فهرست مطالب

مجله علوم باغبانی ایران
سال پنجاه و چهارم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم کشاورزی، محمود اثنی عشری*، حسن ساری خانی صفحات 535-552

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کیفیت نور بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی میوه انگور رقم یاقوتی در پاسخ به شوری محلول غذایی در سیستم هیدروپونیک درگلخانه، به صورت یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور بر پایه طرح کاملا تصادفی، در سه تکرار طی دوسال متوالی انجام شد. فاکتور اول کیفیت نور در 5 سطح شامل قرمز100درصد، آبی100درصد، قرمز و آبی با نسبت 70 و 30 درصد، قرمز و آبی با نسبت 50 و50 درصد و شاهد (نور طبیعی گلخانه) و فاکتور دوم هدایت الکتریکی ناشی از اضافه نمودن کلریدسدیم به محلول غذایی در 4 سطح شامل 67/1 (شاهد)، 63/3، 05/6 و 23/10 میلی زیمنس بر سانتی متر بودند. نتایج این بررسی نشان داد که ترکیب نور قرمز و آبی (70و30 درصد) در مقایسه با دیگر کیفیت های نور، وزن، طول، عرض و تراکم خوشه را به ترتیب 53، 89/71، 70 و 36 درصد بیشتر از نور طبیعی گلخانه در تنش شوری شدید حفظ کرد. ترکیب نورهای قرمز و آبی میزان ماده خشک (31/18درصد)، مواد جامدمحلول (31/18درصد)، اسید قابل تیتراسیون (51/12 درصد)، ظرفیت آنتی اکسیدانی (20 درصد) و میزان ویتامین ث (49/39 درصد)  را نسبت به نور طبیعی گلخانه افزایش داد و نیز کمترین تجمع تانن در میوه (55/29 درصد) در تنش شوری شدید را سبب شد. نور آبی 100درصد منجر به بالا رفتن سطح نسبت قند به اسید و آنتوسیانین به ترتیب به میزان 31/18 و 41/37 درصد بیشتر از نور طبیعی گلخانه در میوه انگور شد. بنابراین، ترکیب نورهای قرمز و آبی به ویژه نسبت70 و30 درصد در تیمار شدید شوری تاثیر بیشتری در حفظ و بهبود ویژگی های کمی و کیفی میوه نشان داد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، ال ای دی، ظرفیت آنتی اکسیدانی، نورهای قرمز و آبی، هدایت الکتریکی
 • جابر پناهنده*، علی پارسافر، داود زارع حقی، محمدولی حبیبی، اصغر محمدی صفحات 553-573

