درباره نشریه
ISSN:
2008-6954
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
این مجله تا آخر سال 24 با عنوان نهال و بذر منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مدیر مسئول:
دکتر گودرز نجفیان
سردبیر:
دکتر محمدرضا جلال کمالی
سردبیر:
دکتر محمد ترابی
مدیرداخلی:
الهه مزینانی
تلفن:
026-32702965
دورنگار:
026-32702965
سایت اختصاصی:
spij.areo.ir
نشانی:
کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسات تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دبیرخانه مجلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر.
صندوق پستی:
4119-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/08
مدیر مسئول
گودرز نجفیان
استاد، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش غلات
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Goodarz Najafian
Professor, Institute for Reproduction of Seed and Seeds, Cereal section,
Specialist: Plant Breeding
سردبیر
محمدرضا جلال کمالی
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Mohammadreza Jalal kamali
Specialist: Principal Scientic / Wheat Breeding
دکتر محمد ترابی
محمد ترابی
Mohammad Torabi
هیات تحریریه
محسن اسماعیل زاده مقدم
رشته تخصصی: زراعت
Mohsen Smaeil Zade Moghaddam
Specialist: Agriculture
فرزاد افشاری
استاد مرکز تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
رشته تخصصی: زراعت، بیماری شناسی گیاهی
Farzad Afshari
Professor of Research Center for Seed and Plant Improvement,
Specialist: Agriculture, Plant Pathology
علی مقدم
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: اصلاح نباتات ارگانیک
Ali Moghaddam
Specialist: Organic Plant Breeding
ولی الله محمدی
پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت
Valiollah Mahammadi
Agricultural Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture
احمد معینی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، هاپلوییدی از طریق اندروژنز و استفاده از مواد هاپلوییدی در اصلاح نباتات
Ahmad Moieni
Associate Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Agriculture, Plant Breeding and Biotechnology, Haploidy through endogenesis and the use of haploid substances in plant breeding
بهرام ملکی زنجانی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات
Bahram Maleki Zanjani
Agriculture, University of Zanjan
Specialist: Agronomy
کاظم ارزانی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باغبانی، میوه کاری، علوم باغبانی
Kazem Arzani
Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Gardening, Horticultural Scieences
محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor, Agricultural Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
دکتر محمد ترابی
محمد ترابی
Mohammad Torabi
رجب چوکان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
Rajab Choukan
Professor, Institute for Research and Development of Nile and Seed,
Specialist: Agriculture, Plant Breeding - Genetics Biometrics
داراب حسنی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش اصلاح دانه و گیاه
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Darab Hassani
Associate Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute, Grain and Plant Breeding Section,
Specialist: Horticultural Sciences
محمد مقدم
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زراعت
Mohammad Moghaddam
University of Tabriz
Specialist: Agriculture
مدیرداخلی
الهه مزینانی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Elahe Mazinani
Specialist: Persian the literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۶