فهرست مطالب

 • Volume:11 Issue: 1, Winter-Spring 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/03/11
 • تعداد عناوین: 16
|
 • بهرام بهین* صفحات 1-4
 • دکتر بهروز عزبدفتری*، دکتر داود امینی صفحات 5-7
 • دکتر ساسان بالغی زاده*، حمیدرضا ذاکروفایی صفحات 9-31
  با توجه به بحث های طولانی در مورد استفاده از زبان اول در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، این مطالعه با استفاده از روش تحقیق ترکیبی، نقش سطح زبان فراگیران ایرانی در دیدگاه آنها نسبت به استفاده از زبان اول را مورد بررسی قرار داد. پرسشنامه ای که در ابتدا توسط شفلر و همکاران (2016) طراحی شده بود، بعد از ویرایش در بین 180 زبان آموز سطح مقدماتی، متوسط، و پیشرفته در چهار آموزشگاه زبان واقع در کرج، ایران به طور متوازن توزیع شد. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 شرکت کننده از 3 سطح مختلف برگزار شد. اطلاعات کمی توسط نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد. مصاحبه ها مورد تحلیل محتوایی قرار گرفتند. در مجموع نتایج نشان داد که سطح زبان فراگیران به طور قابل ملاحظه ای روی نظرات آنها تاثیر می گذارد. زبان آموزان مقدماتی سرسخت ترین حامیان استفاده از زبان اول در کلاس بودند و هر چه سطح زبان آنها افزایش پیدا می کرد ترجیح می دادند از زبان اول کمتر استفاده شود. اطلاعات کمی نشان داد که برخلاف فراگیران سطح متوسط و پیشرفته، اکثر فراگیران سطح مقدماتی موافق استفاده از زبان اول بودند. همچنین مشخص شد که در حالی که فراگیران مقدماتی بیش از همه با استفاده از زبان اول برای دستور زبان موافق بودند، فراگیران سطح متوسط و پیشرفته بیش از همه موافق استفاده از زبان اول برای لغت بودند؛ نتایج این مطالعه می تواند به معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی یا زبان دوم و همچنین تصمیم گیران کمک کند تا نظرات زبان آموزان را بشنوند و تصمیم بگیرند در چه زمان و چه سطحی استفاده یا محدود کردن زبان اول مناسب است.
  کلیدواژگان: بسندگی، فراگیران زبان خارجی، زبان اول، دیدگاه ها
 • مولود کشیری، دکتر محبوبه تقی زاده* صفحات 33-54
  این مطالعه با هدف تعیین سبک ها و استراتژی های استفاده شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش انگلیسی به عنوان زبان خارجی انجام شد. این مطالعه همچنین رابطه بین سبک های یادگیری، استراتژی های یادگیری و پیشرفت یادگیری دانشجویان را بررسی کرد. شرکت کنندگان در این مطالعه87 دانشجوی کارشناسی ارشد آنلاین در دانشگاه علم و صنعت ایران بودند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه نظرسنجی سبک یادگیری، پرسشنامه استراتژی های یادگیری و میانگین نمرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین سبک یادگیری مربوط به سبک های سنتزی، مستقل از میدان، بسته گرا، تصادفی-شهودی و دیداری بوده است، در حالی که کمترین ترجیحات سبک مربوط به وابسته به میدان، شنیداری، لمسی/حرکتی و باز بوده است. بیشترین تمایل دانشجویان آنلاین مربوط به مدیریت احتمالات بوده است، در حالی که کمترین تمایل آنها مربوط به استفاده از حواس فیزیکی بوده است. با درنظرگرفتن استراتژی های یادگیری، استراتژی های تعیین هدف بالاترین میانگین را کسب کردند، در حالی که استراتژی های وظیفه کمترین میانگین را به دست آوردند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که افراد با موفقیت بالا بیشتر در سبک های یادگیری دیداری، لمسی، فراگیر، بسته و باز گروه بندی می شوند. با این حال، از نظر استفاده از استراتژی یادگیری، تفاوتی بین دانشجویان با موفقیت بالا و پایین وجود نداشت. به مدرسان آنلاین توصیه می شود که به سبک ها و استراتژی های دانشجویان آنلاین توجه کنند و سعی کنند کتاب ها و روش های مناسب را بر اساس سبک ها و استراتژی های آنان انتخاب کنند.
  کلیدواژگان: راهبردهای یادگیری، سبک های یادگیری، دستاورد یادگیری، یادگیری الکترونیکی، دانشچویان کارشناسی ارشد رشته آموزش انگلیسی بعنوان زبان خارجی
 • پریسا اطلاع، دکتر حسین سعدآبادی مطلق*، دکتر سعید یزدانی صفحات 55-75
  باورهای آموزشی به عنوان یک مفهوم مهم در روانشناسی یکی از تاثیرگذارترین و تعیین کننده ترین عوامل در موفقیت فراگیران زبان انگلیسی است. اخیرا باورهای معلمان توجه بسیاری از محققین را در زمینه آموزش زبان انگلیسی به خود جلب کرده است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی باورهای آموزشی معلمان مبتدی غیربومی و میزان تغییر یا اصلاح باورهای آموزشی آنها در سال اول تجربه تدریس در مقایسه با معلمان پیش از خدمت پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه اعتقادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. اگرچه نتایج پرسشنامه نشان داد که بین معلمان پیش از خدمت و مبتدی تفاوت آماری معنی داری وجود دارد، یافته های داده های کیفی نشان داد که اکثریت باورهای آموزشی اصلاح شده است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل متعددی موجب اصلاح باورهای معلمان می شود. اهمیت نادیده گرفته شده نقش معلمان در توسعه محتوای درسی؛ فقدان شیوه های تدریس در برنامه های تربیت معلم؛ عوامل فرهنگی و زمینه ای و روش های ارزیابی از جمله مهمترین عوامل هستند.
