فهرست مطالب

فصلنامه محیط زیست جانوری
سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امین اکبریان، محمد چمنی*، پروین شورنگ، علی اصغر صادقی صفحات 41-48

  در خوراک آغازین گوساله معمولا از دانه ذرت و کنجاله سویا استفاده می شود و اخیرا کنجاله کانولا و دانه جو هم توصیه شده اند. هدف از انجام این تحقیق تعیین اثرات اصلی ومتقابل افزودن دانه ذرت یا دانه جو به خوراک آغازین باکنجاله سویا یا کنجاله کانولا بر الگوی اسیدهای چرب فرار شکمبه و افزایش وزن گوساله ها بود. در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 تعداد 40 گوساله هلشتاین در سن سه روزگی به طور تصادفی جیره های آزمایشی شامل دانه ذرت آسیاب شده-کنجاله سویا، دانه ذرت آسیاب شده-کنجاله کانولا، دانه جو آسیاب شده-کنجاله سویا و دانه جو آسیاب شده- کنجاله کانولا دریافت کردند. اسیدهای چرب فرار شکمبه متابولیت های خونی، مقدار مصرف خوراک آغازین و افزایش وزن گوساله ها ارزیابی شد. دانه ذرت با دو منبع پروتیینی تفاوتی در غلظت کل اسیدهای چرب فرار نشان نداد ولی دانه جو-کنجاله کانولا سبب افزایش غلظت کل اسیدهای چرب فرار نسبت به دانه جو-کنجاله سویا شد. کم ترین خوراک مصرفی به تیمار دریافت کننده دانه جو-کنجاله کانولا و بیش ترین مقدار به تیمار دریافت کننده دانه ذرت-کنجاله سویا تعلق داشت. بیش ترین افزایش وزن به تیمار دریافت کننده ذرت-کنجاله سویا و کمترین افزایش وزن به تیمار دریافت کننده جو-کنجاله کانولا تعلق داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دانه ذرت بر دانه جو و کنجاله سویا برکنجاله کانولا برای تنظیم خوراک آغازین گوساله ها برتری دارد. ترکیب دانه ذرت-کنجاله سویا بهترین و ترکیب دانه جو-کنجاله کانولا ضعیف ترین عملکرد را در گوساله ها نشان داد.

  کلیدواژگان: استات، پروپیونات، گلوکز، pH شکمبه، افزایش وزن
 • مبینا حسینی اتراچالی، مجتبی آهنی آذری*، آریا ساعدی صفحات 49-54

  در این تحقیق، صفات فواصل جدوگاه تا زمین، ناحیه پشت تا زمین، کپل تا زمین، ودم تا زمین در 100 راس اسب دوخون در سطح استان گلستان که به‏ صورت تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر چند شکلی ژن ZFAT بر تغییرات این صفات ارزیابی گردید. برای تهیه نمونه های خون از سیاهرگ گردنی اسب ها به ‏میزان 5 تا 7 میلی‏ لیتر نمونه گیری شد. استخراج DNA از نمونه ها خون به طریق روش نمکی بهینه یافته انجام گردید. پس ازاستخراج DNAو ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی آن ها، دو ناحیه اگزون 13شامل قطعه ای به طول 476 و اینترون 9 ژن ZFAT با طول 457 جفت بازی به‏ وسیله واکنش PCR تکثیر شدند. برای تعیین چندشکلی محصولات PCR روش های PCR-RFLP و PCR-SSCP به ترتیب برای بررسی نواحی اینترون 9 واگزون 13 ژن مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تشخیص ژنوتیپ‏ ها، تجزیه آماری به‏ منظور بررسی ارتباط ژنوتیپ ‏های مذکور با صفات بیومتری انجام گردید و تجزیه آماری با رویه خطی GLM نرم افزار SAS انجام شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ژن ZFAT در