فهرست مطالب

دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی
پیاپی 29 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا طالبان* صفحات 5-25

  این مقاله به بررسی انتقادی کتاب نظریه عرفی‎شدن با رویکرد اجتهادی تجربی[1] پرداخته است. در این نقد، دو مشکل اساسی و محوری که به کلیت این کتاب برمی‎گردد، مبنای مقاله حاضر قرار گرفته است. این دو مشکل یا نارسایی جدی در دو بخش متفاوت و ذیل عناوین «اخذ و تطبیق نابجا» و «خلط مدل تبیینی با نظریه» به تفصیل تشریح شده‎اند. در بخش اول، با اقامه استدلال‎هایی درخصوص تز عرفی‎شدن در ادبیات جامعه‎شناسی نشان داده شده که تطبیق مباحث درون‎دینی درخصوص نقصان ایمان، که مقوله‎ای عام و فراتاریخی است، با مباحث جامعه‎شناختی مربوط به تز عرفی‎شدن، که امری غیرعام و تاریخی است، را باید مصداق اخذ و تطبیق نابجا محسوب نمود. در بخش دوم، نکات استدلالی متعددی ارایه شد تا نشان داده شود حداکثر کاری که آقای دکتر بستان در کتاب‎شان انجام داده‎اند، تبدیل یک مدل تبیینی اشباع‎شده به یک مدل تبیینی امساکی بوده است که نباید آن را با نظریه خلط نمود.

  کلیدواژگان: علم دینی، جامعه‎شناسی اسلامی، نظریه عرفی شدن، مدرنیزاسیون و مدل تبیینی
 • محمدمهدی محققی*، عبدالحسین خسروپناه صفحات 27-51

  جریان سکولاریسم نقاب‎دار پس از انقلاب اسلامی با نفوذ فکری در بین مسیولان و نخبگان، سعی در تعقیب اهداف دنیازدگی و دین‎گریزی از طریق توجیهات سکولاریستی دین داشت و به‎وسیله حذف قدسیت و ابعاد فرازمینی و معنوی تلاش کرد لوازم سکولاریسم، یعنی دموکراسی و لیبرالیسم را در جامعه ایرانی با هویتی دین‎گریز نهادینه کند. این جریان با ترویج آرام باورهای سکولار، امکان تحول فرهنگ عمومی را در عمیق‎ترین لایه‎های معرفتی فراهم کرد.در این مقاله برای خط‎مشی‎گذاری فرهنگی حاکمیت اسلامی در مواجهه با این جریان، تلفیق بین رویکرد ریشه (عقلانی) و شاخه (تدریجی) دنبال شده است. رویکرد شاخه (عرضی) از طریق بررسی زمینه‎های موجود و عینی جریان سکولاریسم نقاب‎دار و مواجهه‎های قبلی آن به شیوه دوره‎سازی (ادوار تحول فکری سروش) و رویکرد ریشه (طولی) از طریق تحلیل لایه‎ای علت‎های صیرورت سروش از یک اندیشمند حامی نظام به رهبر مخالفان نواندیش در خارج کشور بررسی شده است. سپس از ترکیب این دو رویکرد، سعی شده راه‎حل‎هایی با عنوان خط‎مشی‎های فرهنگی تعامل مسیولان حکومت اسلامی با نخبگان سکولار در قالب یک جدول در چهار لایه لیتانی (سطحی)، اجتماعی، گفتمانی و اسطوره‎ای و در هر سطح برای هر علت، راهکارها و راهبردهای حاکمیتی ارایه شود.

  کلیدواژگان: خط مشی‎ گذاری فرهنگی، جریان‎ شناسی، عبدالکریم سروش، تحلیل لایه لایه ‎ای CLA، سکولاریسم
 • هوشنگ گراوند*، محمدرضا نظری صفحات 53-77

