فهرست مطالب

نشریه نهال و بذر
سال سی و نهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/23
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محسن اسماعیل زاده مقدم*، فریبا نقی پور، مهدی قیافه داودی، سعید باقری کیا صفحات 145-173

  گروه بندی ارقام تجاری گندم نان به منظور تولید فراورده های پختی با کیفیت یکنواخت و قابل قبول برای مصرف کننده، برای شناخت کافی از دانه گندم های تولیدی در اقلیم های کشاورزی متفاوت کشور و همچنین خصوصیات نانوایی و پتانسیل ژنتیکی کیفیت دانه انجام می شود. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی خصوصیات کیفیت دانه از جمله ارزیابی کمیت و کیفیت پروتیین و گلوتن موجود در ارقام و همچنین ویژگی های ریولوژیک خمیر (خصوصیات فارینوگراف و اکستنسوگراف) 22 رقم تجاری گندم نان آبی جمع آوری شده از 30 استان در سال 96-1395 و گروه بندی آن ها بر اساس کیفیت فرآورده نهایی تولیدی متنوع در صنعت نانوایی و قنادی بود. در این بررسی بیشترین و کمترین میزان پروتیین دانه به ترتیب برای رقم مهرگان و اروم با 12/7و 11/4درصد ثبت شد. همچنین بررسی کیفیت پروتیین نیز نشان داد که میزان گلوتن مرطوب در دامنه 20/5درصد برای رقم سیستان و 30/9درصد برای رقم گنبد، حجم رسوب زلنی در دامنه 18/9میلی لیتر برای رقم ارگ و 25/5میلی لیتر برای رقم مهرگان و ارتفاع رسوب SDS در دامنه 51/3میلی متر برای رقم سیوند و 69/6میلی متر برای رقم مهرگان متغیر بود که تاثیر آن بر ویژگی های ریولوژیک خمیر مشاهده شد. به طوری که خمیر تهیه شده از ارقام مهرگان (15/5دقیقه)، سایسونز (10/3دقیقه) و چمران 2 (10/1دقیقه) از مقاومت بالاتر و ارقام اروم با 1/3دقیقه و سیستان با دو دقیقه از مقاومت کمتر خمیر در آزمون فارینوگراف برخوردار بودند. نتایج مشابه در آزمون اکستنسوگراف نیز مشاهده شد و ارقام گندم نان مهرگان و سایسونز در گروه نیمه قوی قرار گرفتند. در مقابل ارقام اروم، احسان و حیدری کمترین مقادیر انرژی خمیر را بخود اختصاص دادند. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از خصوصیات عادت رشد، رنگ بذر، سختی دانه، میزان پروتیین، صفات مرتبط با فارینوگراف و اکستنسوگراف، گروه بندی ارقام تجاری گندم بر اساس فرآورده های نهایی آنها در چهار گروه، نان های حجیم (صنعتی) و مناسب برای اختلاط با آردهای ضعیف تر، نان های نیمه حجیم، نان های مسطح (ایرانی)، شیرینی، کیک، کلوچه و صنایع مرتبط با آنها انجام شد.

  کلیدواژگان: گندم نان، گلوتن مرطوب، فارینوگراف، اکستنسوگراف، پایداری خمیر، میزان پروتئین دانه
 • مژگان فرجاد، اشرف نانکلی، حمید عبداللهی*، محمود خسروشاهلی، علی رضائی، ولی الله رسولی صفحات 175-201

  با توجه به گستره کشت انگور در مناطق خشک دنیا، تنش شوری یکی از تنش های محیطی مهم در رابطه با کشت این محصول است که تولید آن را در ایران نیز محدود می کند. بنابراین، این پژوهش با هدف ارزیابی مقدماتی و مقایسه واکنش سه رقم محلی انگور بیدانه سفید، بیدانه قرمز، شاهرودی و سه پایه هیبرید H4، H6 و Kober5BB در پاسخ به تنش شوری به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در شرایط درون شیشه ای در پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، کرج، در سال 1394 تا 1396 انجام شد. ارزیابی اثر شوری (کلرور سدیم) به منظور تعیین متحمل ترین رقم یا پایه در چهار غلظت صفر (شاهد)، 25، 50 و 75 میلی مولار انجام شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر سطوح شوری بر ژنوتیپ های مورد بررسی بر کلیه صفات رویشی از جمله رشد طولی شاخه چه های درون شیشه، تعداد برگ به ازای شاخه چه و توسعه برگ معنی دار بود. اغلب این خصوصیات در سطح تنش ملایم نمک، تا 25 میلی مولار، افزایش و در غلظت های 50 و 75 میلی مولار که غلظت های تعیین کننده برای بافت های گیاهی برای تحمل به تنش شوری می باشند، کاهش نشان داد. بر اساس این خصوصیات، پایه هیبرید H6 و رقم شاهرودی دارای برتری نسبی بودند که ارزیابی میزان کلروفیل کل برگ و حفظ آن تا حدود دو و 0/5میلی گرم به ازای هر گرم برگ، به ترتیب در پایه هیبرید H6 و رقم شاهرودی، موید خصوصیات رشدی مورد ارزیابی بود. ارزیابی میزان پروتیین کل و پرولین کل برگ نشان داد که میزان پروتیین کل در همه ارقام و پایه ها با افزایش شدت تنش شوری روند صعودی داشت. لیکن میزان پرولین کل، ارتباط مناسبی با تحمل بالاتر پایه هیبرید H6 و رقم شاهرودی به تنش شوری کلرور سدیم در غلظت 75 میلی مولار نشان داد.