ناحیه اینترونی مورد نظر دارای چندشکلی می باشد و بر اساس تعداد و اندازه قطعات هضمی دراین ناحیه ژنی سه ژنوتیپ CT ,TT و CC به ترتیب با فراوانی های 0/81 ، 0/11 و 0/08 مشاهده شدند. هم چنین محاسبات نشان داد فراوانی آللی Tو C به ترتیب 0/86 و 0/14 می باشد. نتایج حاصل از الکتروفورز عمودی محصولات SSCP سه الگوی مختلف باندی را روی ژل پلی اکریل آمید نشان داد که این بیانگر وجود چندشکلی و تنوع ژنتیکی در جایگاه اگزون 13 ژن ZFAT در اسب های دوخون بود. در این تحقیق، مشخص شد در حیوانات مورد مطالعه فراوانی الگوی باندی A ،B و C به ترتیب 0/53، 0/40 و 0/07 بوده است. علی رغم مشاهده چند شکلی در دوناحیه فوق، بین صفات مطالعه شده و انواع ژنوتیپ ها ارتباطی مشاهده نشد و صرف نظر از این موضوع با توجه به گزارشات موثقی که نقش قابل توجه این جایگاه ژنی را بر ارتفاع بدن اسب نشان می دهد پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی همراه با سایر جایگاهای ژنی ارتباط این جایگاه نیز با صفات اقتصادی شامل اندازه های بدنی مورد مطالعه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اسب دوخون، ژن ZFAT، صفات بیومتری، چندشکلی، سرعت
 • علی ضربی، علی مجتهدین، طاهر یلچی*، شاهین حاجی قهرمانی صفحات 129-136
  از جمله عوامل محیطی که سبب کاهش تولیدات طیور می گردد، تنش گرمایی است. برگ درخت به یک پسماند کشاورزی است که منبع مناسبی از ترکیبات فلاونوییدی و آنتی اکسیدان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر افزودن برگ به در جیره غذایی بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی است. این پژوهش با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 با چهار تیمار در چهار تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه پرنده به مدت 42 روز در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. پودر برگ به در چهار سطح صفر (شاهد)، 1/5، 3 و 4/5 درصد به جیره ها افزوده شد. به منظور برقراری تنش گرمایی دمای سالن به مدت 8 ساعت در اواسط روز به 33 درجه سانتی گراد افزایش یافت. هر هفته مصرف خوراک اندازه گیری شده و جوجه ها توزین شدند. در هفته دوم پرورش افزایش معنی داری (0/006=P) در مصرف خوراک با افزایش سطح برگ به اضافه شده به جیره های غذایی به طور خطی مشاهده شد به طوری که بیش ترین میزان مصرف در تیمار حاوی 4/5 درصد برگ به بود. در هفته سوم بیش ترین افزایش وزن در تیمار با 1/5 درصد برگ به مشاهده شد. در هفته چهارم و پنجم مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی داری در بین تیمارها نداشت. در هفته ششم مصرف خوراک با افزایش سطح برگ به افزوده شده به جیره های غذایی به طور خطی کاهش معنی داری (0/024=P) را نشان داد اما ضریب تبدیل غذایی به طور خطی بهبود معنی داری (0/017=P) را نشان داد. در کل دوره پرورش تفاوت معنی داری از نظر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد هرچند با افزایش سطح برگ به افزوده شده به جیره های غذایی به طور خطی بهبود نسبی در ضریب تبدیل غذایی دیده شد به طوری که این ضریب از 2/68 