  هدف پژوهش حاضر تعیین اندازه اثر پیشایندها و پیامدهای اعتقادی اعتیاد به اینترنت براساس پژوهش‎های داخل کشور به‎وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. 24 پژوهش مرتبط انتخاب شدند که در سال‎های 1380−1400 و با هدف ارزیابی پیشایندها و پیامدهای اعتقادی اعتیاد به اینترنت انجام شده و در فصلنامه‎های معتبر داخلی و ایرانداک به چاپ رسیده‎‎ بودند. تعداد 16 متغیر مستقل و 15 متغیر وابسته مختلف شناسایی شد. پژوهش‎های منتخب به روش پیمایشی و به‎‎کارگیری ابزار پیمایش در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه‎های پایا به انجام رسیده‎‎اند.میزان دینداری (ES، 63/0−)، سبک زندگی اسلامی (ES 45/0,−) و هوش معنوی (ES 44/0,−) به‎ترتیب قوی‎ترین پیشایندها و باورهای مذهبی (ES 31/0,−)، نگرش و التزام عملی نسبت به نماز (ES 31/0,−) و میزان دینداری (ES 26/0,−) به‎ترتیب قوی‎ترین پیامدهای اعتقادی شناسایی شدند. با توجه به ناهمگنی در مطالعات، اندازه اثر روش نمونه‎گیری گلوله‎برفی در پژوهش‎های مربوط به پیشایندها و روش نمونه‎گیری دردسترس در پژوهش‎های مربوط به پیامدها بیشتر از دیگر روش‎های نمونه‎گیری بود.اعتیاد به اینترنت باعث کاهش باورهای مذهبی، نگرش و التزام عملی نسبت به نماز و میزان دینداری می‎شود و از سبک زندگی اسلامی و هوش معنوی تاثیر می‎پذیرد. در همین راستا پیشنهاد می‎شود میزان استفاده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی مجازی مدیریت و سواد رسانه‎ای افراد ارتقاء داده شود.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، فراتحلیل، پیشایندها و پیامدها
 • مسعود حاجی زاده میمندی*، اکبر زارع شاه آبادی، فضه ابوالحسنی ابراهیم آبادی صفحات 79-104

  به نظر می‎رسد می‎توان هوش معنوی را به‎عنوان مهارتی در تفسیر رویدادها و کشف معنای زندگی و حل مسایل، در ارتباط با زیست دینی دانست. هدف این پژوهش، بررسی رابطه هوش معنوی با نوع دین داری جوانان با کمک نظریه تکثر زیست جهان‎ها و استعاره بازار برگر و هوش معنوی ایمونز است. ابزار این پژوهش، پرسشنامه‎ محقق ساخته‎ای بوده که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرون باخ تایید شده است. 384 نفر از جوانان 15 تا 34 ساله شهر یزد با کمک نمونه‎گیری خوشه‎ای چندمرحله‎ای انتخاب ‎شده‎اند. داده ‎ها با نرم‎ افزار spss و تحلیل عاملی و آزمون‎ های ,t f، ضریب همبستگی و تحلیل مسیر تحلیل شدند.
  یافته‎ ها نشان می دهد دو نوع دین داری عامه و بریکولاژ در بین جوانان شناسایی‎شده و زنان دین داری عامه و مردان بیشتر دین داری بریکولاژ دارند. پایگاه اقتصادی−اجتماعی با دین داری عامه همبستگی منفی دارد؛ اما با دین داری بریکولاژ همبستگی مثبت و معنادار دارد. همچنین، همبستگی مثبت و معناداری بین هوش معنوی و نوع دین داری وجود دارد. مدل رگرسیونی نشان می‎دهد متغیرهای مستقل (هوش معنوی، وضعیت تاهل، پایگاه اقتصادی− اجتماعی) 12 درصد از تغییرات دین داری عامه و 11 درصد از تغییرات دین داری بریکولاژ را تبیین می‎ کنند.

  کلیدواژگان: ایگاه اقتصادی−اجتماعی، دین داری عامه، دین داری بریکولاژ، نوع‎ دین داری، هوش معنوی
 • سمیه عرب خراسانی* صفحات 105-126

  مردانگی حوزه مطالعات جنسیتی نوظهوری است که به بررسی میزان انطباق مرد بیولوژیک و مردانگی منتسب و مورد انتظار می‎پردازد. مردانگی که امروزه و در پی مطالعه جنسیتی مردان به مردانگی‎ها ارتقا پیدا کرده است، به مطالعه رفتارهای مردانه‎ای می‎پردازد که ادعا می‎شود ریشه در مردانگی طبیعی و اصیل دارد. جهت بررسی این ادعا متن حاضر به انتظارات اسلام از مرد مسلمان و رفتارهای عینی او در خانواده و در مواجهه با زن مسلمان پرداخته است. به نظر می‎رسد رفتار مرد مسلمان در برخی موارد با حوزه‎های مورد انتظار اسلام و اخلاق اسلامی تفاوت دارد. جهت اشاره به رفتارهای خارج از آموزه‎های اسلامی مرد مسلمان با زن مسلمان از ضرب‎المثل‎های فارسی و دلایل نمایش خشونت مردان مسلمان با زنان مسلمان در فرهنگ‎های دیگر استفاده شده است. این نوشتار با تمرکز بر فرایند شناختی که این تفاوت را ایجاد و مانا کرده است بر تک‎جنس محوری در فرهنگ مرد مسلمان، در پی خاموشی فرم‎های شناختی رقیب اشاره دارد. حل این دشواری با تقویت دیگر فرم‎های شناختی و رعایت آموزه‎ها و توصیه‎های اخلاق اسلامی ممکن و سبب رفع اتهام کهتر انگاری زنان در اسلام به جهت برخی رفتارهای مرد مسلمان خواهد شد.

