درباره نشریه
ISSN:
2008-9341
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
بهمن 88
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)
سردبیر:
دکتر محمود گودرزی
مدیر اجرایی:
صغری آزموده
تلفن:
021-61118934
دورنگار:
021-61118934
سایت اختصاصی:
jsm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه حرکت،
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/07
مدیر اجرایی
صغری آزموده
صغری آزموده
Soghra Azmoodeh
ویراستارفارسی
فاطمه جهانگیری
فاطمه جهانگیری
Fatemeh Jahangiri
ویراستار انگلیسی
مریم مهدی زاده باغبانی
مریم مهدی زاده باغبانی
Maryam Mahdi Zadeh Baghbani
سردبیر
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Mahmoud Goodarzi
Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
Specialist: Sport Management, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
هیات تحریریه
دکتر میرحسن سیدعامری
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Mir Hasan Seyadameri
Professor, University of Urmia
Specialist: Sport Managment, Management and planning in physical education
دکتر محمد خبیری
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
اسماعیل شریفیان
اسماعیل شریفیان
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Esmaeil Sharifeyan
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Sport Managment
دکتر مجید جلالی فراهانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Majid Jalali Farahani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
استاد دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Gholamreza Shabani Bahar
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Managment
دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor, Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر هاشم کوزه چیان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، تربیت بدنی
Hashem Koozehchiyan
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Sport Managment, Physical Education
دکتر حبیب هنری
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۴