در تیمار شاهد به 2/44 در تیمار با 4/5 درصد برگ به کاهش یافت. استفاده از برگ به در جیره های غذایی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی به ویژه در اوایل رشد می تواند سبب افزایش مصرف خوراک، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی شود هر چند که در کل دوره پرورش تفاوت قابل توجهی از نظر عملکرد مشاهده نشد اما بهبود نسبی در ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: افزایش وزن، برگ درخت به، تنش حرارتی، جوجه گوشتی، ضریب تبدیل غذایی، گلوکز
 • مرتضی اصغری مقدم، سید رضا هاشمی*، مهران مهری، امیر کرم زاده دهاقانی، هما داودی صفحات 137-144
  سلنیوم به عنوان جزیی از آنزیم هایی مانند گلوتاتیون پراکسیدازها و سلنوپروتیین ها، نقش کلیدی در بسیاری از فرآیندهای بیولوژی نظیر سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی، باروری و عملکرد سیستم ایمنی دارد. لذا این پژوهش به منظور تاثیر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه های منی خروس های مادر گوشتی مسن تحت چالش ایمونولوژیک لیپو پلی ساکارید (LPS) انجام شد. پژوهش حاضر با استفاده از 96 قطعه خروس مادر گوشتی راس 308 و سن 45 هفته درقالب آزمایش فاکتوریل 2×3 با 8 گروه آزمایشی و با 4 تکرار و 3 پرنده در هر تکرار انجام شد. سه منبع مختلف سلنیوم شامل سلنیوم معدنی(سلنیت سدیم)، سلنیوم آلی (سلمکس) و نانو بایوکیلات سلنیوم (بن داسل) به جیره افزوده شدند. در زمان صفر قبل از تزریق و پس از آخرین تزریق LPS در پایان آزمایش، انزال خروس های هر تکرار جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخصه های مورد ارزیابی شامل میزان MDA منی، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل ،فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز پلاسمای منی و غلظت تستوسترون در پلاسمای خون بود. تجزیه و تحلیل داده های پیوسته حاصل با استفاده از رویه های GLM و MIXED و نرم افزار SAS 9.4 (2012) انجام شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در گروه شاهد دریافت کننده لیپو پلی ساکارید (LPS) به طور معنی داری کمتر از گرو ه های سلمکس و بن داسل دریافت کننده PBS بود، اما با سایر گروه ها تفاوتی نداشت (0/05<P). فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در گروه شاهد دریافت کننده LPS نسبت به گروه سلمکس دریافت کننده PBS کمتر بود اما با سایر گروه ها تفاوتی مشاهده نشد و کمترین مقدار MDA در گروه سلمکس دریافت کننده PBS مشاهده شد که تفاوت معنی داری با گروه های شاهد و سلنیت سدیم دریافت کننده LPS داشت. غلظت تستوسترون در گروه های بن داسل و سلنیت سدیم دریافت کننده PBS به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد دریافت کننده LPS بود، اما بین سایر تیمارها تفاوتی مشاهده نشد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، به نظر می رسد افزودن سلنیوم آلی از منابع سلمکس و بن دا سل و به مقدار 0/30 میلی گرم در کیلوگرم می تواند اثرات منفی افزایش سن در خروس ها کاهش و موجب بهبود عملکرد تولیدمثلی شود.