  کلیدواژگان: انگور، کلرور سدیم، میزان پروتئین کل، میزان پرولین کل، کشت بافت
 • انسیه قربانی*، احمد مستعان، سارا ضرغامی، سیدناصر موسوی، سارا احمدی زاده، ابراهیم لطیفی خواه، مجید امانی صفحات 203-223

  خرما یکی از محصولات مهم در مناطق خشک خاورمیانه و شمال آفریقا است که در مناطق گرم و خشک جنوب ایران نیز تولید می شود. یکی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت و ارزش تجاری میوه خرما عارضه آفتاب سوختگی در دوره رشد و نمو میوه است. بنابراین، این پژوهش به منظور بررسی اثرکاربرد پوشش های کاغذ کرافت، پارچه متقال مشکی، سفید، آبی، توری گلخانه سبز، پوشش حصیری و بدون پوشش (شاهد) در مرحله خارک بر میزان رسیدگی و بروز عارضه آفتاب سوختگی خرمای رقم مجول در قالب طرح بلوک های تصادفی با هشت تکرار در سال های 1399 و 1400 در کلکسیون ارقام خرما واقع در ایستگاه تحقیقاتی ام التمیر، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری در اهواز، انجام شد. انتهای پوشش ها باز بود و تا زمان برداشت روی درخت باقی ماندند. نتایج این آزمایش نشان داد اثر سال بر وزن خوشه، درصد کیمری، خارک و خرما معنی دار بود. در سال دوم میانگین وزن خوشه ها (5/83کیلوگرم)، درصد کیمری (8/6درصد) و درصد خارک (28 درصد) بیشتر از سال اول بود، در حالیکه درصد خرما در سال اول (10/48درصد) بیشتر از سال دوم بود. درصد میوه های باقی مانده در مرحله کیمری در هنگام برداشت در خوشه های با پوشش متقال مشکی کمتر از سایر پوشش ها بود. در سال اول توری گلخانه سبز، متقال سفید و کاغذ کرافت به ترتیب موجب افزایش 9/81، 12/99و 11/37 درصدی رطب نسبت به شاهد شدند. روش پوشش گذاری تاثیری بر اندازه و وزن میوه نداشت. پوشش های مورد مطالعه موجب کنترل عارضه آفتاب سوختگی شدند. پوشش کاغذ کرافت (6/78درصد) سبب کاهش معنی دار درصد میوه های خشک شده نسبت به شاهد (9/93درصد) شد. پوشش های مورد مطالعه بر میزان پوسیدگی میوه تاثیر نداشتند. با توجه به نتایج این پژوهش، پوشش متقال مشکی و سفید در کنترل میزان پوسیدگی و عارضه آفتاب سوختگی خرما رقم مجول نسبت به سایر پوشش ها موترتر بودند.

  کلیدواژگان: درخت خرما، وزن خوشه، وزن میوه، کیمری، خارک، رطب، خرما
 • میترا رحمتی*، عبدالرضا کاوند، غلامرضا گلکار صفحات 225-251

