درباره نشریه
ISSN:
2008-5354
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر مسعود تقوایی
سردبیر:
دکتر مسعود تقوایی
مدیر اجرایی:
فریبا هادیان
تلفن:
031-37934255
سایت اختصاصی:
urs.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1396/05/10
مدیر مسئول
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
سردبیر
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
مدیر اجرایی
فریبا هادیان
فریبا هادیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