فهرست مطالب

فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی
پیاپی 42 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شکوفه زاهدیان فر، منصور رضایی*، محمد کاظمی فرد صفحات 1-10
  مقدمه و هدف

  این آزمایش به‎ منظور بررسی اثر افزودن پودر برگ استویا و پروبیوتیک بر عملکرد، ویژگی‎های لاشه، جمعیت میکروبی روده و برخی فراسنجه‎ های خونی بلدرچین ژاپنی طراحی شد.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی، با تعداد 320  قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه (میانگین وزنی 7 تا 9 گرم) و مخلوطی از دو جنس، در چهار تیمار، چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره غذایی بدون افزودنی (شاهد)، 2- جیره حاوی پروبیوتیک لاکتوفید (0/02 درصد از 1 تا 21 روزگی و 0/01 درصد تا 42 روزگی)، 3- جیره حاوی 1 درصد پودر برگ استویا و 4- جیره حاوی 2 درصد پودر برگ استویا. اثر تیمارها در پایان دوره 42 روزه پرورش، بر عملکرد، ویژگی‎های لاشه، جمعیت میکروبی روده و برخی فراسنجه‎ های خونی بلدرچین ژاپنی بررسی شد.

  یافته‎ ها: 

  نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن و ضریب- تبدیل خوراک بین تیمارهای آزمایشی معنی‎دار بود (0/05>p)، به‎طوری‎که تیمارهای حاوی پودر برگ استویا بیشترین افزایش وزن و کمترین ضریب- تبدیل خوراک را داشتند و با افزایش درصد پودر برگ استویا، این تفاوت بیشتر شد (0/05>p)، وزن لاشه در تیمارهای حاوی استویا و لاکتوفید به‎ طور معنی‎داری بیشتر از تیمار شاهد بود (0/05>p). همچنین افزودن پروبیوتیک لاکتوفید و پودر برگ استویا سبب افزایش معنی‎دار درصد ران نسبت به تیمار شاهد شد (0/05>p). تیمار شاهد بیشترین (1/21درصد) و تیمار لاکتوفید کمترین (0/38 درصد) چربی محوطه شکمی را داشتند (0/05>p). بیشترین غلظت تری گلیسرید و vldl خون در تیمار حاوی پروبیوتیک لاکتوفید مشاهده شد (0/05>p). همچنین تیمارهای آزمایشی حاوی پودر برگ استویا، دارای غلظت تری گلیسرید بیشتری نسبت به تیمار شاهد بودند (0/05>p). گلوکز خون در تیمار حاوی پروبیوتیک لاکتوفید به‎ طور معنی داری بالاتر و در تیمارهای حاوی پودر برگ استویا، کمتر از تیمار شاهد بود (0/05>p). اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت کل باکتری هوازی و کلی‎فرم‎های سکوم بلدرچین‎های ژاپنی معنی‎داری نبود، در صورتی‎که جمعیت لاکتوباسیلوس در تیمارهای حاوی پودر برگ استویا به ‎طور معنی‎داری بالاتر از تیمار شاهد بود (0/05>p).

  نتیجه‎ گیری:

   می‎توان نتیجه گرفت که استفاده از پودر برگ استویا به عنوان یک ترکیب فیتوژنیک در جیره غذایی بلدرچین ژاپنی باعث بهبود عملکرد و ویژگی های لاشه جوجه بلدرچین های ژاپنی شد.

  کلیدواژگان: برگ استویا، بلدرچین ژاپنی، پروبیوتیک، جمعیت میکروبی روده، فراسنجه های خونی
 • روناک زمانی، حسین جانمحمدی*، سید علی میرقلنج، یوسف دیده بان صفحات 11-19
  مقدمه و هدف

  کنجاله کانولا علاوه بر پروتیین زیاد به‎دلیل داشتن مقدار نسبتا زیادی کربوهیدرات ها و چربی خام می تواند نقش قابل‎توجهی در مقدار تامین انرژی خوراک طیور داشته باشد. مقدار AMEn در جدول NRC برای کنجاله کانولا 2000 کیلوکالری در کیلوگرم می باشد. مقدار انرژی قابل متابولیسم کنجاله کانولا در جداول ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی ایران توسط مرکز تحقیقات علوم دامی کشور منتشر نشده است. ارزشیابی یک خوراک با تعیین مواد مغذی آن و اندازه‎گیری انرژی قابل متابولیسم آن تکمیل می شود. روش های متفاوتی برای تعیین مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز در طیور وجود دارد که هرکدام دارای مزایا و معایبی است. روش رگرسیون از جمله روش های تعیین انرژی قابل متابولیسم است که امکان مطالعه انرژی قابل متابولیسم را در جیره‎های غذایی عملی و در سطوح مختلف فراهم می‎آورد. هدف از این آزمایش تعیین مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای نقطه صفر تعادل نیتروژن (AMEn) کنجاله های کانولا با و بدون آنزیم به‎روش رگرسیون در خروس‎های بالغ لگهورن بود.

