درباره نشریه
ISSN:
2345-2811
eISSN:
2783-0837
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محمدرضا صالح
سردبیر:
دکتر کریم عبداللهی نژاد
تلفن:
051-38557310
دورنگار:
051-38557310
سایت اختصاصی:
fvh.journals.miu.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان امام خمینی، بین امام خمیینی 35 و 37، جامعه المصطفی العالمیه، طبقه دوم، ، کدپستی: 9137984318
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/05
مدیر مسئول
حجت الاسلام محمدرضا صالح
حجت الاسلام محمدرضا صالح

سردبیر
دکتر کریم عبداللهی نژاد
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد
اعضای تحریریه
دکتر محمد فاکر میبدی
دکتر محمد فاکر میبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن
Mohammad Faker Meybodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Science of the Qur'an
محسن ملک افضلی اردکانی
مدرس
Mohsen Malekafzali Ardakani

دکتر حسین حاتمی
استاد دانشکده بهداشتگروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hossein Hatami
Professor Department of Infectious Disease
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infective Diseases
دکتر محمدعلی خورسندیان
دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Ali Khorsandian
Associate Professor, حقوق خصوصی و اسلامی
University of Shirazu
Specialist: Private law, Islamic law, contract law, law of torts, Medical law
دکتر عباسعلی سلطانی
دانشیار رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
Abbasali Soltani
Associate Professor, Jurisprudence of islam
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمد امامی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: حقوق عمومی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Emami
Associate Professor art University
University of Damghan
Specialist: public law, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
حجت الاسلام شیخ معین دقیق
حجت الاسلام شیخ معین دقیق

خالد غفوری

حسنعلی اخلاقی امیری
استادیار فقه
جامعه المصطفی العالمیه
Hasanali Akhlaghl Amiri
Assistant Professor, Feqh
Al-Mustafa International University
دکتر یعقوبعلی برجی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
رضا دانشورثانی

دکتر علی رحمانی فرد
دکتر علی رحمانی فرد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ali Rahmanifard
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Jurisprudence and Principles
دکتر کریم عبداللهی نژاد
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۴