درباره نشریه
ISSN:
2008-482X
eISSN:
2423-7930
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا بی همتا
سردبیر:
دکتر محمدرضا حسندخت
مدیرداخلی:
دکتر لیلا تبریزی رایینی
کارشناس:
سید اکبر موسوی
تلفن:
026-32221482
دورنگار:
026-32221482
سایت اختصاصی:
ijhs.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، ، کدپستی: 3158777871
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/26
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
سردبیر
دکتر محمدرضا حسندخت
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها
Mohammad Reza Hasandokht
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Physiology& Breeding of Vegtable Crops
اعضای تحریریه
دکتر سیامک کلانتری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پس از برداشت گیاهان باغبانی
Siamak Kalantari
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Postharvest of horticultural plants
دکتر سید علیرضا سلامی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی محصولات باغبانی
Seyed Ali Reza Salami
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Biotechnology of horticultural plants
دکتر وحیده ناظری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و سیستماتیک گیاهان دارویی
Vahideh Nazeri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Medicinal plant physiology and systematics
دکتر فرشاد دشتی
دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اصلاح و بیوتکنولوژی سبزی - فیزیولوژی و تولید سبزی
Farshad Dashti
Associate Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Vegetable plants physiology and breeding
دکتر محمود قاسم نژاد
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی درختان میوه و فیزیولوژی پس از برداشت
Mahmoud Ghasemnezhad
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Postharvest of horticultural plants
نعمت الله اعتمادی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم گیاهان زینتی
Nematollah Etemadi
professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Ornamental plant science
ذبیح الله زمانی
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میوه کاری و بیوتکنولوژی
Zabihollah Zamani
professor Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Fruit and Biotechnology
دکتر مهدی زندیه
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Zandieh
Associate Professor, Department of Architecture
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
جابر پناهنده
دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم سبزی
Jaber Panahandeh
Dept. of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Vegetable Sciences
دکتر کاظم ارزانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه (پومولوژی)، درختان میوه (پومولوژی) ، علوم باغبانی
Kazem Arzani
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Gardening, Horticultural Scieences
دکتر فاطمه سفیدکن
استاد Phytochemistry Group
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی، گیاهان دارویی و فیتوشیمی
Fatemeh Sefidkon
Professor, Research Division of Medicinal Plants
Specialist: Medicinal plant and phytochemistry
دکتر محسن کافی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی و فضای سبز
Mohsen Kafi
Professor college of Agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Landscape, Ornamental physiology
دکتر محمدرضا حسندخت
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها
Mohammad Reza Hasandokht
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Physiology& Breeding of Vegtable Crops
دکتر سید امیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر روح انگیز نادری
استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز اصلاح گیاهان زینتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی، فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
Rooh Angiz Naderi
Professor Department of Engineering of Horticulture and Gardening. Ornamental plants
University of Tehran
Specialist: Ornamental plants, Physiology and Modification of Ornamental Flowers and Plants
کارشناس
سید اکبر موسوی

Seyyed Akbar Mousavi

مدیرداخلی
دکتر لیلا تبریزی رایینی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی
Leila Tabrizi Raeeni
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Ecophysiology and Production of Medicinal Plants
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۹۰