  کلیدواژگان: خروس، سلنیوم، تستوسترون، منی، لیپو پلی ساکارید
 • محمدصالح بهزادی، محمود شمس شرق*، بهروز دستار، مژگان سلمانیان صفحات 145-150

  افزودن مواد مختلف از جمله پروبیوتیک‎ ها و پری بیوتیک ‎ها و سین بیوتیک ها و گیاهان دارویی و عصاره آنها بعنوان جایگزین احتمالی افزودنی های محرک رشد ضد میکروبی، اثرات مثبتی بر میزبان دارند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو و سین بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی نژاد راس 308 انجام شد. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و تعداد 10 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی جمعا به تعداد 250 قطعه جوجه یک روزه انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، عصاره مالت جو 0/1 درصد، عصاره مالت جو 0/2 درصد، عصاره مالت جو 0/3 درصد و سین بیوتیک محلول در آب به مدت 42 روز بودند. خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین، رشد، پایانی و در کل دوره، ثبت گردید. به منظور تعیین خصوصیات لاشه و سنجش فراسنجه های خونی در 42 روزگی تعداد دو قطعه جوجه نر از هر واحد آزمایشی انتخاب و پس ازوزن کشی، کشتار شدند. نتایج نشان داد افزودن عصاره مالت جو در سطوح 0/1، 0/2، 0/3 درصد و سین بیوتیک به تنهایی بر خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی نسبت به شاهد معنی دار نبود. هم چنین افزودن 0/3 درصد عصاره مالت جو در آب آشامیدنی، سبب افزایش معنی دار سطح تری گلیسیرید و VLDL-c سرم خون جوجه های گوشتی نسبت به شاهد شد (0/05>p) اما سایر سطوح عصاره مالت جو و سین بیوتیک، تاثیر معنی داری بر سایر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی نسبت به شاهد، نداشتند. پژوهش حاضر نشان دادکه سطوح مختلف عصاره مالت و سین بیوتیک به تنهایی نتوانست شاخص عملکرد و راندمان لاشه را در هیچ یک ازدوره ها نسبت به شاهد به طور معنی داری بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: پری بیوتیک، جوجه گوشتی، خصوصیات لاشه، عصاره مالت، فراسنجه های خون
 • دل آرا سپهرفر*، محمد سوداگر، حامد پاکنژاد، سیامک یوسفی سیاه کلرودی، پریسا نوروزی طلب صفحات 151-156
  دستیابی به توسعه پایدار آبزی پروری نیازمند به کارگیری تکنیک های نوین می باشد که در این راستا استراتژی های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است و استفاده از عصاره های گیاهی، فیتوکمیکال ها و متابولیت های ثانویه گیاهی به دلیل ارزان بودن، در دسترس بودن، عوارض جانبی کم، داشتن ترکیبات موثر و متنوع افزایش یافته است. این پژوهش به منظور ارزیابی شاخص های رشد و بقا ماهی گلدفیش (Carassius auratus) تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پوست انار (Punica granatum) صورت گرفت. تعداد 300 قطعه بچه ماهی گلدفیش به ظاهر سالم که دوره زمستانی گذرانی را در محیط استخر طی کرده بودند بر اساس یک طرح کاملا تصادفی در 12 تانک به تعداد 20 قطعه گلدفیش با میانگین وزنی 1/71±17/39 گرم توزیع گردید. سپس با جیره پایه به عنوان جیره شاهد و سه جیره آزمایشی حاوی 1، 2 و 4 درصد پودر پوست انار پرورش داده شدند. وزن اولیه در هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی داری نداشت (0/05<P)، اما بیشترین درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، میزان وزن نهایی و افزایش وزن بدن در تیمار 4 درصد مشاهده شد که با سایر تیمارها اختلاف معنی دار نشان داد (0/05>P)؛ ضریب تبدیل غذایی در تیمارها نسبت به گروه شاهد کاهش یافت و تیمار چهارم به صورت چشمگیری با شاهد اختلاف نشان داد (0/05>P)؛ هم چنین افزایش و حفظ 100 درصدی بقا در ماهیان مشاهده شد و درهیچ کدام از تیماره میزان بقا اختلاف معنی داری نداشت (0/05<P). تحقیقات نشان داده اند که استفاده از مکمل های گیاهی هم چون پودر پوست انار با خاصیت آنتی اکسیدانی، با افزایش ترشح آنزیم های گوارشی منجر به بهبود عملکرد رشد و افزایش جذب مواد غذایی می شوند. براساس یافته های مطالعه حاضر، میزان 4 درصد پودر پوست انار در جیره ماهی گلدفیش برای بهبود عملکرد رشد و بقا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مکمل گیاهی، پودر پوست انار، رشد، بقا، گلدفیش
