درباره نشریه
ISSN:
2008-7713
eISSN:
2423-4281
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (معاونت پژوهش و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا کوچکی
سردبیر:
دکتر پرویز رضوانی مقدم
مدیرداخلی:
دکتر سرور خرم دل
کارشناس:
دکتر فاطمه سلطانی
تلفن:
051-38804654
دورنگار:
051-38804654
سایت اختصاصی:
agry.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، دفتر نشریه بوم شناسی کشاورزی
صندوق پستی:
1163-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/29
مدیر مسئول
دکتر علیرضا کوچکی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی، زراعت
Ali Reza Kouchaki
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecological Ecology
سردبیر
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghaddam
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
اعضای تحریریه
دکتر مهدی راستگو
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زراعت - علوم علف های هرز
Mehdi Rastgoo

Specialist: Agronomy - Weed Science
دکتر گودرز احمدوند
دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی رقابت گیاهان زراعی و علفهای هرز- فیزیولوژی گیاهان زراعی
Goodarz Ahmadvand
Associate Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Ecophysiology of crop and weed ecology - Crop physiology
دکتر عادل دباغ محمدی نسب
استاد دانشکده کشاورزی گروه اکوفیزیولوژی گیاهی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Adel Dabbag Mohammadinassab
Department of Plant Ecophysiology
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Ecology
دکتر احمد زارع فیض آبادی
استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Amad Zare Fayzabadi
Professor of Agricultural Research, Education and Promotion Organization
Specialist: Agriculture, Ecology of Crops
دکتر سعید زهتاب سلماسی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهی
Saeid Zehtab Salmasi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Agriculture - Ecophysiology plant
دکتر رضا قربانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی - کنترل بیولوژیکی
Reza Ghorbani
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agronomic Ecology - Biological Control
دکتر مهدی نصیری محلاتی
استاد اگرواکولوژی، اگروتکنولوژی، کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدلسازی
Mehdi Nassiri Mahallati
Professor, Agroecology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop modelling
دکتر محمد گلوی
استاد
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Galavi
Professor
University of Zabol
Specialist: Crop Ecology
دکتر حمید شاهنده
پژوهشگر
Hamid Shahandeh
Assistant Research Scientis
Specialist: Soil and Crop Sciences
دکتر محمد پسرکلی
استاد
رشته تخصصی: اثر تنش های محیطی بر فیزیولوژی گیاهان، فیزیولوژی
Mohammad Pessarakli
Professor
Specialist: Physiology
مدیرداخلی
دکتر سرور خرم دل
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Surur Khorramdel
Assistant Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agroecology
کارشناس
دکتر فاطمه سلطانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Fatemeh Soltani
Professor Biotechnology Research Center and School of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۰۵