  استفاده از پایه های متحمل به خشکی از جمله هندوانه های بذری، دیمی و کدو یک راه حل موثر در افزایش تحمل به تنش خشکی در هندوانه است. بدین-منظور این آزمایش بصورت گلخانه ای به منظور ارزیابی اثر تیمار آبیاری در سه سطح ظرفیت مزرعه ای (FC 6/0- 3/0 و :8/0-6/0: 8/0-1) و تیمار پایه در پنج سطح (شاهد، سه پایه هندوانه دیم و بذری: سبزوار، خواجه و آشتیان و یک پایه کدو: شینتوزا) بر پارامترهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در هندوانه رقم کریمسون سوییت سوپر دراگون F1 اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح خشکی تعداد روزنه برگ در گیاهان پیوندی و غیرپیوندی کاهش می یابد و گیاهان پیوند شده روی پایه شینتوزا تراکم روزنه ای بالاتری داشتند. تنش خشکی سبب کاهش معنی دار شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ و افزایش نشت الکترولیت در هندوانه های مورد مطالعه شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در نتیجه تنش خشکی افزایش یافت، اما این افزایش در گیاهان پیوندی روی پایه های شینتوزا و سبزوار بیشتر از گیاهان پیوند شده روی پایه های آشتیان و خواجه و همچنین هندوانه های غیرپیوندی بود. هندوانه های پیوند شده روی پایه های سبزوار و شینتوزا بالاترین، درحالیکه هندوانه های غیر پیوندی و پیوند شده روی پایه آشتیان کمترین میزان محتوای ترکیبات فنلی برگ را تولید نمودند.. سطح پتاسیم و فسفر در گیاهان با آبیاری نرمال بالاتر از گیاهان تحت تنش بود. در نتیجه صفات عملکرد و رشد رویشی بطور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آبیاری و پیوند قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: آنتیاکسیدان، فنل، پرولین، پیوند سبزیها، تیمار آبیاری
 • مسعود لطیفیان*، محی الدین پیرخضری، راضیه قائمی صفحات 575-593
  پروانه میوه آلو Grapholita funebrana از مهم ترین آفات آلو (Prunus domestica) می باشد. این تحقیق طی سال های 1399 تا 1401 برای غربالگری 26 رقم و ژنوتیپ امید بخش آلو از نظر شاخص تحمل تغذیه لارو شب پره آلو انجام شد. درصد آلودگی و تراکم جمعیت لارو آفت در دوره فعالیت آن یعنی در اواسط اردیبهشت ماه آغاز و تا اواخر مهر ماه به فاصله هر ده روز یکبار محاسبه شد. سپس شاخص حساسیت به تنش زیستی محاسبه شد. از مدل های سری زمانی برای بررسی همبستگی بین درصد آسیب وتراکم جمعیت لارو و از روش تحلیل خوشه برای تفکیک ارقام و ژنوتیپ ها بر اساس شاخص تحمل‏ استفاده شد. درجه تاثیر صفات مختلف میوه بر میزان تحمل با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن بررسی شد. نتایج نشان داد که حداکثر شاخص لارو - روز موثر در سال های مطالعه در اواخر تیر تا اوایل مرداد ماه بوده است. مقادیر ضریب همبستگی تقاطعی در ارقام گالو و سوسورمی به ترتیب دارای حداکثر و حداقل مقادیر بود. در نهایت ژرم پلاسم های کویین روزا و آنجلو حساس ترین و ژرم پلاسم های قمی، غلامان، فریار، جی- بلک، زوجلو، گالو، جی-100، جی 98، جی 99، مورتینی، بلک امبر و کرمانشاه متحمل ترین نسبت به شب پره آلو بودند. صفات مساحت سطح میوه، شاخص کروی بودن، قطر متوسط مهندسی میوه، شاخص اندازه میوه، طول و عرض میوه دارای همبستگی مثبت و معنی داری با شاخص های تحمل بودند. نتایج این پژوهش بخشی از برنامه اصلاح ارقام آلو جهت توسعه کشت این محصول در کشور می باشد.
  کلیدواژگان: لارو، آسیب، تنش زیستی، دفاع گیاهی
 • مریم بروجردنیا*، سید سمیح سمیح مرعشی، سید ناصر موسوی صفحات 595-609

  این پژوهش به منظور بررسی روند تغییرات تنظیم کننده های رشد مرتبط با میوه نشینی در فصل گرده افشانی در نخل های خرمای کشت بافتی و نخل های ده ساله حاصل از پاجوش رقم برحی (10 ساله) در نخلستان ستاد پژوهشکده خرما و میوه ‏های گرمسیری در شهرستان اهواز انجام شد. در اوایل فصل بهار از درختان کشت بافتی و پاجوشی، نمونه برداری گل و میوه در سه مرحله ظهور اسپات، اسپات رسیده و 2 هفته پس از گرده افشانی در سه تکرار صورت گرفت. به منظور ارزیابی میوه دهی، سه اسپات دیگر در هر نخل 1 تا 2 روز قبل از باز شدن طبیعی با گرده نر غنامی به روش سنتی گرده افشانی شد. در نمونه های گل و میوه جمع آوری شده از درختان کشت بافتی و پاجوشی، هورمون های گیاهی اکسین (ایندول بوتیریک اسید و ایندول استیک اسید)، جیبرلین (GA1, GA3, GA4, GA9)، سایتوکینین (کاینتین و زیاتین)، جاسمونیک اسید و آبسیزیک اسید اندازه گیری شدند. در هفته پنجم پس از گرده افشانی، درصد میوه نشینی، درصد میوه های بکربار و درصد ریزش گل و میوه در سه اسپات گرده افشانی شده در هر نخل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گیاهان کشت بافتی نسبت به گیاهان حاصل از پاجوش دارای درصد میوه نشینی کمتر و میزان میوه های بکربار و ریزش گل و میوه بیشتری بودند. عملکرد میوه در گیاهان کشت بافتی کمتر از گیاهان حاصل از پاجوش بود. میزان هورمون های جیبرلین، اکسین و سایتوکینین در گیاهان حاصل از پاجوش در اغلب مراحل اندازه گیری شده بالاتر از گیاهان کشت بافتی بود. گیاهان کشت بافتی میزان آبسیزیک اسید و جاسمونیک اسید بالاتری نسبت به گیاهان پاجوشی داشتند. با استفاده از تجزیه رگرسیون خطی چندگانه و گزینش مدل برتر، میزان آبسیزیک اسید و جاسمونیک اسید گل و میوه، رابطه منفی با میزان میوه نشینی داشتند. درصد میوه نشینی با میزان کاینتین، ایندول استیک اسید، GA3، GA4 و GA9 گل و میوه همبستگی مثبت داشت و میزان آبسیزیک اسید و جاسمونیک اسید دارای همبستگی منفی با میوه نشینی بود.

