درباره نشریه
ISSN:
2008-9341
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن 88
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)
مدیر مسئول:
دکتر رضا رجبی
سردبیر:
دکتر محمود گودرزی
مدیر اجرایی:
صغری آزموده
ویراستار فارسی:
فاطمه جهانگیری
ویراستار انگلیسی:
مریم مهدی زاده باغبانی
تلفن:
021-61118934
دورنگار:
021-61118934
سایت اختصاصی:
jsm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه حرکت،
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/20
مدیر مسئول
دکتر رضا رجبی
استاد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طب ورزش، حرکات اصلاحی. بازی های پیشگیرانه و اصلاحی. آسیب شناسی ورزشی
Reza Rajabi
Professor, Health and sport medicine department, Faculty of physical education and Sport Scineces,
University of Tehran
Specialist: Sports medicine
ویراستار فارسی
فاطمه جهانگیری

Fatemeh Jahangiri

ویراستار انگلیسی
مریم مهدی زاده باغبانی
مریم مهدی زاده باغبانی

Maryam Mahdi Zadeh Baghbani

سردبیر
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Mahmoud Goodarzi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Sport Management, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
اعضای تحریریه
دکتر میرحسن سیدعامری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Mir Hasan Seyadameri
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment, Management and planning in physical education
دکتر محمد خبیری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
دکتر اسماعیل شریفیان
دانشیار رشته مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Esmaeil Sharifian
Associate Professor, Physical Education
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر مجید جلالی فراهانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Majid Jalali Farahani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Gholamreza Shabani Bahar
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Managment
دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر هاشم کوزه چیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، تربیت بدنی
Hashem Koozehchiyan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sport Managment, Physical Education
دکتر حبیب هنری
استاد تمام مدیریت ورزش٬ مدیریت ورزش٬ تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Full Professor, Sport Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
مدیر اجرایی
صغری آزموده
صغری آزموده

Soghra Azmoodeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۲