درباره نشریه
ISSN:
2008-787X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
این مجله در سال اول با عنوان مطالعات زمین شناسی منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا عاشوری
سردبیر:
دکتر علیرضا عاشوری
مدیر اجرایی:
دکتر عباس قادری
تلفن:
051-38804143
دورنگار:
051-38804143
سایت اختصاصی:
jearth.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دفتر مجله رخساره های رسوبی
صندوق پستی:
1436-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/18
مدیر مسئول
علیرضا عاشوری
استاد دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Ali Reza Ashouri
Professor, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
سردبیر
علیرضا عاشوری
استاد دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Ali Reza Ashouri
Professor, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
هیات تحریریه
علیرضا عاشوری
استاد دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Ali Reza Ashouri
Professor, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
سیدرضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
دکتر فاطمه هادوی
فاطمه هادوی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Fatemeh Hadavi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
دکتر محمدعلی جعفریان
محمدعلی جعفریان
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
MOhammad Ali Jafarian
Professor, University of Isfahan
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
دکتر محمد داستانپور
محمد داستانپور
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Mohammad Dastanpour
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
ابراهیم قاسمی نژاد
استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فسیل شناسی
Ebrahim Gaseminejad
Professor, Faculty of Geology, University of Tehran
Specialist: Paleontology
دکتر مهدی نجفی
مهدی نجفی
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی - حوادث و بلایا - سلامت در بلایا، چینه شناسی و فسیل شناسی
Mehdi Najafi
Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Medical - Accidents & Disasters - Health in Disasters, Stratigraphy and Paleontology
مهدی یزدی
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Mehdi Yazdi
Professor, Department of Geology, University of Isfahan
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
ویراستارفارسی
عباس قادری
استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
Abbas Ghaderi
Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
ویراستار انگلیسی
سیدرضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
مدیر اجرایی
عباس قادری
استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
Abbas Ghaderi
Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