درباره نشریه
ISSN:
2322-2506
eISSN:
2588-4700
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول:
دکتر محمود رجبی
سردبیر:
دکتر حسین بستان نجفی
مدیرداخلی:
سید محمد امام
مسئول اشتراک:
عنایت الله خزاعلی
تلفن:
025-32111351
025-32901480
025-32113223
دورنگار:
025-32111351
025-32901480
025-32113223
سایت اختصاصی:
soci.rihu.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، بلوار دانشگاه،جنب دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ، کدپستی: 3749113361
صندوق پستی:
3151-37185
اشتراک:
دورنگار:
025-32111351
025-32901480
025-32113223
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/15
مدیر مسئول
دکتر محمود رجبی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mahmud Rajabi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر حسین بستان نجفی
دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی - گروه جامعه شناسی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فقه و اصول - جامعه شناسی
Hossein Bostan Najafi
Associate Professor, sociology department
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Jurisprudence and Principles - Sociology
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر حسن خیری
استاد تمام گروه جامعه شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hasan Kheiri
Full Professor, sociology
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
محمدرضا ضمیری
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohamad Reza Zamiri
Assistant professor
Payame Noor University
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر اکبر میرسپاه
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، جامعه شناسی فقه و اصول
Akbar Mirsepah
Associate Professor
Specialist: Philosophy and theology, Sociology of Jurisprudence and Principles
مدیرداخلی
سید محمد امام
سید محمد امام

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