درباره نشریه
ISSN:
2008-6407
eISSN:
2423-7248
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
دکتر بهاءالدین نجفی
سردبیر:
دکتر سید نعمت الله موسوی
سایت اختصاصی:
jae.marvdasht.iau.ir
نشانی:
مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مجله ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ، کدپستی: 7371113119
صندوق پستی:
465
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/27
مدیر مسئول
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
سردبیر
دکتر سید نعمت الله موسوی
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی و توسعه
Seyyed Nematollah Mosavi
Associate Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economic Agricultural
اعضای تحریریه
دکتر سید نعمت الله موسوی
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی و توسعه
Seyyed Nematollah Mosavi
Associate Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economic Agricultural
دکتر رضا مقدسی
دانشیار اقتصاد کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Reza Moghaddasi
Associate Professor, Department of Agricultural Economics
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Economics
دکتر قادر دشتی
استاد اقتصاد کشاوری
دانشگاه تبریز
Ghader Dashti
Professor, Agriculture College
University of Tabriz
دکتر سید صفدر حسینی
استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Seyed Safdar Hosseini
Professor Department of Agricultural Economics and Development,
University of Tehran
Specialist: Agricultural economics
دکتر محمود احمدپور برازجانی
دانشیار اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mahmoud Ahmadpour Borazjani
Associate Professor, agricultural economics, agricultural economics, agricultural college
University of Zabol
Specialist: agricultural economics
Davide Viaggi

دکتر سید حسن سقایان
استاد
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyyed Hasan Saghaian
Professor
Specialist: Economy
دکتر منصور زیبایی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mansoor Zibaei
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
ناصر شاهنوشی

Naser Shahnoushi

دکتر علیرضا کرباسی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Reza Karbasi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر حسین مهرابی بشرآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصادکشاورزی
Hossein Mehrabi Basharabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Agricultural Economics
دکتر بهاءالدین نجفی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۲