درباره نشریه
ISSN:
2008-482X
eISSN:
2423-7930
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا بی همتا
سردبیر:
دکتر علی عبادی
مدیرداخلی:
دکتر لیلا تبریزی رایینی
کارشناس:
سیداکبر موسوی
تلفن:
026-32221482
دورنگار:
026-32221482
سایت اختصاصی:
ijhs.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، ، کدپستی: 3158777871
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06

این مجله تا پایان سال 86 با عنوان علوم کشاورزی ایران منتشر شده است.

مدیر مسئول
محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor, Agricultural Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
سردبیر
علی عبادی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
Ali Ebadi
Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Gardening
هیات تحریریه
سیامک کلانتری
دانشیار
رشته تخصصی: پس از برداشت گیاهان باغبانی
Siamak Kalantari
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Postharvest of horticultural plants
سیدعلیرضا سلامی
استادیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی محصولات باغبانی
Seyed Ali Reza Salami
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Biotechnology of horticultural plants
وحیده ناظری
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیولوژی و سیستماتیک گیاهان دارویی
Vahideh Nazeri
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Medicinal plant physiology and systematics
علی تهرانی فر
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تولید گیاهان زینتی، علوم باغبانی
Ali Tehranifar
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ornamental plant physiology, Horticultural Sciences
فرشاد دشتی
دانشیار
رشته تخصصی: اصلاح و بیوتکنولوژی سبزی - فیزیولوژی و تولید سبزی
Farshad Dashti
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Vegetable plants physiology and breeding
داراب حسنی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش اصلاح دانه و گیاه
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Darab Hassani
Associate Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute, Grain and Plant Breeding Section,
Specialist: Horticultural Sciences
علیرضا مطلبی آذر
دانشیار
رشته تخصصی: اصلاح سبزی/ کشت بافت/ اصلاح قارچ های خوراکی و کشت بافت گیاهان باغی/ سیب زمینی
Ali Reza Motallebiazar
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Vegetable plants breeding and biotechnology
محمود قاسم نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیولوژی درختان میوه و فیزیولوژی پس از برداشت
Mahmoud Ghasemnezhad
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Postharvest of horticultural plants
کاظم ارزانی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: باغبانی، میوه کاری، علوم باغبانی
Kazem Arzani
Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Gardening, Horticultural Scieences
فاطمه سفیدکن
استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی، گیاهان دارویی و فیتوشیمی
Fateme Sefidkon
Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of the country,
Specialist: Medicinal plant and phytochemistry
رضا فتوحی قزوینی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: باغبانی
Reza Fotouhi Ghazvini
Professor, Faculty of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Gardening, Pomologist
محسن کافی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: گیاهان زینتی و فضای سبز
Mohsen Kafi
Professor, college of Agriculture and natural resources, University of Tehran
Specialist: Landscape, Ornamental physiology
محمدرضا حسندخت
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها
Mohammad Reza Hasandokht
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Physiology& Breeding of Vegtable Crops
یونس مستوفی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: فیزیولوژی پس از برداشت
Younes Mostofi
Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Postharvest Physiology
سیدامیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Specialist: Plant Biotechnology
روح انگیز نادری
استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز اصلاح گیاهان زینتی
رشته تخصصی: گیاهان زینتی، فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
Rooh Angiz Naderi
Professor, Department of Engineering of Horticulture and Gardening. Ornamental plants, University of Tehran
Specialist: Ornamental plants, Physiology and Modification of Ornamental Flowers and Plants
منصور غلامی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Mansour Gholami
Professor, School of Agriculture, Bu-Ali Sina University
Specialist: Horticultural Sciences
یحیی دهقانی شورکی
یحیی دهقانی شورکی
کارشناس
سیداکبر موسوی
Seyyed Akbar Mousavi
مدیرداخلی
لیلا تبریزی رایینی
استادیار
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی
Leila Tabrizi Raeeni
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Ecophysiology and Production of Medicinal Plants
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۴