  کلیدواژگان: اصلاحات آموزشی، آموزش معلمان انگلیسی، آموزش معلمان بین المللی، باورهای معلمان، آمادگی برای آموزش معلمان
 • دکتر سعید کریمی اقدم*، دکتر پلونچوک وانپت صفحات 77-102
  با توجه به پیشینه ی نسبتا کوتاه آموزش زبان انگلیسی در نروژ، مطالعه ماهیت، حیطه، هویت دانشگاهی، تعریف، موقعیت وعلت وجودی این رشته ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به پرسشی ساده و در عین حال بنیادین در زمینه آموزش زبان انگلیسی است: آیا رشته آموزش زبان انگلیسی ماهیتا رشته دانشگاهی مستقلی است و یا رشته دانشگاهی وابسته؟ استدلال ما این است که چنانچه آموزش زبان انگلیسی به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان رشته ای مستقل و زایا است، لازم است به سه موضوع مرتبط بپردازد: اولا، آموزش زبان انگلیسی باید مرزهای  دانشی وقلمرو رشته ای خود را از سایر رشته های همجوار تغذیه کننده آن، مشخص نماید. ثانیا، باید اصول هستی شناختی، بنیان های معرفت شناختی وابزارهای روش شناختی مورد استفاده در آموزش زبان انگلیسی که آن را از سایر رشته های مرتبط متمایز می سازد، به روشنی  تبیین و تشریح گردند. ثالثا، آموزش زبان انگلیسی باید قادر باشد با تمسک جستن به سرمایه ی فکری و یافته های علمی دیگر رشته ها، دانش جدید نظری و عملی منحصر به خود را تولید نماید. در این مقاله لزوم توجه بیش از پیش به تبیین و نظریه پردازی در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی مورد تاکید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، رشته ی دانشگاهی مستقل، رشته ی دانشگاهی وابسته، مغالطه ی ضمیمه گرایی، مغالطه ی تقلیل گرایی
 • دکتر فرهمن فرخی، لیلا محمد باقرب پروین* صفحات 103-120
  تغییرات بنیادین و ایده های نوینی از طریق معرفی پسامتد و آموزش منتقدانه در حوزه آموزش زبان انگلیسی ایجاد گشته اند. پسامتد به عنوان جایگزینی برای متدها، در صدد دستیابی به اصول سه گانه اش بود: تخصیص، عملیت داشتن، و امکانپذیری. زیرشاخه معروف پسامتد، یعنی آموزش منتقدانه، در صدد قدرت بخشی به مدرسان و فراگیران، و ایجاد عدالت اجتماعی از طریق تعلیم و تربیت بود. برخلاف جنبه های نظری این جنبش ها، ابعاد عملی توجه لازم را دریافت ننموده اند، به خصوص در بافت های شرقی. تحقیق کیفی حاضر به بررسی میزان پایبندی عملی مدرسان زبان انگلیسی به اصول این مفاهیم ذاتا" غربی در ایران پرداخت، نمونه ای از بافت شرقی دارای معیارهای اجتماعی، فرهنگی، و آموزشی مختص به خود. از روش های کیفی گردآوری اطلاعات جهت جمع آوری داده ها از مدرسان مورد نظر استفاده گردید. تحلیل کیفی اطلاعات، این یافته ها را به دست داد که پسامتد و آموزش منتقدانه به میزان قابل توجهی توسط مدرسان ایرانی زبان انگلیسی در عمل پذیرفته شده اند، و اصول مربوط به آنها مشتاقانه مورد استفاده قرار می گیرند. کمرنگ شدن مرزهای فرهنگی از طریق ارتباط قدرتمند با جوامع غربی، دلیل اصلی چنین پذیرش قابل توجهی تصور گشت. بر خلاف انتظار، ضعف قابل توجه مدرسان ایرانی زبان انگلیسی در حیطه دانش نظری پسامتد و آموزش منتقدانه آشکار گشت. به بیان دیگر، اگرچه کمرنگ شدن مرزهای فرهنگی زمینه را برای تحقق عملی این مفاهیم فراهم نموده است، جهت بهره گیری بهینه از پسامتد و آموزش منتقدانه، رشد دانش نظری در این راستا نیازمند توجه لازم در دوره های تربیت مدرسان زبان انگلیسی در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، پسامتد، آموزش منتقدانه، مدرسان ایرانی زبان انگلیسی، پایبندی عملی
 • محمد غفوری*، دکتر عبدالرضا تحریری صفحات 121-139
  درک نقش احساسات مثبت و تاثیرشان بر موفقیت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان از جمله مسایل حایز اهمیت تعلیم و تربیت است. بدین منظور، تحقیق پیش رو با تکیه بر اصول روانشناسی مثبت گرا و نظریه ی کنترل ارزش، سعی به تاباندن نور به سوی روابط میان سرسختی و ممارست آکادمیک زبان آموزان ایرانی داشت. از این جهت، 263 دانش آموز متوسطه اول در تحقیق حاضر شرکت کردند و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. نتایج حاصل از همبستگی، رگرسیون و آنالیز واریانس چندگانه نشان داد که سرسختی و ممارست تحصیلی زبان آموزان با یکدیگر ارتباط قوی و معناداری دارند و همچنین، شواهد نشان داد که میزان سرسختی دانش آموزان مذکر و مونث با یکدیگر تفاوت هایی دارد. نتایج این تحقیق می تواند نوید بخش این مسیله باشد که تمرکز روی سرسختی دانش آموزان می تواند عنصری مهم در هدایت آن ها به سمت کارآمدی بیشتر و بروز احساسات مثبت دیگری شده و آن ها را به سمت سلامت روان سوق دهد.
  کلیدواژگان: سرسختی زبان دوم، ممارست تحصیلی، روانشناسی مثبت گرا، نظریه کنترل ارزش، احساسات زبان دوم
 • هانیه شیرازی فرد، دکتر غلامرضا عباسیان*، دکتر احمد محسنی صفحات 141-160
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گفتگوی مشارکتی ترکیب شده با آموزش زبان تمرین-محور در آموزش مهارت نوشتاری به زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی و بررسی نگرش معلمان آنها نسبت به چنین رویکردی انجام شد. با توجه به ماهیت سوالات پژوهش، از طرح تحقیق ترکیبی متوالی توضیحی استفاده شد. برای این منظور، 100 دانشجوی ایرانی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و مترجمی از نظر مهارت زبانی نسبتا همگن از طریق برگزاری آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT) انتخاب شدند و ده معلم زبان انگلیسی زبان ایرانی در این مطالعه شرکت کردند. دانشجویان گروه آزمایش در معرض رویکرد ترکیبی آموزش نوشتن قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل آموزش معمول را در مرحله کمی مطالعه به مدت  16 جلسه ی آموزشی تجربه کردند. در مرحله کیفی، یک مصاحبه انفرادی نیمه ساختاریافته با معلمان شرکت کننده انجام شد. مرحله کمی نشان داد که این روش ترکیبی تاثیرات نسبتا معنی داری بر عملکرد نوشتاری زبان آموزان زبان انگلیسی دارد و مرحله کیفی نشان داد که معلمان دیدگاه های مثبتی را نسبت به اجرای رویکرد ترکیبی کاربردی به آموزش زبان تمرین-محور و گفتگوی مشارکتی در آموزش نوشتاری اتخاذ کردند. یافته ها برخی مفاهیم آموزشی را برای ذینفعان، از جمله طراحان برنامه درسی، زبان آموزان زبان انگلیسی، و معلمان ارایه می دهد تا گفتگوهای مشارکتی مبتنی بر تمرین را در آموزش زبان انگلیسی لحاظ کنند.
  کلیدواژگان: گفتگوی مشارکتی، آموزش زبان تمرین محور، مهارت نوشتن
 • صائمه عرب احمدی، دکتر امید مازندرانی*، دکتر سید حسن سید رضایی، دکتر زری سادات سیدرضایی صفحات 161-184
  علیرغم تحقیقات فراوان در مورد آموزش معلمان زبان، کمبود پرسشنامه با رویکرد اکولوژیک برای سنجش عاملیت معلمان وجود دارد. به همین منظور، این پژوهش با طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه ای برای سنجش عاملیت دانشجو معلمان بر آن است تا این شکاف را پر کند. سیزده جنبه شناسایی و توسعه یافتند، از جمله باورهای آموزشی، باورهای حمایتی، یادگیری مشارکتی و شایستگی، که نشان دهنده بعد گذشته است. بعد عملی-ارزیابی با فرصت برای انتخاب، فرصت برای نفوذ، حمایت، برابری، اعتماد، زمینه نهادی و جامعه حرفه ای نشان داده می شود. اهداف بلند مدت و کوتاه مدت بعد تصویری را آشکار می کنند. یک پرسشنامه 22 سوالی در مقیاس لیکرت 7 درجه ای تهیه و اجرا شد. در مجموع، 210 دانشجو معلم زبان انگلیسی از چهار واحد دانشگاه فرهنگیان به روش نمونه گیری در دسترس در مطالعه شرکت کردند. تحلیل معادلات ساختاری (SEM) از طریق AMOS 22 برای بررسی اعتبار مدل نظری استفاده شد. در انجام این کار، یک تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) و یک تحلیل عاملی تاییدی (CFA) اجرا شد و چارچوب اکولوژیکی عاملیت دانشجو معلمان تایید شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه برازش قابل قبولی با مجموعه تجربی داده ها دارد، که نشان می دهد این مقیاس پتانسیل مفیدی برای ارزیابی عاملیت دانشجو معلمان و افزایش آگاهی آنها از ساختار عاملیت دارد. این مطالعه دلالت هایی برای سیاستگذاران در مورد اینکه چگونه رویکرد اکولوژیکی آموزش حرفه ای ممکن است بر رویه ها، اقدامات و فرآیندهای تصمیم گیری معلمان تاثیر بگذارد، دارد.