  کلیدواژگان: جنسیت، خانواده، دین، اسلام، مردانگی
 • علی اصغر اسلامی تنها، حسین رئیسی وانانی* صفحات 127-148
  مدعای اصلی ما این است که در دوره معاصر ایران، معنای علم که در تجربه تاریخی مسلمانان همواره «علم فایز» بوده به «علم غالب» تغییر پیدا کرده است. مفهوم «علم» یکی از مفاهیم بنیادین فرهنگ اسلامی است و تغییر در معنای آن در دوره معاصر ایران، سبب به وجود آمدن تحولات فرهنگی عظیمی شده و به دنبال خود ساختارهای جدیدی را نیز به وجود آورده است. نظام آموزش عمومی کشور ازجمله این ساختارهای نوظهور است. نظام آموزش عمومی از ابتدای شکل‎گیری آن تاکنون همواره متاثر از معنای جدید علم بوده و بر‎اساس این، به‎عنوان بزرگ ترین و اصلی‎ترین منبع تولید معنای «علم غالب» در حال تبلیغ و ترویج این معنای از علم در سطح کشور است.
  دانش‎آموزان در ابتدای ورود به نظام آموزش عمومی کشور با معنای «علم غالب» آشنا می‎شوند و کسب این علم، به یکی از اولویت‎های اصلی آنها تبدیل می‎شود. نظام آموزش عمومی کشور با ارجحیت دادن به علوم طبیعی و تجربی که قرابت بیشتری با معنای علم غالب دارند، دیگر علوم دینی را از مدار علم بودن خارج کرده و با تبلیغ و ترویج معنای علم غالب، به عنوان سدی محکم، مانع از ارتباط برقرارکردن دانش‎آموزان با معنای تاریخی علم یا همان علم فایز شده است.
  کلیدواژگان: تحول معنای علم، علم فائز، علم غالب، نظام آموزش عمومی
 • سید احمد حسینی*، حسن بشیر، سید حسین حسینی صفحات 149-169

  انسان مخلوقی است که دارای دو ساحت فردی و اجتماعی می‎باشد و ساحت فردی او در پرتو بعد اجتماعی او شکوفا شده و حیات جمعی او تکون پیدا می‎کند. به‎تبع همین اجتماعی بودن، زندگی جامعه بشری از رابطه درهم تنیده‎ای از تعاملات اجتماعی جوامع انسانی تشکل یافته‎ است. محور این تبادلات، نفس انسانی و جسم او و معنای تولیدی انسان است. اهمیت این مطلب در اینجاست که معنا که ماهیتی مجرد دارد، لاجرم، باید توسط یک مجرد خلق شود؛ ازاین رو توجه به بعد عالی وجود انسان، عالم نفس الامر و نحوه ارتباط آن با عالم ماده ضروری می‎باشد.
  مقاله حاضر که مبتنی بر تحلیل کتابخانه‎ای داده‎های خود را گردآوری‎کرده و در چارچوب انسان‎شناسی حکمی و اسلامی به تحلیل انسان مبادرت ورزیده، به ارتباط عالم نفس‎الامر و معنا و نحوه حضورشان در عالم ماده پرداخته ‎است. رابطه معنا که دال مرکزی ارتباط عالم مجرد و عالم ماده است با دیگر مفاهیمی چون مصداق، مفهوم و واقع، تبیین شده ‎است؛ ازاین رو معنا توسط نفس انسانی در عالم نفس‎الامر خلق شده و به واسطه جسم او، از عالم نفس‎الامر به عالم ماده نزول کرده و تولید می‎شود.
  آنچه که تاکنون اندیشمندان ارتباطات در ساحت نظریات معنا و جایگاه آن، بدان پرداخته‎اند، معناکاوی در دو ساحت می‎باشد: یکی جایگاه معنا در پیام، و دیگر جایگاه معنا در ذهن. لکن مبتنی بر انسان شناسی اسلامی می‎توان گامی را فراتر نهاد و درادامه این دو نسل، نسلی سوم را تبیین کرد که برای معنا جایگاهی عاری از تعینات مادی در نظر می‎گیرد و آن جایگاه اصلی معنا، همان عالم نفس‎الامر می‎باشد.