  کلیدواژگان: آبسزیکاسید، گردهافشانی، میوه بکربار، میوهنشینی
 • نگین اخلاقی امیری*، علی اسدی کنگرشاهی، جواد فتاحی مقدم صفحات 611-625
  وجود تنوع در ارقام و پایه های مرکبات برای تولید پایدار آنها اهمیت حیاتی دارد. با توجه به این که اطلاعات کمی در مورد تاثیر پایه های رایج جایگزین نارنج بر ارقام جدید وجود دارد، پژوهش حاضر به منظور بررسی رشد رویشی شش رقم پرتقال ناول ('فوکوموتو'؛ 'ناولینا'؛ 'ناولیت'؛ 'تامسون ناول'؛ 'کارا کارا' و 'لین لیت ناول') بر روی سه پایه دورگ پونسیروس ('کاریزو سیترنج'؛ 'سوینگل سیتروملو' و 'سیترنج C-35')  طی هفت سال انجام پذیرفت. ویژگی های رشد رویشی از جمله حجم تاج درخت، سازگاری مورفولوژیک بین پایه و رقم، غلظت عناصر غذایی برگ و درصد بقای درختان مورد اندازه گیری قرار گرفتند. همه ویژگی های رویشی اندازه گیری شده از اثر سال ، نوع پایه و نوع رقم تاثیر پذیرفتند. همچنین نوع پایه بر میزان غلظت عناصر غذایی در برگ موثر بود. ارتفاع، حجم تاج درخت و مساحت مورد نیاز ارقام درختان پرتقال ناول روی پایه 'کاریزو سیترنج' نسبت به دو پایه دیگر کمتر بود. رقم های 'ناولیت' و 'لین لیت ناول' بیشترین و رقم 'فوکوموتو' کمترین حجم تاج را داشتند. حداکثر مساحت مورد نیاز برای درختان هفت ساله 18 ترکیب پایه و رقم مورد مطالعه، با هرس منظم سالانه، حدود 5/9 متر مربع بود که در پرتقال رقم 'ناولیت' روی پایه سیترنج 'C-35'  ثبت شد. سازگاری مورفولوژیک پیوند با افزایش سن درختان کاهش یافت. در آخرین سال پژوهش کمترین سازگاری مورفولوژیک بین رقم 'فوکوموتو' و پایه 'سیتروملو' (60/0) و  بیشترین سازگاری بین رقم 'ناولیت' و پایه 'کاریزو سیترنج' (77/0) وجود داشت. یک درخت 'فوکوموتو' و یک درخت 'ناولینا' با پایه 'C-35'  در آخرین سال آزمایش دچار زوال شدند.
  کلیدواژگان: تجانس، حجم درخت، سازگاری مورفولوژیک، فاصله کاشت
 • روح الله مرادی*، امیرحسین سعید نژاد، سید مسعود ضیائی صفحات 627-641