  با توجه به ضرورت سازگاری درختان میوه مناطق معتدله با آثار ناشی از وقوع پدیده تغییر اقلیم، معرفی ارقام جدید محصولات باغی به ویژه ارقام پر محصول و بازارپسند بادام که دارای نیاز سرمایی/گرمایی و زمان گلدهی متنوع باشند و بتوانند در مناطق مختلف سازگار شوند، ضروری است. از این رو، درختان سه رقم بادام، که اخیرا ثبت شده اند، شامل: آریا، بردیا و ضیغمی و دو رقم تجاری به عنوان شاهد (فرادویل و فرانیس)، پیوند شده روی پایه بذری بادام تلخ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار در سال های 1397 تا 1400در باغی در شهرستان نی ریز در استان فارس از لحاظ نیازهای اقلیمی، عملکرد و کیفیت محصول، و روابط بین خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی درخت، برگ، گل و میوه ارزیابی شدند. نتایج حاکی از برتری رقم آریا از لحاظ قدرت رشد (325 سانتیمترمربع سطح مقطع عرضی تنه)، عملکرد (به ترتیب برابر با 100/26گرم میوه خشک و 25/36 گرم مغز بر سانتیمترمربع سطح مقطع عرضی درخت) نسبت به سایر ارقام بود. درصد دوقلویی و عملکرد مغز ارقام ضیغمی و بردیا در حدود استاندارد مغز بادام نبودند. آریا و بردیا کمترین (296 واحد) و فرادویل بیشترین (515 واحد) نیاز سرمایی را داشتند. نیاز گرمایی ارقام جدید ثبت شده (9490 واحد) نیز کمتر از ارقام شاهد (11186 واحد) بود. گلدهی آریا و بردیا حدود دو هفته زودتر از ارقام شاهد بود و رقم ضیغمی حد وسط این دو گروه قرار داشت. بر اساس نتایج این پژوهش بادام رقم آریا می تواند به عنوان رقم تجاری برای کشت در مناطق دارای شرایط محیطی مشابه منطقه نی ریز در استان فارس و عاری از خطر سرمای بهاره مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بادام، تمایز، عملکرد میوه خشک، درصد مغز، بازدهی تولید
 • علی رضائی، حمید عبداللهی*، کاظم ارزانی، علی مختصی بیدگلی، نیما احمدی صفحات 253-282

  پاکوتاهی و قدرت جذب عناصر غذایی از مهمترین صفات در برنامه های به نژادی پایه های گلابی می باشند. بر این اساس، در پژوهش حاضر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی درشت مغذی و آهن در دانهال های 13 گونه بومی و وارداتی جنس گلابی (Pyrus)، یک هیبرید بین گونه ای تجاری و سه پایه رویشی متداول پیرودوارف (Pyrodwarf)، کویینس EMA و کویینس BA29 از گونه به (Cydonia oblonga Mill.) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. ارزیابی ها در شرایط کنترل شده در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تکرار در یک دوره رشدی شش ماهه در سال 1401 انجام شد. خصوصیات رشدی و شاخص کلروفیل در 70، 120 و 160 روز پس از استقرار مواد گیاهی و جذب عناصر غذایی N، P و K همراه با عنصر آهن به عنوان مهمترین عنصر ریزمغذی در مقایسه با پایه های جنس Pyrus و Cydonia در 160 روز پس از استقرار، ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان پاکوتاهی در گونه P. syriaca و سپس پایه های رویشی، و بیشترین رشد در دانهال های بذری گونه P. communis حاصل از رقم درگزی و سپس گونه P. bretschneideri مشاهده شد. همچنین سه گونه جنس Pyrus با منشاء جنوب شرقی آسیا نیز جزو پررشدترین گونه ها بودند. در گونه P. syriaca کمترین طول میانگره در 160 روز پس از استقرار با میانگین 1/61سانتی متر مشاهده شد که نشانگر تاثیر این صفت در پاکوتاهی این گونه بود. در رابطه با قدرت جذب عناصر، سه گونه P. hyrcana، P. nivalis و P. pashia بیشترین جذب نیتروژن و دو گونه P. amygdaliformis  و P. nivalis بیشترین جذب فسفر را داشتند و گونه P. syriaca، با دو درصد پتاسیم برگی، از قدرت جذب بالای این عنصر برخوردار بود. همچنین کلیه گونه های جنس Pyrus در مقایسه با پایه های متعلق به گونه C. oblonga از محتوای آهن کل بالاتری برخوردار بودند. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، ارزیابی های تکمیلی در رابطه با امکان استفاده مستقیم از گونه P. syriaca به عنوان پایه بسیار پاکوتاه کننده برای باغ های متراکم و یا فوق متراکم گلابی و یا استفاده از این گونه در برنامه های بهنژدای گلابی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: گلابی، آهن، پایه کوئینس، ژرم پلاسم، رشد رویشی، شاخص کلروفیل
|
 • M. Esmaeilzadeh *, F. Naghipour, M. Ghiafeh Davoodi, S. Bagherikia Pages 145-173

