درباره نشریه
ISSN:
4218-2008
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
مدیر مسئول:
دکتر سیامک یوسفی سیاهکل رودی
سردبیر:
دکتر غلامحسین ریاضی
مدیر اجرایی:
هادی یوسفی سیاهکلرودی
مدیرداخلی:
دکتر منا ایزدیان
تلفن:
021-66431445
021-66431125
دورنگار:
021-66431445
021-66431125
سایت اختصاصی:
www.aejournal.ir
نشانی:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، شمیران نو، خیابان سوم غربی (شهید خدافضلی) ، پلاک 66، ، کدپستی: 1677786391
صندوق پستی:
338-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/15
مدیر مسئول
سیامک یوسفی سیاهکل رودی
دانشیار واحد ورامین
رشته تخصصی: شیلات
Siamak Yousefi Siahkalroodi
Associate Professor, Varamin Unit,
Specialist: Fisheries Science
سردبیر
غلامحسین ریاضی
استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی
رشته تخصصی: بیوارگانیک
Gholamhossein Riazi
Professor, Biophysical and Biochemical Research Center, University of Tehran
Specialist: Bio organic
هیات تحریریه
فریده زینی
استاد دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Farideh Zaini
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
غلامحسین وثوقی
استاد دانشکده دامپزشکی
رشته تخصصی: جانورشناسی
Gholamhossein Vosoughi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Zoology
عباسعلی مطلبی
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: فراوری محصولات شیلاتی، دامپزشکی
Abbas Ali Motallebi
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad,
Specialist: Processing of fishery products, Veterinary Medicine
تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad,
Specialist: Fisheries
غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
آریا اشجع اردلان
دانشیار واحد تهران شمال
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا
Aria Ashja Ardalan
Associate Professor, North Tehran Branch,
Specialist: Marine Biology
مدیر اجرایی
هادی یوسفی سیاهکلرودی
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Hadi Yousefi Siahkalroodi
Specialist: animal physiology
مدیرداخلی
منا ایزدیان
استادیار، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوران دریا
Mona Izadian
Assistant Professor, Institute of Environment and Sustainable Development,
Specialist: Marine Zoology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳۰