درباره نشریه
ISSN:
2820-8986
eISSN:
2821-0204
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مدیر مسئول:
داود امینی
سردبیر:
دکتر کریم صادقی
دستیار سردبیر:
قادر رزمجو
مدیرداخلی:
داود امینی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ابوالفضل رمضانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر رویا منصفی
تلفن:
041-31452344
دورنگار:
041-31452344
سایت اختصاصی:
jalda.azaruniv.ac.ir
نشانی:
تبریز، 35 کیلومتری جاده تبریز - مراغه، دانشگاه شهید مدنی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/09
مدیر مسئول
داود امینی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Davoud Amini
Associate Professor, English Language Teaching
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: TEFL
سردبیر
دکتر کریم صادقی
استاد گروه زبان های خارجی
دانشگاه ارومیه
Karim Sadeghi
Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
دستیار سردبیر
قادر رزمجو
مربی زبان شناسی/گروه زبان و ادبیات انگلیسی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان شناسی، ادبیات انگلیسی، ترجمه
Ghader Razmjou
Instructor, English Department
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Linguistics
اعضای تحریریه
Tony Bex

Specialist: English Language and Linguistics
Jane Ekstam
Professor
Specialist: English literature, Canadian literature, British culture, and academic writing in English
سعید کتابی
دانشیار گروه انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
Saeed Ketabi
Associate Professor, Department of English, Faculty of Foreign languages
University of Isfahan
دکتر احد مهروند
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی، فرهنگ ها و ادبیات پسا کولونیایی به زبان انگلیسی
Ahad Mehr Vand
Associate Professor Department of English Language and Literature
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American Literature, Postcolonial Cultures and Literatures in English
دکتر بهرام بهین
دانش آموخته دکتری زبان انگلیسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Bahram Behin
.Ph.D, English language
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: teaching English, TESOL
دکتر سعید کریمی اقدم
دانشیار
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی / TESOL، زبان انگلیسی و دیالکتیک
Saeed Karimi Aghdam
Associate Professor
Specialist: Applied Linguistics/TESOL, English Language and Didactics
دکتر فیروزه عامری
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Firouzeh Ameri
Assistant Professor Department of English Language and Literature
University of Tabriz
Specialist: English Literature
دکتر محمود شکراللهی فر
استادیار
رشته تخصصی: زبان شناسی محاسباتی
Mahmoud Shokrollahi Far
Assistant Professor
Specialist: Computational Linguistics
Alan Maley

Specialist: TESL
John Flowerdew
Professor
Specialist: Applied Linguistics and Discourse Studies
Mattisson Ekstam
Mattisson Ekstam

دکتر بهروز عذاب دفتری
استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Behruz Azabdaftari
Professor Department of English Language and Literature
University of Tabriz
Specialist: Applied Linguistics
دکتر فرهمن فرخی
استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Farahman Farrokhi
Professor Department of English Language and Literature
University of Tabriz
Specialist: teaching English, TESOL
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalilifar
Professor, Applied Linguistics, Department of English Language & Literature, Faculty of Letters & Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر کاظم لطفی پورساعدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Kazem Lotfi Pour Saedi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Applied Linguistics
Jayakaran Mukundan
Professor
Specialist: English language and Literature Teaching Material, The Teaching of Writing, and ELT Teacher Development
دکتر پروین قاسمی
استاد گروه زبان های خارجی و زبان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Parvin Ghasemi
Professor Department of Foreign Languages and Linguistics
University of Shirazu
Specialist: nglish Literature
دکتر فریده پورگیو
استاد تمام ادبیات انگلیسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
Farideh Pourgiv
Full Professor, English Literature, Faculty of literature and humanities
University of Shirazu
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر بیوک بهنام
دانشیار گروه زبان انگلیسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Biook Behnam
Associate Professor, Department of English
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر داوود کوهی
استادیار واحد مراغه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Davud Kuhi
Assistant Professor Maragheh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TESOL
دکتر ابوالفضل رمضانی
استادیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی و انگلیسی
Abolfazl Ramazani
Assistant Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American and British Literature
دکتر وحید نیمه چی سالم
استادیار
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Vahid Nimeh Chi Salem
Assistant Professor
Specialist: teaching English, TESL
دکتر رضا عبدی
دانشیار گروه زبان انگلیسی و عربی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Reza Abdi
Associate Professor Department of English & Arabic Language
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: teaching English
دکتر جواد غلامی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholami Javad
Professor, English
University of Urmia
Specialist: TESOL, Applied Linguistics
دکتر کریم صادقی
استاد گروه زبان های خارجی
دانشگاه ارومیه
Karim Sadeghi
Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
دکتر مهناز سعیدی
دانشیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Saeidi
Associate Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TESOL, teaching English
دکتر سیما مدیرخامنه
دانشیار Department of Foreign Languages
دانشگاه ارومیه
Sima Modir Khameneh
Associate Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
دکتر مینو عالمی
دانشیار واحد تهران غرب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Minoo Alemi
Associate Professor West Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر هدایت سرندی
استادیار
Hedayat Sarandi
Assistant Professor
Specialist: TESOL
ویراستار انگلیسی
دکتر ابوالفضل رمضانی
استادیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی و انگلیسی
Abolfazl Ramazani
Assistant Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American and British Literature
دکتر رویا منصفی
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Roya Monsefi
Assistant Professor Department of English Language and Literature
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Translation Studies
مدیرداخلی
داود امینی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Davoud Amini
Associate Professor, English Language Teaching
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: TEFL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۰