  مواد و روش ها

  نمونه های کنجاله ی کانولا از کارخانجات خوراک دام و طیور شهرستان تبریز تهیه و ترکیبات شیمیایی آن مطابق روش های استاندارد اندازه گیری شد. از 48 قطعه خروس بالغ لگهورن با 6 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی به‎ترتیب فاکتوریل (4×2) (دو سطح صفر و 375×  چهار سطح کنجاله کانولا صفر،21،14،7) از روش رگرسیون با جایگزینی کنجاله کانولا در جیره پایه ذرت-کنجاله سویا استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین ماده خشک، خاکستر، پروتیین خام، عصاره اتری، فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی  ADF در این آزمایش به‎ ترتیب 88/5، 6/8، 34/4، 6/7، 34/5، 20/5 درصد و انرژی خام کنجاله کانولا نیز برابر 4324 کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد.با افزایش سطح کنجاله کانولا در جیره های غذایی آزمایشی مقادیر قابلیت سوخت و ساز ماده خشک، ماده آلی، AMEn و بازده انرژی خام به‎ طور معنی داری کاهش یافت (0/05 <p). کاهش مقدار AMEn برابر 7/4 درصد معادل 244 کیلوکالری در کیلو گرم در جیره غذایی حاوی 21 درصد کنجاله کانولا در مقایسه با جیره غذایی فاقد کنجاله کانولا بود در اثر افزودن آنزیم، مقدار AMEn در جیره های غذایی حاوی کنجاله کانولا 64 کیلوکالری در کیلوگرم بهبود نشان داد. معادلات برآوردکننده AMEn کنجاله کانولا با و بدون آنزیم از ضریب تبیین بالایی به‎ترتیب برابر با 0/83 و 0/79 برخوردار بودند. مقدار AMEn  کنجاله کانولا با و بدون آنزیم به‎ روش رگرسیون به‎ترتیب برابر 1985 و 1838 کیلو کالری در کیلوگرم برآورد شد.

  نتیجه گیری

  ارقام حاصله برای AMEn کنجاله کانولا در مقایسه با ارقام گزارش شده در جداول استانداردهای غذایی NRC (1994)کمتر بوده و لذا تنظیم جیره‎های غذایی با مقادیر AMEn  به‎دست آمده در این پژوهش احتمالا می تواند در پیش‎بینی عملکرد پرنده موثر باشد.

  کلیدواژگان: آنزیم، انرژی قابل سوخت و ساز، خروس های بالغ لگهورن، روش رگرسیون، کنجاله کانولا
 • احسان سبحانی، رضا وکیلی*، محمود سنگری، مهدی کسرایی صفحات 20-32
  مقدمه و هدف

  کاهش آنتاگونیسم، تداخل و رقابت بین مواد معدنی، افزایش قابلیت فراهمی مواد معدنی، بی اثر نمودن مواد ضد تغذیه ای، افزایش عملکرد، بهبود سلامتی (سیستم ایمنی، فعالیت تغذیه ای) راحتی و آسایش حیوان، بهبود کیفی فراورده های دامی (گوشت، شیر، پشم و...)، کاهش اثر تخریبی مواد معدنی بر ویتامین ها در پرمیکس ها و مکمل ها، حفظ محیط زیست از طریق کاهش آلودگی محیطی از اثرات استفاده از مواد معدنی آلی هستند. کیلات های مواد آلی (به‎خصوص پروتیین ها) و عنصر فلزی هستند سرعت جذب بالایی در روده دارند و امکان کاهش سطح استاندارد این عناصر در جیره را فراهم می سازند و بدون اینکه اثری بر خصوصیات تولیدی دام و طیور داشته باشند، آلودگی های زیست محیطی ناشی از این عناصر را کاهش می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی روند موضوعی حوزه کیلات به‎منظور شناسایی موضوع های عمده و نوظهور و بررسی سیر تحولات انجام شده در ساختار فکری این حوزه بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش ساختار فکری حوزه کیلات با استفاده از تحلیل ارجاع ها مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر را کلیه مقاله های پژوهشی و مروری منتشر شده توسط پژوهشگران در طول سال‎های 1990-2022 در مجله های نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس تشکیل می دهند. منبع گردآوری داده ها، پایگاه اطلاعاتی وب علوم و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها جهت ترسیم ساختار فکری این حوزه نرم افزار سایت اسپیس بود.