  به منظور بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کمیت اسانس گیاه زیره سبز تحت تاثیر روش کاشت و خیساندن بذر در کشت دیم، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 اجرا شد. فاکتور اصلی آزمایش شامل روش کاشت بذر زیره سبز در دو سطح (کاشت به روش تسطیح و کاشت بدون تسطیح زمین) و فاکتور فرعی شامل زمان خیساندن بذر زیره سبز قبل از کاشت در پنج سطح (عدم خیساندن، خیساندن به‏مدت 6، 12، 24 و 48 ساعت) بود. در هردو روش کاشت، بیشترین و کمترین تعداد بوته سبز شده زیره سبز به‏ترتیب در تیمارهای 12 و 48 ساعت خیساندن بذر مشاهده شد. در تیمار عدم خیساندن بذر، تعداد بوته های سبز شده در کشت به روش تسطیح (48 بوته در مترمربع) بیشتر از کاشت به روش عدم تسطیح (41 بوته در مترمربع) بود. اما برای تیمارهای 6، 12 و 24 ساعت خیساندن بذر، در روش کاشت به‎صورت عدم تسطیح تعداد بوته های سبز شده بیشتر بود. بالاترین ارتفاع بوته و تعداد چتر در بوته در هر دو روش کاشت برای تیمار 48 ساعت خیساندن بذر به‏دست آمد. در کلیه تیمارهای خیساندن بذر، عملکرد دانه در روش کاشت بدون تسطیح به طور معنی داری بیشتر از کاشت با تسطیح بود. بالاترین مقادیر عملکردهای دانه (64/78 گرم در مترمربع)، بیولوژیک (7/188 گرم در مترمربع) و اسانس (83/1 میلی‏لیتر در مترمربع) در روش کاشت بدون تسطیح زمین با 12 ساعت خیساندن بذر حاصل شدند. در کاشت به‏روش تسطیح زمین، تیمار عدم خیساندن بذر (14/2 درصد) با اختلاف معنی داری بیشترین درصد اسانس را دارا بود. ولی در شرایط کاشت بدون تسطیح زمین، بالاترین درصد اسانس (60/2 درصد) در 48 ساعت خیساندن بذر مشاهده شد که اختلاف معنی داری با دیگر تیمارهای خیساندن بذر نداشت. از بین صفات مورد بررسی، میزان عملکرد اسانس قوی‏ترین رابطه (r=0.912) را با عملکرد دانه دارا بود. به‏عبارتی، عملکرد دانه تاثیرگذارترین عامل در میزان اسانس زیره سبز بود. به‏ طورکلی، کاشت زیره سبز پس از 12 ساعت خیساندن بذر و به‏روش عدم تسطیح زمین برای شرایط دیم توصیه می‏شود.

  کلیدواژگان: درصد اسانس، درصد سبز شدن، تسطیح زمین، جوانه زنی، شخم
 • فاطمه پیله، علی عبادی*، ذبیح الله زمانی، مصباح بابالار صفحات 661-683

  به منظور بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر کاهش اثر منفی تنش شوری در چهار رقم و پایه انگور، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. قلمه های ریشه دار شده دو ساله هر چهار رقم و پایه (بیدانه سفید، یاقوتی، 140Ru و 1103P) با سه سطح شوری (شوری در محلول غذایی کرامر) صفر، 25 و 50 میلی مولار کلرید سدیم (با هدایت الکتریکی 3/1، 50/4 و 80/6 دسی زیمنس بر متر) و سه سطح سدیم نیتروپروساید، صفر، 5/0 و 1 میلی مولار تیمار شدند. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری، شاخص های محتوای نسبی آب برگ، میزان کلروفیل a، b و کاروتنویید کل کاهش یافتند. میزان پرولین، گلایسین بتایین، قندهای محلول، مواد فنلی کل، نشت یونی، مالون دی آلدیید و پراکسید هیدروژن با افزایش سطوح شوری افزایش یافتند. طبق نتایج بدست آمده، کاربرد سدیم نیتروپروساید بخصوص غلظت یک میلی مولار در شرایط تنش شوری باعث افزایش محتوای نسبی آب برگ، میزان رنگیزه های فتوسنتزی، مواد فنلی کل، پرولین، گلایسین بتایین، قندهای محلول و همچنین کاهش میزان نشت یونی، مالون دی آلدیید و پراکسید هیدروژن در ارقام و پایه های انگور مورد بررسی گردید. تیمار سدیم نیتروپروساید روی ارقام بیدانه سفید و یاقوتی بیشتر از پایه ها تاثیر گذاشت. مطابق با نتایج، رقم بیدانه سفید حساس به شوری بود، در حالی که پایه 140Ru نسبت به ارقام بیدانه سفید، یاقوتی و پایه 1103P به شوری مقاوم تر بود.

