درباره نشریه
ISSN:
2008-5710
eISSN:
2528-5062
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
سردبیر:
دکتر عباس کی منش
مدیر اجرایی:
دکتر محمد بارانی
تلفن:
054-33430102
دورنگار:
054-33430102
سایت اختصاصی:
jsr.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی، ، کدپستی: 9816743585
تلفن همراه:
09155405772
صندوق پستی:
655-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/15
مدیر مسئول
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر عباس کی منش
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Key Manesh
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر عباسعلی آهنگر
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Abbas Ali Ahangar
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Linguistics
دکتر علی اکبر انصاریان
استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی
Ali Akbar Ansarin
Professor Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
University of Tabriz
Specialist: teaching English, English literature
Chander shekar Batnagar
Professor
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نجف جوکار
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Najaf Jowkar
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
Muhammed Salim Akhtar
Professor
Specialist: Persian Language and Literature
Shahla Salim Noori
Professor
Specialist: Persian Language and Literature
Seyyed Akhtar Hossein
Professor
Specialist: Studies in Asian Language and Literature and Culture
دکتر محمدرحیم صراف
استاد پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی پیش از اسلام
Mohammad Rahim Sarraf
Professor of Archeology Research Institute of Cultural Heritage and Tourism
Specialist: Historical Archaeology, Pre-Islamic archeology
دکتر اسحاق طغیانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
eshagh Toghyani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید حسین فاطمی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Hosein Fatemi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدکاظم کهدویی
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Kazem Kahdooei
Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالکریم گلشنی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و شرق شناسی
Abdol Karim Gol Shani
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: History and Orientalism
دکتر رضا مصطفوی سبزواری
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Reza Mostafavi Sabzevari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اسدالله واحد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asadollah Vahed
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
دکتر محمد بارانی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Barani
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۲