درباره نشریه
ISSN:
2538-3183
eISSN:
2538-3191
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر محمود گلزاری
سردبیر:
دکتر علی دلاور
مدیرداخلی:
دکتر حمیدرضا مقامی
ویراستار فارسی:
دکتر علی دلاور
کارشناس:
نسترن مهرزاد
مسئول اشتراک:
دکتر حمیدرضا مقامی
تلفن:
021-44737574
021-48392543
دورنگار:
021-44737574
021-48392543
سایت اختصاصی:
jep.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
اشتراک:
تلفن:
021-44737574
021-48392543
پست الکترونیک:
nahidrastgo@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/15

نشریه فصلنامه روان شناسی تربیتی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روان شناسی تربیتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه روان شناسی تربیتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم روان شناسی تربیتی را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شماره شناسایی خاص (doi) خود را دارد.  

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

مدیر مسئول
دکتر محمود گلزاری
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mahmood Golzari
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
اعضای تحریریه
دکتر مجید صفاری نیا
استاد گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Majid Saffarinia
Professor, psychology and education department payam noor university
Payame Noor University
Specialist: social Psychology
دکتر اسماعیل سعدی پور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Esmaeil Sadipour
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر محمد عسگری
دانشیار
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mohamad Asgari
Associate Professor
Specialist: Educational Psychology
حسن پاشا شریفی

دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Bu-Ali
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
سید امین موسوی

Amin Mousavi

دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
ویراستار فارسی
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
مدیرداخلی
دکتر حمیدرضا مقامی
استادیار گروه تکنولوژی آموزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: تکنولوژی آموزشی
Hamid Reza Maghami
Assistant Professor Educational Technology Group
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational technology
کارشناس
نسترن مهرزاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۲