  کلیدواژگان: پایه های 140Ru و 1103P، تنش کلرید سدیم، نیتریک اکسید
|
 • Maryam Keshavarzi, Mahmood Esna-Ashari *, Hassan Sarikhani Pages 535-552

  The purpose of this study was to investigate the effect of light quality on some fruit quantitative and qualitative traits of grape in response to the salinity of the nutrient solution in a hydroponic system in a greenhouse, The study was carried out as a factorial experiment with two factors based on a completely randomize design and three replications over two successive years. The first factor was light quality at 5 levels including red 100%, blue 100%, red and blue with a ratio of 70 and 30%, red and blue with a ratio of 50 and 50% and the control (greenhouse natural light) and the second factor was electrical conductivity caused by adding sodium chloride to the nutrient solution at 4 levels including 1.67 (control), 3.63, 6.05 and 10.23 Ms/cm. The results of this study showed that in combination of red and blue light (70-30) treatment at 10.23 Ms/cm salinity compared to other light qualities, the weight, length, width and cluster density are of fruit were 53, 71.89, 70 and 36% respectively, more than the natural light of the greenhouse. The combination of red and blue lights increased the amount of dry matter (18.31%), dissolved solids (18.31%), titratable acid (12.51%), antioxidant capacity (20%) and vitamin C (39.49%) compared to the natural light of the greenhouse. It also caused the lowest accumulation of tannin in the fruit (29.55%) in the treatment of 10.23 Ms/cm of salinity. Blue light (100%) led to an increase in the sugar to acid ratio and anthocyanin ratio by 18.31 and 37.41%, respectively, more than natural greenhouse light in grape fruit.Therefore, the combination of red and blue lights, especially the ratio of 70-30%, showed a greater effect in maintaining and improving the quantitative and qualitative characteristics of the fruit in severe salinity treatment.

  Keywords: Anthocyanin, LED, antioxidant capacity, red, blue lights, Electrical conductivity
 • Jaber Panahandeh *, Ali Parsafar, Davoud Zarehaghi, Mohammadvali Habibi, Asghar Mohammadi Pages 553-573

  The use of drought-tolerant rootstocks, such as seeded and rainfed watermelons, and pumpkins, is an effective solution for increasing tolerance to drought stress in watermelons. For this purpose, this experiment was conducted in a greenhouse to evaluate the effects of irrigation treatment at three levels (1-0.8; 0.6 -0.8; and 0.3-0.6 FC) and rootstock type at five levels (control, three rootstocks of rainfed and seeded watermelons including Sabzevar, Khajahe and Ashtian and one rootstock of pumpkin: Shintoza) on physiological and biochemical parameters in watermelon Crimson Sweet Super Dragon F1. The results showed that the number of leaf stomata in grafted and non-grafted plants decreased with the increase of dryness levels, and the grafted plants on Shintoza rootstock had a higher stomatal density. Drought stress caused a significant decrease in chlorophyll index and leaf relative water content and increased electrolyte leakage in studied watermelons. The total antioxidant capacity and the activity of catalase and peroxidase enzymes increased as a result of drought stress, but this increase was greater in grafted plants on Shintoza and Sabzevar rootstocks than in plants grafted on Ashtian and Khajahe rootstocks as well as watermelons.. Watermelons grafted on Sabzevar and Shintoza rootstocks produced the highest content, while non-grafted and grafted watermelons on Ashtian rootstocks produced the lowest content of leaf phenolic compounds Potassium and phosphorus levels in plants with normal irrigation were higher than plants under stress. As a result, yield and vegetative growth traits were significantly affected by irrigation and transplanting treatments.

