درباره نشریه
ISSN:
5052-2008
eISSN:
2383-0530
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر سید ولی حسینی
سردبیر:
دکتر یحیی همزه
تلفن:
026-32223044
دورنگار:
026-32223044
سایت اختصاصی:
jfwp.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، دانشکده منابع طبیعی
صندوق پستی:
4314-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/05
مدیر مسئول
دکتر سید ولی حسینی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی
Seyyed Vali Hosseini
Associate Professor Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seafood Processing Technology
سردبیر
دکتر یحیی همزه
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ
Yahya Hamzeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Pulp and paper production technology
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی اسدی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Mostafa Asadi
Professor Forestry and Rangeland Research Institute of the country
Specialist: Systematic vegetarian
دکتر امیراسلام بنیاد
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: سنجش از دور، بیومتریک جنگل، موجودی جنگل، مهندسی جنگل، اکولوژی
Amir Eslam Bonyad
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Remote sensing, Forest biometry, Forest inventory, Forest engineering, Ecology
دکتر کامبیز پورطهماسی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیولوژی و آناتومی چوب و گاهشناسی درخت
Kambiz Pourtahmasi
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Wood Biology & Anatomy, Dendrochronology
دکتر علیرضا عشوری
استاد پژوهشکده فناوریهای شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: فناوری بایوکامپوزیت
Alireza Ashori
Professor
Specialist: Bio-composite
دکتر سعید کاظمی نجفی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشگاه تربیت مدرس
Saeed Kazemi Najafi
Professor Faculty of Natural Resources and Marine Sciences
Tarbiat Modares University
دکتر مقداد جورغلامی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Meghdad Jourgholami
Associate Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Forest Engineering
دکتر احمد جهان لتیباری
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی
Ahmad Jahan Latibari
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Dough and paper, Wooden composite products
دکتر رامین رحمانی
دانشیار دانشکده جنگلداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی جنگل
Ramin Rahmanii
Associate Professor Faculty of Forestry
Gorgan University
Specialist: Forest Ecology
دکتر قوام الدین زاهدی امیری
استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی جنگل، بیولوژی خاک های جنگلی
Ghavamaddin Zahedi Amiri
Professor
University of Tehran
Specialist: Forest Soil Biology
دکتر علی عبدالخانی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی چوب
Ali Abdulkhani
Associate Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Wood chemistry
دکتر احسان عبدی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Ehsan Abdi
Associate Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Forest Engineering
دکتر مجید عزیزی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ
Majid Azizi
Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and economy of wood and paper industries
دکتر تقی طبرسا
استاد گروه تکنولوژی ومهندسی چوب
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم و فناوری چوب و کاغذ
Taghi Tabarsa
Professor Department of Wood technology and engineering
Gorgan University
Specialist: Wood and Paper Sciences and Technologies
دکتر مسعود طبری کوچکسرایی
استاد گروه جنگلداری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: احیای جنگل
Masoud Tabari Kouchaksaraei
Professor Forestry Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Restoration
دکتر منوچهر نمیرانیان
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیومتری جنگل
Manouchehr Namiranian
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Forest Biometry
دکتر سحاب حجازی
استادیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی و فناوری خمیر کاغذ و رنگبری
Sahab Hejazi
Assistant Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Pulping and bleaching Chemistry and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۱