فهرست مطالب

رخساره های رسوبی - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 27، پاییز و زمستان 1400)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 27، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سنگ چینه نگاری، سنگ نگاری و زمین شیمی ماسه سنگ های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه تریان، شمال باختر زنجان
  نگار کبودمهری، افشین زهدی*، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری صفحه 1

  منطقه تریان در پهنه ایران مرکزی و در فاصله حدود 120 کیلومتری شمال باختر زنجان قرار دارد. واحدهای سنگی رخنمون یافته در این منطقه متعلق به سازند قرمز بالایی می باشد. سازند قرمز بالایی در منطقه تریان، حدود 1010 متر ضخامت داشته و به 4 بخش قابل تقسیم است. این بخش ‎ها به ‎ترتیب از پایین به بالا شامل تناوب مارن های سبز ژیپس دار و گاهی نمک دار (300 متر)، تناوب مارن های قرمز و ماسه سنگ های خاکستری و قرمز رنگ (275 متر)، تناوب مارن های قرمز و سبز با میان لایه های ماسه سنگی (210 متر) و تناوب مارن های سبز با میان لایه های سیلت سنگ سبز (225 متر) است. بر اساس مطالعات میکروسکپی، اندازه ذرات ماسه سنگ های منطقه تریان به طور میانگین 2/0 میلی متر است. این ماسه سنگ ها جهت یافتگی ضعیفی داشته و از نظر عامل جورشدگی، دارای جورشدگی ضعیف تا متوسط و از نظر گردشدگی، زاویه دار تا نیمه زاویه دار هستند. براساس اجزای تشکیل دهنده و شمارش نقطه ای، ماسه سنگ های منطقه مورد مطالعه از 16% کوارتز چندبلوری و تک بلوری با خاموشی مستقیم و موجی، 38%  انواع خرده سنگ ها (رسوبی، دگرگونی و آتش فشانی) و همچنین 10% فلدسپات که عمدتا از نوع ارتوز است، تشکیل شده است. همچنین بر طبق نام گذاری آنها به روش Folk (1980) می توان ماسه سنگ های مورد مطالعه را عمدتا از نوع ماسه سنگ دانه متوسط لیت آرنایت تا فلدسپاتیک لیت آرنایت با سیمان کلسیتی و تبخیری دانست. بر اساس اجزای اصلی تشکیل دهنده و نتایج مطالعات سنگ نگاری و تجزیه های زمین شیمی عناصر اصلی و کمیاب، جایگاه تکتونیکی این ماسه سنگ ها، حوضه های فورلندی و برخوردی می باشد. داده های به دست آمده بیانگر سنگ منشا حدواسط تا فلسیک برای این ماسه سنگ ها است که تحت تاثیر آب و هوای نیمه خشک تا خشک قرار داشته اند.

  کلیدواژگان: چینه شناسی، زمین شیمی، جایگاه تکتونیکی، سازند قرمز بالایی، تریان، زنجان
 • بررسی تغییرات عمقی سازند فرخی در برش الگو، حوضه رسوبی ایران مرکزی
  محسن علامه* صفحه 2