  کلیدواژگان: عاملیت، دانشجو معلم، مدل اکولوژیک، دانشگاه فرهنگیان، بدو خدمت
 • ولادیمیر بیلووسکی* صفحات 185-198
  بازار پویا و در حال دگرگونی کار در عصر حاضر به شدت تحت تاثیر توسعه مداوم در بخش فن آوری های نوین، مساله جهانی سازی، ماهیت رو به تغییر اقتصاد و تقاضاهای نو از نیروی کار است. در چنین بافتاری، توقع می رود دانش آموختگان دانشگاهی با برخورداری از انعطاف و پویایی لازم، بتوانند در قبال شرایط نوین و در حال تغییرات شتابان در عرصه بازار کار، دگرگونی های شکل گرفته در مشاغل و نیز مقتضیات جوامع قرن بیستم سازگاری مناسبی از خود به نمایش بگذارند. در چنین شرایطی، دانشگاه ها ناگزیرند تا به نگرانی های مستخدمین در خصوص انقطاعی که بین آموزش های ارایه شده به دانشجویان و عرصه های عملی کار مشاهده می شود، به نحو شایسته ای پاسخ دهند؛ چراکه تصور می رود دانشجویان بدون کسب آمادگی های مورد نظر محیط های کار در عصر حاضر وارد عرصه های کاری می شوند بدون آنکه دانش و مهارت های آنها با نیازمندی های کاربردی محیط کار همخوانی داشته باشد. حوزه مطالعات زبان نیز از این موضوع مستثنی نیست. انتظار می رود در آتیه ای نزدیک مترجمین با موقعیتی متفاوت و وظایفی متنوع مواجه باشند که مستلزم برخورداری آنان از شایستگی ها و مهارت های گوناگون است. مترجم ناگزیر است ضمن تعامل با سایر متخصصین یا مشارکت کنندگان در فرآیند ترجمه به عنوان بازیگری مسلط به استفاده از فنآوری نوین به کار گروهی بپردازد. مقاله حاضر به نقش مهارت های میان فردی در شکل گیری توانش ترجمه می پردازد. در بخش اول، کلیدواژگانی همچون دانش، مهارت و مهارت های میان فردی تبیین می گردد. در بخش دوم، به ارایه مدلی آموزشی برای ترجمه تخصصی پرداخته می شود. این مدل پایش چگونگی توسعه مهارت های میان فردی را امکان پذیر می سازد که خود نمایانگر نوعی تغییر نگرش در رابطه متقابل بین مدرس و فراگیر است.
  کلیدواژگان: شایسگی ها، ابزارهای یارانه ای ترجمه، مهارتهای میان فردی، مدل آموزشی برای ترجمه تخصصی، مهارتهای قابل انتقال
 • صنم شاهدعلی، دکتر لاله مسیحا* صفحات 199-215
  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی سه امر لاکانی در دو کتاب «آلیس» لوییس کارول در چارچوب نشانه شناسی سایبر است. نشانه شناسی سایبر (cybersemiotics) یک حوزه و چارچوب میان رشته ای برای مطالعه نشانه ها و نحوه کدگذاری تغییرات محیطی در سیستم های خودنوگر (autopoietic) است که توسط سورن بریر (Søren Brier)، نشانه شناس معاصر دانمارکی، پایه گذاری شده است. بررسی سه امر لاکانی خیالی، نماده و واقع (The Imaginary, the Symbolic, and the Real) در چارچوب نشانه شناسی سایبر موید این موضوع است که واقعیت زیسته یک ارگانیسم، در حقیقت، یک نسخه برساخته و نمادینه شده از امر واقعی است که کدگذاری آن میسر نبوده است. با این حال عناصر و نشانه هایی همچون ناممکن ها، بی معنایی ها، و پارادوکس ها  در آثار ادبی خلاقانه از جمله دو کتاب «آلیس» وجود دارد که امکان بررسی هر سه امر لاکانی را به صورت تنیده در متن فراهم می آورد. برای بررسی فرصت های نادر رمزگشایی از امر واقع در میان کدهای زبانی به چارچوب نظری نیاز داریم که بتواند نشانه شناسی، علوم شناختی، و زبان شناسی را با با تکیه بر جدیدترین یافته های فناوری و تاثیر آن بر پدیده های فرهنگی و روانشناختی با یکدیگر ترکیب کند. چنین چارچوب نظری در نشانه شناسی سایبر توسط Soren Brier  و همکارانش در کتاب Cybersemiotics: Why Informantion Is Not Enough و ژورنال  Cybernetics & Human Knowing تشریح شده است. مطالعه سه امر لاکانی در بستر بی معنایی در کتاب های آلیس در چارچوب نشانه شناسی سایبر بیش از پیش بر اهمیت نشانه ها و کدهای ورودی از محیط در شکل گیری جهان بینی جمعی و فردی صحه می گذارد.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی سایبر، امر واقع، لاکان، بی معنایی
 • نازیلا هریسچیان، دکتر سید مجید علوی شوشتری*، دکتر ناصر مطلب زاده صفحات 217-233
  دوره انتقالی بریتانیا در دهه 1970 که در رمان مارگارت درابل، «عصر یخبندان» (1977)، به تصویر کشیده می شود، زمینه را برای بحث نظری مقاله حاضر فراهم می کند که بر اساس بینش های جورجیو آگامبن است. این تحقیق، نحوه تفسیر درابل از موضوعات سیاسی-اجتماعی غالب در دهه 1970 و نحوه تاثیر گذاری این موضوعات بر او را بررسی خواهد کرد. هم چنین با در نظر گرفتن شخصیت های طرد شده در رمان، بینش های زیست سیاسی آگامبن بررسی می شود تا روشن سازد این بینش ها چگونه می توانند به درک جنبه تاریک حاکمیت و توانایی تبدیل دموکراسی به حاکمیت های توتالیتر نایل شوند. این مقاله، با در نظر گرفتن بی ثباتی موقعیت های عاطفی، سیاسی و هستی شناختی «عشق»، «هومو ساسر» و «زندگی برهنه» که توسط حاکمیت به انسان اختصاص داده شده است، نگاه متفاوتی از دیدگاه درابل درباره عشق و مشکلات اجتماعی-سیاسی ارایه می کند. مقاله همچنین از طریق ویژگی های چشمگیر گفتمان آگامبن، به بررسی زندگی برهنه می پردازد و آن را به مفاهیمی چون ابزارگرایی، کار، برده داری و زندگی پیوند می دهد و اساسا نوعی خودآگاهی در نگاه سیاسی را ارایه می دهد و به بررسی برخی پتانسیل هایی می پردازد که ممکن است به افراد کمک کند تا از بن بست های غالب دوران دور شوند. تحقیق در نهایت نشان می دهد که این پتانسیل ها، که به گفته آگامبن ممکن است به شکلی از زندگی منجر شود که زندگی شاد نامیده می شود، به طرد و خلا معنوی افراد منتهی می شود.
