درباره نشریه
ISSN:
2008-6954
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مدیر مسئول:
دکتر گودرز نجفیان
سردبیر:
دکتر محمدرضا جلال کمالی
مدیرداخلی:
الهه مزینانی
تلفن:
026-32702965
دورنگار:
026-32702965
سایت اختصاصی:
spj.areeo.ac.ir
نشانی:
کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسات تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دبیرخانه مجلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر.
صندوق پستی:
4119-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/10
مدیر مسئول
دکتر گودرز نجفیان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Goodarz Najafian
Professor, Seed and Plant Improvement Reseaarch Institute
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
Specialist: Plant Breeding
سردبیر
دکتر محمدرضا جلال کمالی
استاد به نژادگر گندم
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Karaj, Iran
رشته تخصصی: محقق ارشد-به نژادگر گندم
Mohammad Reza Jalal Kamali
Professor, Wheat Breeder
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Karaj, Iran
Specialist: Principal Scientist-Wheat BReeder
اعضای تحریریه
دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم

رشته تخصصی: زراعت
Mohsen Smaeil Zade Moghaddam

Specialist: Agriculture
دکتر فرزاد افشاری
استاد
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، بیماری شناسی گیاهی
Farzad Afshari
Professor
Specialist: Agriculture, Plant Pathology
دکتر علی مقدم
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: اصلاح نباتات ارگانیک
Ali Moghaddam

Specialist: Organic Plant Breeding
دکتر ولی الله محمدی
پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت
Valiollah Mahammadi
Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture
دکتر احمد معینی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، هاپلوییدی از طریق اندروژنز و استفاده از مواد هاپلوییدی در اصلاح نباتات
Ahmad Moieni
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Agriculture, Plant Breeding and Biotechnology, Haploidy through endogenesis and the use of haploid substances in plant breeding
دکتر بهرام ملکی زنجانی

دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات
Bahram Maleki Zanjani
Agriculture
University of Zanjan
Specialist: Agronomy
دکتر کاظم ارزانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه (پومولوژی)، درختان میوه (پومولوژی) ، علوم باغبانی
Kazem Arzani
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Gardening, Horticultural Scieences
دکتر محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
دکتر محمد ترابی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mohammad Torabi
Professor School of Agriculture
Specialist: Plant Pathology
دکتر رجب چوکان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
Rajab Choukan
Professor Institute for Research and Development of Nile and Seed
Specialist: Agriculture, Plant Breeding - Genetics Biometrics
دکتر داراب حسنی
دانشیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بخش اصلاح دانه و گیاه
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Darab Hassani
Associate Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute Grain and Plant Breeding Section
Specialist: Horticultural Sciences
محمد مقدم
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Mohammad Moghaddam

University of Tabriz
Specialist: Horticultural Science
مدیرداخلی
الهه مزینانی

رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Elahe Mazinani

Specialist: Persian the literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۰۳