درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر مسعود موسوی شفایی
سردبیر:
دکتر زهرا احمدی پور
مدیر اجرایی:
دکتر سپیده محمدی
مدیرداخلی:
دکتر سیروس احمدی نوحدانی
تلفن:
021-88630028
دورنگار:
021-88630028
سایت اختصاصی:
afre.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، کوچه زرین، پلاک 3، مرکز مطالعات آفریقا
تاریخ به‌روزآوری: 1390/05/12
مدیر مسئول
دکتر مسعود موسوی شفایی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Masoud Mousavi Shafaee
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر زهرا احمدی پور
استاد گروه جغرافیای سیاسی - دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی
Zahra Ahmadipour
Professor, political geography- human science
Tarbiat Modares University
Specialist: geography and urban planning, political geography
مدیر اجرایی
دکتر سپیده محمدی
استادیار دانشکده پرستاری رامسر
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پرستاری
Sepideh Mohammadi
Assistant Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
مدیرداخلی
دکتر سیروس احمدی نوحدانی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Siroos Ahmadi
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political geography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۶