  به منظور عمق سنجی دیرینه سازند فرخی در برش الگو (پهنه ایران مرکزی)، توالی 251 متری این سازند مورد بررسی و نمونه برداری قرار گرفت. ردیف رسوبات سازند فرخی در برش مورد مطالعه از نظر سنگ شناسی، از پایین به بالا، به سه واحد سنگ آهک های ضخیم تا نازک لایه، تناوب مارن ندولار با شیل سبز رنگ تیره و سنگ آهک ضخیم لایه تقسیم می شوند. این سازند به طور همشیب بر روی سازند هفت تومان قرار دارد و مرز بالایی آن با سازند چوپانان ناهمشیب است. با انجام مطالعه بر روی بخش های مارنی سازند فرخی در برش چینه شناسی روستای فرخی تعداد 9 جنس و 28 گونه از روزن داران شناسایی و تفکیک شد. مقایسه روزن داران شناور مورد مطالعه با فرم های موجود در ایالت های مختلف دیرینه زیست جغرافیایی زمان کرتاسه نشانگر شباهت این ناحیه از ایران مرکزی با ایالت تتیس است. مطالعه آماری روزن داران حاکی از رسوب گذاری سازند فرخی در بخش میانی محیط نریتیک بیرونی می باشد. در کامپانین پیشین سطح نسبی آب دریا در منطقه مورد مطالعه پایین و در کامپانین میانی و پسین به اوج خود می رسد. در گذر کامپانین ماستریشتین دوباره سطح نسبی آب دریا پایین و در ابتدای آشکوب ماستریشتین افزایش می یابد. مطالعه آماری درصد روزن داران شناور (%P) به همراه درصد مورفوتایپ 3 و نیز استفاده از معادله عمق سنجی Van der Zwaan et al. (1990) نشان داد که سازند فرخی در عمق میانگین 75 متر نهشته شده است.

  کلیدواژگان: ایران مرکزی، سازند فرخی، برش الگو، روزن داران شناور، معادله عمق
 • ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در یکی از چاه های میدان نفتی کرنج، شمال فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران
  بهزاد سعیدی رضوی*، سعیده سنماری، نرگس منجزی صفحه 3

  سازند آسماری به عنوان یکی از مهمترین سازندهای مخزنی ایران، بخش مهمی از نهشته های سنوزوییک (الیگوسن میوسن) حوضه زاگرس در جنوب باختر ایران را تشکیل داده است. در این پژوهش، سازند آسماری در یکی از چاه های میدان نفتی کرنج در جنوب باختر ایران،  115 کیلومتری جنوب خاوری اهواز و 40 کیلومتری خاور رامهرمز، با تکیه بر مطالعه 161 مقطع نازک میکروسکپی تهیه شده از مغزه های حفاری مورد مطالعه قرار گرفته است. از 225 متر توالی این برش تحت الارضی، 10 ریزرخساره شناسایی و بر پایه آن محیط رسوبی سازند مورد بررسی کامل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سازند آسماری در این ناحیه در سه زیر محیط رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی نهشته شده است.

  کلیدواژگان: سازند آسماری، ریزرخساره، محیط رسوبی، پلاتفرم کربناته، میدان نفتی کرنج
 • زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش چینه شناسی کلشانه، شمال باختر طبس
  آزاده بردبار، فاطمه هادوی*، مرضیه نطقی مقدم، عباس قادری صفحه 4

  در این پژوهش زیست چینه نگاری سازند بغمشاه در برش چینه شناسی کلشانه در شمال باختر شهر طبس، برمبنای نانوفسیل های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. سازند بغمشاه در برش یاد شده با ستبرای 505 متر عمدتا از مارن سبز و خاکستری، شیل های متورق با میان لایه هایی از ماسه سنگ ریز دانه، سنگ آهک قهوه ای غنی از خرده های اسکلتی و مارن های سبز با میان لایه هایی از سنگ آهک ندولار تشکیل شده است. مرز زیرین و بالایی آن به ترتیب با سازند پروده و سازند کمرمهدی به صورت پیوسته می باشد. مطالعه انجام شده بر روی نانوفسیل های این سازند، به شناسایی 43 گونه متعلق به 22 جنس منجر شد. با توجه به گسترش چینه شناسی نانوفسیل های آهکی، زیست پهنه های  CC3تا CC5 از زیست پهنه بندی Sissingh (1977) تعیین شدند. این زیست پهنه های نانوفسیلی موید سن والانژینین پسین هوتروین پسین برای سازند بغمشاه در برش کلشانه هستند.