  کلیدواژگان: عشق آگامبنی، هرآنچه هستی، هومو ساکر، زندگی برهنه، شکل زندگی
 • لیلا حجاری*، دکتر علی تقی زاده صفحات 235-249
  وقتی واقعیت نمی تواند بر محور خود استوار باشد، ممکن است وانموده ها جایگزین آن شوند، توهماتی که در گذر زمان انسان را در آنچه ژان بودریار دنیای «فراواقع» می نامد، گرفتار می کند، دنیایی که فرار از آن عمدتا غیرممکن است. زمانی که انسان از حس واقعیت تهی شود، به سوی نابودی خود اغوا می شود. حرکت شخصیت ریچارد سوم در نمایشنامه ای به همین نام از ویلیام شکسپیر به سمت اوج قدرت از هنر وانمودگی او می گذرد تا به آنچه در زندگی واقعی نمی تواند داشته باشد دست یابد. مهارت های بازیگری ریچارد در تظاهر به بی گناهی، همزمان با پنهان کردن شرارت خود، فن سخنوری متقاعدکننده اش در رفع سوء ظن دیگران، و قتل های متعددی که به سمت قدرت انجام می دهد او را در هزارتویی فراواقعی گرفتار می کند که به تعبیر بودریار هیچ گریزی از آن ممکن نیست. ریچارد سوم در جنگ قدرتی سرگیجه آور اغوا می شود که او را به ویرانی خویش می کشاند. در این راستا، این مقاله تلاش دارد شخصیت ریچارد سوم را در پرتو نظریات بودریار و چگونگی ارایه مفاهیم وانمودگی و اغواگری مورد بررسی قرار دهد تا توضیح دهد که چگونه ضدقهرمان شکسپیر قربانی حلقه ای خودساخته از اغوا و فراواقعیت می شود که منجر به سقوط او می گردد.
  کلیدواژگان: اغواگری، بودریار، ریچارد سوم، شبیه سازی، شکسپیر
 • دکتر داود کوهی* صفحات 251-268
  مقاله حاضر بر این استدلال تاکید می ورزد که ایجاد الگوهای جامع و کارآمد تحلیل گفتمان های آکادمیک صرفا از طریق توسعه  نظریه های گفتمان محور ممکن نیست و برای حصول به چنین چهارچوبی باید میان حوزه پژوهش گفتمان های آکادمیک و حوزه گسترده تر پژوهش در زبانشناسی کاربردی تعامل بیشتری صورت گیرد. به نظر محقق، این مکالمه مفهومی بین دو حوزه مذکور با تاکید بر مفهوم سه سویه سازی میسر خواهد شد. هر چند مفهوم سه سویه سازی در مطالعات زبانشناسی کاربردی به عنوان رهیافتی پژوهشی برای ایجاد امکان نگاهی چند بعدی به پدیده ها مورد توجه قرار گرفته است، اما مولف بر این عقیده است که مفهوم مذکور نیازمند تعریف و عملیاتی سازی دوباره در محیط مطالعات تحلیل گفتمان آکادمیک می باشد. از این رو تلاش می شود محصول این باز تعریف و عملیاتی سازی در قالب الگویی اولیه ارایه شود. به اعتقاد مولف، این الگو در صورت توجه به ویژگی های ناظر بر واقعیتهای ارتباطات آکادمیک می تواند زوایای جدیدی برای کشف ابعاد پیچیده گفتمان های آکادمیک فراهم سازد.
  کلیدواژگان: گفتمان آکادمیک، تحلیل گفتمان آکادمیک، زبانشناسی کاربردی، رهیافت پزوهشی، سه سویه سازی
 • صفحات 269-272
|
 • Bahram Behin * Pages 1-4

  I came across this hypothetical exchange on the Net the other day: “Q: Why is linguistics important? / A: Linguistics helps us understand our world.” With my personal interest in the significance of everyday life and the real world in our education, as a response to the exchange, I immediately started contemplating the meaning of the world, and especially of ‘our world’ in the exchange. “Do we have a common world to call it ‘our world’”? “How big is this world?” “What aspects of it are we supposed to understand by means of linguistics?” “What is meant by ‘understanding the world’?” My assumption is that those behind the hypothetical exchange should be ready to answer such questions, regardless of whether the answers are agreeable or not. But what matters in this regard is that such general statements as “Linguistics helps us understand our world” should be rendered in the direction of the concretization of findings so that all scientific endeavours may turn out to be fruitful in the context of our everyday lives in the real world.

  Keywords: Saussurean linguistics, structuralism, postmodernism, Writing
 • Behrooz Azabdaftari *, Davoud Amini Pages 5-7
  Behrooz Azabdaftari is Professor Emeritus of Applied Linguistics at University of Tabriz. Born in 1938 in Tabriz, Iran, he received his BA in Language Education from Tehran Higher Education Institute in 1963 and his MA in English from University of Beirut in 1970. He was granted a Ph.D. in Applied Linguistics by the University of Illinois, USA in 1980. During nearly 50 years of academic work, professor Azabdaftari has taught graduate courses at University of Tabriz, Azarbaijan Shahid Madani University and Islamic Azad University. With an interdisciplinary approach to language studies, Dr. Azabdaftari has regularly published on the cross lines of Applied Linguistics, Translation and Literature. By translating a few key works on Vygotsky’s thought, he has had a significant role in introducing Sociocultural Theory to Iranian community of language teaching researchers.  He has also translated selected poetry from well-known Persian contemporary poets, including an excellent translation of Shahraiar’s masterpiece of “Hayder Babaya Selam”. He has joined an interview with Davoud Amini.
