درباره نشریه
ISSN:
5052-2008
eISSN:
2383-0530
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
مهدی قربانی
سردبیر:
دکتر یحیی همزه
تلفن:
026-32223044
دورنگار:
026-32223044
سایت اختصاصی:
jfwp.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، دانشکده منابع طبیعی
صندوق پستی:
4314-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/06
مدیر مسئول
مهدی قربانی

سردبیر
دکتر یحیی همزه
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکنولوژی تولید خمیرکاغذ و کاغذ
Yahya Hamzeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Pulp and paper production technology
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی اسدی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Mostafa Asadi
Professor Forestry and Rangeland Research Institute of the country
Specialist: Systematic vegetarian
دکتر امیراسلام بنیاد
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: سنجش از دور، بیومتریک جنگل، موجودی جنگل، مهندسی جنگل، اکولوژی
Amir Eslam Bonyad
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Remote sensing, Forest biometry, Forest inventory, Forest engineering, Ecology
دکتر کامبیز پورطهماسی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیولوژی و آناتومی چوب و گاهشناسی درخت
Kambiz Pourtahmasi
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Wood Biology & Anatomy, Dendrochronology
دکتر علیرضا عشوری
استاد تمام بایوکامپوزیت
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: فناوری بایوکامپوزیت
Alireza Ashori
Full Professor, Dep of Chemical Technologies
Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Bio-composite, Pulp and paper, Wood plastic composite, Cellulose modification, Wood cement-bonded composite
دکتر مهرداد نیکوی
هیات علمی دانشگاه دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی علوم جنگل
Mehrdad Nikouy
Associate Professor Department of natural resources
University of Guilan
Specialist: Forest Science Engineering
دکتر سید مهدی حشمت الواعظین

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد و مدیریت جنگل
دکتر انوشیروان شیروانی
دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک جنگل، گیاه پالایی، قارچهای میکوریزی، ترپنوئیدهای گیاهی
Anoushirvan Shirvany
Associate Professor Department of Forestry and Forest Economics
University of Tehran
Specialist: Forest Genetics, Phytoremediation, Micorrhizal Fungi, Plants Terpenoids
سید عطا الله حسینی
استاد علوم و مهندسی جنگل، جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی جنگل
Seyed Ata Ollah Hosseini
Professor, Forestry and forest economics
University of Tehran
Specialist: Forest Engineering
دکتر علی اصغر درویش صفت
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Asghar Darvishsefat
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Remote sensing and GIS
مهدی قربانی

دکتر حمیدرضا منصوری کمساری

دانشگاه زابل
رشته تخصصی: فرآورده های چوبی؛ چسب چوب
Hamidreza Mansouri Komsari

University of Zabol
Specialist: Wood products; wood glue
دکتر احمد جهان لتیباری
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی
Ahmad Jahan Latibari
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Dough and paper, Wooden composite products
دکتر مجید عزیزی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ
Majid Azizi
Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and economy of wood and paper industries
دکتر مسعود طبری کوچکسرایی
استاد جنگلداری، علوم جنگل، متابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: احیای جنگل
Masoud Tabari Kouchaksaraei
Professor, Forest Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Restoration
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۷