  کلیدواژگان: انسان، ارتباطات، معنا، تفاهم، نفس الامر
 • ابراهیم خانی* صفحات 171-193
  این مقاله درصدد روشن‎تر نمودن مبانی و نحوه ظهور «عرفان اجتماعی» براساس منطق اسفار اربعه عرفانی است. برای این کار ابتدا گزارشی کوتاه از معنای اسفار اربعه ارایه و سپس با روشی تحلیلی−فلسفی و نه تاریخی رابطه منازل این منطق سلوکی با حیات اجتماعی بررسی می‎شود. وجه اهمیت این پژوهش نیز بررسی نحوه تلاقی دو حوزه موضوعی مهم و سابقه‎دار در سنت اسلامی یعنی عرفان و اجتماع است.
  نتیجه پژوهش آن ا‎ست که عرفان اجتماعی به‎جز در سفر دوم −که کثرت در حجاب می‎رود− در سفر‎های اول و سوم و چهارم از منطق اسفار اربعه می‎تواند ظهور و بروز تامی یابد؛ بلکه فراتر از یک امکان، اساسا منطق سفر سوم و چهارم از اسفار اربعه عرفانی مبنای اصلی عرفان اجتماعی است؛ زیرا این منطق نشان می‎دهد تا هنگامی که سالک مجددا از موطن وحدت به کثرت بازنگردد و به مقام جمع میان وحدت و کثرت راه نیابد به عرفان کامل توحیدی احدی راه نیافته است و سلوک عرفانی او ناقص است. همچنین، مبانی و پیامدهای عرفان اجتماعی در سفر اول نیز به تفصیل بررسی و نشان داده شده است که پیمودن سفر اول در ذیل ولایت اجتماعی یک ولی الهی موجب ارتقاء کمی و کیفی و سرعت سلوک توحیدی می‎شود.
  کلیدواژگان: عرفان اجتماعی، اسفار اربعه عرفانی، سلوک، اصالت جامعه، توحید احدی، جمع میان وحدت و کثرت، حیات اجتماعی
 • محمود اصفهانیان*، سید حسین شرف الدین صفحات 195-221

  اسلام دینی است که تبلیغ و دعوت در آن فعلی مهم و اساسی است و آن را بر هر مسلمانی واجب شمرده است. تبلیغ دین در هر دوره متاثر از شرایط، ابزارها و امکانات موجود، اشکال مختلفی به‎خود گرفته است. امروزه تبلیغ دین ازطرفی تبدیل به یک خردهنهاد اجتماعی شده که ضرورت تبلیغ دین به‎صورت سازمان یافته و تشکیلاتی را دوچندان می‎کند و از طرف دیگر، تحول‎پذیری و وابستگی امور به تغییرات در دوران اخیر به‎شدت افزایش یافته است؛ ازاین‎رو این مسیله که چگونه دین به شکل صحیح و اصولی و مطابق با مقتضیات زمان و ویژگی‎های جوامع امروزی در اندیشه و رفتار به ‎افراد عرضه شود، از مهم‎ترین چالش‎ها و مسایل دین در جامعه دینی امروز است.دانش بازاریابی به‎عنوان یکی از علوم پویا، مدرن، تکنیکال، کارآمد و منفعت‎ساز، تاکنون درمورد گستره وسیعی از کالا‎ها و خدمات به‎کار رفته است؛ اما در چند دهه اخیر دامنه این گرایش تاآنجا پیش ‎رفته که متخصصان و سیاست‎گذاران، از آن در مورد مفاهیم و ایجاد تغییرات اجتماعی و عقاید نیز استفاده کرده‎اند. یکی از این عرصه‎ها، تبلیغ دین است که ازجمله دانشمندان مسیحی با محوریت کلیسا، تلاش کرده‎اند برای رشد و توسعه جامعه مخاطبان خود، از ابزار بازاریابی استفاده کنند. باوجوداین، چنین امری ازمنظرهای مختلفی موردانتقاد قرار گرفته که این پژوهش برخی از آنها را ارایه کرده است.

  کلیدواژگان: دعوت، تبلیغ، بازاریابی، بازاریابی دین
 • نعمت الله کرم اللهی*، مهدی مطهری فر صفحات 223-247

  هدف این مقاله بررسی تطبیقی−انتقادی اندیشه ماکس وبر درخصوص عوامل پیدایش و عدم‎پیدایش سرمایه‎داری در مسیحیت و اسلام، از منظر شهید مطهری است. بنیاد انتقادات این نوشتار، پذیرش حقیقت وحیانی دین است که در عرصه نظریه‎پردازی مطالعات دین موجب تفکیک سطوح پژوهش دینی می‎شود. دیدگاه جامعه ‎شناسانه وبر و ابژه کردن و نگاه کارکردگرایانه به آن باعث شده از فهم فلسفه‎ها و حقایق باطنی دین اسلام ناتوان بماند.به گمان وبر اسلام در ارایه اخلاقیات رستگاری عاجز مانده و ازاین‎جهت از قافله نظام سرمایه‎داری جامانده است؛ اما به‎راستی آنچه موجب رویگردانی اسلام از فلسفه رستگاری و زهد بی‎انتهای پیوریتانی است، مواجهه مثبت اسلام با دنیاست. پلیدانگاری جهان طبیعت و تکلیف بی‎حدوحصر بشر که ناشی از نبود اطمینان نسبت به سرنوشت است در اسلام جایگاهی ندارد. در عوض حقوق اسلامی بر پایه حسن ظن به خالق و مخلوق در جهان، او را به سمت شکوفایی اقتصادی می‎کشاند.