  یافته ها

  آنالیز داده‎ها نشان داد که واژگانی مانند zinc، copper، cattle، pig، metabolism و bioavailability واژگان برجسته ای هستند که منعکس کننده نقاط نوظهور اصلی حوزه کیلات در بازه زمانی مورد بررسی هستند. در طی سال‎های 2001- 2008 واژگانی همچون growth performance،trace element، cobalt، dietary zinc، trace mineral و 2010-2019 واژگانی همچون carcass trait، meat quality وnutrient digestibility نشان دهنده موضوع های جدید و نوظهور بودند نقاط اصلی و موضوع های نوظهور پژوهشی در بازه زمانی مورد بررسی در این پژوهش عباراتی همچون zinc با هم رخدادی 331، performance 324، copper 216 و supplementation 180 در حوزه کیلات بودند. در بین کلید واژه ها، سه کلید واژهavailability، ruminant و calve دارای بیشترین مدت زمان شکوفایی بوده اند. این سه موضوع به‎ترتیب به‎مدت 28، 19 و 16 سال مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته اند. همچنین، در بین کلید واژه های مطرح شده کلید واژه pig با شکوفایی استنادی 13/28 بیشترین شکوفایی استنادی را در بازه زمانی 2008-2000 داشته و بیشتر مورد توجه جامعه علمی بوده است. به‎طور کلی نقاط نوظهور حوزه کیلات را می توان در چند مرحله نشان داد. مرحله اول، بازه زمانی 2006-1990 که موضوع های نوظهور این بازه شامل nitrogen, barley،protein، sheep و zinc مرحله دوم، بازه زمانی 2016-2007 عبارات pasture، plasma وselenium و مرحله سوم، بازه زمانی 2022-2017 که شامل health، muscle، beef، trace mineral و dietary supplementation بود.

  نتیجه گیری

  از این‎رو، با توجه به موضوع های عمده و نوظهور شناسایی شده در این مطالعه، از این‎گونه پژوهش ها می توان به‎عنوان یک نقشه راه برای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان علمی کشور استفاده کرد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران دخیل در امر پژوهش، اساتید، پژوهشگران و سازمان های ذی نفع در حوزه علوم دامی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ساختار فکری، کیلات، موضوع های نوظهور، هم ارجاعی، هم رخدادی واژگان
 • حسن رضایی، شهریار کارگر* صفحات 33-41
  مقدمه و هدف

  حد پایین دمای بحرانی برای گوساله های تازه متولد شده در دامنه بین 5 (از سه هفتگی به بعد) تا 15 (تا سه هفتگی) درجه سانتی گراد گزارش شده است. وقتی دمای هوا به کم تر از حد پایین دمای بحرانی می رسد، گوساله برای حفظ دمای بدن به انرژی بیش تری نیاز پیدا می کند. از این روی، هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی اثر سطح تغذیه جایگزین شیر بر مصرف، افزایش وزن و رشد اسکلتی در گوساله های تازه متولد شده هلشتاین تحت تنش سرمایی بود.

  مواد و روش ها

  بیست و چهار گوساله تازه متولد شده هلشتاین به طور تصادفی به دو گروه مساوی دریافت کننده سطح محدود (چهار لیتر در روز) یا سطح متوسط (شش لیتر در روز) جایگزین شیر اختصاص داده شدند. گوساله ها 61 روز پس از شروع آزمایش از شیر گرفته شده و تا 91 روزه گی در طرح بودند. جایگزین شیر مصرفی، خوراک آغازین مصرفی و دمای هوا روزانه ثبت شد. وزن بدن پیش از شروع آزمایش و هر ده روز پس از آن اندازه گیری شد. میانگین افزایش وزن روزانه (گرم افزایش وزن در روز) از تفاضل وزن بدن گوساله ثبت شده در فواصل ده روزه تقسیم بر عدد ده به دست آمد. اندازه اسکلت بدن در زمان شروع آزمایش، در زمان شیرگیری و انتهای دوره آزمایش اندازه گیری شد.