  Keywords: Applied literature, English language teaching, Vygotsky
 • Sasan Baleghizadeh *, Hamidreza Zakervafaei Pages 9-31
  Given the long-lasting debates over L1 use in language teaching and learning, this study adopted a mixed methods design to investigate the role of Iranian EFL learners’ L2 proficiency in their attitudes toward using L1. A questionnaire originally developed by Scheffler et al. (2017) was modified and distributed among 180 elementary, intermediate, and advanced learners in four private language institutes in Karaj, Iran. Semi-structured interviews were also conducted with 18 participants to support and supplement the findings of the quantitative phase. Quantitative data were analyzed using SPSS and the interviews were transcribed to find common themes. Quantitative data showed that the elementary learners held positive attitudes toward L1 use, while the intermediate and advanced learners held negative attitudes. It was also revealed that the elementary learners held positive attitudes toward all functions of L1 use. The intermediate learners held positive attitudes toward using L1 only for vocabulary and grammar points, while advanced learners held negative attitudes toward all dimensions of L1 use. The findings are likely to help EFL teachers to hear learners’ voices and decide when and at which level it is appropriate to use or limit L1.
  Keywords: EFL learners, proficiency, Attitude, first language
 • Moloud Kashiri, Mahboubeh Taghizadeh * Pages 33-54
  This study explored the styles and strategies used by online MA students of TEFL and investigated the relationship among their learning styles, learning strategies, and learning achievement. The participants were 87 online graduate students of TEFL at Iran University of Science and Technology (IUST). The instruments consisted of questionnaires on learning styles and strategies and average scores of online students. The results showed that the most learning style preferences were obtained by synthesizing, field-independent, closure-oriented, random-intuitive, and visual, while the lowest ones were related to field-dependent, auditory, tactile / kinesthetic, and open styles. Online students’ highest tendency was related to handling possibilities, while their lowest tendency was concerned with using physical senses. With regard to learning strategies, goal setting strategies received the highest mean, whereas task-strategies received the lowest mean. The results of binary logistic regression also revealed that high achievers were mostly grouped into visual, tactile, inclusive, closure, and open learning styles. However, there was no difference between high and low achieving students in learning strategy use. Online instructors are recommended to consider styles and strategies of online students and choose appropriate materials and methods based on their styles and strategies.
  Keywords: learning strategies, learning styles, learning achievement, online learning, MA students of TEFL
 • Parisa Etela, Hossein Saadabadi Motlaq *, Saaid Yazdani Pages 55-75
  Pedagogical beliefs as an important concept in psychology are one of the most influential and decisive factors in learners’ success. Recently, teacher beliefs have attracted the attention of many researchers in English language teaching contexts; therefore, the current study investigated non-native novice English Language Teachers’ pedagogical beliefs and the extent to which their pedagogical beliefs modified in the first year of their teaching experience in comparison to pre-service teachers. The required data were collected through a belief questionnaire and a semi-structured interview. Although the results of the questionnaire demonstrated that there were statistically significant differences between pre-service and novice teachers, the findings of qualitative data illustrated that the majority of pedagogical beliefs were reformed. The findings indicated that several factors stimulated reformation in teachers’ beliefs; the overlooked importance of teachers’ role in materials development; lack of teaching practices in teacher education programs; cultural and contextual factors; and assessment procedure. Therefore, teachers need authority and power in educational contexts; teacher educators should specify a specific time to teaching practices to pre-determine the possible problems of the actual teaching practices in the classrooms; and a strong need for assessment practices in teacher education programs is required.
  Keywords: education reform, English teacher education, international teacher education, teacher beliefs, teacher education program
 • Saeed Karimi-Aghdam *, Phalangchok Wanphet Pages 77-102
  Since English didactics has a relatively short history in Norway, exploring its nature, scope, academic identity, definition, status, and raison d'être is an ineluctable necessity. This article sets out to answer a simple yet fundamental question about English didactics: Is English didactics a propaedeutic discipline or a parasitic discipline? We argue that English didactics is warranted to address three interrelated issues if it purports to establish itself as a propaedeutic discipline. First, English didactics needs to demarcate and delimit its disciplinary boundaries with other adjacent disciplines which feed into it. Second, delineating the ontological axioms and epistemological underpinnings as well as the methodological apparatus which distinguish English didactics from other closely related disciplines is warranted. Third, through invoking intellectual capital and scientific findings of other disciplines, English didactics must aim to generate its own novel theoretical and practical knowledge. This article calls for more attention to expounding and theorizing English didactics than currently conceptualized.
  Keywords: English didactics, propaedeutic discipline, parasitic discipline, adduction fallacy, reduction fallacy
 • Farahman Farrokhi, Leila Mohammadbagheri-Parvin * Pages 103-120
  Fundamental changes and novel ideas have been brought into the field of English Language Teaching through introduction of postmethod and critical pedagogy. Postmethod as an alternative to methods aimed at fulfilling its triple principles of particularity, practicality, and possibility. The well-known sub-branch of postmethod, critical pedagogy, aimed at empowerment of instructors and learners, and establishment of social justice through education. Unlike theoretical aspects of these movements, practical dimensions have not received due attention, especially in eastern contexts. This qualitative investigation sought the extent EFL instructors practically adhere to the principles of these inherently western concepts in Iran, as a sample of eastern context with its own social, cultural, and academic norms. Qualitative data collection techniques were used to obtain data from the intended instructors. Qualitative data analysis laid bare the findings that postmethod and critical pedagogy are practically adopted, to a great extent, by the Iranian EFL instructors, and the pertinent principles are being put into practice enthusiastically. Powerful communication with western communities blurring cultural boundaries was deemed to be the chief reason of such strong adoption. Ironically enough, it was revealed that in general, the Iranian EFL instructors’ theoretical knowledge suffered greatly concerning postmethod and critical pedagogy. In other words, although haziness of cultural boundaries has made the room for smoothened practical realization of these trends, due attention should be paid to development of theoretical knowledge in these regards in Iranian EFL teacher training courses so as to take the utmost advantages from postmethod and critical pedagogy.