  کلیدواژگان: اسلام، مسیحیت، سرمایه‎داری، سطوح مطالعات دین، الهیات، گرایش‎های رفتاری
 • قربانعلی سبکتکین ریزی*، ایرج حقندری، محمد امرایی صفحات 249-267
  درواقع، نامه 53 نهج‎البلاغه، عهدنامه امام علیj است که برای مالک اشتر نگاشته‎اند و به‎منزله منشور مدیریت علوی و تعیین ساختار دولت در آن می‎باشد. در این متن و منشور، مبانی نظری حکومت اسلامی ترسیم شده است و یک نوع سیاست‎نامه محسوب می‎شود. ازآنجایی‎که به نظر می‎رسد سازه مفهومی مدیریت علوی، عنوان تازه و با رویکرد جدید قرار است طرح و بررسی شود، در پژوهش حاضر نیز این سازه مفهومی به شیوه‎ای نو در قالب یک چارچوب نظری جامعه‎شناختی معروف به نظریه کارکردگرایی−ساختاری بررسی شده است. متن و منبع اصلی و به تعبیر مکس وبر[1] (1920-1864) آن نمونه آرمانی متن فرمان امام علی به مالک اشتر می‎باشد که به روش تحلیل محتوا (کیفی) بررسی و با یک نگاه اندام‎وارگی به جامعه و دولت، اصول و ساختار مدیریت علوی، به‎ویژه جایگاه و نقش ساختار سیاسی در این مدیریت واکاوی شده است.یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که براساس دیدگاه نظری−تحلیلی پیش‎گفته در نظام سیاسی موردنظر با نمونه مثالی فرمان مالک اشتر، سیاست و مدیریت به‎عنوان یک خرده‎نظام مهم هدایت‎کننده در رابطه متقابل با خرده‎نظام‎های دیگر جامعه، به‎ویژه خرده‎نظام فرهنگی عمل می‎کند که شاخص آن ارزش‎ها می‎باشند.  [1]. Max Weber
  کلیدواژگان: نامه امام علی (ع)، کارکرد، ساختار سیاسی، ارزش‎ها، مدیریت علوی
 • کمال نصرتی هشی*، محمدرضا درستکارسیانی، عدیل حمیدوند صفحات 269-292

  هدف پژوهش، تحلیل محتوای کتاب مطالعات‎اجتماعی پایه ششم ابتدایی با تکیه بر اصول تربیت‎اجتماعی از منظر نهج‎البلاغه است. برای پاسخ به سوالات، از روش‎های تحلیل اسنادی یا روش کتابخانه‎ای و تحلیل محتوا استفاده شد. در این پژوهش جامعه با نمونه برابر بود؛ به‎طوری‎که کتاب مطالعات‎اجتماعی 1400−1401 ششم ابتدایی به‎عنوان جامعه و نمونه پژوهش انتخاب شد. در بخش یافته‎ها درراستای پاسخ به سوالات پژوهش، ابتدا براساس روش کتابخانه‎ای، با مراجعه به مقالات و تالیفات مرتبط با اصول تربیت اجتماعی براساس نهج‎البلاغه، 10 اصل تربیت اجتماعی همچون اصل عزت، وحدت، محبت، مشارکت، مسیولیت، عدالت، برقراری روابط سالم، سعه صدر، آزادی در برابر ابراز عقاید و اصل آراستگی از منابع استخراج شد. سپس کتاب مطالعات ششم به 4 واحد متون، تصاویر، فعالیت‎ها و کاربرگ‎ها تقسیم شد. سپس واحد‎های تحلیل در 10 اصل نامبرده به روش تحلیل محتوا بررسی شد و نتایج نشان داد که متون درسی 61 مرتبه، فعالیت‎های دروس 88 مرتبه، تصاویر 77 مرتبه و کاربرگ‎های پایان کتاب در 10 مرتبه به اصول تربیت‎اجتماعی از منظر نهج‎البلاغه توجه داشته است. بنابراین، در قسمت یافته‎ها نشان داده شد که در همه بخش‎های چهارگانه کتاب در راستای توجه به همه اصل‎ها از ظرفیت‎های موجود بهخوبی استفاده نشده است و انتظار می‎رود عوامل اجرایی در تدوین کتب درسی از همه ظرفیت‎های کتاب در جهت آموزش اصول تربیت‎اجتماعی از منظر نهج‎البلاغه استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: نهج ‎البلاغه، تحلیل محتوا، کتاب مطالعات اجتماعی، پایه ششم ابتدایی، اصول تربیت ‎اجتماعی، دانش ‎آموز
|
 • Mohammadreza Taleban * Pages 5-25