  کلیدواژگان: زیست چینه نگاری، سازند بغمشاه، نانوپلانکتون های آهکی، طبس، کلشانه
 • زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش چینه شناسی عسلویه بر اساس نانوفسیل های آهکی و مقایسه آن با برش های کوه هرم و پازنان (استان فارس)
  سعیده سنماری* صفحه 5

  در این مطالعه زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش عسلویه بر اساس الگوی پراکندگی نانوفسیل های آهکی انجام و مقایسه ای با برش های چینه شناسی کوه هرم و پازنان انجام شد. در برش هرم، سازند گورپی با ضخامت 153 متر اساسا" از مارن و میان لایه های سنگ آهک رسی، در برش کوه عسلویه با ضخامت 76 متر از مارن، شیل و سنگ آهک رسی و در برش کوه پازنان با ضخامت 55 متر از مارن تشکیل شده است. در نتیجه این مطالعه مجموعا 10 زیست زون بر مبنای زون بندیSissingh (1977) و (Burnett (1998 شناسایی که به ترتیب شامل Lucianorhabdus cayeuxii Zone (CC16 / UC12), Calculites obscurus Zone (CC17/ UC13), Aspidolithus parcus Zone (CC18/ UC14TP), Calculites ovalis Zone (CC19), Ceratolithoides aculeus Zone (CC20/ UC15bTP) , Quadrum sissinghii Zone (CC21/ UC15cTP), Quadrum trifidum Zone (CC22/ UC15dTP-UC15eTP), Tranolithus phacelosus Zone (CC23/ UC15eTP-UC16-UC17), Reinhardtites levis Zone (CC24/UC18), Arkhangelskiella cymbiformis Zone (CC25/UC19- UC20a,bTP) هستند. بر اساس زیست زون های شناسایی شده، بازه زمانی سازند گورپی در برش عسلویه از سانتونین پسین تا ابتدای ماستریشتین پسین و در برش های کوه هرم و پازنان از کامپانین پیشین تا ابتدای ماستریشتین پسین پیشنهاد می گردد. همچنین به دلیل عدم ثبت زون زیستی CC26، مرز سازند گورپی به سازند پابده در هر سه برش به صورت ناپیوستگی فسیلی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: پازنان، کوه هرم، کوه عسلویه، زیست پهنه، نانوفسیل های آهکی
 • زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند ساچون و ارتباط آن با دیرینه بوم شناسی در رخنمون های اطراف شیراز (جنوب باختر ایران)
  کمال کریمی، مسیح افقه*، سید حسین قطمیری، محمد بهرامی صفحه 6

  توالی رسوبی سازند ساچون در اطراف شیراز (فارس داخلی) در جنوب خاوری پهنه زاگرس از لحاظ زیست چینه نگاری، محیط رسوبی دیرینه و چینه نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش دو زیست پهنه بر پایه روزن داران در توالی سازند ساچون در سه برش چینه شناسی تنگ خیاره، داریان و کوهنجان تعیین شد. بر این اساس، محدوده سنی سازند ساچون در برش های مورد مطالعه از پالیوسن پیشین تا ایوسن پیشین می باشد. سازند ساچون در گستره مورد مطالعه به صورت پیوسته بر روی سازند پابده و زیر سازند جهرم واقع شده است. بخش قربان در سازند ساچون با توالی سنگ آهکی و حاوی میکروفسیل های مختلف در برش های مورد مطالعه با تجمع فسیلی بیشتر و رخنمون مشخص، در یک سد بایوکلاستی نهشته شده و قابل تمایز از دیگر واحدهای سازند ساچون می باشد. بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی، هشت ریزرخساره در چهار کمربند رخساره ای پهنه کشندی، کولاب، سد و دریای باز شناسایی شدند که بیانگر نهشته شدن سازند ساچون در پلاتفرم کربناته آواری یک دریای کم عمق در گستره مورد مطالعه است. مقایسه دیرینه بوم شناسی و محیط دیرینه سه برش مذکور نشان می دهد که برش کوهنجان، بخش قربان در یک محیط کم عمق تر و دارای انرژی بیشتر نسبت به برش داریان نهشته شده است. تنوع فسیلی در شرایط الیگوتروفیک و مزوتروفیک در برش داریان بیشتر بوده در صورتی که تنوع فسیلی در برش کوهنجان در بخش قربان بیشتر بوده است. سازند ساچون در برش های موردمطالعه از دو سکانس رسوبی رده سوم تشکیل شده است.