 • پروین شورنگ*، فاطمه عباسی، فرحناز معتمدی سده، مریم صادقی صفحات 321-328
  پرتوتابی گاما روشی برای حذف ترکیبات آلرژن زهر زنبورعسل است. مطالعه خواص ضدمیکروبی و ضدالتهابی زهر زنبورعسل فراوری شده با پرتو گاما هدف این مطالعه است. نمونه های زهر با دزهای 0، 2، 4، 6 و 8 کیلوگری گاما پرتوتابی شد. برای تعیین خواص ضدمیکروبی زهر از روش انتشار از چاهک استفاده شد و قطر هاله ممانعت از رشد قارچ و باکتری در اطراف چاهک ها اندازه گیری شد. برای مطالعه اثرات ضدالتهابی زهرزنبور عسل، از مدل ایجاد التهاب پنجه پای موش صحرایی با تزریق فرمالین 2/5 درصد استفاده شد. برای سنجش اینترلوکین-6 و -10 از 24 سر موش در 6 گروه با 4 تکرار استفاده شد. برای این منظور مقدار 1 میلی گرم زهر پرتوفراوری شده به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق داخل صفاقی به موش ها تزریق شد و پس از 2، 4 و 6 ساعت، خونگیری از قلب و جداسازی سرم خون انجام شد. نمونه های طحال جهت استخراج RNA و انجام آزمایشات بیان ژن اینترلوکین 6 و 10 و اینترفرون گاما جدا شد. داده های آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری SAS آنالیز شد. پرتوتابی زهر زنبور عسل، تاثیری بر خواص ضدمیکروبی زهرزنبورعسل نداشت (0/05<P). در طول 6، 48 و 72 ساعت پس از تزریق، کاهش قابل توجه در بیان ژن اینترلوکین-6 و -10 بافت طحال در دزهای 4 و 6 و 8 کیلوگری زهر زنبور پرتوتابی شده در مقایسه با گروه شاهد و دز 2 کیلوگری مشاهده شد (0/05>P). کاهش قابل توجه در بیان ژن اینترلوکین-6 و -10 بافت طحال در تمامی تیمارها در زمان 72 ساعت در مقایسه با زمان 48 و 6 ساعت پس از تزریق مشاهده شد (0/05>P). طبق نتایج تست الایزا غلظت اینترلوکین-6 و -10 سرم خون در تیمارهای مختلف زهر خام و پرتوفراوری شده با دزهای 2، 4 و 6 کیلوگری تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05<P). ولی دز 8 کیلوگری سبب افزایش اینترلوکین-6 سرم خون شد (0/05>P). از دز 6 کیلوگری پرتو گاما بدون اثرات منفی بر ویژگی های زهر زنبورعسل می توان برای پرتوفراوری زهر زنبور عسل استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پرتوتابی گاما، زهر زنبور عسل، بیان ژن، اینترلوکین، خواص ضدمیکروبی
|
 • Amin Akbarian, Mohammad Chamani *, Parvin Shawrang, AliAsghar Sadeghi Pages 41-48

  There is limited information concerning the interaction between grain and protein sources in starter diets on rumen fermentation profile and calf performance. It was hypothesized that calves would respond differently to various grain sources when fed with starter diets containing different protein sources. The objective of current study was to investigate the interactions between grain sources (corn vs barley) and protein sources (soybean meal vs. canola meal) on rumen fermentation profiles and calves’ growth. In a 2 × 2 factorial experiment, 40 calves (5 female and 5 male) were randomly assigned to four treatments to receive starter diets consisting 1. ground corn and soybean meal, 2. ground corn and canola meal, 3. ground barley and soybean meal, and 4. ground barley and canola meal. Volatile fatty acids, blood metabolite and calves’ growth were assessed for 65 days. Corn grain had no significant effect when included by soybean meal and canola meal, but barley grain resulted in higher total volatile fatty acids when canola meal included instead of soybean meal. The lowest starter intake was found for calves received barley-canola meal and the highest was for those received corn-soybean meal. Calves fed with starter diets containing corn soybean meal had greater average daily gain compared with calves fed barley-canola meal. The results revealed that corn grain is better than barley and and soybean meal is better than canola meal for calves starter formulation. The best composition was corn-soybean meal and the worst one was barley-canola meal which had the poorest effect on calves’ growth.

