درباره نشریه
ISSN:
2008-787X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا عاشوری
سردبیر:
دکتر علیرضا عاشوری
مدیر اجرایی:
دکتر عباس قادری
ویراستار فارسی:
دکتر عباس قادری
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید رضا موسوی حرمی
تلفن:
051-38804143
دورنگار:
051-38804143
سایت اختصاصی:
jearth.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دفتر مجله رخساره های رسوبی
صندوق پستی:
1436-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/22
مدیر مسئول
دکتر علیرضا عاشوری
استاد دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Ali Reza Ashouri
Professor Faculty of Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
سردبیر
دکتر علیرضا عاشوری
استاد دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Ali Reza Ashouri
Professor Faculty of Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
اعضای تحریریه
دکتر منصوره قبادی پور
دانشیار گروه زمین شناسی
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: زمین شناسی
Mansureh Ghobadi Pour
Associate Professor Department of Geology
Golestan University
دکتر عزیزالله طاهری
استاد شاهرود
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Azizollah Taheri
Professor
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
دکتر سید رضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
دکتر فاطمه هادوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Fatemeh Hadavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
دکتر محمد داستانپور
دکتر محمد داستانپور
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
Mohammad Dastanpour
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
دکتر مهدی یزدی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Mehdi Yazdi
Professor Department of Geology
University of Isfahan
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
ویراستار فارسی
دکتر عباس قادری
دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی، چینه نگاری، دیرینه شناسی، سنگواره ها، فسیل ها
Abbas Ghaderi
Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology, Stratigraphy, Paleontology, Fossils
ویراستار انگلیسی
دکتر سید رضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
مدیر اجرایی
دکتر عباس قادری
دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی، چینه نگاری، دیرینه شناسی، سنگواره ها، فسیل ها
Abbas Ghaderi
Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology, Stratigraphy, Paleontology, Fossils
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۹