درباره نشریه
ISSN:
8254-8002
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر روح الله تولایی
سردبیر:
دکتر علی فرهی
جانشین سردبیر:
دکتر مهدی صفیان
تلفن:
021-74188278
دورنگار:
021-74188230
سایت اختصاصی:
hrmj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، مرکز علم و فناوری مدیریت سرمایه انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/19
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع انسانی از زمستان سال 1387 بر اساس مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات مورخ 1387/7/6 با شماره پروانه ی 124/3526 ، در مرکز پژوهش های مدیریت منابع انسانی وابسته به دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه امام حسین (ع) و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه های امام حسین (ع) ، تهران، علامه طباطبایی ، تربیت مدرس ، صنعتی شریف ، بقیه الله و شهید بهشتی راه اندازی و منتشر گردید.
مدیر مسئول
دکتر روح الله تولایی
استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت دانش و مطالعات مدیریت اسلامی
Rouhollah Tavallaee
Associate Professor Faculty of Management and Planning
Imam Hossein University
Specialist: Knowledge Management, Knowledge Management and Islamic Management Studies
سردبیر
دکتر علی فرهی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت راهبردی
Ali Farrahi

Specialist: Organization Culture, Strategic Management, Organization Behavior, Public Management
جانشین سردبیر
دکتر مهدی صفیان
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Mehdi Safian
Assistant Professor
Imam Hossein University
Specialist: مديريت منابع انساني
اعضای تحریریه
دکتر مهدی صفیان
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Mehdi Safian
Assistant Professor
Imam Hossein University
Specialist: مديريت منابع انساني
دکتر مهدی محمدی
استادیار مدیریت
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، مدیریت اسلامی، رفتار سازمانی، اصول و مبانی مدیریت
Mahdi Mohammadi
Assistant Professor, Management
Imam Hossein University
Specialist: Human Resource Management, Islamic Management, Organizational Behavior
ابوالفضل محمدی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Abolfazl Mohammadi
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Human Resource Management
مجتبی اسکندری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Mojtaba Eskandari
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Management of Organizational Behavior
دکتر سید حسین ابطحی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت توسعه منابع انسانی، مهندسی مدیریت
Seyyed Hosein Abtahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage HR Development, Management Engineering
دکتر قاسم انصاری رنانی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Ghasem Ansari
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management of Organizational Behavior
دکتر حسن دانایی فرد
استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر علی فرهی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت راهبردی
Ali Farrahi

Specialist: Organization Culture, Strategic Management, Organization Behavior, Public Management
دکتر سید علیرضا فیض بخش
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Seyyed Ali Reza Feyzbakhsh
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: System management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۱