  Keywords: English language teaching, postmethod, critical pedagogy, Iranian EFL instructors, practical adherence
 • Mohammad Ghafouri *, Abdorreza Tahriri Pages 121-139
  Understanding the role of positive emotions and their contributions to the learners’ overall academic success and well-being is of utmost importance. To this end, by following positive psychology and control-value theory, the researchers explored the relationship between two under-researched factors dwelling within the realm of L2 emotions and goal achievement, i.e., L2 grit and academic buoyancy.  To this end, 263 junior high school students were surveyed via L2 grit and academic buoyancy scales. The results of the analyses of correlation, regression, and MANOVA revealed that L2 grit is significantly correlated with L2 buoyancy with the strong predictive power of its underlying components. Analyses also indicated that males and females significantly differ in their level of grit. The findings imply that acknowledging the presence of grit and academic buoyancy in language learners would possibly lead to positive outcomes.
  Keywords: L2 grit, L2 academic buoyancy, positive psychology, control-value theory, L2 emotions
 • Haniyeh Shirazifard, Gholam-Reza Abbasian *, Ahmad Mohseni Pages 141-160
  The present study aimed to investigate the effects of TBLT-synthesized collaborative dialogue in teaching writing skills to Iranian EFL learners and also to explore their teachers’ attitudes towards such an approach. Regarding the essence of the questions of the study, an explanatory sequential mixed-methods research design was employed. To this end, 100 conveniently sampled Iranian B.A. TEFL and Translation Studies students were identified as relatively homogeneous in terms of their language proficiency through administering Oxford Placement Test (OPT), and ten Iranian EFL teachers attended as the participants. The experimental group students were exposed to the synthetic approach of teaching writing. In contrast, the control group experienced conventional mainstream in the quantitative phase of the study lasting for 16-session treatments. As to the qualitative phase, a semi-structured individual interview was conducted with the participant teachers. The quantitative phase revealed that the synthetic initiative had comparatively significant impacts on the EFL students’ writing performance, and the qualitative phase showed that the teachers adopted some positive views toward the implementation of the applied synthetic approach to TBLT and CD in writing instruction. The findings offer some pedagogical implications for the stakeholders, including syllabus designers, EFL learners, and teachers, to include task-based collaborative dialogues in EFL instruction.
  Keywords: Collaborative Dialogue, TBLT, Writing skill
 • Saemeh Arabahmadi, Omid Mazandarani *, Seyyed Hassan Seyyedrezaei, Zari Sadat Seyyedrezaie Pages 161-184
  Despite the abundance of research on language teacher education, there is a dearth of ecologically informed instruments for measuring teacher agency. To this end, this study aims to fill this gap by designing and validating a questionnaire for assessing the agency of student teachers. Thirteen facets were identified and developed, including instructional beliefs, supportive beliefs, collaborative learning, and competence, which represent an iterational dimension. The practical-evaluative dimension is represented by opportunity to make choice, opportunity to influence, support, equality, trust, institutional context, and professional community. Long- and short-term purposes manifest projective dimension. A 22-item questionnaire on a 7-point Likert scale was developed and administered.  Altogether, 210 EFL student teachers from four branches of Farhangian University through convenience sampling participated in the survey research design study. Structural Equation Modeling (SEM) analysis was employed through AMOS 22 to examine the validity of the theoretical model. In doing so, an Exploratory Factor Analysis (EFA) and a Confirmatory Factor Analysis (CFA) were administered, and the ecological framework of student teacher agency was confirmed. The results revealed that the questionnaire had an acceptable fit with the empirical set of data, suggesting that this scale has the potential to be useful in assessing student teachers’ agency and raising their awareness of the agency construct. The study has implications for policymakers regarding how the ecology of professional education may influence teachers’ practices, actions, and decision-making processes.
  Keywords: Agency, Farhangian University, student teacher, Teacher Education, pre-service
 • Vladimír Biloveský * Pages 185-198
  The current dynamic, rapidly changing labour market is influenced by the constant development of new technologies, globalisation, the changing nature of the economy, and changed demands on employees. In this context, university graduates are expected to be flexible, dynamic, and able to adapt effectively to new, rapidly changing conditions in the labour market, changes in individual job positions, and the changes and challenges that 21st-century society is undergoing. These circumstances force universities to respond to the situation as employers point to the disconnect between students’ university training and practice. According to them, students come unprepared to a contemporary working environment, their skills and knowledge not corresponding with the needs of practice. The field of study of philology is no exception in this regard. The position of the translator (in the near future) will be different, their tasks will be more diverse, and they will be required to have different competencies and skills. The translator will have to interact with other experts or participants in the translation process and will have to be a team player who is proficient in using IT. This paper focuses on the role of interpersonal skills in the development of translation competence. The first part defines key terms: knowledge, skills, and interpersonal skills; in the second one, a teaching model for specialised translation is introduced. This model also enables the monitoring of the development of interpersonal skills in the process of acquiring translation competence, while also revealing a change in the paradigm of teacher–student interaction.