  Branding of commercial bread wheat cultivars for producing baking products with uniform and acceptable quality by cconsumers is related to sufficient knowledge of different environmental conditions of whaet growing areas in Iran, as well as baking quality properties of grain and dough. Therefore, the aim of this research wwas to investigate grain and dough rheological quality properties including quantity and quality of protein and gluten of the grain samples as well as farinograph and extensograph characteristics and grouping based on various products in the baking industry of 22 irrigated commercial bread wheat cultivars collected from 30 provinces in Iran in 2015-2016. The results showed that the highest and lowest grain protein content was recorded for cv. Mehregan and cv. Uroum with 12.7% and 11.4%, respectively. The wet gluten varied from 20.5% (cv. Sisatan) to 30.9% (cv. Gonbad), zeleny sedimentation value ranged from 18.9 ml (cv. Arg) to 25.5 ml (cv. Mehregan), and SDS sedimentation height varied from 51.3 mm (cv. Sivand) 69.6 mm (cv. Mehregan). The dough prepared from cv. Mehregan (15.5 minutes), Soissons (10.3 minutes) and Chamran 2 (10.1 minutes) showed high dough stability, respectively. The lowest dough stability, among the examined cultivars, was related to cv. Uroum (1.3 minutes) and Sistan (0.2 minutes), respectively. Similar results were observed in extensograph test, cv. Mehregan and cv. Soissons were identified as semi-strong, while cv. Uroum, cv. Ehsan and cv. Heydari had the lowest dough energy. Finally, according to the results of this research some characteristics as growth habit, grain colour, grain hardness, grain protein content, farinograph and extensograph, the studied irrigated commercial bread wheat cultivars were grouped based on end-use products, in four groups, Voluminous breads (industrial breads) and suitable for blending with weaker flours, semi-voluminous breads, flat breads (Iranian breads) and confectionary, cakes, cookies and related industries.

  Keywords: Bread wheat, Genotype, Farinogrph, Extensograph, Dough stability, Grain protein content
 • M. Farjad, A. Nankali, H. Abdollahi *, M. Khosroshahli, A. Rezaei, V. Rasouli Pages 175-201

  Considering the extent of grapevine cultivation in arid and semi-arid areas of the world where salinity stress is one of the important environmental stresses that limits grape production in Iran. Therefore, this research was carried out for preliminary evaluation and comparison of the reaction of three grapevine native cutivars; Bidaneh Sefid, Bidaneh Ghermez, Shahroudi and three hybrids H4, H6 and Kober5BB rootstocks in response to salinity stress in Temperate Fruits Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, in Karaj, Iran, in 2015 -2017. The experiments were conducted as factorial arrangements in completely randomized design with five replications under in vitro conditions. The effect of salt was evaluated to identify the most tolerant cultivar/rootstock at four concentration levels of sodium chloride (NaCl); 0 (control), 25, 50 and 75 mM. The results showed significant effect of different salt levels on grapevine cultivars/rootstocks for all vegetative traits including; length of shootlets, number of leaves shootlet-1 and leaf expansion. Most of these traits increased at mild salt stress up to 25 mM. However, at 50 and 75 mM, which are decisive concentrations for tolerance of plant tissues to salinity, the traits showed significant decreases. According to the vegetative growth charcteristics, H6 hybrid rootstock and cv. Shahroudi had relative tolerance to the salinity stress that was confirmed by high preservation of their chlorophyll content, as observed about 2 mg g-1 FW in H6 hybrid rootstock. The total protein and proline contents of leaves showed that the total protein content in all grapevine cultivars and rootstocks followed increasing trend with stress intensity. The proline content had an appropriate association with the higher tolerance level of H6 hybrid rootstock and cv. Shahroudi to 75 mM of sodium chloride.

  Keywords: Grapevine, Tissue culture, Sodium chloride, Total protein content, Total proline content
 • E. Ghorbani *, A. Mostaan, S. Zarghami, S. N. Mousavi, S. Ahmadi Zadeh, E. Latifikhah, M. Amani Pages 203-223

