi-parametric expression.

  Keywords: Chlorophyll, Correlation, Dehydration, Fluorescence
 • K. Hosseinzadeh Moghaddam, B. Kaviani *, D. Hashemabadi, Sh. Sedaghathoor, M.R. Safarimotlagh Pages 915-929
  Introduction

  Kiwi (Actinidia deliciosa) is rich in minerals, vitamins and antioxidants. Kiwi fruit is sensitive to ethylene and has high perishability. There are some physical and chemical methods to delay aging and maintain postharvest quality of fruits. Light irradiation is a physical and pollution-free method that has been reported to be effective in controlling fruit decay and increasing its shelf life. Sodium nitroprusside (SNP) acts as an important signal in some physiological activities of the plant. SNP improved the quality and durability after fruit harvest in some fruits.Amino acids are effective in delaying the aging process and increasing the postharvest life of horticultural crops. Arginine plays an important and vital role in plant growth and development processes. The positive effect of arginine in increasing the shelf life of some fruits has been reported. The aim of this study was to increase the shelf life and quantitative and qualitative characteristics of ‘Hayward’ kiwi fruit after harvesting with the use of blue light, SNP and arginine.

  Material and Methods

  Healthy and uniform fruits were selected and exposed to blue light (6, 12 and 24 h) at a wavelength range of 470 nm by LED lamps, SNP (0.5, 1 and 2 mM) and arginine (0.5, 1 and 2 mM). The experiment was performed in a completely random design with 10 treatments in 3 replications with 30 plots and 10 fruits per plot. After immersing the fruits at different levels of arginine, SNP and distilled water (control treatment), the surface of the fruits was dried and then sterilized. The fruits were monitored daily and their quantitative and qualitative properties were recorded during the experiment. Parameters of shelf life, tissue firmness, flavor index, loss of fresh weight, proline, ionic leakage, malondialdehyde (MDA), and dry matter, as well the activity of ascorbate peroxidase (APX), peroxidase (POD) and superoxide dismutase (SOD) enzymes were measured. Analysis of data obtained from sampling during the experimental period and laboratory were performed using SPSS statistical software and comparisons of means was done based on LSD statistical test.

  Results and Discussion

  The results showed that SNP at a concentration of 2 mM caused the highest shelf life (117.20 days) and the highest proline content (80.14 mg/kg) in kiwi fruits. The reason for this increased shelf life may be that SNP delays ethylene production process by activating the genetic and biochemical mechanisms, thus increase the postharvest life of ethylene-sensitive products. The highest firmness (4.56 kg/cm2) and the lowest fresh weight loss (1.26%) was obtained in fruits treated with 12 h of blue light. Some of the most important causes of this finding are that blue light delays the peak time of ethylene production, and as a fungal agent, reduces fruits decay after harvesting. The data showed that 12-h irradiation of blue light and 2 mM SNP caused a significant increase in the amount of antioxidant enzymes (SOD, POD and APX) of kiwifruit. Other traits such as flavor index, dry matter content, ion leakage and malondialdehyde were also measured. Blue light treatment can effectively reduce the decay of many fruits during postharvest storage. The study on kiwifruit showed that the qualitative treatments of different lights on various cultivars at different times had a significant effect on some physiological, morphological and gene expression traits. LED irradiation was found to be a suitable method for improving the quality of nutrients and the quality of flavor after harvest of some fruits. SNP was a good treatment to maintain fruit quality and improve disease resistance in kiwi cultivar ‘Bruno’ during storage. Fruits treatment with arginine is a promising technology to reduce cold and brown damages by stimulating the activity of antioxidant enzymes. Plant resistance to environmental stresses due to the use of arginine is in order to the effect of this substance on polyamine accumulation through increasing arginine decarboxylase and ornithine decarboxylase enzymes and increasing proline accumulation by enhancing ornithine amino-transferase enzyme activity as well as increasing nitric oxide through increasing the activity of nitric oxide synthase enzyme. Quality of kiwi fruit decreases during storage due to rapid softening and contamination with some fungi. In this study, effective treatments were used to reduce these complications. Overall, the results of this study showed that 2 mM SNP caused the highest shelf life. The highest firmness and the lowest fresh weight loss were observed in fruits treated with 12 h blue light. 12-h irradiation of blue light and 2 mM SNP caused a significant increase in the antioxidant enzymes of kiwifruit.

  Keywords: Antioxidant enzymes, Fruit decay, Fruit flavor index, tropical, sub-tropical fruits
 • J. Panahandeh *, M.S. Zare Far, A. Motallebi-Azar, F. Zare Nahandi, M. Amani Pages 931-948
  Introduction

  Various methods of stress directly affected the growth and production yield of numerous plants. For example, environmental stress reduces the tomato manufacturing by the disrupting its natural metabolism, or, salinity stresses affect the it is growth and development from the germination stage to the fruit ripening stage. Salinity in tomatoes by stimulating the biosynthesis of growth regulators such as ethylene and abscisic acid leads to the acceleration of the aging of the leaves. Therefore, development of different methods to induce salinity stress tolerance in plants is necessary. Some approaches were studied to develop the salinity tolerant plants such as genetic breeding, environmental improvements and usage of phytohormones and signal molecules. Salicylic acid or orthohydroxybenzoic acid plays an important role in regulating the physiological and biochemical responses of plants to stress conditions, which improves the plant's resistance to adverse environmental conditions. For instance, salicylic acid is a facile and effective way to increase plant productivity under salt stress conditions. Considering the positive effects of salicylic acid in modulating the effects of salinity, this study was conducted with the aim of investigating the effects of salicylic acid’s usage in modulating the harmful effects of salinity on some vegetative, physiological, quantitative and qualitative characteristics of two tomato cultivars of Baneh local mass and Semi Dwarf line.

  Materials and Methods

  To investigate the effect of salicylic acid in modulating the effects of salinity stress in tomato, a factorial experiment was conducted in the form of a randomized complete block design, with 12 treatments, in 3 replications and with a total of 36 experimental units in the hydroponic greenhouse of the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, and university of Tabriz. The treatments included two levels of salicylic acid (0 and 1 mM) and salinity levels (0, 35 and 70 mM NaCl) on two tomato cultivars of Baneh and Semi Dwarf.

  Results and Discussion

  The results showed that in Baneh and Semi Dwarf cultivars, the increase in salinity levels caused a decrease in vegetative indices, meanwhile the treatment of salicylic acid along with salt stress increased same indices. Also, salt stress caused yield reduction in both Baneh and Semi Dwarf cultivars. By examining the qualitative indicators, it was observed that titratable acidity and vitamin C increased with salt stress and salicylic acid treatment in both cultivars. In terms of physiological indicators, the amount of proline increased at different salinity levels with salicylic acid treatment, but the amount of leaf chlorophyll index decreased with the increase of same condition.

  Conclusion

  The results of testing the effect of salicylic acid and the effects of salinity stress on vegetative, quantitative, qualitative and physiological indicators in Baneh and Semi Dwarf tomatoes showed a remarkable difference in terms of significance. In terms of vegetative traits; Plant height, leaf area index, shoot wet in Baneh and Semi Dwarf cultivars decreased with increasing salinity levels of vegetative indices, but salicylic acid treatment along with salinity stress increased same indices. Indicators such as yield, fresh weight of fruit, and percentage of dry matter of fruit showed different responses to different levels of salinity and salicylic acid treatment. The fresh weight of fruit increased with the application of salicylic acid. Also, salt stress caused an increase in the percentage of dry matter of the fruit. But salt stress caused yield reduction in both Baneh and Semi Dwarf cultivars. In terms of quality indicators; the amount of titratable acidity and vitamin C increased with salt stress and salicylic acid treatment in both cultivars. In terms of physiological indicators, the level of proline increased across various salinity levels with salicylic acid treatment. However, the leaf chlorophyll index decreased with rising salinity levels, even in the presence of salicylic acid treatment. Overall, salinity stress caused a decrease in most analyzed traits in the Baneh and Semi Dwarf cultivars. Nevertheless, it led to improvements in certain quality traits. Additionally, salicylic acid treatment enhanced the mentioned indices in most of the examined traits in both cultivars. Therefore, considering the positive effects of salicylic acid treatment on Baneh and Semi Dwarf cultivars under salinity stress conditions, its use is recommended.

  Keywords: Proline, salicylic acid, Salinity stress, Tomato, vitamin C
 • N. Zeinali Pour *, F. Aghebati, B. Nejhad Shahrokh Abadi Pages 949-962
  Introduction

  Recently, the market demand for high quality tomato fruit is increasing. This product is one of the most important vegetables produced all over the world, and in the last few decades, there has always been a growing trend for its production and consumption. Today, seedling production is considered as a specialized and profitable industry all over the world, which also has a good development speed in our country. The production of healthy and strong seedlings is a prerequisite for proper plant growth and economic production, and nutrition plays an important role in this. Today, the use of natural and organic compounds in various sectors of production and agriculture is increasing. One of these organic compounds, is γ-aminobutyric acid. Biofertilizers are used in order to reduce the consumption of chemical fertilizers and thus reduce the negative environmental effects and increase the yield of plants in agricultural systems. Salicylic acid is a natural phenolic compound and one of the endogenous plant regulators that exists in most plants and is an important component in the signaling pathway. Salicylic acid is effective in regulating the process of plant growth and development, germination, flowering, opening and closing of stomata, respiration, absorption and transfer of ions, photosynthesis, maintaining membrane integrity and plant growth rate. The objective of this study was to examine the influence of varying concentrations of γ-aminobutyric acid and salicylic acid compounds on the physiological attributes, photosynthetic components, and quality traits of Lycopersicum esculentum cv. Seyran seedlings. The aim was to identify the most effective concentration of these hormonal and pseudo-hormonal compounds under the specific conditions of this research.

  Materials and Methods

   This experiment was conducted in 2017 in the research greenhouse of Shahid Bahonar University of Kerman as a factorial in a completely randomized design with three replications. Lycopersicum esculentum cv. Seyran seeds were planted and after the seedlings reached the stage of three to four leaves and were well established, the first foliar spraying was done with complete NPK fertilizer containing other micronutrients. After 75 % of the seedlings reached the five leaf stage, foliar spraying of the treatments with γ-aminobutyric acid with concentrations of 0, 5 and 10 mg/l and half an hour later with salicylic acid with concentrations of 0, 0.5 and 1.5 mM was performed. After 15 days, the second foliar spraying steps of the treatments were repeated. Traits studied include; seedling stem diameter, ion leakage, relative water content, total chlorophyll, yield, stomatal conductance, net photosynthesis rate, catalase, peroxidase, proline and malondialdehyde.

  Results and Discussion

  Based on the results of analysis of variance, the simple effect of GABA and the simple effect of salicylic acid on seedling diameter, ion leakage and total chlorophyll were significant at the level of one percent and their interaction was significant at the level of five percent. In the of relative water content and yield, the simple effects of GABA and salicylic acid, as well as the interaction of the two, were significant at the 1% level (Table 1). Results showed that the largest plant diameter and relative water content in GABA 10 mg/l and with the combined use of 1.5 mM salicylic acid and the lowest plant diameter and relative water content in the condition of not using GABA and using salicylic acid in the amount 0.5 mM was obtained. Also, the highest amount of ion leakage occurred in the control plants and the lowest amount of ion leakage is related to the treatment of 10 mg/l GABA combined with 1.5 mM salicylic acid. Investigations showed that a increase in performance compared to the control occurs when using the combination of GABA 10 mg/l along with 0.5 and 1.5 mM salicylic acid (Table 3). According to the analysis of variance results, both the individual effects of γ-aminobutyric acid (GABA) and salicylic acid on leaf stomatal conductance and net photosynthesis rate were found to be significant at the one percent level, with their interaction being significant at the five percent level. Furthermore, the analysis revealed that the individual and combined effects of GABA and salicylic acid on catalase enzyme activity were significant at the five percent level. Additionally, the individual effect of GABA at the one percent level, the individual effect of salicylic acid, and their combined effect on malondialdehyde levels were all significant at the five percent level (refer to Table 2). According to the average comparison results, the highest level of leaf stomatal conductance was observed in the concentration of 1.5 mM salicylic acid in all three application levels of GABA, and the interaction treatment of 10 mg/l GABA with 1.5 mM salicylic acid had the highest net photosynthesis rate and activity of catalase and peroxidase enzymes. The highest amount of proline accumulation occurred in the treatment combination of GABA 10 mg/l along with each of the three concentrations of salicylic acid. The highest accumulation of malondialdehyde was observed in the control sample (without the use of γ-aminobutyric acid and salicylic acid) and the lowest amount of this characteristic was obtained in the combined treatment of GABA 10 mg/l with 0.5 mM salicylic acid (Table 4).

  Conclusion

  In summary, the utilization of γ-aminobutyric acid as a biological compound and salicylic acid as a growth regulator exhibited a beneficial impact on most of the studied traits in Lycopersicum esculentum cv. Seyran seedlings. This included enhancements in seedling diameter, relative water content, total chlorophyll levels, yield, catalase and peroxidase enzyme activity, proline content, as well as reductions in ion leakage and malondialdehyde levels. It appears that the highest applied concentration of GABA (10 mg/l) and the highest concentration of salicylic acid (1.5 mM) yielded the most favorable results, effectively improving seedling production while preserving its quality.

  Keywords: γ-aminobutyric acid, Foliar application, Net photosynthesis rate, Proline
 • S. Pourmombeini, M. Lotfi *, H. Ramshini Pages 963-980
  Introduction

   Cantaloupes, are a group of Cucumis melo cultivars, that have round, fragrant fruits with netted skin. Our country, is one of the top five producers of cantaloupe, and melon in the world. Its original origin, is still debated, but one of the important centers of its diversity, is Iran. Although, native cultivars, such as, Saveh cantaloupe, Samsoori, Rish Baba, and various types of Tiles, are often of good quality, and taste, but they are sensitive to a variety of fungal and viral diseases and as a result, their yield is low. On the other hand, every year new cultivars and hybrids, are introduced by seed companies, which are welcomed by farmers, due to, their better agronomic characteristics, and resistance to a wider range of diseases. Continuation of this process, in addition to severe genetic erosion of native cultivars, and populations, and even the complete elimination of some of them, will have consequences such as, dependence of production on foreign companies, annual departure of currency from the country, and non-exploitation of the country's genetic resources. Therefore, it seemed that by creating a diverse population resulting from the crossing of superior native cultivars with cultivars of commercially resistant hybrid to diseases, and then, successive selections, new cultivars, with desirable traits of both parents, could be achieved. Thus, in this study, heritability, minimum and maximum mean values of parents, and F1 and F2 generations, aggressive segregation, and relative frequency of qualitative traits, in F2 generation, and selection of the best genotypes, in two dispersing NGF2 populations, were investigated.

  Materials and Methods

   Parental cross, was performed in the spring of 2017, between Samsoori cantaloupe cultivar (round, striped fruit, cream skin color, completely reticulate, green flesh, very early ripening fruit, poor transportability and durability, free pollinator and high homogeneity) as the selected native paternal parent, and commercial cultivar from Gallia group, that called Cory and as maternal parent (round fruit, completely reticulate, no striped skin, yellow to cream skin color, high transportability and durability, green and very sweet flesh, high resistance to various plant diseases and viral diseases) and produced by Seminis Company. The first-generation seeds, obtained from parental crosses, were planted in the greenhouse in the fall of 2017, and were self-sown. In the spring of 1397, 1000 seeds of F2 generation, along with parent seeds, and their first generation, were planted in a seedling tray, in the greenhouses of the Faculty of Agricultural Technology (Aborihan) of Tehran University, and transplanted to the ground, in the rental research production farm, located, in Filistan village-Golzar sector-Pakdasht. Controlled pollination, (isolation of male flowers, and manual inoculation) was performed, for all second-generation plants. Selection for subsequent generations, was done by pedigree method, all plants in F2 generation, were evaluated, and selected. Morphological traits, such as, plant form and phenological traits, such as, day to fruit harvest, were evaluated, and recorded. Plant health, was assessed against common and important fungal, viral and mites, under normal field conditions by scoring the severity of infections in four categories. Fruit quality traits were measured based on nominal, sequential and interval scales and quantitative fruit traits were also measured. Tables of minimum and maximum values, variances, general heritability, transgressive segregation, etc for quantitative traits, also relative frequency percentages and observed genetic ratios for quantitative traits, were calculated.

  Results and Discussion

   The results showed that all quantitative traits in the F2 population had a general heritability above 90%. The mean of all quantitative traits except soluble solids and fruit flesh thickness in F1 population was lower than the parental average. In F2 population, for all quantitative traits, positive transgressive segregation was observed, compared to, the superior parent, and negative transgressive segregation was observed, compared to, the less valuable parent. In the F2 population, nearly 80% of the genotypes, were completely reticulate, and 20% had less or no netting, on the fruit skin. These results were almost consistent with genetic ratios of 3.1. Also, 35% of F2 population genotypes, were striped and more than 80% of them had yellowish skin color and green flesh color. Due to, the fact that, selection based on traits with high heritability, will be more reliable, and successful in early generations, so, it is better, to select the best genotypes, in this population, based on fruit weight, soluble solids, and early maturity, respectively.

  Conclusion

  In the F2 population, positive transgressive segregation was evident for all quantitative traits, favoring the superior parent, while negative segregation was observed for the less valuable parent. Traits exhibiting high heritability showcased a pronounced influence of genetic variance over environmental variance. Consequently, selecting cultivars based on these traits in early generations is expected to yield more reliable and successful outcomes. Therefore, it is better, to selection, the best genotypes in the early generations, in the F2 population, based on fruit weight, (with high genetic efficiency), soluble solids, day to fruit ripening, and with the pedigree management, of the populations, it is finally, possible to achieve lines, that have the desirable traits, of both parental cultivars. The resulting lines, can be used to produce, new hybrids, or provided, to the farmer, as a single cultivar.

  Keywords: Breeding population, Correlation analysis, Heritability, Selection, transgressive segregation
 • Mahtab Salehi *, Ramezan Kalvandi, Foroozan Salehi Pages 981-995
  Introduction

  The medicinal plants have been used in traditional medicine for a long time all over the world. Over 80% of the world population depends on herbal medicines and products for healthy living, and also, a large part of pharmaceutical materials are derived directly or indirectly from plant sources. According to the new approach to the use of medicines and herbal products, the investigation of the medicinal properties of endemic plants in each region, is of particular importance. Morphological and phytochemical traits of medicinal plants are affected by the different environmental conditions as well as genetic variations. Therefore, investigating the changes in morphological and phytochemical traits of different populations of these plants in various regions and identifying the amount and constituents of their essential oils, can be effective for creating a suitable field for their planting or breeding, as well as standardizing their derived medicine products. The Achillea genus, a medicinal plant belonging to the Asteraceae family, is highly diverse in terms of morphological characteristics and essential oil constituents. 19 species of herbaceous and aromatic plants of this genus have been identified in Iran, of which 7 species are endemic. Some of the Achillea species have therapeutic properties such as reducing blood pressure and lipids, sedative, antispasmodic, analgesic, wounds treatment, antiseptic properties, treatment of stomach pain and diarrhea, stopping bleeding, etc.

  Materials and Methods

  This study was conducted in May 2022 in order to evaluate the diversity of morphological traits and essential oil constituents of A. santolinoides subsp. wilhelmsii (K. Koch) Greuter populations in 11 regions of Hamedan province. The plant samples were collected in the flowering stage and after measuring some morphological traits (plant height, number of flowering stem, stem diameter, inflorescence diameter, fresh and dry weight of plant, number of inflorescence, number of leaf, etc.), they were dried in shade condition. In order to investigate the physical and chemical properties of soil, soil samples were collected from a depth of 30 cm. and were transferred to the soil laboratory. The essential oils were extracted using hydro-distillation method which lasted for 4 hours. Then they were analyzed by GC and GC/MS in the Institute of Medicinal Plants in Karaj. Gas chromatography was carried out on Agilent 6890. The grouping of populations based on morphological traits and essential oil constituents, was done by cluster analysis in SPSS using the Ward method. Also, the traits correlation (quantitative) was done using the Pearson method.

