درباره نشریه
ISSN:
2811-2345
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حسنعلی اخلاقی امیری
سردبیر:
دکتر کریم عبداللهی نژاد
مدیر اجرایی:
دکتر هادی هاشمی
تلفن:
051-38557310
دورنگار:
051-38557310
سایت اختصاصی:
fvh.journals.miu.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان امام خمینی، بین امام خمیینی 35 و 37، جامعه المصطفی العالمیه، طبقه دوم، ، کدپستی: 9137984318
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/18
مدیر مسئول
حسنعلی اخلاقی امیری
مدیر
Hasanali Akhlaghl Amiri

سردبیر
دکتر کریم عبداللهی نژاد
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد
اعضای تحریریه
حسنعلی اخلاقی امیری
مدیر
Hasanali Akhlaghl Amiri

دکتر یعقوبعلی برجی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
رضا دانشورثانی
رضا دانشورثانی

دکتر علی رحمانی فرد
دکتر علی رحمانی فرد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ali Rahmanifard
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Jurisprudence and Principles
دکتر حسین صابری
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Hosein Saberi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر کریم عبداللهی نژاد
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید محمدمهدی قبولی درافشانی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اداری و اقتصادی - حقوق
Saeyyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshani
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Administrative and Economic Sciences - Law
ویراستارفارسی
سید صادق حیدری

Sayyed Sadegh Heidary

ویراستار انگلیسی
سید عبدالبصیر حسینی
سید عبدالبصیر حسینی

مدیر اجرایی
دکتر هادی هاشمی

جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسه و کلام اسلامی
Hadi Hashemi

Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۷