درباره نشریه
ISSN:
2251-8622
eISSN:
2676-461X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر منصور رضایی
سردبیر:
دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
مدیر اجرایی:
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی
تلفن:
011-33687437
دورنگار:
011-33687437
سایت اختصاصی:
rap.sanru.ac.ir
نشانی:
ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
صندوق پستی:
578
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/07
مدیر مسئول
منصور رضایی
استاد دانشکده علوم دامی و ماهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: پژوهشهای تولیدات دامی ، تغذیه دام و طیور
Mansour Rezaei
Professor, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Biostatistics, Livestock and poultry nutrition
سردبیر
قدرت الله رحیمی میانجی
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Ghodratollah Rahimi Mianji
Professor,
Specialist: Molecular genetics
هیات تحریریه
دکتر زربخت انصاری
زربخت انصاری
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Zarbakht Ansari
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر فتح الله بلداجی
فتح الله بلداجی
استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Fatollah Boldaji
Professor, Department of Animal Science, Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition
نورمحمد تربتی نژاد
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه دام- نشخوارکنندگان
Noormohammad Torbati nejad
Professor, Gorgan University
دکتر اسدالله تیموری یانسری
اسدالله تیموری یانسری
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Asadollah Teymoori Yansari
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
یوسف جعفری آهنگری
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیولژی دام، فیزیولوژی تولیدمثل دام
Yosef Jafari Ahangari
Professor, Gorgan University
Specialist: Livestock physiology, Reproductive Physiology of Livestock
دکتر سیدحسن حافظیان
سیدحسن حافظیان
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Seyyed Hasan Hafezian
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
قدرت الله رحیمی میانجی
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Ghodratollah Rahimi Mianji
Professor,
Specialist: Molecular genetics
منصور رضایی
استاد دانشکده علوم دامی و ماهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: پژوهشهای تولیدات دامی ، تغذیه دام و طیور
Mansour Rezaei
Professor, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Biostatistics, Livestock and poultry nutrition
محمود شیوازاد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم دامی
Mahmood Shivazad
Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Animal Science
محمد مرادی شهربابک
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Mohammad Moradi Shahrebabak
Professor, University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
حسن نصیری مقدم
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Hassan Nasiri Moghadam
Professor, Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Poultry Nutrition
ویراستارفارسی
قدرت الله رحیمی میانجی
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Ghodratollah Rahimi Mianji
Professor,
Specialist: Molecular genetics
مدیر اجرایی
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی
طاهر عزیزی خالخیلی
Taher Azizi Khalkhili
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۲