  کلیدواژگان: سازند ساچون، فارس داخلی، زیست چینه نگاری، محیط رسوبی دیرینه، چینه نگاری سکانسی
 • تاثیر انحلال واحدهای کربناته بر غلظت کربن معدنی محلول (DIC) و ایزوتوپ کربن (δ13CDIC)؛ مطالعه موردی: سرپل ذهاب، باختر ایران
  حسین محمدزاده*، فائزه جنگ جو صفحه 7

  منابع آب کارستی در بسیاری از مناطق می تواند به عنوان منبع آب شیرین برای تامین آب ساکنان مورد استفاده قرار گیرد. اهمیت استفاده از روش های جدید در بررسی و ارزیابی منابع آبی در حال گسترش است که می توان از روش های شیمیایی و ایزوتوپ های پایدار استفاده نمود. با اندازه گیری و بررسی کربن معدنی و آلی محلول (DIC و DOC) و تغییرات ترکیب ایزوتوپی کربن (δ¹³C) می توان منشا کربن در منابع آبی و عوامل موثر بر آن ها را بررسی نمود. در این پژوهش تغییرات فصلی و مکانی غلظت کربن محلول و مقادیر ایزوتوپی کربن در منابع آبی منطقه سر پل ذهاب، واقع در باختر ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از منابع آبی سطحی و زیرزمینی منطقه تعداد 28 نمونه آب در طی دو فصل تر (دی ماه 93) و خشک (مهر ماه 94) نمونه برداری شد. بررسی داده ها نشان می دهد میانگین مقدار DIC در نمونه های آب در فصل تر و خشک به ترتیب 9/71 و 9/80 میلی گرم در لیتر می باشد. با افزایش مقدار DOC در نمونه های آب منطقه (میانگین غلظت 3/0 میلی گرم در لیتر) ترکیب ایزوتوپی 13CDICδ به سمت مقادیر تهی شده تر میل می نماید. ترکیب ایزوتوپی 13CDICδ در نمونه های آب منطقه به طور میانگین ‰ 7/11- در فصل تر و ‰ 3/11- در فصل خشک است. نتایج بیان می دارد که با افزایش PCO2، بر غلظت DIC افزوده و ترکیب ایزوتوپی نمونه ها تهی تر می شود که می تواند ناشی از تجزیه مواد آلی و تنفس ریشه گیاهان باشد. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهد که منشا عمده کربن محلول در نمونه های آب منطقه ناشی از انحلال سنگ های کربناته (سنگ شناسی) بوده و بخشی از آن از مواد آلی و کربن دی اکسید خاک تامین می شود.

  کلیدواژگان: کربن معدنی و آلی محلول، ایزوتوپ پایدار کربن (13Cδ)، منشا کربن محلول، سرپل ذهاب
 • ارزیابی آلودگی نهشته های تالاب های جنوب و سواحل باختری دریاچه ارومیه
  محمود شرفی*، راضیه لک صفحه 8