  Keywords: Acetate, Glucose, propionate, ruminal pH, Weight gain
 • Mobina Hoseini Atrachali, Mojtaba Ahani Azari *, Aria Saedi Pages 49-54

  In this research, the characteristics of the distance from the withers to the ground, the back to the ground, the head to the ground, and the tail to the ground in 100 thoroughbred horses in Golestan province, which were randomly selected, and the effect of the ZFAT gene polymorphism on diversity of these traits were evaluated. To prepare blood samples, 5 to 7 ml was taken from the jugular vein of horses. DNA extraction from blood samples was done through the optimized saline method. After extracting DNA and evaluating their quantitative and qualitative characteristics, two regions of exon 13, including a fragment of 476 bp and intron 9 of ZFAT gene with a length of 457 bp, were amplified by PCR. To determine the polymorphism of PCR products, PCR-RFLP and PCR-SSCP methods were used to study regions of the gene. After identification of the genotypes, statistical analysis was performed to check the relationship between the mentioned genotypes and biometric traits, and the statistical analysis was performed with the linear GLM procedure of SAS software. The results of the present study showed that the ZFAT gene was polymorph in the intronic region and based on the number and size of digestive fragments in this gene region, three genotypes CT, TT and CC were observed with frequencies of 0.81, 0.11 and 0.08 respectively. Also, the calculations showed that the frequencies of T and C alleles are 0.86 and 0.14, respectively. The results of vertical electrophoresis of SSCP products showed three different band patterns on polyacrylamide gel, which indicated the existence of polymorphism and genetic diversity in exon 13 of ZFAT gene in thoroughbred horses. In this research, it was found that the frequency of band patterns A, B and C was 0.53, 0.40 and 0.07 respectively in the studied animals. Despite the observation of polymorphism in the above two areas, no association was observed between the studied traits and the types of genotypes, and regardless of this issue, considering the reliable reports that show the significant role of this locus on the height traits of the horse, it is suggested in the future researches, along with other gene loci, association of this gene with economic traits, including body size should be studied.

  Keywords: Crossbred, horse, Zfat, biometric trait, Speed
 • Ali Zarbi, Ali Mojtahedin, Taher Yalchi *, Shahin Hajigahramani Pages 129-136
  One of the environmental factors that lead to the reduction of poultry production is heat stress. Quince leaves are an agricultural waste that is a good source of flavonoid compounds and antioxidants. The purpose of this research is to investigate the effect of adding quince leaf in the diet on feed intake, weight gain, feed conversion ratio and blood parameters in broilers under heat stress conditions. This research was conducted using 160 broilers of Ross 308 strain with four treatments in four replications and each replication including 10 birds for 42 days in a completely randomized design. Quince leaf powder was added to the rations at four levels of zero (control), 1.5, 3 and 4.5%. In order to establish heat stress, the temperature of the hall was increased to 33 °C for 8 hours in the middle of the. Every week, the feed intake was measured and the chickens were weighed. In the second week of rearing, a significant increase (P=0.006) in feed intake was observed linearly with the increase in the level of quince leaf added to the feed rations, so that the highest amount of intake was in the treatment containing 4.5% quince leaf. In the third week, the highest weight gain was observed in the treatment with 1.5% quince leaf. In the fourth and fifth weeks, feed intake and feed conversion ratio did not differ significantly between treatments. In the sixth week, feed intake showed a significant decrease linearly (P=0.024) with the increase in the level of quince leaf added to the feed rations, but the feed conversion ratio linearly showed a significant improvement (P=0.017). In the entire rearing period, no significant difference was observed in terms of feed intake, weight gain and feed conversion ratio, although with the increase in the amount of quince leaf added to the feed rations, a relative improvement was seen in the feed conversion ratio, so that this ratio of 2.68 in the control treatment decreased to 2.44 in the treatment with 4.5% leaves. The use of quince leaf in the diets of broiler chickens under heat stress, especially in the early stages of growth, can increase feed intake, weight gain and improve feed conversion ratio, although no significant difference in terms of performance was observed in the entire rearing period, but a relative improvement was observed in the feed conversion ratio.