  This article deals with the critical review of the book "A Theory of Secularization: An Ijtihadi Experiential Approach" (Bostan 2016). In this review, two basic and central problems that go back to the whole of this book have been taken into consideration, which have been addressed in the present article. These two serious problems or inadequacies were explained in detail in two different sections under the headings of receive and inappropriate applying and confusion of explanatory model with the theory. In the first part, by presenting arguments regarding the thesis of secularization in sociological literature, we showed that the comparison of intra-religious debates about lack of faith, which is a general and trans-historical category, with sociological discussions related to the thesis of secularization, which is a non-general and historical matter, should be taken as an example of considered inappropriate applying. In the second part, several argumentative points were presented to show that the maximum work done by Bostan in their book was to transform a saturated explanatory model into a Parsimonious explanatory model, which should not be confused with theory.

  Keywords: Religious science. Islamic sociology, Theory of Secularization, modernization, Explanatory model
 • Mohammad Mahdi Mohagheghi *, Abdul Hossein Khosrupanah Pages 27-51

  Masked secularism after the Islamic revolution, with intellectual influence among officials and elites, tried to pursue the goals of worldliness and atheism through secularist justifications of religion, and by removing the sanctity and extraterrestrial and spiritual dimensions, it tried to destroy the essentials of secularism that is, democracy and liberalism to institutionalize in the Iranian society with a religious identity. This movement, by slowly promoting secular beliefs, provided the possibility of the transformation of public culture in the deepest layers of knowledge. In this research, the integration between the root (rational) and the branch (gradual) approach has been followed for the cultural policy of the Islamic government in facing this trend. The branch approach (transversal) through the examination of the existing and objective contexts of the masked secularism flow and its previous encounters in the periodization method (periods of Soroush's intellectual transformation) and the root approach (longitudinal) through the layered analysis of the causes of Soroush's transformation from a pro-system thinker to the leader of the opposition The idea has been reviewed abroad. Then, from the combination of these two approaches, solutions have been tried under the title of cultural policies for the interaction of Islamic government officials with secular elites in the form of a table in 4 litany (superficial), social, discursive and mythological layers and at each level for each cause, governance solutions and strategies. Submitted.

  Keywords: Cultural policy, flow theory, Abdul Karim Soroush, layered analysis of causes, secularism
 • Houshang Garavand *, Mohammad Reza Nazari Pages 53-77

  The purpose of the present study was to determine the effect size of the antecedents and religious consequences of Internet addiction based on domestic research through a meta-analytical research process. Twenty four related studies were selected, which were conducted in 1380-1400 with the aim of evaluating the antecedents and religious consequences of Internet addiction and were published in domestic and Irandac authoritative quarterly journals. 16 independent variables and 15 dependent variables were identified. Selected research have been carried out with survey method and by using the questionnaire in different statistical population and based on reliable scales. The level of religiosity (ES, -0.63), Islamic lifestyle (ES, -0.45) and spiritual intelligence (ES, -0.44) respectively as the strongest antecedents and religious beliefs (ES, -0.31), attitude and Practical commitment to prayer (ES, -0.31) and degree of religiosity (ES, -0.26) were identified as the strongest consequences of belief. Due to the heterogeneity in the studies, the effect size of the snowball sampling method in the researches related to the antecedents and the available sampling method in the researches related to the consequences was higher than other sampling methods. Addiction to the Internet increases religious beliefs, attitudes and practical commitment to the appearance and level of religiosity and is influenced by Islamic lifestyle and spiritual intelligence. In this regard, it is suggested to increase the amount of use of the Internet and virtual social networks, management and media literacy of people.

  Keywords: Internet addiction, meta-analysis, antecedents, consequences
 • Masoud Hajizadeh Meymandi *, Akbar Shah Abadi Zare Shah Abadi, Feze Fezeh Abolhosni Ebrahimabadi Pages 79-104

  It appears that we can relate spiritual intelligence as a skill in events interpretation and discovering the meaning of life and solving the problem to life religion. The objective of this study is to explore the relationship between spiritual intelligence with religiosity types of youths using life worlds pluralism and Berger's market metaphor and Eimonz spiritual intelligence. The instruments of this study was a researcher-made questionnaire whose validity was corroborated through face validity and its reliability was confirmed through alpha Cronbach. The statistical population is Yazd youths aged 15 to 34 among whom 384 were selected through Cochran formula and cluster sampling. Data were fed into SPSS software and analyzed through conducting factor analysis and t-test, f-test, correlation coefficient and path analysis. The findings of the research indicated that the two types of public religiosity and bricolage has been recognized among youths and females have public religiosity whereas males have bricolage religiosity. Economic-social base has a negative correlation with public religiosity, but it has a positive and significant correlation with bricolage religiosity. Also, there is a positive and significant correlation between spiritual intelligence and religiosity type. The regression model shows that: independent variables (spiritual intelligence, marital status, economic-social base), explain 12 percent of public religiosity fluctuation and 11 percent of bricolage religiosity fluctuation.