  دریاچه ارومیه که یک فرورفتگی زمین ساختی در شمال باختر ایران است که سالانه دریافت کننده مقادیر زیادی رسوبات فرسایش یافته از ساختارهای زمین شناسی و مواد باطله حاصل از فعالیت های صنعتی، معدن کاری و کشاورزی است. در این پژوهش، تعداد 15 نمونه سطحی از رسوبات ماسه ای و ماسه گلی به صورت متمرکز از ناحیه مورد مطالعه برداشت و تحت آنالیز عنصری قرار گرفته است. بر مبنای میانگین تمرکز عناصر فلزی در رسوبات ناحیه مورد مطالعه، شدت آلوده کننده های فلزی به ترتیب شامل Al>Fe>Mn>Ba>Cr>Ni>Zn>Cu>Co است. میزان تمرکز Ni ،Mn و Cr به ویژه در ایستگاه های جنوبی و جنوب باختری دریاچه در حد بالاتری از consensus-based PEC و استاندارد ایران بوده که بیانگر احتمال نسبتا بالای بروز اثرات زیستی نامطلوب این فلزات در این ایستگاه ها است. میانگین عامل غنی شدگی در ایستگاه های مورد مطالعه تاثیر فعالیت های صنعتی و معدن کاری در غنی شدگی بیشتر عناصر فلزی به ویژه Ni ،Cr و Cu (آلودگی متوسط تا نسبتا شدید) در ایستگاه های جنوبی و جنوب باختری و Cu (نسبتا شدید) در سایت جبل را نشان می دهد. میانگین عامل غنی شدگی برای عناصر Ni ،Cr ،Cu و تا حدی Mn به ویژه در ایستگاه های جنوبی و جنوب باختری دریاچه آلودگی متوسط تا قابل توجه را نشان می دهد. درجه آلودگی اصلاح شده برای تمامی ایستگاه ها به جز ایستگاه جبل کندی در جنوب باختر دریاچه که دارای آلودگی متوسط است، آلودگی پایین را نشان می دهد. عامل تجمع زمین شناختی برای تمامی ایستگاه ها در حد عدم آلودگی تا آلودگی متوسط است. به طور کلی، غلظت عناصر فلزی سمی در رسوبات مورد مطالعه (به جز Cu و Ni) به لحاظ مخاطرات زیست محیطی پایین است.

  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، ژئوشیمی رسوبی، آلودگی، آنالیز خوشه ای
|
 • Lithostratigraphy, petrography and geochemistry of sandstones in the Middle part of the Upper Red Formation at Toryan area, NW Zanjan
  Negar Kaboudmehri, Afshin Zohdi *, Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari Page 1

  Toryan area is located in the Central Iranian zone, about 120 km northwest of Zanjan. In this area, the exposed rock units belong to the Upper Red Formation (URF). The thickness of the URF at Toryan is 1010 m, and consist of four main parts. These parts, from bottom to top, consist of: 1-alternation of gypsiferous (locally salt) green marls (300 m), 2-alternation of red marls and grey to red sandstones (275 m), 3-alternation of red and green marls intercalated with sandstone (210 m), and 4-green marls with interbedded green siltstones (225 m). Based on microscopic studies, average particle size of sandstones in the Toryan area is about 0.2 mm. These sandstones also display poor orientation, poor to moderate sorting, and mainly are angular to semi-angular. Based on component types and results of point counting, the studied sandstones contains 16% quartz (included mono and poly-crystalline with both straight and wavy extinction), different types of rock fragments (sedimentary, metamorphic and volcanic) and 10% feldspar (mainly ortoz). According to Folk (1980) classification, it can be stated that the studied sandstones are litharenite to feldspathic litharenite with calcite and evaporitic cements. Based on the main components and the results of petrographic, major and minor elements geochemical analyses, the tectonic setting of these sandstones is related to foreland and collision basins. These data represent an intermediate to felsic source rock for these sandstones, which were affected by semi-arid to arid climate.

