درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر حسین متقی
سردبیر:
دکتر سید رضا مهدی نژاد
دبیر تحریریه:
علی ملکی
ویراستار فارسی:
محمداسماعیل انصاری
ویراستار فارسی:
لیلا اسدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدتقی روستایی
کارشناس اجرایی:
عبدالحسین عموری
تلفن:
025-32133348
025-32133358
دورنگار:
025-32133348
025-32133358
سایت اختصاصی:
pma.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار محمد امین، سه راه سالاریه، مجتمع امین، بلوک 3، پژوهشگاه بین المللی المصطفی، طبقه 4، پژوهشکده مطالعات منطقه ای
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/10
مدیر مسئول
دکتر حسین متقی

Hossein Mottaqi

سردبیر
دکتر سید رضا مهدی نژاد
استادیار گروه تاریخ تمدن اسلامی
جامعه المصطفی العالمیه
Sayyed Reza Mahdinejad
Assistant Professor, Department of History of Islamic civilization
Al-Mustafa International University
دبیر تحریریه
علی ملکی
علی ملکی

Ali Maleki

اعضای تحریریه
دکتر عباسعلی شاملی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: Culture & Values in Education Developmental Psychology
Abbas Ali Shameli
Associate Professor, Educational Psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید محمد موسی
دکتر سید محمد موسی
استادیار
دانشگاه تهران
Seyyed Mohammad Moosa
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر محمدعلی میرعلی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Ali Mirali
Associate Professor
Al-Mustafa International University
دکتر سید علی محمد نقوی
دکتر سید علی محمد نقوی
استاد دانشگاه علیگری هند
Seyyed Ali Mohammad Naghavi
Professor
دکتر غلامرضا بهروز لک
استاد تمام
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behrooz Lak
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دکتر حسن رضایی پندری
استادیار گروه سلامت سالمندی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: سالمندشناسی(سلامت سالمندی)
Hassan Rezaeipandari
Assistant Professor, Aging Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر علی عباسی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Abbasi
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر سید محسن میری
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Seyyed Mohsen Miri
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Adaptive philosophy
دکتر محمدجواد نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Javad Nowroozi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political Science
ویراستار فارسی
محمداسماعیل انصاری
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Esmaeel Ansari

Specialist: Philosophy
لیلا اسدی
لیلا اسدی

Leyla Asadi

ویراستار انگلیسی
دکتر محمدتقی روستایی
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر - اندیشه سیاسی - جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Taghi Roostaei
.Ph.D, political science
Qom Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