  Results and Discussion

  The results indicated that the Vahnan population exhibited the tallest plant height at 23.20 cm, a significant difference compared to other populations. Conversely, the Nazool population displayed the lowest plant height at 13.60 cm. Regarding stem diameter, the Yalfan population showed the greatest diameter at 2.50 mm, a measure not significantly different from the populations of Islamabad, Nazool, and Varayeneh. In contrast, the Koohani population had the smallest stem diameter at 1.52 mm. The highest inflorescence diameter (4.30 cm) belonged to the Islamabad population, which statistically had no significant difference with the populations of Koohani, Vahnan and Yekan Abad, and the lowest (2.30 cm) was observed in Joorab population. The Vahnan population had the highest number of inflorescence (6.20), which statistically had no significant difference with Islam Abad, Zanganeh, Koohani, Yekan Abad and Nazool populations, and the lowest was related to the Yalfan population (3.40). The maximum leaf length was related to Varayeneh population (3 cm), which was statistically not significantly different from Yalfan, Islam Abad and Vahnan populations, and the lowest was related to Naseh Abad population (1.70 cm). Varayeneh and Yekan Abad populations respectively had the largest leaf width (4 mm and 3.80 mm) and the lowest leaf width (2 mm) was observed in the Joorab population. The highest number of flowering stems (13.80) and the maximum number of leaves (168) were belonged to Nazool population, and the lowest number of flowering stems (3.80) was related to Naseh Abad population and the lowest number of leaves (61) was related to Koohani population. Regarding the fresh and dry weight of the plant, the highest values of these traits (3.92 and 2.24 gr, respectively) was related to the Yalfan population and the lowest (1.60 and 0.79 gr, respectively) was related to the Naseh Abad population. Analysis of the essential oils chemical compositions using GC-MS, showed 28 compounds. Camphor, Fragranol, a-pinene, 1,8-cineole and Sabinene were the main constituents of the essential oil. The essential oils yield varied from 0.3 to 0.6% which the highest was related to Varayenh and Nazool populations (0.6%) and the lowest belonged to Heydareh Bala Shahr population (0.3%). Also, Islam Abad population (with the highest altitude), had the highest percentage of fragranol (43.29%). This indicates that environmental factors similar to genetic factors are effective in creating diversity in morphological and phytochemical characteristics of this plant.

  Conclusion

  Identifying the compounds in the Iranian native plants, can provide a suitable field for the practical use of its plant resources and may be the basis of breeding programs. The various studies conducted on different species and populations of Achillea genus, have mentioned the valuable use of their extracts and essential oils in various fields such as pharmaceutical industries (in order to standardizing medicinal products), food, health cosmetics, making insecticides, etc. Researchers who have studied the essential oils of different populations of Achillea species in many regions of Iran, have emphasized on the significant difference between type and amount of the essential oil constituents. In this study, compounds such as Camphor, Fragranol, a-pinene, 1,8-cineole and Sabinene were the main components of the populations essential oils. Since fragranol is used in manufacturing the insecticides and pheromones, Islam Abad population can be used in this industry due to having high fragranol (43.29%). Also, due to the high amount of camphor in the essential oils of most of the studied populations and many uses of this compound, it can be used as an important economic resource in the health-cosmetics and pharmaceutical industries to make various creams and ointments.

  Keywords: Camphor, Diversity, Essential oil, Fragranol, 8-cineole
 • A. Mirhosseyni, M. Hassanpour Asil *, J.A. Olfati, M.B. Farhangi Pages 997-1011
  Introduction

  Cucumber (Cucumis sativus L.) is an annual plant in the Cucurbitaceae family, which has 90 genera and 750 species. Iran, with an under-cultivation area of 89,632 hectares and a production rate of 1,804,184 tons of cucumbers, yield of 201,289 tons per hectare, and it is the third largest cucumber producing country in the world in terms of production. Use of fruits of these vegetable is different depending on the country and the consumer's taste and demand, and it is cultivated for fresh consumption as well as processing (pickled vegetables or cucumbers). The utilization of local genotypes or unmodified native reserves for production has led to very low yield of cucumbers in some countries of the world. The general objectives of cucumber breeding are resistance to diseases and pests, fruit quality and yield increase. Considering the history of cultivation of this product in Iran and due to the large under-cultivation areas of cucumber in the country, little breeding research has been done on this product and the country's required seeds are supplied annually through imports. Therefore, practical and applied research on the breeding of cucumber plant seems necessary. The present study was conducted to evaluate 27 cucumber plant lines using factor analysis and cluster analysis as a tool to identify superior genotypes and more effective traits.

  Materials and Methods

  This study was carried out in the research greenhouse of Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, with a longitude of 49 degrees and 36 minutes east and latitude 37 degrees and 16 minutes north with a height of 7 meters from the level of the open sea in February 2021. Overall, 35 cucumber inbred lines, available in the Germplasm Bank, University of Guilan, were selected and on completely randomized design, in three separate rows, and with three replications. A code was assigned to each of the lines in order to facilitate the naming of lines and easier evaluation. In the winter of 2019, the desired genotypes were first planted in the seedling tray and kept there until the second true leaves were observed. Then they were transferred to the greenhouse in the form of a completely randomized design with 27 lines of inbred cucumbers, in three separate rows with 3 replications and 3 observations. The length of the plant breeding period continued until the economic fruiting of the plant. During the growing season, various traits were checked and recorded according to the national guidelines for tests of differentiation, uniformity and stability in cucumber prepared by the Research Institute of Registration and Certification of Seeds and Seedlings. These traits are the Fruit diameter (mm), Fruit length (mm), Fruit number, Weight of single fruit (g), Total fruit weight (g), Number of female flowers in 15 nodes, Number of female flowers per node, Width of the end of the terminal leaf(cm), Length of the end of the terminal leaf(cm), Number of lateral branches in 15 nodes, Length of 15 internodes (cm).

  Results and Discussion

  Genetic diversity in plant genotypes is essential for a successful breeding program. Understanding the degree of variability in plant species is of importance because it provides the basis for selection. The results of variance analysis show that there is a highly significant variation between the studied lines at the level of 1%. The significant difference observed between genotypes for all traits indicates the existence of inherent genetic variation among genotypes.The evaluation results show that the average fruit weight trait varied from 1371.7 grams (L57) to 157.71 grams (L35) among the examined lines. Furthermore, genotype L57 (117.56 grams) had the highest statistical position in terms of single fruit weight. The results of the mean comparison table showed that L34 line had the highest fruit length values (161.84 mm) and L49 line had the highest fruit diameter values (39.83 mm). Moreover, L55 and L34 lines had the lowest values of fruit length (92.46 mm) and diameter (24.61 mm), respectively. The leaf area variable varied from 426.52 cm2 (L57) to 204.24 cm2 (L31) among the studied lines. The results of chlorophyll index traits investigation and total soluble solids showed that L51 line had the highest values in both traits.The results of statistical analyses pertaining to genotypic and phenotypic variance, as well as general heritability, revealed that the trait with the highest heritability, at 99.44%, was fruit weight. With the exception of five traits-length of 15 primary internodes, leaf surface, length and width of the terminal leaf, and single fruit weight-whose heritability values were 87.35%, 73.83%, 63.59%, 61.27%, and 26.23%, respectively, the heritability exceeded 90% for the remaining traits. These findings indicate that most of the traits examined exhibited high heritability, suggesting they were less influenced by environmental factors. Factor analysis, an essential multivariate technique, was employed to explore trait relationships and assess the genetic diversity among genotypes. The results of factor analysis for 27 evaluated cucumber genotypes show that eight factors were identified. They were 23.52, 12.63, 11.81, 9.95, 8.6, 7.34, 6.27, 4.21 percent. in total explained 88% of the total diversity of traits in the studied population. In total, they justified 88% diversity of total traits in the studied population. The results of the cluster analysis placed the studied genotypes in four different groups based on the mean of traits. To ensure the cut-point in the dendrogram and to determine the actual number of groups, the discrimination function analysis method was used. The results of discrimination function analysis showed that the success of cluster analysis in grouping genotypes was 100%. Since the genotypes in each of the clusters have a greater genetic affinity with the genotypes in the same cluster and, conversely, a greater genetic distance with the genotypes in different clusters, hybridization can be done among the genotypes in different clusters according to the value of traits average for each cluster for more productivity of phenomena such as heterosis and transgressive segregation. On this basis, it seems that it is possible to produce hybrids that are superior to their parents in terms of various traits by hybridization between the genotypes in the first and second clusters with the genotypes in the third and fourth clusters.

  Conclusion

  According to the results obtained from this study, L57 and L54 genotypes had higher values than the rest of the genotypes in terms of fruit number and total fruit weight. Also, according to the results of cluster analysis, L57 line had higher total mean values in traits of total fruit weight, single fruit weight, diameter of the tail of the fruit, fruit, kernel diameter, fresh and dry weight of leaves and leaf area. In this study, the genotypes of the second and third groups in the fruit number trait, and the genotypes of the first and third groups in the fruit weight trait, due to having the maximum difference, were found suitable for use in crosses in order to create more diversity. In general, the results of this research showed that there was a suitable diversity among the studied lines in terms of all measured traits. In addition to the fact that the results obtained from this research can be used in future breeding programs, the results of multivariate statistical methods also show solutions for the scientific crossing of genotypes in future research. So that the genotypes placed in different groups in cluster analysis (Group 1: L57, Group 2: L54, L52, L47, L32, L49, and L27, Group 3: L43 and L35, Group 4: L59, L53, L51, L34, L26, L55, L25, L39, L31, L30, L33, L28, L29, L36, L24, L44, L22, and L20) and had superior characteristics in terms of different components, can be crossed together to create recombinant genotypes.

  Keywords: Chlorophyll index, Genetic variance, General heritability, Heterosis, Parthenocarpy
 • P. Hayati, M. Hosseinifarahi *, Gh. Abdi, M. Radi, L. Taghipour, P. Assar Pages 1013-1027
  Introduction

  The Peruvian Groundcherry (Physalis peruviana L.) is a perennial plant that is native to the South American regions and belongs to the Solanaceae family. The harvested fruits are vulnerable to both biotic and abiotic stresses, which can trigger unfavorable physiological and biochemical changes. As a result, the quality and marketability of the product may decrease by the time it reaches the consumer. The fruit of the Peruvian Groundcherry has a high water content and is sensitive to ethylene, causing rapid ripening with a high respiration rate, making it highly perishable. To ensure quality maintenance after harvest, various postharvest treatments are being studied; however, some methods may not be practical due to low customer preference or lack of effectiveness verification. Therefore, alternative treatments need to be found to prolong shelf life and reduce postharvest losses. Currently, environmentally friendly technologies and treatments are recommended. The aim of this study was to investigate the effects of γ-Aminobutyric acid (GABA) postharvest treatment on the respiration rate, antioxidant activities, and fruit quality of the Peruvian Groundcherry during 21 days of storage, addressing a research gap in this area.