  Keywords: Stratigraphy, Geochemistry, tectonic setting, Upper Red Formation, Toryan, Zanjan
 • Depth variation in Farokhi Formation at the type section in the Central Iran sedimentary basin
  Mohsen Allameh * Page 2

  In order to paleobathymetry of the Farokhi Formation at type section, have been studied based on planktonic foraminifera. The thickness of this formation is 251 meters and was composed of limestone, marl, and limey marl with fossils limestone. The lower and upper contacts of studied formation with Haftoman and Choopanan formations are respectively conformed and disconform. Based on this research were realized 28 planktonic foraminifera species belonging to 9 genera. Comparing planktonic assemblages recovered from the formation with those biogeographical provinces indicate a close similarity with those of Tethyan provinces. Also, based on a statistical analysis of foraminifera assemblages, it has been proposed that Farokhi Formation was deposited at Middle-Outer Neritic open marine environment. In the Early Campanian Sea level is low and at the Middle-Late Campanian is high. At Campanian-Maastrichtian transition sea level is low and at the Maastrichtian stage is high. Finally based on a statistical analysis of %P, M3 and Van der Zwaan et al. (1990) depth equation was display Farokhi Formation was deposited at 75-meter depth.

  Keywords: Central Iran, Farokhi Formation, Type section, Planktonic Foraminifera, Depth equation
 • Microfacies and depositional environment of the Asmari Formation in one of the wells in Karanj oil field, norhtern Dezful embayment, SW Iran
  Behzad Saeedi *, Saeedeh Senemari, Narges Monjezi Page 3

  The Asmari Formation is an important part of Cenozoic (Oligocene-Miocene) deposits in southwestern Iran (Zagros Basin). This Formation is known as one of the most important reservoir formations in Iran. The purpose of this study is to study the Asmari Formation in the Karanj oil field in southwestern Iran, 115 km southeast of Ahvaz and 40 km east of Ramhormoz. In this study, based on the study of microscopic thin sections (including 161 thin sections of drilling cores) prepared from 225 m of underground cutting sequences of one of the wells of Karanj oil field, microfacies and depositional environment of the Asmari Formation, were fully investigated, and 10 microfacies were identified and interpreted. The depositional environment of this Formation can be classified into three sub-environments: inner ramp, middle ramp and outer ramp. The Asmari Formation in the one of wells of the Karanj oil field deposited on a carbonate ramp.

  Keywords: Asmari Formation, microfacies, Depositional environment, ramp, Karanj oil field
 • Biostratigraphy of Baghamshah Formation Based on calcareous nannofossils in Kalshaneh section, Northwest of Tabas
  Azadeh Bordbar, Fatemeh Hadavi *, Marziyeh Notghi Moghaddam, Abbas Ghaderi Page 4

  In this research biostratigraphy of Baghamshah Formation based on calcareous nannofossills in the kalshaneh section was investigated. This section is located in northwest of Tabas. Baghamshah Formation in this section with 505 m thickness mainly consists of green- gray marl, very thin bedded shale with intercalation of fine sandstone and brown limestone abundant of brachiopodae and pelecypodae fragments and gerrn marl with interbedded of nodular limestone. Lower boundry with Parvadeh Formation is comformable and upper boundry with Kamar-e- Mehdi Formation is also marked. The study of nannofossils has been led to the identification of 44 species and belonging to 22 genera. According to stratigraphy distribution of calcareous nannofossils, CC3-CC5 biozones of Sissingh (1977) were determined. Nannofossil biozones indicate lateValanginian- late Haterivian age for the Baghamshah Formation in the Kalshaneh section.

  Keywords: Biostratigraphy, Baghamshah, Calcareous Nannofossils, Tabas, Kalshaneh
 • Biostratigraphy of the Gurpi Formation in the Assaluyeh stratigraphic section based on calcareous nannofossils and its comparison with Kuh-e Harm and Pazanan sections (Fars Province)
  Saeedeh Senemari * Page 5