  Keywords: phenol, proline, Vegetable grafting, Antioxidant, Irrigation treatment
 • Masoud Latifian *, Mohieddin Pirkhezri, Razieh Ghaemi Pages 575-593
  Plum fruit moth, Grapholita funebrana is one of the most important plum (Prunus domestica) pests. This project was carried from 2019 to 2021 to screen 26 cultivars and promising genotypes of plum in terms of pest larvae feeding tolerance index. The percentage of injury and the larvae population were measured every ten days until the end of October during the activity period of larvae. Then the biological stress sensitivity index was calculated. Time series models were used to investigate the correlation between injury percentage and larval population density, and the cluster analysis method was used to separate cultivars and genotypes based on tolerance index. The degree of influence of different fruit characters on tolerance was investigated by calculating Spearman's correlation coefficient. The results showed that the maximum effective day-larva index in the study years was in late July to early August. The values of cross correlation coefficient in Ghalo and Sosormi cultivars had maximum and minimum values, respectively. Finally, Queen Roza and Anjelo were the most sensitive, and Qomi, Gholaman, Faryar, G-Black, Zojlo, Gallo, G-100, G98, G99, Mortini, Black Amber and Kermanshah were the most tolerant cultivars to plum moth. Fruit surface area, sphericity index, average diameter of fruit engineering, fruit size index, fruit length and width had positive and significant correlation with tolerance indices. The results of this research are part of the breeding program of plum cultivars to develop the cultivation of this product in the country.
  Keywords: Larvae, Injury, Strees Suceptibility, Plant defence
 • Maryam Boroujerdnia *, Seyyed Samih Marashi, Seyyed Nasser Mousavi Pages 595-609

  This study was conducted in order to investigate the changes in the growth regulators related to fruit setting in the pollination season on both tissue culture-derived and offshoot-derived date palms cv. Barhee (10 years old) in the Date Palm and Tropical Fruit Research Center of Ahvaz city. At the beginning of spring, palm trees were selected from each group of tissue culture and offshoot trees and sampling of flowers and fruits was done in the three stages including: spath appearance, ripe spath and 2 weeks after pollination in three replications. In order to evaluate fruit setting, three spathes in each palm (1-2 days before natural opening) were pollinated with Ghanami cultivar pollen by traditional method. The plant hormones including auxin (IAA and IBA), gibberellin (GA1, GA3, GA4, GA9), cytokinin (Zeatin and Kinetin), abscisic acid and jasmonic acid were measured in the flower or fruit samples collected from tissue culture and offshoot trees. Five weeks after pollination, fruit set percentage, parthenocarpic fruits percentage and flower and fruit drop percentage were recorded. The results showed that tissue culture derived plants had less fruit set percentage and more seedless fruit and fruit drop percentages compared to off shoot derived plants. Also, the fruit yield in the tissue culture plants was lower than off shoot derived plants.  The levels of gibberellin, auxin, and cytokinin hormones in the off shoot derived plants were higher than tissue culture plants in most of the measured stages.  The tissue culture plants had a higher amount of abscisic acid and jasmonic acid than offshoot plants. By using multiple linear regression analysis and superior model selection, the amount of abscisic acid and jasmonic acid of flower and fruit had a negative relationship with the amount of fruit set. The fruit setting was positively correlated with the amount of kinetin, indole acetic acid, GA3, GA4 and GA9 of flowers and fruits, while had a negative correlation with the amount of abscisic acid and jasmonic acid.