  Materials and Methods

  Handpicked Peruvian Groundcherry fruits were taken from a commercial greenhouse located in Fars province, Iran. The fruits were picked at two stages of maturity based on their color, which was either yellowish green or orange. Following the harvest, the fruits were taken to a horticulture laboratory where they were assessed for appearance, size, color, and any damages. The experimental design was factorial based on a completely randomized design with three replications, each containing 25 fruits. Experimental factors included the GABA concentration (0, 5, 10 and 15 mM), storage time (7, 14 and 21 days) and fruit maturity stage based on color at harvest (yellowish green and orange). Following dip treatments in GABA solutions, fruits were packed in plastic clamshells measuring 20×5×10 cm3 and with a hole ratio of 3%. Fruits were stored at a temperature of 15 ◦C for 21 days, and their quality characteristics and respiration rate were evaluated on a weekly basis.

  Results and Discussion

  The findings indicated that both groups of treated fruits had a slower increase in respiration rate and lower final respiration rate compared to the control group. The effect of different concentrations of GABA on the final respiration rate of fruits was similar for each stage of fruit maturity. During the storage period, the changes in total soluble solids and total acids of the treated fruits were less than the control group. At the end of the storage period, yellowish green fruits treated with 10 and 15 mM GABA had the lowest amount of total soluble solids; orange fruits had the lowest amount with 15 mM GABA treatment. GABA concentrations had a similar effect on total acids retention of yellowish green fruits, but 15 mM GABA treatment was more effective for orange fruits. Ascorbic acid content and phenylalanine ammonia-lyase enzyme activity were consistently higher in treated fruits than in the control group. In green fruits treated with GABA concentrations, the amount of ascorbic acid increased significantly and continuously, with no significant difference between treatments at the end of storage period. Orange fruits showed a significant increase until the second week of storage, followed by a non-significant decrease. Higher amounts of ascorbic acid in orange fruits were detected by applying higher GABA concentrations. Both groups of fruits had significantly higher amounts of total phenol, carotenoid, and antioxidant capacity in response to increasing GABA concentration, while the minimum amount of these compounds during the storage period was related to the control group. However, orange-colored fruits were more sensitive to treatments compared to yellowish green fruits.

  Conclusions

  The results of the present study indicate a positive effect of postharvest GABA treatment on reducing respiration rate, improving antioxidant activities, and maintaining the quality and nutritional value of Peruvian groundcherry fruit during a 21-day storage period. Considering the global preference and demand among governments and consumers to use environmentally-friendly treatments of biological origin that pose no risk to human health, we recommend the use of GABA treatment for optimal storage of Peruvian groundcherry fruit. Finally, it is recommended to assess the efficacy of GABA or other safe and environmentally-friendly postharvest treatments on the quality and shelf life of other valuable horticultural commodities.

  Keywords: Antioxidant activity, GABA, Peruvian groundcherry, Respiration rate
 • M. Zare Mehrjerdi, N. Safari, M. Kharrazi, A. Khadem, A. Sharifi * Pages 1029-1041
  Introduction

   In addition to providing the necessary energy for photosynthesis, light controls many plant metabolic processes. Nowadays, the use of supplemental light significantly improves the quality of the food product in the conditions of lack of natural light in the autumn and winter seasons. Light-emitting diodes have been proposed as alternative light sources in controlled agricultural environments. These lamps are the first light sources with the ability to control the light spectrum. Therefore, by controlling the light spectrum and matching the wavelength of LED lamps with the photoreceptors of the plant, the performance and quality of the plant is improved. Cucumber is one of the most important greenhouse plants and its seedlings are generally produced during the autumn and winter seasons, when natural light is relatively low; therefore, the use of supplementary light is required. The use of artificial light sources in fully controlled conditions can change and improve the growth conditions of the plant and also improve its quantitative and qualitative traits. In this research, the aim was to investigate the effect of different qualities of light on the morphophysiological indicators of cucumber seedlings.

  Materials and Methods

   This research was performed at the Horticultural Plants Biotechnology Department, Industrial Biotechnology Research Institute of Khorasan Razavi. First, the seeds of the cucumber plant (Cucumis sativus L. var. Officer) were planted in a planting tray, and placed under the light panel with different light treatments. The experimental treatments included four light qualities including white light (6000-6500K) blue light (460-470 nm), red light (625 nm) and combined light (blue + red + white). The amount of photosynthetic photon flux was considered the same in all light treatments, which was equal to 2.75 µol m-2 s-1 CO2 assimilation. Thirty days after planting of seeds, the growth of plants were measured in three stages every 10 days. In each stage, 4 plant samples were selected and then plant height, leaf area, fresh and dry weight of shoots and roots, plant dry matter index and leaf chlorophyll content were measured. Data preparation was done in Excel software, data analysis was done using JMP-8 software and treatment averages were compared using LSD test at 5% probability level.

  Results and Discussion

  The results of the experiments showed that the quality of light was significantly effective on the growth indicators of Cucumber plants. Plant height in red light and blue light treatments compared to the white light and combined light (red+blue+white with the same intensity) treatments, increased by more than 130% and 60%, respectively. The lowest height was observed in plants grown under combined light, 9 and 14.25 cm after 40 and 50 days of cultivation respectively. The exposure of cucumber seedlings to the red and combined lights recorded the highest and the lowest leaf area in the plants, 618.65 and 377.26 cm2 respectively. Also white light significantly improved the dry weight of the roots. It is worth to mention that the highest plant fresh weight was observed in blue and white lights, 20.9 and 19.5 g respectively. For parameters such as dry weight, dry matter index, and pigment content, the light treatments did not exert a significant effect. However, the utilization of red and blue light, both individually and in combination, positively impacted plant growth. Notably, exposure to red light alone led to a significant increase in leaf surface area, root dry weight, and plant height compared to other light conditions. Previous studies have indicated that red light enhances leaf area, stem length, and fresh weight of plants. Leaves play a critical role in plant photosynthesis and overall growth. Therefore, increasing the leaf area in the plant increases the amount of photosynthesis, growth and development of the plant. In this study, with the increases of the leaf area in the plant and the subsequent increases in the amount of photosynthesis, allocation of dry mater to root increased. The results of the research has been shown that the combination of blue and red wavelengths in pepper, tomato and cucumber seedlings is effective in stimulating plant growth and improving the morphological characteristics under controlled conditions. Blue and red lights can increase the proton flow rate of epidermal cells through the separation mechanism and thus affect leaf development. Blue light directly through the interaction with proton pumps and indirectly through receptors, affects proton pumps by modulating passive ion conduction of potassium and calcium channels.

  Conclusion

   According to the results of this research, it was found that exposing the plant to different light quality had different responses in the cucumber plants. Although variables such as dry weight and the amount of photosynthetic pigments were not significantly affected by light quality, however, traits such as plant height, leaf area, root dry weight, and plant fresh weight were affected by light quality. The affected parameters are among the traits that are influenced by the gibberellin hormone and according to the reports related to the effect of light quality on the gibberellin biosynthesis and response to this hormone. It seems that plant action to the quality of light can be attributed to the regulation of this hormone. So it is possible to choose the appropriate light quality in fully controlled conditions according to the production goal and results. In this research, according to the plant leaf rea, root dry weight and plant height, it was determined that white light can be used in the seedling production stage.

  Keywords: Blue light, Growth characteristics, Light emitting diodes, Red light, White light
 • E. Nabizadeh *, M. Haghshenas, Kh. Ahmadi Pages 1043-1058
  Introduction

  The medicinal plant of Balangu Shirazi (Lalemantia royleana Benth) to the Lamiaceae or Labiateae family. This medicinal plant is native to the tropical regions of Asia, India, Afghanistan and Pakistan. This plant is also found in various regions of the Middle East and Europe, especially Turkey, Iran and in the Siberian regions of Russia, i.e. in Western Siberia. Due to the presence of high mucilage content, Lallemantia royleana seeds quickly absorb water through the hydration process and produce a sticky, cloudy and tasteless liquid that can be used as a new source of hydrocolloid in food formulations as well. Soil salinity is a growing problem in agricultural ecosystems that endangers the growth and productivity of plants. Salinity causes ionic toxicity, nutritional imbalance, pigment destruction and inhibition of photosynthesis, oxidative and osmotic stress, limited release of CO2 in leaves, changes in metabolic pathways, cell deformation, premature aging and finally cell death in it becomes a plant. Therefore, effective solutions to deal with soil salinity under agricultural management systems can include all kinds of salt-resistant species and biotechnological approaches such as the use of beneficial microorganisms that are able to improve plant tolerance to salt. Mycorrhizal fungi, one of the common soil microbes, can occupy the roots of most terrestrial plant species. Notably, mycorrhizal fungi can improve host plant tolerance to salinity stress by a series of physiological and biochemical mechanisms, including higher water use efficiency, photosynthetic capacity, maintaining ion homeostasis, osmotic protection, maintaining cell ultrastructure and enhancing antioxidant metabolism. This study was conducted with the aim of investigating the role of three mycorrhizal fungi on seed yield, physiological characteristics and mineral elements (N, P and K) of the medicinal plant L. royleana under salt stress conditions.

  Materials and Methods

  This experiment was factorial based on a completely randomized design including the treatment of mycorrhizal fungi at three levels (R. irregularis, G. versiform, F. mosseae) with the number of spores 5 x 106 per milliliter of inoculum and salinity stress including four level (0, 2, 4, 6 and 8 dS/m of sodium chloride salt) was done in three repetitions. This experiment was carried out in 2018 in a greenhouse at Islamic Azad University, Mahabad Branch, day and night temperatures were 25 and 22 degrees Celsius, respectively, with two relative humidity levels of 60 (during the day) and 40 (at night). The percentage and amount of carbon dioxide was about (mMol.mol-1) 500-600. Shirazi Balangu seeds were obtained from Pakan Seed Company of Isfahan with 99% purity and 80% potency. Distilled water was used for zero treatment (control) and pure sodium chloride salt (Merck, Germany) was used to prepare solutions with electrical conductivity of 2, 4, 6 and 8 dS/m. Balango seeds were sown in the middle of Mehr in pots with an opening diameter of 20 cm and a length of 18 cm containing soil, sand and manure (2:1:1) at a depth of 0.5-1 cm. Three fungi G. versiform, R. irregularis and F. mosseae were used for mycorrhiza inoculation, and there were at least 50 live spores in each gram of soil. The ratio of the inoculant used to the soil was one to nine (by volume) and in layers. In order to prevent any deficiency of nutrients, 10 ml of Hoagland nutrient solution with half the concentration of phosphorus was added to all the pots every week. The traits under study encompassed the seed yield of a single plant, seed oil percentage, antioxidant capacity, proline content, as well as the leakage of ionic substances and nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium. Analysis of variance (ANOVA) was conducted on the data using SAS 9.1 statistical software. Mean comparisons among traits were performed utilizing Duncan's test at a significance level of 5%.

  Results and Discussion

  The results showed that the traits evaluated in the present study were affected by mycorrhizal fungus treatments, salinity stress and the mutual effect of fungi in salinity stress. Seedlings inoculated with mycorrhizal fungus R. irregularis had the highest seed yield, percentage of oil, proline, antioxidant power and mineral elements compared to the other two strains of mycorrhizal fungus. Salinity stress increased the percentage of oil, proline, and antioxidant power of L. royleana medicinal plant leaves, and increasing the salinity stress from 0 to 8 dS/m decreased grain yield and mineral elements. According to the comparison results of the average effect of fungus interaction in salt stress, the highest amount of seed yield and mineral elements in plant inoculation with R. irregularis fungus was observed in the absence of salt stress, as well as the highest amount of traits of oil percentage, proline and antioxidant power. It was obtained in a tension of 8 dS/m. According to the results of the present research, the use of R. irregularis mushroom strain had the most positive effect on the quantitative and qualitative characteristics of L. royleana medicinal plant compared to the absence of mushroom inoculation.

  Conclusion

  In general, the results of this study showed that mycorrhizal inoculation had a positive and significant effect on seed yield, antioxidant capacity, oil percentage, proline content and the concentration of nitrogen, phosphorus and potassium elements in L. royleana plant. Also, the results indicated that the use of mycorrhiza in the cultivation of L. royleana can partially prevent the occurrence of element deficiency in saline soils and reduce the high consumption of chemical fertilizers. This assertion has been corroborated by research conducted by other scholars focusing on medicinal plants. Employing mycorrhizal symbiosis in saline soils has been shown to enhance plant resistance to salinity. Therefore, by employing a suitable mycorrhizal strain with salinity resistance, it becomes feasible to mitigate the departure of saline soils from the production cycle, thereby averting consumption-related issues. Furthermore, the excessive use of chemical fertilizers has led to numerous problems, highlighting the need for alternative approaches.

  Keywords: Antioxidant, Balangu, Mycorrhiza, Nitrogen, Proline content
 • S. Yonesi, Kh. Hemmati *, P. Moradi, S. Khorasaninejad Pages 1059-1071
  Introduction

  The aquaponic cultivation system, which is a combination of aquaculture and hydroponic systems, is among the novel cultivation systems. In an aquaponics system, it is possible to simultaneously produce aquatic animals and vegetables. One of the most important components of each soil-free system is the selection of a suitable substrate. This substrate makes water and nutrients available for the root system and also contributes to the proper establishment of the plant. It must also be non-toxic and should not impair plant growth. Another point to consider in the selection of the substrate is its cost and availability, as the transport process will increase the costs of initial establishments in such systems. Amon vegetables, basil is a special crop with a short growing season and high economic value, which is also highly suitable for an aquaponic system. The present study was carried out with the aim of comparing some morphological and physiological traits of 'purple' and 'green' basil cultivars in different substrates in the aquaponics system.

  Materials and Methods

   The present study was conducted as a factorial based on a completely randomized design with three replicates in a research greenhouse located in Zanjan city. The experimental treatments included 10 substrates (cocopeat, perlite, sand, pumice, cocopeat + perlite (50:50), cocopeat + pumice (50:50), cocopeat + sand (50:50), pumice + sand (50:50), pumice + perlite (50:50) and sand + perlite (50:50)) and two basil cultivars ('green' and pueple). The aquaponic system in this study comprised of a 300 L fish tank containing 100 common carps. The fish were nurtured twice a day with powdered fish feed containing protein, carbohydrates, lipids, vitamins, etc. The water in the fish tank was filtered and fish wastes were removed in a filtration tank before entering the aquaponics medium to be used by the plant root system. Chemical properties of the fish water including pH, and nitrite (NO2), nitrate (NO3), and ammonium (NH4) concentrations were controlled using diagnostic kits on a weekly basis. At the flowering stage, various traits including plant height, dry and fresh weights of roots and shoots, number of nods, number of leaves, and leaf area were measured to investigate the growth of basil plants. Also, physio-phytochemical traits including the contents of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoid and anthocyanin were measured. Analysis of variance of the data was carried out using the SAS software. Also, the least significant difference method (LSD) was used for the comparison of means.

  Results and Discussion

  According to the results, the greatest plant height (60.57 cm), shoot fresh weight (90.57 g), root fresh weight (22.33 g), and leaf number (133.99) belonged to purple basil and the lowest value for these traits were observed in green basil cultivar. The results of the mean comparison for the morphological traits indicate the superiority of perlite + cocopeat compared with the other substrates. Basil plants cultivated in sand substrate exhibited the lowest values for growth traits compared to other treatments. Analysis of the interaction effect between substrate and cultivar revealed that the highest number of nodes (10.5), dry weight of shoots (25.17 g), dry weight of roots (4.67 g), and leaf area (17.13 cm2) were observed in the perlite + cocopeat substrate with purple basil. Conversely, the lowest values for these traits (5.23, 12.93 g, 1.46 g, and 11.03 cm2, respectively) were recorded in the silt substrate with the green basil cultivar. The results related to physio-phytochemical traits showed that the highest content of chlorophyll a (1.57 mg g -1 FW) and total chlorophyll (2.1 mg g -1 FW) were observed in the perlite + cocopeat substrate and green basil. Also, anthocyanin content was the highest (0.17 mg g -1 FW) when the purple cultivar was grown in the perlite + c cocopeat substrate. The lowest content of chlorophyll a and total chlorophyll were recorded in the sand substrate and purple cultivar with 0.96 and 1.17 mg g -1 FW, respectively. Also, the lowest content of anthocyanin was related to the green basil cultivar with 0.058 mg g -1 FW.

  Conclusion

  Overall, the 'purple' cultivar of basil was superior to the 'green' cultivar regarding most traits in the aquaponic system. Also, substrates containing perlite and cocopeat led to better results compared with the other substrates, whereas the basil plants grown in sand and pumice had lower growth, relatively.

  Keywords: Chlorophyll, Cocopeat, Dry weight, perlite
 • N. Soukht Saraei, F. Varasteh *, M. Alizadeh Pages 1073-1086
  Introduction

  In recent years, the use of organic acids has increased due to their role in the quantitative and qualitative yield and resistance to environmental stresses. Ascorbic acid (vitamin C) is one of the important antioxidants and plays a role as the primary substrate in cyclic pathways to remove toxicity and neutralize superoxide and single oxygen radicals. Ascorbate is also involved in the regulation of cell division and photosynthesis and has nutritional value for humans and is probably important for the tolerance of plants against photo-oxidative stress. Oxalic acid is a metabolic end product in plants that has many physiological functions, the main ones is the induction of resistance to disease and environmental stress by increasing the activity of enzymes involved in resistance and secondary metabolites such as phenol, flavonoid, etc. Considering the importance of the physiological traits of the plant in the production of quantitative and qualitative yield of strawberry and on the other hand, the lack of sufficient information about the effect of external application of ascorbic acid and oxalic acid on the physiological traits of the plant, the present research work aimed to investigate some physiological and qualitative traits of strawberry leaves and fruits affected by foliar spraying of ascorbic acid and oxalic acid.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted based on randomized complete block design (RCBD) with three replications in Darkalate village of Ramiyan city of Golestan province to investigate some physiological responses of strawberry cv. Camarosa to the foliar application of organic acids. The experimental treatments consisted of three levels: non-spraying as control, spraying with 1 mM ascorbic acid and 1 mM oxalic acid, which was performed in three stages (from end flowering stage to the green fruit stage) at 6 days intervals. Finally, three plants were selected from each experimental unit and leaf samples were taken and transferred to the laboratory to measure physiological traits i.e. leaf area, fresh and dry weights, total chlorophylls, chlorophyll a and chlorophyll b, total carotenoids, total sugars, total phenols and flavonoids. Also, when at least 75 percent of the fruit surface turned red, the fruits were harvested from each plot separately and immediately transferred to the Plant Physiology Laboratory of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The physicochemical traits of strawberry fruits including total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), flavor index, vitamin C, total phenol, flavonoid, antioxidant activity, total anthocyanins were measured. Analysis of data were performed using SAS 9.2 statistical software and comparison of mean data were undertaken based on LSD statistical test.

  Results and discussion

  The results showed that the foliar application of ascorbic acid and organic acid had a significant effect on the leaf area, fresh and dry weights, total chlorophylls, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, total sugars, phenols and flavonoids. The highest mean leaf area (314.08 cm2), leaf fresh and dry weights (1.78 and 0.56 grams, respectively), chlorophyll a (0.43 mg/g), total carotenoids (0.29 mg/g), total sugars (1.43 µg/g), total phenols (0.70 mg/g) and flavonoids (0.19 mg/g) were observed in the application of oxalic acid. The control had the lowest mean in all studied traits (except carotenoids). The application of both ascorbic acid and oxalic acid resulted in an increase in photosynthetic pigments, elevating the total chlorophyll content by an average of 22% compared to the control group. Additionally, foliar spraying with ascorbic and oxalic acid led to higher levels of total soluble solids, increased antioxidant activity, and enhanced total flavonoid content in the fruit compared to the control group.Moreover, fruits harvested from plants treated with oxalic acid before harvest exhibited higher levels of total anthocyanin and phenol compared to fruits from plants treated with ascorbic acid before harvest and the control group. Fruits of plants treated with ascorbic acid compared to plants treated with oxalic acid had lower vitamin C and titratable acidity and higher flavor index. The physiological influence of oxalic acid was more superior than that of ascorbic acid and had higher positive effects in the studied traits were recorded. However, since ascorbate is one of the precursors of oxalic acid biosynthesis. Therefore, the changes caused by oxalic acid are indirectly influenced by ascorbic acid. Ascorbic acid acts as a cofactor in photosynthetic reactions and prevents the destruction of chlorophylls and carotenoids due to its antioxidant property, and by interfering in cell division and increasing the surface area of leaves; it increases photosynthesis and the production of carbohydrates. In general, according to the results, it was found that the application of ascorbic acid and oxalic acid improved the quality characteristics and the content of health related compounds of Camarosa strawberry fruit by increasing photosynthetic pigments and biomass.

  Keywords: Biomass, Organic acids, Photosynthetic pigments, Total phenol
 • M. Nezami, M.R. Fatahi Moghadam *, A. Ebadi, Z. Zamani Pages 1087-1099
  Introduction

  Strawberry is known as one of the most important temperate small fruits which is cultivated in the field, greenhouse and high tunnels in the most regions of the world. The role of gibberellin and auxin in increasing fruit size of strawberries have been reported. One of the major problems of strawberry production in greenhouse is the fruits malformation which has reduced the market value of the fruit. Gibberellin and auxin have been different effects in vegetative and reproductive of growth stages. The purpose of this research was to improve the vegetative and reproductive indices of the fruit and to control the malformation problem by stimulating the development of seeds on the fruit and stimulating the growth of the fruit receptacle by gibberellin GA3.

  Materials and Methods

  Experiments were conducted in a commercial greenhouse in Karaj, Hashtgerd New City, Phase 7 during 2017-2019. Two separate experiments (spraying hormones on whole plant or immersing individual fruitlets on hormone solution) were designed and implemented in a commercial greenhouse unit. In the first experiment: GA3 was at concentrations of 50, 100 and 150 ppm and IBA at concentrations of 20, 40 and 60 ppm in growth stages of 60 and 65 according to BBCH worldwide model. In the second experiment, fruits were immersed in NAA with concentrations of 20, 40 and 60 ppm and GA3 with concentrations of 25, 50 and 100 ppm at fruit growth stages 70 and 73 according to BBCH procedure. After reaching the red stage, the fruits were manually harvested and transferred to the laboratories for additional tests. Vegetative and reproductive traits were evaluated including leaf area, number of leaves, crown circumference, plant height, number of flowers and fruit dimensions. Fruit biochemical characteristics include: total soluble solids, titratable acid content of fruit, anthocyanin and antioxidant capacity, total phenolics, catalase and superoxide dismutase enzymes activities and content of vitamin C were evaluated. The experiments were designed and implemented in the frame of a randomized complete block design. The data were analyzed by SAS ver.9.4 and SPSS ver. 22 software, the mean data were compared based on Duncan's multi-range test, and the graphs were drawn by Excel 2013 software.

  Results and Discussion

  Foliar spraying with gibberellin had a significant effect on several characteristics, including leaf area, crown circumference, number of flowers, and plant height at the 1% level of significance. However, it did not yield a significant impact on the attribute of leaf number. The increase in vegetative growth could be due to the synthesis of more amino acids in the stimulation of gibberellin treatment. Gibberellin treatments increased the vegetative growth of the plant and increased the number of flowers, but their growth was stopped after fruit formation and no fruits were formed in gibberellin spraying. This can be due to the existence of an antagonistic relationship between vegetative parts and fruit developments. Auxin hormone treatments had a significant effect on increasing fruit size and reducing the percentage of malformed fruits. GA3 at concentration of 50 ppm improved plant vegetative characteristics such as: plant leaf area, plant crown circumference, plant height and number of flowers, while IBA reduced fruit deformity by 40% and also increased the amount of total soluble solids, the titratable acid content of the fruit and the antioxidant content of the fruit. In general, gibberellin at a concentration of 50 ppm in order to increase plant vegetative indices and auxin at a concentration of 60 ppm were statistically effective. In second experiment, it seems that three levels of gibberellin treatment have increased all traits related to fruit compared to auxin and control. GA3 at a concentration of 100 ppm, causing an increase in fruit size, fruit weight and the biochemical properties of the fruit and the deformity decreased by 37/5% while NAA at a concentration of 60 ppm increased the amount of fruit anthocyanin as well as total fruit phenolics and vitamin C content.

  Conclusion

  In the first experiment, gibberellin foliar application at a concentration of 50 ppm had the greatest effect on vegetative growth indicators. Also, in the same experiment, it was found that the use of GA3 in high concentrations has the negative effects on flowering and fruit growth., while it increases the amount of runner production. Also, IBA at a concentration of 60 ppm was the most effective treatment in fruit indices. In the second experiment, gibberellin at a concentration of 100 ppm was the most effective treatment in fruit and its biochemical traits, while NAA auxin in the second experiment showed a lower response to fruit than IBA auxin in the first experiment.

  Keywords: Antioxidants, Fruit malformation, Greenhouse cultivation, Fruit quality, Stolen formation, Strawberry
 • M. Naseri * Pages 1101-1114
  Introduction

  Saffron is a plant belonging to the lily family, which is one of the most valuable species of medicinal plants and is often cultivated in areas with dry climates. Saffron is the main source of income for many farmers in the rural areas of the east of the country and after pistachio; it is the most valuable agricultural product in Iran. The yield and quality of saffron is influenced by various economic, social, educational and cultural characteristics of saffron growers. Considering the effect of various environmental factors on the growth and performance of saffron, the process of examining the suitability of land for its cultivation requires the use of comprehensive and diverse spatial information. Applying appropriate management methods to solve the existing limitations will lead to the actual performance approaching the potential performance.  Considering that the level of planting saffron in many parts of the country is increasing, and on the other hand, based on the long-term average statistics, its yield has decreased significantly, the need for continuous monitoring of the level of planting and yield is one of the essential issues of managers.  The purpose of this research was to investigate the relationship between climatic and management factors with saffron yield and to determine the most important parameters affecting yield using saffron information in the Kadkan section of Torbet Heydarieh. It was done to analyze and check the performance of saffron in 2021.

  Materials and Methods

  In order to investigate the cultivation of saffron and its yield in the Kadkan of Torbat-Hydaria, the data of the cultivation area and yield in 2021 were analyzed. A questionnaire was used to collect data. The questionnaire included information on cultivation area, production rate, and type of irrigation, age of the farm, education and age of the farmer. In this regard, the questionnaire was conducted from 447 people (at the level of 302 hectares) of saffron farmers. The information of these questionnaires was used to analyze the cultivation of saffron in Kadkan of Torbat Heydarieh in 2021.

  Results and Discussion

  The saffron yield recorded was 3.8 kg of dry stigmas per hectare, signifying a decrease when compared to previous years, with a decline of 26% and 56% compared to 2019 and 2018, respectively. Analysis of the results revealed that the highest saffron yield was observed in four-year-old farms, amounting to 4.17 kg per hectare. Conversely, fields irrigated from the river exhibited the lowest yield at 2.76 kg per hectare, as per the findings of the current study. Based on this study, there was no significant difference between the yield of saffron stigma in pressure irrigation (4.07 kg/ha) and flood irrigation (4.03 kg/ha) of the researched fields. The yield in saffron farms had an inverse relationship with the age of the farmer, so that with the increase in the age of the farms that were covered by the age of the farmers, the yield decreased and the farms that were under the management of younger people, the yield was higher. According to the results, the saffron farms that were cultivated under the management of uneducated farmers had the lowest yield (2.8 kg/ha) and those with university education had the highest yield of saffron stigma (1.5 kg/ha). The results of the cultivated area data showed that with the increase in the cultivated area of saffron, its yield decreased (the regression coefficient with the first-order model was 26% and the second-order model was 38%).Temperature and rainfall are two influencing factors on saffron performance. In 2016 and 2017, the yield of saffron decreased significantly due to the following reasons: Decrease in rainfall compared to previous years, Improper distribution of rainfall during the vegetative growth period of saffron, The lower and more negative temperatures in 2019 (November, December, December, February and March) compared to the mentioned years caused a decrease in dry stigma harvest in 2014 compared to 2016 and 2018. Given that the majority of saffron farms in the Kadkan district are approximately 4.16 years old (as indicated in Table 2), it is anticipated that the yield of farms in this district may decline in the upcoming year. However, it's important to note that this prediction is solely based on the age of the farms, and actual outcomes may vary depending on climatic conditions. Due to the prevalence of small-scale ownership of saffron farms in Kadkan, managed within a family exploitation system, the management of these smaller farms is typically more manageable. Consequently, it is foreseeable that smaller farms may experience an increase in yield. Therefore, based on these considerations, saffron cultivation is recommended particularly for small-scale owners rather than larger landholders.

  Keywords: Age of farm, cultivated area, Irrigation, yield of saffron
 • S. Shirani Rad, M .Sayyari *, M.A. Zolfigol Pages 1115-1134
  Introduction

  Horticultural waste is one of the top challenges these days. As the population increases, food loss and waste, which has a serious impact on the environment and human health. Horticultural waste is rich in nutrients, polysaccharides and antimicrobial compounds that can be used in the production of edible coatings. Edible coatings protect fruit from nutrient and mineral loss and extend shelf life. Strawberry fruit is one of the commercial horticultural crops because it contains important and diverse sources of natural antioxidants, flavonoids, phenolic acids and minerals. However, the fruit is highly perishable due to its high respiratory rate and metabolic activity, soft texture and lack of protective skin, which can lead to moisture loss, mechanical damage and fungal damage during harvesting, handling and packing. It is estimated that approximately 30% of strawberry fruit is wasted during the post-harvest stage before reaching the consumer. Therefore, reducing the destruction rate of its quantitative and qualitative properties is considered one of the most important challenges. Plant Extract Edible Coating (PEEC) is an environmentally friendly edible coating. Like other edible coatings, PEEC is a thin layer of material applied to the surface of a product. Pomegranate peel extract has biological activities such as antibacterial, antiviral, antioxidant, anti-inflammatory, and antifungal. This extract was used alone or in combination with other post-harvest treatments to preserve product quality. Tomatoes contain secondary metabolites called steroidal glycoalkaloids. These compounds primarily act as crop protection agents against insects, bacteria, parasites, viruses and fungi. This study evaluated the efficacy of pomegranate peel extract and tomato seedlings in maintaining strawberry fruit quality during cold storage and reducing post-harvest waste. 

  Materials and Methods

  Healthy fruits with uniform size, shape, and color were carefully selected from strawberries harvested from an orchard in Kamyaran, Kurdistan. We conducted a study to investigate the effects of coating these strawberries with pomegranate peel extract (1%) and tomato seedling extract (1%) on their physiological and qualitative responses. The fruits were coated with the respective plant extracts and subsequently stored at 4 ± 1°C and 90–95% relative humidity for a duration of 15 days. Strawberry quality was analyzed on the first day of storage and on days 5, 10 and 15. Various qualitative factors such as weight loss, firmness pH, total soluble solids content, titratable acidity, total phenolic content, total anthocyanin content, total antioxidant activity, total flavonoid content, ascorbic acid, color and decay severity were evaluated. Statistical analysis of the data was performed using SAS (version 9.4) and mean comparisons were performed using the Duncan multiple range test. 