  In this study, biostratigraphy of Gurpi Formation in Assaluyeh section was performed based on the scattering pattern of calcareous nannofossils and a comparison was made with the stratigraphic sections of Kuh-e Harm and Pazanan. In the Harm section, the Gurpi Formation with a thickness of 153 m is mainly consists of marl and intercalations of clay limestone, in the Assaluyeh section with a thickness of 76 m consists of marl, shale and argillaceous limestone, as well as in the Pazanan section with 55 m thickness mainly consists of marl. As a result, ten bio-zones of calcareous nannofossils Lucianorhabdus cayeuxii Zone (CC16 / UC12), Calculites obscurus Zone (CC17/ UC13), Aspidolithus parcus Zone (CC18/ UC14TP), Calculites ovalis Zone (CC19), Ceratolithoides aculeus Zone (CC20/-UC15bTP), Quadrum sissinghii Zone (CC21/ UC15cTP), Quadrum trifidum Zone (CC22/ UC15dTP-UC15eTP), Tranolithus phacelosus Zone (CC23/ UC15eTP-UC16-UC17), Reinhardtites levis Zone (CC24/UC18), Arkhangelskiella cymbiformis Zone (CC25/UC19- UC20a,bTP) of Sissingh (1977) and Burnett (1998) zonations were detected. Based on the identified bio-zones, the age of Gurpi Formation is proposed in Assaluyeh section from late Santonian to early late Maastrichtian, as well as at the Kuh-e Harm and Pazanan is early Campanian to early late Maastrichtian. Also, because the absence of CC26, the Gurpi and Pabdeh Formation boundaries are fossil discontinuous in all three sections.

  Keywords: Biozone, Calcareous Nannofossils, fars, Kuh-e Harm, Kuh-e Assaluyeh, Pazanan
 • Biostratigraphy, microfacies and Sequence stratigraphy of Sachun Formation and Correlation with Paleoecology in the Outcrops around Shiraz (SW of Iran)
  Kamal Karimi, Massih Afghah *, Seyed Hossien Ghetmiri, Mohammad Bahrami Page 6

  The is studied already of the Sachun Formation around the Shiraz (Interiorl Fars zone) in the southwest of Zagros basin has been studied in terms of biostratigraphy, the paleoenvironment (based on stratigraphic data of feraminifers) and sequence stratigraphy. Two biozones of framinifiers were determined in three sections (Tang-e- khiyare, Dariyan and Kohenjan). The age range of Sachun Formation in the studied sections is from Lower Paleocene to Lower Eocene.The Sachun Formation in the studied area is conformably overlaid on the Pabdeh Formation and underlaid the Jahrum Formation. Qorban member as carbonates sequence in the Sachun Formation, with the accumulation of more fossils and prominent outcrops deposited in a bioclactic barrier, can be distinguished from other units of the Sachun Formation. Based on observations and laboratory study, eight microfacies were identified in four sedimentary environments. The sequence of the Sachun Formation was deposited in a carbonate-clastic platform. Comparison of paleoecologic and paleoenvironment of both three studied sections represent Qorban member of Kuhenjan section was deposited in shallow water and high energy environment proportion of Dariyan section. Actually, fossil diversity is more recognized in oligotrophic and mesotrophic environments of Dariyan section whereas fossil diversity ismore than Qorban member of Kuhenjan section. The Sachun Formation is deposited in a shallow water. The Sachun Formation of the studied sections as Paleocene-Eocene age consists of two third-order sequences.

  Keywords: Sachun Formation, Interior Fars, Biostratigraphy, paleoenvironment, Sequence stratigraphy
 • The effect of carbonate units dissolution on the concentration of dissolved inorganic carbon (DIC) and carbon isotope (δ13CDIC), Case study: Sarpol-e-Zahab, west of Iran
  Hossein Mohammadzadeh *, Faezeh Jangjoo Page 7
  Introduction

  Karst water sources in many areas can be used as a main source of fresh water to supply water to residents and the chemical and stable isotopes technique can be can used for understanding of karstic aquifers. Sarpol-e-zahab area is located in Kermanshah province, west of Iran. Alluvial deposit and Asmary formation cover the most outcrops in this area (Mohammadzadeh et al., 2016) and has an important karst water resources (Mohammadzadeh and amiri, 2019). The concentrations of inorganic and organic carbon (DIC and DOC) and variations of δ13C values can be investigated to determine carbon sources in water resources. In this research, the seasonal and spatial variations of dissolved carbon concentration and values of carbon isotope in water resources of Sarpol-e-zahab region have been evaluated. 