  Keywords: Weight gain, Quince tree leaves, Heat stress, broiler, Feed conversion ratio, Glucose
 • Morteza Asghari Moghadam, Seyed Reza Hashemi *, Mehran Mehri, Amir Karamzadeh Dehaghani, Homa Davoodi Pages 137-144
  Selenium, a vital element in the body, plays a crucial role in the functioning of enzymes related to antioxidant defense, fertility, and the immune system. This study seeks to explore how various selenium sources impact the semen quality of aging broilers under lipopolysaccharide stress (LPS). A 2×3 factorial experiment involved 96 Ross 308 strain roosters at 45 weeks of age, organized into four replications of three birds each. The experiment included three selenium sources: mineral selenium (sodium selenite), organic selenium, and nano-bio chelate of selenium, added to the diet. Semen was assessed before LPS injection and after the final LPS injection at the experiment's conclusion. Evaluation indicators comprised malondialdehyde (MDA) concentration in semen, total oxidative capacity, glutathione peroxidase activity in semen, and testosterone levels in blood plasma. Statistical analysis utilized SAS 9.4 through GLM or MIXED procedures.The total antioxidant capacity and glutathione peroxidase activity levels exhibited variations among the groups. Specifically, in the LPS-receiving group, the control group demonstrated significantly lower total antioxidant capacity compared to the Selmax and Bendacel groups that received PBS. Additionally, the control group exhibited lower glutathione peroxidase activity compared to the Selmax group that received PBS, although no differences were observed between this group and others. Moreover, the Selmax group that received PBS displayed the lowest amount of MDA, a significant difference from the control and sodium selenite groups that received LPS. Notably, the testosterone concentration in birds that received Bendacel and sodium selenite, and were challenged with PBS, was significantly higher than in birds that received LPS without any source of selenium. The study demonstrated that using organic selenium from Selmax and Bendacel sources has the potential to enhance the reproductive performance of aged roosters, mitigating the adverse effects of aging. Notably, the effective addition of 0.30 mg/kg of organic selenium emerged as a positive intervention in improving reproductive outcomes in the study's context.
  Keywords: Rooster, selenium, testosterone, Semen, Lipopolysaccharide
 • MohamadSaleh Behzadi, Mahmoud Shams Shargh *, Behrouz Dastar, Mojgan Salmanian Pages 145-150

  The addition of various substances such as probiotics and prebiotics and synbiotics and herbs and their extracts as possible alternatives to antimicrobial growth stimulants have positive effects on the host.The aim of this experiment was to investigate the effect of different levels of barley extract and synbiotic on yield, carcass characteristics and blood parameters of Ross 308 broilers. The experiment was conducted in a completely randomized design with 5 treatments, 5 replications and 10 chickens in each experimental unit for a total of 250 one-day-old chickens. Experimental treatments including control (without additive), barley extract 0.1%, barley malt extract 0.2%, barley extract 0.3% and soluble synbiotic in water were tested on broilers for 42 days. Feed-intake, weight gain and feed conversion ratio were recorded in initial, growth, final pahse and throughout the experiment. In order to determine the characteristics of the carcass and measurement of blood parameters, at 42 days of age, two male chickens were selected from each experimental unit and slaughtered after weighing. The results showed that the addition of barley malt extract at the levels of 0.1, 0.2, 0.3% and synbiotic alone on feed intake, weight gain and feed conversion ratio of broilers compared to the control was not significant. Also, adding 0.3% barley malt extract to drinking water caused a significant increase in triglyceride and VLDL-c serum levels of broiler chickens compared to the control (p <0.05), but other levels of malt extract barley and synbiotic had no significant effect on other blood parameters of broilers compared to controls. The present study showed that different levels of malt extract and synbiotic alone could not significantly improve the performance index and carcass efficiency throughout the experiment compared to the control group.

