درباره نشریه
ISSN:
2820-8986
eISSN:
2821-0204
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مدیر مسئول:
داود امینی
سردبیر:
دکتر کریم صادقی
دستیار سردبیر:
قادر رزمجو
مدیرداخلی:
داود امینی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ابوالفضل رمضانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر رویا منصفی
تلفن:
041-31452344
دورنگار:
041-31452344
سایت اختصاصی:
jalda.azaruniv.ac.ir
نشانی:
تبریز، 35 کیلومتری جاده تبریز - مراغه، دانشگاه شهید مدنی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/09
مدیر مسئول
داود امینی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Davoud Amini
Associate Professor, English Language Teaching
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: TEFL
سردبیر
دکتر کریم صادقی
استاد گروه زبان های خارجی
دانشگاه ارومیه
Karim Sadeghi
Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
دستیار سردبیر
قادر رزمجو
مربی زبان شناسی/گروه زبان و ادبیات انگلیسی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان شناسی، ادبیات انگلیسی، ترجمه
Ghader Razmjou
Instructor, English Department
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Linguistics
اعضای تحریریه
Tony Bex

Specialist: English Language and Linguistics
Jane Ekstam
Professor
Specialist: English literature, Canadian literature, British culture, and academic writing in English
سعید کتابی

Saeed Ketabi

دکتر احد مهروند
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی، فرهنگ ها و ادبیات پسا کولونیایی به زبان انگلیسی
Ahad Mehr Vand
Associate Professor Department of English Language and Literature
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American Literature, Postcolonial Cultures and Literatures in English
دکتر بهرام بهین
دانش آموخته دکتری زبان انگلیسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Bahram Behin
.Ph.D, English language
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: teaching English, TESOL
دکتر سعید کریمی اقدم
دانشیار
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی / TESOL، زبان انگلیسی و دیالکتیک
Saeed Karimi Aghdam
Associate Professor
Specialist: Applied Linguistics/TESOL, English Language and Didactics
دکتر فیروزه عامری
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Firouzeh Ameri
Assistant Professor Department of English Language and Literature
University of Tabriz
Specialist: English Literature
دکتر محمود شکراللهی فر
استادیار
رشته تخصصی: زبان شناسی محاسباتی
Mahmoud Shokrollahi Far
Assistant Professor
Specialist: Computational Linguistics
Alan Maley

Specialist: TESL
John Flowerdew
Professor
Specialist: Applied Linguistics and Discourse Studies
Mattisson Ekstam
Mattisson Ekstam

دکتر بهروز عذاب دفتری
استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Behruz Azabdaftari
Professor Department of English Language and Literature
University of Tabriz
Specialist: Applied Linguistics
دکتر فرهمن فرخی
استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Farahman Farrokhi
Professor Department of English Language and Literature
University of Tabriz
Specialist: teaching English, TESOL
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر کاظم لطفی پورساعدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Kazem Lotfi Pour Saedi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Applied Linguistics
Jayakaran Mukundan
Professor
Specialist: English language and Literature Teaching Material, The Teaching of Writing, and ELT Teacher Development
دکتر پروین قاسمی
استاد گروه زبان های خارجی و زبان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Parvin Ghasemi
Professor Department of Foreign Languages and Linguistics
University of Shirazu
Specialist: nglish Literature
دکتر فریده پورگیو
استاد تمام ادبیات انگلیسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
Farideh Pourgiv
Full Professor, English Literature, Faculty of literature and humanities
University of Shirazu
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر بیوک بهنام
دانشیار گروه زبان انگلیسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Biook Behnam
Associate Professor, Department of English
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر داوود کوهی
استادیار واحد مراغه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Davud Kuhi
Assistant Professor Maragheh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TESOL
دکتر ابوالفضل رمضانی
استادیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی و انگلیسی
Abolfazl Ramazani
Assistant Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American and British Literature
دکتر وحید نیمه چی سالم
استادیار
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Vahid Nimeh Chi Salem
Assistant Professor
Specialist: teaching English, TESL
دکتر رضا عبدی
دانشیار گروه زبان انگلیسی و عربی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Reza Abdi
Associate Professor Department of English & Arabic Language
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: teaching English
دکتر جواد غلامی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholami Javad
Professor, English
University of Urmia
Specialist: TESOL, Applied Linguistics
دکتر کریم صادقی
استاد گروه زبان های خارجی
دانشگاه ارومیه
Karim Sadeghi
Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
دکتر مهناز سعیدی
دانشیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Saeidi
Associate Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TESOL, teaching English
دکتر سیما مدیرخامنه
دانشیار Department of Foreign Languages
دانشگاه ارومیه
Sima Modir Khameneh
Associate Professor Department of Foreign Languages
University of Urmia
Specialist: TESOL
دکتر مینو عالمی
دانشیار واحد تهران غرب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Minoo Alemi
Associate Professor West Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر هدایت سرندی
استادیار
Hedayat Sarandi
Assistant Professor
Specialist: TESOL
ویراستار انگلیسی
دکتر ابوالفضل رمضانی
استادیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی و انگلیسی
Abolfazl Ramazani
Assistant Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American and British Literature
دکتر رویا منصفی
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Roya Monsefi
Assistant Professor Department of English Language and Literature
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Translation Studies
مدیرداخلی
داود امینی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Davoud Amini
Associate Professor, English Language Teaching
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: TEFL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