  Date palm is one of the important crops mainly grown in the arid regions of the Middle East and North Africa as well as in the southern warm and dry areas in Iran. One of the most important factors that reduces the quality and commercial value of date fruit is sunburn disorder during fruit growth and development. Therefore, this research was carried out to evaluate the effect of kraft paper, black, white, and blue cloth, green greenhouse netting, straw bag, and without bag (control) at the khalal stage on the ripening rate and sunburn incidence of cv. Medjool using randomized complete block design with eight replication in in Umm al Tameir research station, date palm and tropical fruits research, Ahvaz, in 2020 and 2021. The bags' ends were open and remained on the trees until harvest. The results showed that the bunch weight, the kimiri, khalal and date fruits proportions were affected by year. In 2021, average bunch weight (5.83 kg), kimiri percentage (8.6%) and khalal percentage (28%) were more than 2020, while in 2020 the percentage of date fruits (10.48%) was more than 2021. The rate of kimiri at harvest was lower in black cloth than in others bags. In 2020, bunch bagging with green greenhouse netting, white cloth, and kraft paper increased rutab rate by 9.81%, 12.99% and 11.37%, respectively, as compared to control. Bagging did not affect fruit size and weight. All kind of bags decreased the incidence of sunburn disorder. Kraft paper bag significantly decreased the percentage of dried fruits to 6.78% as compared to control with 9.93%. The rate of fruit decay was not affected by bagging. Considering the results of this research, it was concluded that black and white cloth bags were more effective in reducing sunburn disorder and fruit decay rate of palm date fruit cv. Medjool.

  Keywords: Date palm, Bunch weight, Fruit weight, Khalal, Kimiri, Rutab, Tamar
 • M. Rahmati *, A. Kavand, Gh. Golkar Pages 225-251

  Considering the adverse effect of changing climate, it is necssary to introduce new commercial high-yielding and marketable almond cultivars with different chilling and heat requirements, flowering time, which can adapt to various regions. Therefore, almond trees of three recently registered cultivars named; Aria, Bardia and Zeighami and two control cultivars grafted on bitter almond seedlings were compared using randomized complete block design with five replications from 2018-21 in an almond orchard in Neyriz of Fars province in Iran. Chilling and heat requirements, tree growth vigor, yield related traits, and relationships between different pomological and morphological characteristics were measured and evaluated. The results showed that cv. Aria was superior to the other cultivars due to its higher trunk cross-sectional area (TCSA) (325 cm2) and production and yield efficiency (100.26 g nut and 25.36 g kernel per cm2 TCSA). The proportion of double kernels and kernels in the Zeighami and Bardia cultivars, respectively, was below the standard classification for almonds. Cv. Aria and cv. Bardia had the lowest chilling requirements (296 CU) and cv. Ferraduel the highest (515 CU). The heat requirement of the newly registered almond cultivars was also lower than control cultivars. Aria and Bardia cultivars flowered two weeks earlier than control cultivars. In conclusion, cv. Aria is a suitable commercial almond cultivar for being grown in regions with no of spring frost risk.

  Keywords: Almond, Distinctness, Dry fruit yield, Kernel yield, Production efficiency
 • A. Rezaei, H. Abdollahi *, K. Arzani, A. Mokhtassi-Bidgoli, N. Ahmadi Pages 253-282

  Dwarfing and nutrient uptake ability are among the important traits in pear rootstocks breeding programs. In this research, growth characteristics and macronutrients and iron uptake ability was compared in seedlings of 13 native and introduced species of genus pear (Pyrus), one commercial interspecies hybrid and three common clonal rootstocks of Pyrodwarf, Quince EMA and Quince BA29 from the species of genus Cynodonia (Cydonia oblonga Mill.). Evaluation was carried-out under controlled conditions using completely randomized design with 10 replicates in 2022. Growth characteristics and chlorophyll index in 70, 120, and 160 days after establishment were evaluated and measured. Nitrogen, phosphorus, potassium and iron uptake was evaluated and compared in Pyrus and Cydonia rootstocks 160 days after seedlings establishment. The results showed that the highest dwarfing rate belonged to P. syriaca followed by the clonal rootstocks, and the highest growth rate was measured in seedling rootstocks of P. communis derived from cv. Dargazi followed by P. bretschneideri. In P. syriaca, the lowest internode length was observed after 160 days with an average of 1.61 cm, which indicated the effect of dwarfing on slowing the growth of this species. Regarding the uptake of nutrient, P. hyrcana, P. nivalis, and P. pashia had the highest nitrogen uptake, P. amygdaliformis and P. nivalis had the highest phosphorus uptake and P. syriaca had the highest leaf potassium content. Considering the results of this research, future researches should focus on e evaluation of using P. syriaca as a dwarf rootstock for in establishment of intensive/ highly intensive pear orchards, or as the parent for dwarfing traits in pear breeding programs.

  Keywords: Pear, iron, quince rootstock, germplasm, vegetative growth, chlorophyll index