  Keywords: Broiler chicken, blood parameters, Carcass characteristics, Malt extract, Synbiotic
 • Delara Sepehrfar *, Mohammad Sudagar, Hamed Paknejad, Siamak Yousefi Siahkalroudi, Parisa Norouzitallab Pages 151-156
  Achieving the sustainable development of aquaculture requires the use of new techniques, in which different strategies have been used, and the use of plant extracts, phytochemicals, and plant secondary metabolites due to their cheapness, availability, few side effects, and effective compounds and diverse has increased. This study was conducted to evaluate the growth and survival indicators of goldfish (Carassius auratus) fed with different levels of pomegranate peel powder (Punica granatum). 300 pieces of goldfish (Carassius auratus), apparently healthy, had passed the winter period in the pool environment, based on a completely random design, 20 pieces of goldfish with an average weight of 17.39±1.71 grams were distributed in 12 tanks. Then, they were reared with the basic diet as a control diet and three experimental diets containing 1, 2, and 4% of pomegranate peel powder. The initial weight was not significantly different in any of the treatments (P<0.05), but the highest percentage of body weight increase, specific growth rate, final weight, and body weight increase observed in the 4% treatment, which showed a significant difference with the other treatments. P>0.05); The food conversion ratio decreased in the treatments compared to the control group, and the fourth treatment showed a significant difference from the control (P<0.05); Also, an increase and maintenance of 100% survival were observed in fish (P<0.05). According to the results of the use of herbal supplements such as pomegranate peel powder with antioxidant properties, by increasing the secretion of digestive enzymes, they lead to improved growth performance and increased nutrient absorption, and according to the findings, the amount of 4% pomegranate peel powder in the goldfish diet to improve growth performance and survival is recommended.
  Keywords: Herbal supplement, Punica granatum peel powder, growth, survival, Carassius auratus
 • Parvin Shawrang *, Fatemeh Abbasi, Farahnaz Motamedi Sede, Maryam Sadeghi Pages 321-328
  This study was done to assess the antimicrobial and anti-inflammatory effect of raw and irradiated bee venom. Bee venom samples were irradiated at doses of 0, 2, 4, 6 and 8 kGy using gamma irradiator. Antimicrobial characteristic of raw and irradiated venom was determined using well diffusion assay. 300 µl of sample was poured in well and diameter of the clear zone of inhibition of growth for the bacteria and fungi was measured. Anti-inflammatory effect of venom was assessed using injection of formalin 2.5% in paw of rats. 24 rats was assigned to 6 treatments and 4 replicates for measurement of IL-6 and IL-10 in blood of rats. Raw and irradiated venom were injected to rats at a dose of 1mg/kg BW and blood sample was taken after 2, 4 and 6h, then serum was separated. Spleen was removed and hold in liquid nitrogen until gene expression analysis of IL-6 and IL-10. Data were analyzed based on randomized complete block design using SAS software. Irradiation of bee venom had no negative effect on antimicrobial and anti-inflammatory characteristics (P>0.05). IL-6 and IL-10 gene expression in spleen samples in rats taken 6, 48 and 72h post injection down regulated for venom irradiated doses of 4, 6 and 8 kGy compared with the control and dose of 2 kGy (P<0.05). Also, IL-6 and IL-10 gene expression down regulated in spleen samples of rats taken after 72h as compared with those taken 6 and 48h (P<0.05). There were no differ among serum levels of IL-6 and IL-10 in raw venom and irradiated at doses of 2, 4 and 6 kGy (P>0.05), but serum level of IL-6 increased (P<0.05) in those received 8 kGy irradiated venom compared with the control and other treatments. Based on the results of this study, gamma irradiation at dose of 6 kGy could applicable for honey bee venom processing without negative effects on positive venom characteristics.
  Keywords: Antimicrobial properties, Gamma irradiation, Gene expression, Honey bee venom, interleukin