  Keywords: competences, CAT tools, interpersonal skills, teaching model for specialized translation, transferable skills
 • Sanam Shahedali, Lale Massiha * Pages 199-215
  The main objective of this paper is to incorporate the three Lacanian orders in Søren Brier’s cybersemiotic theory in the context Lewis Carroll’s Alice texts. As an interdisciplinary framework that emphasizes the role of the observer and its symbolically-generated hieroglyph-like universe of “signification sphere” in which any attempt at accessing the objective world of information seems nonsensical, cybersemiotic is an invaluable tool for re-visiting the three orders by which, according to Lacan, we develop our sense of self and the world. Certain elements such as dream-like states, impossible word plays, paradoxes, and nonsense in the Alice books, which follow the titular character into the fantastic realms of Wonderland and the Looking Glass World, can allow for registering the Real by disclosing the self-referential nature of language and debunking the seemingly integrated façade of an imaginary and metaphoric reality founded upon the Symbolic and the Imaginary. For an in-depth analysis of how a creatively self-reflexive handling of language can evoke a space where the three Lacanian orders emerge simultaneously as one collapses onto the other, a cybersemiotic formulation of nonsense in the Alice books is introduced as the linguistic moment in which signifier-in-isolation (the Real) and signifier-in-relation paradoxically appear on the same cognitive horizon, revealing the underlying dynamics of the signification process which involves an arbitrary development of differentiated signs rendered meaningful due to a tacit consensus agreed upon over the temporal axis.
  Keywords: cybersemiotics, nonsense, the Real, Lacan
 • Nazila Herischian, Seyed Majid Alavi Shooshtari *, Naser Motallebzadeh Pages 217-233
  The transitional period of the 1970s Britain being fictionalized in Margaret Drabble’s novel, The Ice Age (1977), provides the ground for theoretical discussion of the present paper that is based on the insights of Giorgio Agamben. It will inspect the way Drabble interprets socio-political issues dominant in the 1970s and the way these issues affect her outlook. In this paper, considering the figure of an excluded existence in The Ice Age, Agamben’s biopolitical insights are examined to see how they may contribute to understanding of the dark side of sovereignty and the potentiality to transform democracies into totalitarian states. Taking the precariousness of the emotional, political and, ontological faculties of “love”, “homo sacer”, and “bare life” allocated to human being by sovereignty, it offers a different view of Drabble’s subjects on love and socio-political problems, maintaining that Agamben’s account of these issues supplies an underlying structure of the form-of-life. The paper also, through the striking features of Agamben’s discourse, approaches the concept of bare life and knits it to the concepts of instrumentalism, labor, slavery, and life, and fundamentally presents the awareness of self in political view. The characters examine some potentialities that may help them to break away from the prevailing deadlocks of the era. It is eventually shown that these practices, which according to Agamben may lead to a form-of-life that is called a happy life, conclude in the exclusion and spiritual void of the individuals.
  Keywords: Agambenian love, whatever being, homo sacer, bare life, form-of-life
 • Leila Hajjari *, Ali Taghizadeh Pages 235-249
  Shakespeare’s eponymous character’s movement in Richard III towards the peak of power passes through his art of simulation which is induced by seduction and annihilation. Richard’s playacting skills in feigning innocence and brotherhood while hiding villainy along with his persuasive oratory in dismantling others’ suspicions, ultimately leading to numerous murders on his behalf, entangle him in a labyrinth of a hyperreal state of being, in a Baudrillardian sense, from which no escape is possible. Richard III is seduced into a vertiginous power struggle which is but an essential form of reversibility that leads him to his own ruin. In this regard, this paper tries to study Richard III, as a character, in light of the concept of “simulacrum” in Baudrillard’s philosophy to show how he becomes the victim of a self-made loop which leads to his downfall. This study encourages similar investigations to discover hidden layers of meaning in Shakespeare's tragedies, the ones including villains as their protagonists.
  Keywords: Baudrillard, Richard III, seduction, Shakespeare, simulacrum
 • Davud Kuhi * Pages 251-268
  This paper assumes that developing strong models of academic discourse analysis would not by itself guarantee researchers’ access to the realities of academic communication and that any development in the theory of academic discourse analysis should also be informed and equipped with developments in wider applied linguistics research methodology. The current paper proposes that the departure point of this dialogue between academic discourse theory and research methodology should be the concept of “triangulation”. While in applied linguistics research context, the concept has been defined as a research strategy aiming at developing diverse dimensions to approach the phenomena under investigation, I have argued that triangulation should be redefined and further operationalized in light of the realities of academic discourses and the very demands and desires of academic discourse researchers. To do so, a set of options including genre-based triangulation, culture-based triangulation, discipline-based triangulation, language-based triangulation, mode-based triangulation, time-based triangulation, expertise-based triangulation, analyst-based triangulation, corpus-based triangulation, and audience-based triangulation has been proposed.
  Keywords: academic discourse, Academic Discourse Analysis, Applied Linguistics, Research Strategy, Triangulation
 • Pages 269-272
  Varieties of Qualitative Research Methods Selected Contextual Perspectives is a book that compiles various concepts related to qualitative research. The book has 75 chapters written by 53 authors from different parts of the world, and it is edited by three Canadian editors: Janet Mola Okoko, Scott Tunison, and Keith D. Walker, who are all associated with the College of Education at the University of Saskatchewan. The editors noted that as the world becomes more interconnected, there is a need for qualitative research to become more diverse and inclusive of different ways of knowing and inquiry. The field of qualitative research has become much larger, with many nuances, varieties, complementary ways of knowing, and new methods to explore. To cover such a wide range of topics, the editors have identified the best authors who can provide reputable practice and scholarly experience on each concept or method which have been discussed in the book.
  Keywords: Research methods, qualitative research, second language acquisition