  Materials and Methods

   In order to evaluate the origin of dissolved carbon (DIC and DOC), samples were collected in two wet (January 2014) and dry (September 2015) seasons from surface and groundwater resources and field parameters were measured at the time of sampling. For measuring DIC and DOC concentration and variation of δ13CDIC, all water samples were collected in colored glasses 40 cc and were sent to the G.G Hatch Stable isotope laboratory at the university of Ottawa and Environmental isotope laboratory at Waterloo university, Canada, for DIC, DOC and 13C isotope analysis. 

  Discussion

  The mean DIC concentrations in wet and dry seasons were 71/9 and 80/9 mg/l ppmC, respectively. By increasing the DOC concentration (with average of 0/3 mg/l), the δ13CDIC values were depleted. The average values of isotopic composition of carbon (δ13CDIC) in water samples was about -11/7‰ and -11/3‰ in wet and dry season, respectively. Among the water samples, Gandab spring has high DIC concentration and due to presence of organic matter of hydrocarbon origin has depleted carbon isotope than other samples. Glodare sample has high amounts of DOC due to entry of organic detergent from upstream bath. Some samples have depleted isotopic composition due to agricultural activities and the use of pesticides. High PCO2 values (with average 10-1/8 and 10 -1/6 atm in wet and dry seasons, respectively), which is more than atmosphere CO2 pressure (10 -3/5 atm), indicate weathering and dissolution of carbonates occur by soil CO2 in study area. By increasing PCO2, the DIC concentrations were increased, however, the δ13CDIC values were depleted that can be caused by the decomposition of organic matter and root respiration of plants. 

  Conclusion

  The results indicated that the main origin of dissolved carbon in the water samples of the Sarpol-e-zahab area is due to dissolution of carbonate rocks (lithology) and partially of it comes from organic matter and soil CO2.

  Keywords: Dissolved inorganic, organic carbon (DIC, DOC), Stable 13C Isotope (δ13CDIC), Origin of carbon, Sarpol-e-zahab
 • Evaluation of the sediment pollution status of the south ponds and the west shore of Urmia Lake
  Mahmoud Sharafi *, Raziyeh Lak Page 8

  The tectonic depression Urmia Lake in the northwest of Iran is receiving a lot of erosional sediments of the geological structures and waste materials of the industrial, mining and agricultural activities. Fifteen surface samples including sandy and muddy sand sediments of the studied area have selected and analyzed by ICP. Based on average values of heavy metal concentration the ranking of intensity of heavy metal pollution of the studied area sediments is as follows: Al> Fe> Mn> Ba> Cr> Ni> Zn> Cu> Co. The concentrations of Ni, Mn and Cr are much higher than Consensus-based PEC (probable effect concentration) and Iran Standard (especially in south and southwest sites of the lake) that display very high probability of the harmful biological and environmental effects of heavy metal in these sites. the mean concentration EF in the studied sites displays industrial and mining effects in enrichment of the heaviest metals especially Ni, Cr and Cu (moderate to moderately severe enrichment) in the south and southwest transects and Cu (moderately severe) in the Jabal transect. the mean contamination factor value display considerable enrichment for Ni, Cr and Cu and partly for Mn especially in south and southwest transects. The modified degree of contamination for all of transects with the exception of the Jabal Kendy site in the southwest lake that have moderate contamination, displays low contamination. Geoaccumulation index for all of transects displays no to moderate enrichment. In general, concentration of the toxic metals of the studied sediments displays low biological hazard (except for Cu and Ni).

  Keywords: Urmia Lake, sedimentary geochemistry, Pollution, ‍cluster analysis