درباره نشریه
ISSN:
2008-7322
eISSN:
2588-7203
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
مریم قاضی
سردبیر:
دکتر نصرالله حکمت
مدیرداخلی:
محمدمهدی ساعتچی
تلفن:
021-29902476
021-29902478
دورنگار:
021-22431705
سایت اختصاصی:
scj.sbu.ac.ir/index.php/knowledge
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/26

این مجله تا شماره 58 با نام پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی منتشر شده است.

مدیر مسئول
مریم قاضی
مریم قاضی
سردبیر
دکتر نصرالله حکمت
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Hekmat
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
هیات تحریریه
دکتر محمود ایلخانی
استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Ilkhani
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر عبدالکریم رشیدیان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه های اگزیستانس- پدیدارشناسی
Abdolkarim Rashidian
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Phenomenology
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
Manoochehr Sanei Darrehbidi
Professor, Shahid Beheshti University
حجت الاسلام دکتر رضا اکبریان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین
Hamid Reza Ayatollahi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر محمود خاتمی
Mahmoud Khatami
دکتر محمدعلی شیخ
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Ali Sheykh
Shahid Beheshti University
دکتر سیدضیا موحد
استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Seyyed Zia Movahhed
Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
Specialist: Western philosophy
مدیرداخلی
محمدمهدی ساعتچی
محمدمهدی ساعتچی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۱