  Keywords: economic-social base, public religiosity, bricolage religiosity, religiosity type, spiritual intelligence
 • Somayeh Arab Khorasani * Pages 105-126

  Masculinity is an emerging field of gender studies that examines the degree of conformity between biological male and ascribed and expected masculinity. Today, masculinity, which has been upgraded to masculinities, follows the study of male's gender, studies male behaviors that are claimed to be rooted in natural and authentic masculinity. To measure this claim, this article deals with the expectations of Islam from Muslim men and the objective behaviors of Muslim men. It seems that the Muslim man's behavior in some cases differs from the expected areas of Islam and Islamic ethics when dealing with a Muslim woman in the family. This article has used Persian proverbs and the reasons for violence of Muslim man against Muslim woman in other cultures in order to point out the behaviors of Muslim man with Muslim woman outside of Islamic teachings. This article focuses on examining the cognitive process that has created this difference in behavior, and points to the single-sex orientation of men in Muslim male culture following the extinction of competing cognitive forms as the reason for the prevalence of this practice. It is possible to solve this problem by strengthening other cognitive forms and following the teachings and recommendations in Islamic ethics, and it will lead to the removal of the accusation that women are considered subordinated in Islam due to some behavior of Muslim man.

  Keywords: gender, Family, religion, Islam, Masculinity
 • Aliasghar Islamitanha, Hosein Raeisi * Pages 127-148
  Our main claim is that in the contemporary period of Iran, the meaning of science, which has always been "superior science" in the historical experience of Muslims, has changed to "dominant science". The concept of "science" is one of the fundamental concepts of Islamic culture and the change in its meaning in the contemporary period of Iran, has led to great cultural changes and has led to new structures. The country's public education system is one of these emerging structures. The public education system from the beginning of its formation until now has always been influenced by the new meaning of science and therefore, as the largest and main source of production of the meaning of "dominant science" is propagating and promoting this meaning of science in the country. Is. Students are introduced to the meaning of "dominant science" at the beginning of entering the country's public education system, and acquiring this knowledge becomes one of their main priorities. By preferring the natural and experimental sciences, which are more closely related to the meaning of dominant science, the public education system of the country takes other religious sciences out of the orbit of science and promotes communication by promoting the meaning of dominant science as a strong barrier. Students have benefited from the historical meaning of science or science.
  Keywords: Evolution of the meaning of science, Savior science, Dominant science, Public education system
 • Seyed Ahmad Hosseini *, Hassan Bashir, Seyyed Hossein Hosseini Pages 149-169

  The life of human society is formed from an interwoven relationship of social interactions of human societies. The center of these exchanges is the human soul and his body and the productive meaning of man. The importance of this article is that the meaning, which has a metaphysical nature, must be created by a metaphysician, the supernatural world and how it relates to the world. The present article, which has collected its data based on library analysis and analyzed human beings within the framework of Islamic anthropology, has dealt with the relationship between the supernatural world and the meaning and manner of their presence in the world. The relationship of meaning, which is the central signifier of the connection between the abstract world and the world, has been explained with other concepts such as example, concept, and reality. Therefore, the meaning is created by the human soul in the supernatural world, and through his body, it descends from the supernatural world to the world of matter and is produced. What communication thinkers have discussed so far in the field of theories of meaning and its place is the exploration of meaning in two areas: one is the place of meaning in the message, and the other is the place of meaning in the mind. However, based on Islamic anthropology, it is possible to go a step further and considers a place for meaning, that main place of meaning is the supernatural world.

  Keywords: human, communication, meaning, Supernatural world, third generation
 • Ibrahim Khani * Pages 171-193
  This article aims to clarify the foundations and the way of emergence of "social mysticism" based on the logic of mystical journeys. For this purpose, first a short report on the meaning of Asfar Arbaah is presented, and then the relationship between the homes of this Seleucid logic and social life has been investigated with an analytical-philosophical and not historical method. The importance of this research is to investigate the intersection of two important and historical subject areas in the Islamic tradition, that is, mysticism and societyAnd the result of this research is that social mysticism can fully appear in the first, third, and fourth journeys of the logic of Arbaah journeys, except in the second journey - where plurality is veiled. Rather, beyond a possibility, basically the logic of the third and fourth journeys of the mystic four-fold journey is the main basis of social mysticism. Because this logic shows that as long as the seeker does not return from the homeland of unity to multiplicity, and does not reach the place of unity between unity and multiplicity, he has not reached the complete mysticism of monotheism, and his mystical path is incomplete, in addition to the foundations and consequences of social mysticism in the first journey has been investigated in detail and it has been shown that traveling the first journey under the social guardianship of a divine guardian leads to quantitative and qualitative improvement and the speed of monotheistic conduct.
  Keywords: social mysticism, four mystical journeys, originality of society, Monotheism, unity between unity, plurality
 • Mahmoud Esfahanian *, Seyyed Hossein Sharafuddin Pages 195-221

