درباره نشریه
ISSN:
2008-6946
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
تا آخر سال 24 با عنوان نهال و بذر منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مدیر مسئول:
دکتر گودرز نجفیان
مدیرداخلی:
الهه مزینانی
تلفن:
026-32702965
دورنگار:
026-32702965
سایت اختصاصی:
sppj.areo.ir
نشانی:
کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دفتر مجله نهال و بذر
صندوق پستی:
31585-4119
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/12
مدیر مسئول
دکتر گودرز نجفیان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Goodarz Najafian
Professor, Seed and Plant Improvement Reseaarch Institute
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
Specialist: Plant Breeding
اعضای تحریریه
دکتر مسعود اصفهانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی تنش ها
Masoud Esfahani
Professor School of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Crop Physiology - Physiology of Stress
دکتر محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Farming
دکتر مجید آقاعلیخانی
استاد زراعت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اکوفیزیولو‍ی علفهای هرز و گیاهان زراعی، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Aghaalikhani
Professor, Agronomy
Tarbiat Modares University
Specialist: Weed ecophysiology and crops, Ecophysiology of Crops
دکتر احمد زارع فیض آبادی
استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Amad Zare Fayzabadi
Professor of Agricultural Research, Education and Promotion Organization
Specialist: Agriculture, Ecology of Crops
دکتر جهانفر دانشیان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Jahanfar Daneshian
Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Ecology
دکتر مجتبی دلشاد
دانشیار گروه علوم مهندسی باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها/ تولید گلخانه ای/ سیستم هایدروپونیک، علوم باغبانی
Mojtaba Delshad
Associate Professor College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر محمد زمانیان
دانشیار زراعت
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
رشته تخصصی: کشاورزی
Mohammad Zamanian
Associate Professor, Agronomy
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
Specialist: Agriculture
دکتر حمید عبداللهی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی درختان میوه/ گلابی/ سیب/ به، باغبانی
Hamid Abdollahi
Associate Professor
Specialist: Gardening
دکتر داریوش مظاهری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست گیاهی، زراعت
Daryoush Mazaheri
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Plant Ecology, Agriculture
دکتر کاظم ارزانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه (پومولوژی)، درختان میوه (پومولوژی) ، علوم باغبانی
Kazem Arzani
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Gardening, Horticultural Scieences
دکتر محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
دکتر محمد ترابی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mohammad Torabi
Professor School of Agriculture
Specialist: Plant Pathology
دکتر محمدرضا جلال کمالی
استاد به نژادگر گندم
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Karaj, Iran
رشته تخصصی: محقق ارشد-به نژادگر گندم
Mohammad Reza Jalal Kamali
Professor, Wheat Breeder
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Karaj, Iran
Specialist: Principal Scientist-Wheat BReeder
دکتر علی عبادی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
Ali Ebadi
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Gardening
مدیرداخلی
الهه مزینانی

رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Elahe Mazinani

Specialist: Persian the literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۵