درباره نشریه
ISSN:
4218-2008
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
مدیر مسئول:
دکتر سیامک یوسفی سیاه کلرودی
سردبیر:
دکتر غلامحسین ریاضی
مدیر اجرایی:
هادی یوسفی سیاهکلرودی
مدیرداخلی:
دکتر منا ایزدیان
تلفن همراه:
09374826299
دورنگار:
021-77190288
سایت اختصاصی:
www.aejournal.ir
نشانی:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، شمیران نو، خیابان سوم غربی (شهید خدافضلی) ، پلاک 66، ، کدپستی: 1677786391
صندوق پستی:
338-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/03
مدیر مسئول
دکتر سیامک یوسفی سیاه کلرودی
دانشیار واحد ورامین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیلات
Siamak Yousefi Siahkalroodi
Associate Professor Varamin Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Fisheries Science
سردبیر
دکتر غلامحسین ریاضی
استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوارگانیک
Gholamhossein Riazi
Professor Biophysical and Biochemical Research Center
University of Tehran
Specialist: Bio organic
اعضای تحریریه
دکتر سیامک یوسفی سیاه کلرودی
دانشیار واحد ورامین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیلات
Siamak Yousefi Siahkalroodi
Associate Professor Varamin Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Fisheries Science
دکتر فریده زینی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Farideh Zaini
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
دکتر غلامحسین وثوقی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جانورشناسی
Gholamhossein Vosoughi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Zoology
دکتر عباسعلی مطلبی
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: فراوری محصولات شیلاتی، دامپزشکی
Abbas Ali Motallebi
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Processing of fishery products, Veterinary Medicine
دکتر تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Fisheries
دکتر غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
دکتر آریا اشجع اردلان
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا
Aria Ashja Ardalan
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Marine Biology
مدیر اجرایی
هادی یوسفی سیاهکلرودی

رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Hadi Yousefi Siahkalroodi

Specialist: animal physiology
مدیرداخلی
دکتر منا ایزدیان
استادیار گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی
پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
Mona Izadian
Assistant Professor, Research Group of Biodiversity and Biosafety
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴۵