درباره نشریه
ISSN:
2008-7055
eISSN:
2345-3745
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
سردبیر:
کیهان تاج الدینی
دستیار سردبیر:
دکتر حمیدرضا ایرانی
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
مدیرداخلی:
دکتر علی قنبرنژاد
تلفن:
025-36166295
دورنگار:
025-36166295
سایت اختصاصی:
ijms.ut.ac.ir
نشانی:
قم، جاده قدیم تهران - قم، پردیس قم
صندوق پستی:
357
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/01
سردبیر
کیهان تاج الدینی
استاد
Kayhan Tajeddini
Professor Sheffield Hallam University, UK
Specialist: Strategic Management and International Business
دستیار سردبیر
دکتر حمیدرضا ایرانی
استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رهبری و بازاریابی
Hamid Reza Irani
Assistant Professor, Farabi University of Tehran Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Leadership and marketing
اعضای تحریریه
دکتر محمود بهایی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت
Mahmood Bahaee
Professor Department of Management, Central Michigan University, USA
Specialist: Management
Joanne B. Ciulla
University of Richmond, USA
Specialist: Leadership and Ethics
Rachel Chen
University of California
Specialist: Dynamic pricing
دکتر فرهاد دانشگر
استاد
رشته تخصصی: مدیریت دانش و مدیریت سیستم های اطلاعاتی
Farhad Danesh Gar
Professor School of Business UNSW & Bangkok University, Australia
Specialist: Knowledge management and information system management
محمود دانشمند

Mahmoud Daneshmand
Business Intelligence & Analytics at Howe School of Technology Management, Stevens Institute of Technology, USA
Specialist: Data Mining and Artificial Intelligence
Tony Fang
Business Administration at Stockholm Business School, Sweden
Specialist: cross-cultural management and Chinese business studies
فریده فرازمند
استاد
Farideh Farazmand
Professor Lynn University, USA
Specialist: International Business and Economic theory
جواد فیض آبادی

Javad Feiz Abadi
visiting professor at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, Malaysia
Specialist: Supply chain management
Amjad Hadjikhani
Professor Uppsala University, Sweden
Specialist: Marketing
Lester Johnson
Melbourne Business School, The University of Melbourne, Australia
Specialist: Marketing
Craig Lee
Department of Tourism, University of Otago, New Zealand
Specialist: entrepreneurship and innovation in hospitality and tourism
Antonio Marturano
Professor Swiss School of Management, University of Washington Centre of Rome, Italy
Specialist: Leadership
Christopher Ryan
Professor Waikato Management School, The University of Waikato, New Zealand
Specialist: Tourism & Hospitality Management
ابراهیم شایان
استاد
Ebrahim Shayan
Professor emeritus at school of management of Asia Pacific University, Japan
Specialist: Operations Management
حسن تهرانیان

Hassan Tehranian
Griffith Millennium Chair in Finance at Boston College, USA
Specialist: portfolio performance
دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
Joongho Ahn
Seoul National University, REPUBLIC OF KOREA
Specialist: information systems Management
Lindsay William Turner
Professor College of Business, Victoria University, Australia
Specialist: Tourism Management
دکتر غلامرضا جندقی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، آمار کسب و کار
Gholamreza Jandaghi
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Biostatistics, Business statistics
دکتر علی اکبر جعفری
دانشیار دانشیار دانشگاه استراتکلاید، انگلستان
رشته تخصصی: بازاریابی
Ali Akbar Jafari
Associate Professor University of Strathclyde
Specialist: Marketing
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر محمد داداش زاده
استاد
دانشگاه تهران
Mohammad Dadash Zadeh
Professor Oakland University, USA
University of Tehran
دکتر ذبیح الله رضایی
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا
رشته تخصصی: حسابداری
ZabiHollah Rezaee
Professor University of Memphis, USA
Specialist: Accounting
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor Research Center for Islamic Culture and Education
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
Mahnaz Fatima
Institute of Business administration Karachi
Specialist: Governmental and policy-making, Public Policy
دکتر احمد ماکویی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طرح تولید، تحقیق در عملیات
Ahmad Makui
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning, Operations Research
دکتر سید محمد محمودی
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی، علوم اطلاعات و ارتباطات(گرایش طراحی سیستم ها)
Seyed Mohammad Mahmoudi
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: information systems Management, Information and Communication Science (Systems Design)
دکتر محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor Faculty of Economics Management and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
مدیرداخلی
دکتر علی قنبرنژاد
پردیس فارابی
دانشگاه تهران
Ali Ghanbarnejad
Farabi Campus
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