درباره نشریه
ISSN:
2538-3183
eISSN:
2538-3191
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر محمود گلزاری
سردبیر:
دکتر علی دلاور
مدیرداخلی:
دکتر حمیدرضا مقامی
کارشناس:
ناهید راستگو
مسئول اشتراک:
دکتر حمیدرضا مقامی
تلفن:
021-44737574
021-48392543
دورنگار:
021-44737574
021-48392543
سایت اختصاصی:
jep.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
اشتراک:
تلفن:
021-44737574
021-48392543
پست الکترونیک:
nahidrastgo@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/30

نشریه فصلنامه روان شناسی تربیتی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روان شناسی تربیتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه روان شناسی تربیتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم روان شناسی تربیتی را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شماره شناسایی خاص (doi) خود را دارد.  

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

مدیر مسئول
دکتر محمود گلزاری
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mahmood Golzari
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
کارشناس
ناهید راستگو
کارشناسی ارشد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Nahid Rastgoo
Masters
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
سردبیر
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
اعضای تحریریه
دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علی اکبر سیف
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ali Akbar Saif
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر یوسف کریمی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی
Yosef Karimi
Professor science and research unite
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology, social Psychology
دکتر حسین لطف آبادی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Lotfabadi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
دکتر فرخنده مفیدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Farkhondeh Mofidi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Education
دکتر محمد مهرمحمدی
دانشیار
Mohammad Mehrmohammadi
Associate Professor
دکتر حسن احدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
ویراستارفارسی
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
ویراستار انگلیسی
دکتر احسان اکرادی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
مدیرداخلی
دکتر حمیدرضا مقامی
استادیار گروه تکنولوژی آموزشی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: تکنولوژی آموزشی
Hamid Reza Maghami
Assistant Professor Educational Technology Group
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۶