درباره نشریه
ISSN:
2008-7713
eISSN:
2423-4281
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (معاونت پژوهش و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا کوچکی
سردبیر:
دکتر پرویز رضوانی مقدم
مدیرداخلی:
دکتر سرور خرم دل
تلفن:
051-38804654
دورنگار:
051-38804654
سایت اختصاصی:
agry.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، دفتر نشریه بوم شناسی کشاورزی
صندوق پستی:
1163-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/19
مدیر مسئول
علیرضا کوچکی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی، زراعت
Ali Reza Kouchaki
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecological Ecology
سردبیر
پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghadam
Professor, Department of Agronomy Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
هیات تحریریه
گودرز احمدوند
دانشیار دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Goodarz Ahmadvand
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University
Specialist: Crop ecology
محمدرضا چائی چی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Chaichi
Professor, Faculty of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Ecology
عادل دباغ محمدی نسب
استاد دانشکده کشاورزی گروه اکوفیزیولوژی گیاهی
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Adel Dabbag Mohammadinassab
Department of Plant Ecophysiology, University of Tabriz
Specialist: Agricultural Ecology
سرور خرم دل
استادیار دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Surur Khorramdel
Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agroecology
پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghadam
Professor, Department of Agronomy Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
احمد زارع فیض آبادی
استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Amad Zare Fayzabadi
Professor of Agricultural Research, Education and Promotion Organization,
Specialist: Agriculture, Ecology of Crops
سعید زهتاب سلماسی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهی
Saeid Zehtab Salmasi
Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Agriculture - Ecophysiology plant
رضا قربانی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی - کنترل بیولوژیکی
Reza Ghorbani
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agronomic Ecology - Biological Control
علیرضا کوچکی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی، زراعت
Ali Reza Kouchaki
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecological Ecology
مهدی نصیری محلاتی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: مدلسازی
Mehdi Nassiri Mahallati
Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop modelling
محمد گلوی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Galavi
Professor, University of Zabol
Specialist: Crop Ecology
حمید شاهنده
پژوهشگر
Hamid Shahandeh
Assistant Research Scientis,
Specialist: Soil and Crop Sciences
محمد پسرکلی
استاد
رشته تخصصی: اثر تنش های محیطی بر فیزیولوژی گیاهان، فیزیولوژی
Mohammad Pessarakli
Professor,
Specialist: Physiology
مدیرداخلی
سرور خرم دل
استادیار دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Surur Khorramdel
Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agroecology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۷