  Keywords: Abscisic acid, fruit set, Parthenocarpic fruit, pollination
 • Negin Akhlaghi Amiri *, Ali Asadi Kangarshahi, Javad Fatahi Moghadam Pages 611-625
  The diversity of cultivars is very important for the sustainable production of citrus. Also, there is little information about the effect of common sour orange substitute rootstocks on new cultivars. The present research was conducted to investigate the vegetative growth of six navel orange cultivars ('Fucumoto'; 'Navelina'; 'Navelate'; 'Thomson navel'; 'Cara cara' and 'Lane late navel') on three poncirus hybrids rootstocks ('Carrizo citrange'; 'Swingle citrumelo' and 'C-35 citrange'), during seven years. Traits related to vegetative growth such as tree volume, rootstock and scion morphological compatibility, leaf nutrient concentration and tree survival were measured. All measured vegetative traits were affected by year, rootstock and cultivar. The rootstocks affected the concentration of all nutrients in the leaves. Tree height and volume and the required area for orange trees on the 'Carrizo citrange' were less than the other two rootstocks. 'Navelate' and 'Lane late navel' cultivars had the highest and 'Fukumoto' had the lowest tree volume. The compatibility of the graft union decreased with the increasing age of the trees. In the last year, there was the lowest compatibitity between 'Fukumoto' cultivar and 'citrumelo' rootstock (0.60) and the highest between 'Navelate' cultivar and 'Carrizo citrange' rootstock (0.77). One tree of 'Fukumoto' and 'Navelina' with 'C-35' rootstock declined in the last year of the experiment, but other rootstocks and cultivars did not show any signs of yellowing. The maximum area required for seven-year-old trees of 18 studied rootstock and cultivar combinations with regular annual pruning was about 9.5 m2, which was recorded in 'Navelate' cultivar on 'C-35 citrange' rootstock.
  Keywords: Affinity, morphological compatibility, Planting distance, tree volume
 • Rooholla Moradi *, AmirHossein Saeidnejad, Seyyed Masoud Ziaei Pages 627-641

  In order to investigate yield, yield components and essential oil quantity of cumin as affected by cultivation and pre-soaking methods, a split plot experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications. The main-plot of the experiment was the cultivation method in two levels (planting in a leveled and non- leveled method), and duration of seed pre-soaking at five levels (control, 6, 12, 24 and 48 hours) was considered as sub-plot. The results showed that in both cultivation methods, the highest and lowest number of emergent plants were observed in the 12 and 48 hours seed pre-soaking treatments, respectively. In non-soaked seeds, the number of emergent plants in the leveled cultivation method was more than that of the non-leveled cultivation method, but, there was an opposite trend for the 6, 12 and 24 hours pre-soaking. In all seed soaking treatments, seed yield was significantly higher in the non-leveled than leveled cultivation method. The highest seed yield, biological yield and essential oil yield were obtained in the cultivation method without leveling, and 12 hours of seed pre-soaking. In the leveled cultivation method, the non-presoaked seeds significantly produced the highest essential oil percentage, but in non-leveled cultivation method, the highest essential oil percentage (2. 60%) was observed in 48 hours of seed pre-soaking, which it had no significant difference with other seed pre-soaking treatments in terms of essential oil percentage. Among the investigated traits, essential oil yield had the strongest correlation with the seed yield.

  Keywords: Emergence percentage, Essential oil percentage, germination, Land leveling, tillage
 • FATEMEH PILEH, Ali Ebadi *, Zabihollah Zamani, Mesbah Babalar Pages 661-683

  In order to investigate the effect of sodium nitroprusside on reducing the negative effect of salinity stress on four grape rootstocks and cultivars, a research was carried out in a factorial based on a completely randomized block design with three replications. Two-year-old rooted cuttings of all four cultivars and rootstocks (Bidaneh Sefid, Yaghouti, 140Ru and 1103P), were subjected to three levels of salinity (salinity in Cramer's nutrient solution) zero, 25 and 50 mM sodium chloride (1.3, 4.50 and 6.80 ds/m) and three levels of sodium nitroprusside (SNP) zero, 0.5 and 1 mM. The results showed that increasing salinity levels, reduced the indices of leaf relative water content and contents of chlorophyll a and b and carotenoid. Furthermore, proline, glycine betaine, soluble sugars, total phenolic, ion leakage, malondialdehyde and hydrogen peroxide increased along with increasing salinity levels. Based on the results, application of SNP, especially at a concentration of 1 mM under salt stress conditions, increased the leaf relative water content, the content of photosynthetic pigments, total phenolic, proline, glycine betaine and soluble sugars, and reduced ion leakage, malondialdehyde and hydrogen peroxide in grape cultivars and rootstocks. Use of SNP caused greater effects on ‘Bidaneh Sefid’ and ‘Yaghouti’ cultivars than the rootstocks. The results showed that ‘Bidaneh Sefid’ cultivar was sensitive to salinity, while 140Ru rootstock was more tolerant to salinity than ‘Bidaneh Sefid’ and ‘Yaghouti’ cultivars, as well as 1103P rootstock.

  Keywords: 140Ru, 1103P rootstocks, sodium chloride stress, nitric oxide