درباره نشریه
ISSN:
2383-591X
eISSN:
2383-2460
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مدیر مسئول:
دکتر احد مهروند
سردبیر:
دکتر بهرام بهین
دستیار سردبیر:
دکتر قادر رزمجو
مدیرداخلی:
دکتر داوود امینی
تلفن:
041-31452344
دورنگار:
041-31452344
سایت اختصاصی:
jalda.azaruniv.ac.ir
نشانی:
تبریز، 35 کیلومتری جاده تبریز - مراغه، دانشگاه شهید مدنی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/05
مدیر مسئول
دکتر احد مهروند
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی، فرهنگ ها و ادبیات پسا کولونیایی به زبان انگلیسی
Ahad Mehr Vand
Associate Professor, Department of English Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American Literature, Postcolonial Cultures and Literatures in English
سردبیر
دکتر بهرام بهین
دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Bahram Behin
Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: teaching English, TESOL
دستیار سردبیر
دکتر قادر رزمجو
گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Ghader Razmjou
Department of English Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Linguistics
هیات تحریریه
Tony Bex
Specialist: English Language and Linguistics
Jane Ekstam
Professor,
Specialist: English literature, Canadian literature, British culture, and academic writing in English
دکتر سعید کتابی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Saeed Ketabi
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Applied Linguistics
دکتر احد مهروند
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی، فرهنگ ها و ادبیات پسا کولونیایی به زبان انگلیسی
Ahad Mehr Vand
Associate Professor, Department of English Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American Literature, Postcolonial Cultures and Literatures in English
دکتر بهرام بهین
دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Bahram Behin
Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: teaching English, TESOL
دکتر سعید کریمی اقدم
دانشیار
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی / TESOL، زبان انگلیسی و دیالکتیک
Saeed Karimi Aghdam
Associate Professor,
Specialist: Applied Linguistics/TESOL, English Language and Didactics
دکتر فیروزه عامری
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Firouzeh Ameri
Assistant Professor, Department of English Language and Literature, University of Tabriz
Specialist: English Literature
دکتر محمود شکراللهی فر
استادیار
رشته تخصصی: زبان شناسی محاسباتی
Mahmoud Shokrollahi Far
Assistant Professor,
Specialist: Computational Linguistics
Alan Maley
Specialist: TESL
John Flowerdew
Professor,
Specialist: Applied Linguistics and Discourse Studies
Mattisson Ekstam
Mattisson Ekstam
دکتر بهروز عذاب دفتری
استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Behruz Azabdaftari
Professor, Department of English Language and Literature, University of Tabriz
Specialist: Applied Linguistics
دکتر فرهمن فرخی
استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Farahman Farrokhi
Professor, Department of English Language and Literature, University of Tabriz
Specialist: teaching English, TESOL
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamram University
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر کاظم لطفی پورساعدی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Kazem Lotfi Pour Saedi
Professor, University of Tabriz
Specialist: Applied Linguistics
Jayakaran Mukundan
Professor,
Specialist: English language and Literature Teaching Material, The Teaching of Writing, and ELT Teacher Development
دکتر پروین قاسمی
استاد گروه زبان های خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Parvin Ghasemi
Professor, Department of Foreign Languages and Linguistics, University of Shirazu
Specialist: nglish Literature
دکتر فریده پورگیو
استاد گروه زبان های خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Farideh Pourgiv
Professor, Department of Foreign Languages and Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, University of Shirazu
Specialist: English literature
دکتر سیدمحمد علوی
استاد موسسه تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: teaching English
دکتر بیوک بهنام
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Biook Beh Nam
Associate Professor, Tabriz Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر داوود کوهی
استادیار واحد مراغه دانشگاه آزاد اسلامی
Davud Kuhi
Assistant Professor, Maragheh unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: TESOL
دکتر ابوالفضل رمضانی
استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی و انگلیسی
Abolfazl Ramazani
Assistant Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American and British Literature
دکتر وحید نیمه چی سالم
استادیار
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Vahid Nimeh Chi Salem
Assistant Professor,
Specialist: teaching English, TESL
دکتر رضا عبدی
دانشیار گروه زبان انگلیسی و عربی دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Reza Abdi
Associate Professor, Department of English & Arabic Language, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: teaching English
دکتر جواد غلامی
دانشیار گروه زبان های خارجی دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholami Javad
Associate Professor, Department of Foreign Languages, University of Urmia
Specialist: TESOL, Applied Linguistics
دکتر کریم صادقی
استاد گروه زبان های خارجی دانشگاه ارومیه
Karim Sadeghi
Professor, Department of Foreign Languages, University of Urmia
Specialist: TESOL
دکتر مهناز سعیدی
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Saeidi
Associate Professor, Tabriz Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: TESOL, teaching English
دکتر سیما مدیرخامنه
دانشیار Department of Foreign Languages دانشگاه ارومیه
Sima Modir Khameneh
Associate Professor, Department of Foreign Languages, University of Urmia
Specialist: TESOL
دکتر مینو عالمی
دانشیار واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Minoo Alemi
Associate Professor, West Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر هدایت سرندی
استادیار
Hedayat Sarandi
Assistant Professor,
Specialist: TESOL
ویراستار انگلیسی
دکتر ابوالفضل رمضانی
استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ادبیات آمریکایی و انگلیسی
Abolfazl Ramazani
Assistant Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: American and British Literature
دکتر رویا منصفی
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Roya Monsefi
Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Translation Studies
مدیرداخلی
دکتر داوود امینی
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Davoud Amini
Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: TESOL, teaching English
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