  Results and Discussion

  The study on the property retention and long-term cold storage time of pomegranate peel and tomato seedling extracts coating showed that a concentration of 1% of the extracts used have a significant effect on strawberry fruit quality and phytochemical parameters. It was shown to have a significant impact on strawberry fruit quality and phytochemical parameters, improving compared to the control treatment during cultivation. Weight loss increased with all treatments during storage. After 5 days of storage, no differences between treatments were discernible, but at the end of storage all treatments showed a clear decrease in fruit weight. Pomegranate peel and tomato seedling extracts reduced weight loss by 12% and 15%, respectively, while the control  significantly reduced weight loss by 26%. Despite the decrease in fruit tissue firmness during storage, the firmness of the plant extract-coated fruit was maintained and significantly different from the control. PH remained at low levels for all treatments compared to controls. The total acid and total soluble solids content of the fruit are affected by the treatments considered, the storage, and the combination of times and treatments. The total content of phenolic compounds reached 223 mg gallic acid and 236 mg gallic acid per 100 g fresh weight on the 10th and 15th storage days after treatment with pomegranate peel extract. For tomato seedling extract, this corresponds to 207 mg and 182 mg gallic acid per 100 g fresh weight. The total anthocyanin content in all fruits decreases with increasing storage time, but this trend increases after 10 days when tomato seedlings are treated. In all fruits, various treatments increase anthocyanin levels throughout the storage time. ANOVA of antioxidant activity showed no significant effects on treatment-independent and chronotherapy-interaction effects, while the time-independent effect showed a significant effect at 5%. The greatest antioxidant activity is associated with pomegranate peel extract. The frequency of this feature in treatment decreased with increasing storage time. During the treatment period, there was a progressive increase in antioxidant activity from the 10th to the 15th day, demonstrating a significant difference compared to the beginning of the treatment. Average comparison results revealed a slight but significant difference in the treatments concerning flavonoid content. Analysis of variance and comparison of mean results indicated a significant difference in ascorbic acid content during storage among the different treatments. Color indices remained consistent across all treatments. The 15-day shelf life of strawberries was assessed, and the treatments employed effectively reduced decay rates during storage. Upon analysis, it was determined that the 1% concentration of pomegranate peel extract exhibited the highest efficacy in suppressing the severity of spoilage.

  Conclusion

  Residues from various agricultural sectors have a variety of uses, including their properties as preservatives that extend the shelf life of perishable fruits and enhance the nutritional value of fruits and vegetables. Replacing plant extracts with synthetic compounds can play an important role in preserving the characteristics and quality of strawberry fruits during storage. Based on the results of this study, an edible coating containing plant extracts from pomegranate peel and tomato seedling as natural preservatives was used to extend the shelf life and enhance the nutritional quality of strawberry fruits during cold storage. Finally, using natural compounds such as plant extracts from agricultural waste is a safe and healthy way to manage and preserve the properties of post-harvest agricultural products.

  Keywords: Fruit decay, Total anthocyanin content, Total antioxidant activity, Total phenolic compounds
 • T. Rasteh, J. Erfani-Moghadam *, S.S. Marashi Pages 1135-1145
  Introduction

  The date palm (Phoenix dactylifera L.) belongs to the family Arecaceae is a dioecious trees. Due to the problems of non-overlapping flowering of some male and female palm trees, commercial date production requires artificial pollination. Temperature is an important environmental factor influencing the pollination, fertilization and fruit set of the date palm. Availability of efficient male pollinators are of great importance in date palm production chain and for regular yearly bearing as the quantity and quality of pollen is a yield determining factor. The flowering and pollination period of date palm varies upon cultivar, geographic location and climatic conditions. However, frequent asynchronous flowering of date palm male and female trees occur due to climatic changes and abiotic stress. In such cases, farmers may pollinate their trees with pollen of a known male conserved at ambient conditions from the previous season; however, this is mostly result in a low fruit set and yield.

  Materials and Methods

  In this study, a factorial test was performed based on a completely random design with three replications at the laboratory of the Horticulture department at Ilam University to determine the rate of germination in five male date palm cultivars. The first factor consisted of nine temperature levels of 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 and 39 and the second factor referred to the cultivar of the pollinator which had five levels of ‘Ghanami Sorkh’, ‘Ghanami Sabz’, ‘Sabz Parak’, ‘Nare Pakutah’ and ‘Khareji’. The pollen of the above-mentioned cultivars was obtained from the date palm Germplasm collection at the Date Palm and Iranian Tropical Fruits Institute in the city of Ahwaz. In the early days of the flowering season (March), the cultivars under study were identified and labeled. They were then checked on a daily basis and whenever the sheaths were ripe enough, they were picked and preserved in a sterile environment in room temperature. After the sheaths opened, the flower clusters were dried in the same environment and at the same temperature. Then, the cluster strings were separated and kept in a freezer at -18 °C until it was time for the test. Viability and vitality of the pollen was specified through the dying method using Acetocarmine solution.

  Results and Discussion

  The results showed that there was a significant difference among cultivars, temperature and interactions of them at the level of 1%. Among the studied temperatures, the highest germination of pollen grains in all cultivars occurred at 30 °C, followed by 33 °C and 27 °C, respectively, and the lowest germination percentage were obtained at 15 °C. Among cultivars, the percentage of pollen germination in ‘Ghanami Sorkh’ was quite high (92.45%), and ‘Nare Pakutah’ (87.33%), also, simultaneously ‘Sabz Parak’ (84.82%) and in the ‘Khareji’ cultivar was the lowest. However, the percentage of pollen germination in ‘Ghanami Sorkh’ cultivar was higher than 59% under a wide range of temperature from 21 to 39 °C. Furthermore, the percentage of Pollen germination was reduced rapidly at temperatures less than 21 Cº and reach 15.85% in 15 °C. The germination percentage of pollen grains in ‘Nare Pakutah’ cultivar in the temperature range of 21 to 39 degrees Celsius was higher than 57%. The germination percentage of pollen grains in ‘Sabz Parak’ cultivar decreased with less acceleration than ‘Ghanami Sorkh’ at lower and upper temperatures of 30 °C, so that at 36 and 39 °C had the highest amount of germination compared to the other cultivars. Also, the germination rate of pollens in ‘Ghanami Sorkh’ cultivar were investigated above 57% in the wide temperature range from 21 to 39 °C.

  Conclusion

  According to the findings of this study, the timing of pollination plays a crucial role in the fertility of male date palm cultivars, with the optimal temperature being around 30°C. It is essential to select cultivars that exhibit a high rate of pollen germination and contribute positively to fruit properties. Male cultivars such as 'Ghanami Sorkh', 'Sabz Parak', and 'Nare Pakutah' demonstrated a broader range of optimum temperatures for pollen germination. Therefore, these cultivars are recommended for climates characterized by significant temperature fluctuations during the flowering period of female date palms.

  Keywords: Cultivar, Date palm, Germination, Ghanami Sorkh, Pollen
 • A. Marzizadeh *, S. Bolandnazar Pages 1147-1161
  Introduction

  Cucumber stands out as a vital greenhouse crop. The continuous cultivation of cucumbers within greenhouse environments, aimed at mass production and the delivery of fresh products, inevitably leads to heightened soil salinity and the onset of soil-borne diseases like Fusarium wilt. Consequently, these factors contribute to a decline in both yield and crop quality, underscoring the necessity for research into methods that enhance the yield and quality of greenhouse produce. Grafting cucumber onto various rootstocks and introducing inoculation with mycorrhizal fungi emerge as the most promising strategies for augmenting the yield and quality of greenhouse-grown cucumbers. With this in mind, the current study was undertaken to examine the impact of different rootstocks and mycorrhizal fungi inoculation on the growth and performance of greenhouse cucumbers under soilless culture conditions.

  Materials and Methods

  In order to investigate the effect of the rootstock and inoculation with mycorrhizal fungi on the growth and yield of greenhouse cucumber under the soilless culture conditions, a greenhouse factorial experiment was conducted based on the Complete Randomized Block Design (CRBD) with three replications. The first factor was grafting of cucumber cv Nagene on the Shintoza rootstock, and none-grafting; the second factor was symbiosis with mycorrhizal fungi (Diversispora versiformis) and non mycorrhizal ones. The Nagene greenhouse cucumber cultivar was obtained as a scion from Enza Zaden Company, Netherlands and the desired mycorrhizal fungus was obtained from the Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. The scion seeds were planted earlier than the rootstocks. After completing the planting operation, the seedling trays were moved to the greenhouse with a sufficient natural light. The substrate used for planting of seedlings was peat moss and perlite in the ratio of 1:2, impregnated with the desired amount of mycorrhizal fungi inoculum. Seedlings got ready for transplanting at the true single leaf stage and two weeks after planting the scion seeds. Transplantation of splice grafting was done on seedlings both mycorrhizal fungi treatments (inoculated and not inoculated). After 10 days of transplanting, the transplanted seedlings (which we already treated with mycorrhiza inoculation) were transferred to the transplant chamber immediately. Grafted and inoculated seedlings with the control ones were transferred into the 10-liter pots with peat moss and perlite in a ratio of 1:2. At the time of transferring ths seedlings inoculated with mycorrhizal fungi to the pot; to ensure root inoculation with mycorrhizal fungi, the inoculum including spores, hyphae and root fragments was added to the 10-liter pot of peat moss and perlite in the amount of 50 grams per pot with the substrate around the roots of greenhouse cucumber seedlings. All the plants  were fertigated with Hoagland nutrient solution with half strength during the growing period. The pH and electrical conductivity (EC) of the nutrient solution were measured daily. At the end of the research, quantitative and qualitative traits were evaluated.