  Islam is a religion in which Daʿwah (invitation) is an important and fundamental part, and unlike some religions, Islam has made Daʿwah obligatory on every Muslim. Daʿwah of religion has taken different forms in each period, influenced by the existing conditions, tools and facilities. Today, the Daʿwah of religion has become a social sub-institution that doubles the need for the Daʿwah of religion in an organized and organizational way, and on the other hand, the variability and dependence of affairs on change has increased dramatically in recent times. Therefore, the issue of how to present religion in a correct and principled manner and in accordance with the requirements of the time and the characteristics of today's societies in the thought and behavior of individuals is one of the most important challenges and issues of religion in today's religious community.
  Marketing knowledge as a dynamic, modern, technical, efficient and profitable science has been applied to a wide range of goods and services. But in recent decades, the scope of this trend has expanded to the point where experts and policymakers have also used it to conceive and create social change and ideas. One of these areas is the Daʿwah of religion, in which church-centered Christian scholars have sought to use marketing tools to grow and develop their target audience. However, this has been criticized from various perspectives, some of which have been presented in this study.

  Keywords: Daʿwah (invitation), propagation, marketing, religious marketing
 • Nemat Allah Karam Allahi *, Mahdi Motahari Far Pages 223-247

  The purpose of this article was a comparative and critical analysis of Max Weber's view regarding the factors of the emergence and non-emergence of capitalism in the comparison between Christianity and Islam from the perspective of Shahid Motah'hari. The basis of the criticisms of this article is the acceptance of the revealed truth of religion, which separates the levels of religious research in the field of theorizing religious studies. Weber's sociological view and objectification and functionalist view of it have made him unable to understand the philosophies and inner truths of Islam, like other Western scholars, to be caught in the trap of intellectual confusion, and in the position of religious investigation, regardless of the facts and capacities religious teachings should evaluate the economic capacities of Islam only by looking at the historical reality.In this article, by referring to the works of Shahid Motah'hari, grounds for a critical look at Weber's theory about the causes of the non-emergence of capitalism in Islam have been extracted. These criticisms have been raised in the two main fields of theology and psychological and behavioral tendencies, and their emphasis on the theory of separation of levels of religious studies has been clarified.

  Keywords: Islam, Christianity, Capitalism, levels of religious studies, theology
 • Gurban Ali Saboktakinrizi *, Eraj Hag Nadari, Mohammad Amraei Pages 249-267
  Alawi Management is the overall title of this article, with special emphasis on the political structure of this type of management. The paper also explores this conceptual construct in a new way in the context of a sociological theoretical framework known as structural functionalism. The ideal type is the text of Imam Ali's commands to Malik al-Ashtar (letter 53 of Nahj al-Balagheh), which is examined through a content analysis method and with a glance at the Alawi community or state, the principles and structure of Alawi management. Especially the role and place of the political structure in this management has been analyzed.The conclusions show that according to organism view, policy in Alawi system, the political subsystem as a governor agency acts on relationship with other subsystems particular values system. Also in Alawi view point concept of state is too close to concept of society. Because the state arise from the society and society divided to four subsystems includes: social, cultural, economic and political ones.
  Keywords: Imam Ali, Political Structure, Function, Sociology, Values
 • Kamal Nosrati Heshi *, Mohammad Reza Dorostkar, Adil Hamidvand Pages 269-292

  The purpose of this study was to analyze the content of the sixth grade elementary social studies textbook based on the principles of social education from the perspective of Nahj al-Balagha. To answer the questions, the methods of documentary analysis or library method and content analysis were used. In this study, the community was equal to the sample; as the sixth elementary social studies book 2021-2022 was selected as a community and research sample. In the findings section, in order to answer questions, the book of sixth grade studies with analysis to 4 units; Texts, images, activities, and worksheets were divided. Then, the units of analysis in 10 principles of social education from the perspective of Nahj al-Balagha, including the principle of dignity, principle of unity, principle of justice, principle of participation, principle of titivation, principle of responsibility, principle of patience, principle of love, principle of freedom of expression against others, and the principle of healthy communication were organized and the results showed; Textbooks 61 times, lesson activities 88 times, images 77 times and worksheets at the end of the book in 10 times have paid attention to the principles. Therefore, in the findings section, it was shown that in all four sections of the book, in order to pay attention to all the principles, the existing capacities have not been used well, and in compiling textbooks, the executive agents are expected to use all the capacities of the book in teaching the principles.

  Keywords: Nahj al-Balagha, content analysis, Social Studies Book, Sixth grade elementary