درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر حجت الله ایزدی
سردبیر:
محمد دانشگر
مدیر اجرایی:
دکتر محمد قاسمی
ویراستار فارسی:
محمد دانشگر
تلفن:
021-77105667
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
صندوق پستی:
337-16535
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/06
مدیر مسئول
دکتر حجت الله ایزدی
دکتر حجت الله ایزدی

Hojatollah Izadi

سردبیر
محمد دانشگر

Mohammad Daneshgar

اعضای تحریریه
حسین اردستانی
حسین اردستانی

دکتر حجت الله ایزدی
دکتر حجت الله ایزدی

Hojatollah Izadi

محمد دانشگر

Mohammad Daneshgar

محمد درودیان

Mohammad Doroodian

دکتر علیرضا حلم زاده
دکتر علیرضا حلم زاده

دکتر محمدحسین رجبی دوانی

دکتر محمدجواد سبحانی فر
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Mohammad Javad Sobhanifar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
سید محمد طاهایی
سید محمد طاهایی

غلامرضا فدایی
بازنشسته
Gholamreza Fadaie

سید بهرام فرج
سید بهرام فرج

دکتر محمد قاسمی
دکتر محمد قاسمی

ابراهیم مشفقی فر
ابراهیم مشفقی فر

ویراستار فارسی
محمد دانشگر

Mohammad Daneshgar

مدیر اجرایی
دکتر محمد قاسمی
دکتر محمد قاسمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۵