  Results and Discussion

  Results showed that there was a significant differences between the rootstock and colonization with the mycorrhizal fungi regarding the growth, yield and qualitative traits. Plants inoculated with mycorrhizal fungi and grafted on Shintoza showed a better growth parameter, fruit number, and yield than the other treatments. This treatment with 2115.62 g per plant had the highest fruit yield and the non-grafted non-mycorrhizal control plants with 1569.64 g per plant had the lowest fruit yields. Therefore, the fruit yield increased about 34% in comparison to control. Also, the fruit quality characteristics such as antioxidant capacity and soluble solids (TSS) content were higher in the grafted and colonized plants with mycorrhizal fungi. In addition, there was no significant difference between the treatments in term of pH and total phenol of fruit and titrable acidity of the fruit. These effects show the high potential of mycorrhizal fungi and rootstock in uptake of the nutrients, which provide nutrients that are unavailable to the plant with a special mechanism, and thus affect the growth and yield of greenhouse cucumbers. They have an effect that ultimately improve the growth and yield of the produced crop.

  Conclusion

  Based on this experiment results, it can be concluded that the simultaneous application of mycorrhizal fungi and grafting on Shintoza rootstock in the soilless culture using peat moss and perlite as the substrate (2:1) is of one the most efficient techniques to increase the yield and fruit quality of greenhouse cucumbers and therefore it is recommended.

  Keywords: Grafting, Nagene, Shintoza, Symbiosis
 • H. Sartip, A.A. Shokouhian *, E. Chamani, A.R. Ghanbari Pages 1163-1178
  Introduction

  Sweet cherry is very popular due to its early maturity, high transportability, attractive appearance and good taste of the fruit. The high content of sugars, ascorbic acid, vitamins, carbohydrates and organic acids in the fruit increases the interest in this product both in industrial gardening and home gardening. The damage caused by cold in the critical stages of plant growth is one of the important factors in reducing the yield of plants all over the world. Salicylic acid is one of the phenolic compounds that is produced by the roots, and by reducing the activities of reactive oxygen species, it increases the resistance of plants to various environmental stresses (Mahmoudi et al., 2019). Salicylic acid not only plays an important role in determining the quality, color and taste of grape fruit (Hajivand & Rahmati, 2018), but also in the plant's response to environmental stresses such as drought (Miura & Tad, 2014), cold (Kosova et al., 2014) salinity (Noreen et al., 2014) and heavy metal stress (Mahmoudi et al., 2019) are effective. Commercial compounds such as plant growth regulators, including antiperspirant and antifreeze substances, are also used to increase cold resistance or delay the breaking of bud stagnation in horticultural crops (Mahmoudzade et al., 2012). Another way to reduce spring cold damage is to use Natural Plant Antifreeze. These materials either act as a mechanical barrier to prevent the formation of ice crystals on sensitive plant tissues or activate cold resistance systems in the plant (Hajivand & Rahmati, 2018).

  Materials and Methods

  In order to investigate the effect of the application of growth regulators, on the cold resistance of the cherry tree variety "Siah Daneh Mashhad", a factorial experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with 3 factors of growth regulators each at 3 levels. (salicylic acid: zero, 1.5 and 3 mM), (natural antifreeze Thiofer: zero, 2.5 and 5 per 1000) and (soybean oil: zero, 2.5 and 5 per 1000)} and in 4 repetitions It was performed in a commercial garden located in Serain city in 2018 and 2019.

  Results and Discussion

  The results of the variance analysis revealed that the three-way interactions of the experimental factors significantly influenced the percentage of healthy pistils and the duration of flowering cessation at the 1% probability level. The highest percentage of healthy pistils, reaching 69.25%, was observed in the treatment involving foliar spray application of salicylic acid (1.5 mM) combined with soybean oil (5/1000) and foliar spraying of Thiofer natural antifreeze (5/1000). Furthermore, the combined effect of salicylic acid and natural antifreeze was found to be the most effective in delaying the onset of flower opening. The highest amount of ion leakage percentage was observed in the control treatment and the lowest amount was observed in the 3 mM salicylic acid foliar treatment along with soybean oil (5 per 1000) Thiofer. According to the data variance analysis table (Table 1), the ion leakage index was affected by the simple effect of salicylic acid, soybean oil and antifreeze and the interaction effect of salicylic acid oil × salt, salicylic acid × soybean oil, and soybean oil × antifreeze. The activity of malondialdehyde was affected by the simple effect of salicylic acid and soybean oil and the interaction effect of salicylic acid × year and year × soybean oil (Table 1). The total phenolic content was also affected by the simple effect of salicylic acid and soybean oil (Table 1). According to Figure 11, increasing the concentration of salicylic acid increased the content of total phenol, so that the highest content of total phenol (53.22%) was obtained in the treatment of 3 mM salicylic acid, while there was no significant difference in the treatment of 1.5 mM salicylic acid. . To adapt to the cold, phenolic compounds accumulate in plants, which are related to the antioxidant capacity of the plant (Mozafari &Yazdan Panah, 2018). A decrease in temperature increases the accumulation of phenolic compounds in the plant and can act as a mechanism to adapt and overcome the oxidative stress caused by low temperature (Balasundram et al., 2007). Balasundram and colleagues (Balasundram et al., 2007) noted that grape plants exhibit an accumulation of phenolic compounds and proteins while maintaining membrane stability at low temperatures. This accumulation leads to reduced production of malondialdehyde, enhancing the plant's adaptability and tolerance to cold temperatures, thereby reducing the risk of freezing. Similar observations of increased phenolic compound levels during cold adaptation have been reported in pistachios (Palonen, 1999) and apples (Huang & Wang, 1982). Chen and Tian (Chan & Tian, 2006) reported an increase in phenolic compound accumulation following enhanced activity of phenylalanine ammonia-lyase enzymes in grapes treated with salicylic acid. From their findings, they concluded that salicylic acid plays a pivotal role in the biosynthesis of phenolic compounds and the activation of plant defense genes.

  Conclusion

  According to the observations of this research, it can be concluded that the use of salicylic acid along with soybean oil and natural antifreeze of Thiofer is a suitable solution in order to delay the opening time of flowers and also to increase the indicators of cherry cold resistance against The tension is cold.

  Keywords: frost resistance, Induction of resistance, initiation of flowering, Ion leakage, Sweet cherry
 • K. Arab Salmani, A.H. Jalali, P. Jafari * Pages 1179-1190
  Introduction

  Cucumis sativus L. (2n=2x=14) originates from the south of the Himalayan mountains and has at least 3000 years of history of cultivation in India. According to the latest statistics published by the Ministry of Agriculture, about 75% of greenhouse production belongs to greenhouse cucumbers. This plant, with a cultivated area of 7539 ha-1 and a production amounting to 1923865 t year-1, is considered one of the most important vegetable and summer greenhouse products in the country. Cucumber varieties should have characteristics such as high yield, quality of taste, shelf life and resistance to diseases. Based on this, modified cultivars and imported cultivars must pass compatibility tests in order to be able to enter commercial fields. Recent research in Japan shows that by creating suitable conditions for various factors in the greenhouse (light distribution, temperature, humidity, carbon dioxide, irrigation, nutrition and pruning), the yield of greenhouse cucumbers can be up to 40 kg m-2 year-1 year. The difference between different varieties of cucumber is primarily due to characteristics such as the number of fruits per plant, fruit size (fruit length and length-to-diameter ratio) and fruit surface characteristics (the presence of grooves, surface smoothness, and fruit color). The number of cucumbers per plant is one of the most important yield components. The study of 9 varieties of cucumbers in greenhouse conditions showed that the range of changes in the number of cucumbers per plant varied from 19 to 54.3, and Khasib variety had the highest yield with the production of 14.9 kg of fresh weight per square meter.

  Material and Methods

  In order to compare the yield, yield components and some morpho-physiological characteristics of greenhouse cucumber hybrids produced in the country, a research was conducted in 2022 under greenhouse conditions in Varamin city. In this research, 11 greenhouse cucumber hybrids along with 4 regional control cultivars were evaluated in a completely randomized block design with three replications. The initial tillage including plowing, disc and soil disinfection was done through sunning the soil. The width of the seed planting bed was considered to be 70 cm in order to provide the possibility of two-row cultivation. The width of the corridors was considered to be 80 cm in order to provide proper ventilation and access of workers to the bushes for operations and harvest during the period. The drip irrigation system was chosen so that one tape strip could be used for each row of crops. The plant needed fertilizer during the growth period and was determined based on the soil test and provided to the plant through the irrigation system. Fruit yield for different harvests (once every 10 harvests) and total fresh fruit yield based on the total area of the plot (after removing the margins) and traits such as plant height (meters), internode length (cm), leaf length (cm), Leaf width (cm), petiole length (cm), fruit length (cm), fruit diameter (mm), number of fruits per plant and fruit weight per plant (grams) based on the selection of 10 plants per plot was taken. The fruit shape index was obtained from the ratio of the length to the diameter of the fruit. For the experimental hybrids, after harvest fruit color was determined by grouping (light green to green), (green), (green to dark green) and dark green.

  Results and Discussion

  Based on the obtained results, the hybrid (IR4) with a total fresh fruit yield of 11.49 kg m-2 had a significantly higher performance than other hybrids, but there is not a significant difference between this hybrid and the hybrid (IR5) with a fruit weight of 10.61 kg m-2. 10 harvested stages for two hybrids (IR4) and (IR5) constituted 24.6 and 22.9% of the total yield, respectively. The hybrids (IR11) and (IR6) had the longest and shortest fruit length with 16.60 cm and 11.12 cm, respectively. The fruit shape index (the ratio of fruit length to diameter) in hybrid (IR11) had the highest value (6.35). The hybrids (IR4) and (IR5) that produced the highest yields per hectare had the highest number of fruits plant-1 with 108.72 and 84.22 cucumbers plant-1, respectively. The presence of this number of fruits is one of the important factors for producing high yields in these two hybrids, and the number of fruits in the rest of the hybrids is often in the range of 50 to 70 cucumbers per plant. Although in some studies the number of 135 fruits plant-1 is also mentioned for greenhouse cucumbers, but in most cases this number is less than 50. The color of the fruit is also an important quality attribute that is very important in the cucumber market. This trait varies from light green to dark green. Hybrid (IR9) dark green, hybrids (IR2), (IR6), (IR13) (IR15) dark green to green, hybrids (IR1), (IR3), (IR4), (IR5), (IR12) and (IR14) was green and hybrids (IR7), (IR8), (IR10) and (IR11) had light green to green color. The superior performance of two experimental hybrids and the equal performance of 7 other experimental hybrids (out of 11 studied hybrids) compared to the control hybrids can be a good promise for the production of greenhouse cucumber hybrid varieties by domestic companies.

  Keywords: Fruit color, Fruit Diameter, Fruit shape, Number of fruits per plant