  یافته ها

  مواد مغذی مصرفی از خوراک مایع در گوساله های تغذیه شده با سطح متوسط جایگزین شیر در دوره پیش از شیرگیری بیش تر بود؛ به هر حال، مواد مغذی مصرفی از خوراک آغازین و نیز کل مواد مغذی مصرفی (به جز چربی خام و انرژی قابل سوخت و ساز) در دوره پیش و پس از شیرگیری تحت تاثیر گروه های تیماری قرار نگرفت. میانگین افزایش وزن روزانه در گوساله های تغذیه شده با سطح متوسط جایگزین شیر بیش تر بود. میزان افزایش در وزن بدن در دوره پیش و پس از شیرگیری و در کل دوره آزمایش در گوساله های تغذیه شده با سطح متوسط جایگزین شیر بیش تر بود. ارتفاع جدوگاه (در انتهای دوره آزمایش)، دور شکم (در زمان شیرگیری و در انتهای دوره آزمایش)، ارتفاع هیپ (پیش از شیرگیری و در کل دوره آزمایش) و عرض هیپ (پس از شیرگیری و در کل دوره آزمایش) رشد بیش تری در گوساله های تغذیه شده با سطح متوسط جایگزین شیر داشت.

  نتیجه گیری

  تغییر سطح تغذیه جایگزین شیر تاثیری بر خوراک آغازین مصرفی در دوره پیش و پس از شیرگیری نداشت اما گوساله های تغذیه شده با سطح متوسط جایگزین شیر رشد وزنی و اسکلتی بیش تری داشتند. در کل، تغذیه سطح متوسط جایگزین شیر به گوساله های شیرخوار هلشتاین در شرایط تنش سرمایی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پرورش گوساله، تنش سرمایی، سطح تغذیه خوراک مایع
 • محمد شاهی، حسین عبدی بنمار*، جمال سیف دواتی، فرزاد میرزائی آقچه قشلاق، بهرام فتحی آچاچلوئی صفحات 42-50
  مقدمه و هدف

  سیستم پرورش بره در مرتع می تواند سرعت رشد بهتری را وقتی جیره غذایی با مکمل های کنسانتره همرا باشد فراهم می کند. تغذیه تکمیلی می تواند محدودیت خوراک طبیعی را با جایگزینی بخشی از علوفه مرتعی با کنسانتره به ویژه در فصول با بارندگی کم را جبران نماید. به هر حال، در دسترس بودن و هزینه های بالای خوراک های کنسانتره ای سبب استفاده ی محدود آن ها در گله داران کوچک شده است. هدف از این پژوهش بررسی سطوح مختلف کنسانتره بر افزایش وزن، عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و رفتار چرای بره های شیرگیری شده نژاد قزل تحت چرا بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با استفاده از 32 راس بره نژاد قزل (میانگین وزن 2/7±29/3) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 8 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) شاهد، دسترسی آزاد به چرای مرتعی 2) دسترسی آزاد به چرای مرتعی به همراه 150 گرم مکمل کنسانتره به ازای هر بره در روز، 3) دسترسی آزاد به چرای مرتعی به همراه 250 گرم مکمل کنسانتره ای به ازای هر بره در روز و 4) دسترسی آزاد به چرای مرتعی به همراه 350 گرم مکمل کنسانتره به ازای هر بره در روز بودند. برای تعیین افزایش وزن روزانه، بره ها در ابتدا و انتهای دوره (64 روزگی)، صبح زود قبل از شروع چرا توزین شدند. رفتار چرای بره ها در مرتع به صورت مشاهده مستقیم هر 5 دقیقه یک بار در طول دسترسی به مرتع ثبت شد. در انتهای دوره، خون گیری موقع ظهر حدود 3-4 ساعت پس از چرا از سیاهرگ وداج انجام و نمونه ها برای تعیین گلوکز، اوره، پروتیین کل، آلبومین، کلسترول و تری گلیسیرید ارزیابی شدند. جمع آوری نمونه های مدفوع با کیسه های پارچه ای ویژه که به کپل دام بسته می شدند انجام گرفت.

  یافته ها

  تغذیه مکمل کنسانتره سبب بهبود معنی دار افزایش وزن روزانه شد ولی بین سطوح مختلف تغذیه با مکمل کنسانتره تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در بین صفات رشد، طول بدن و ارتفاع بدن به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. مدت زمانی که بره ها صرف چرا در مرتع کردند تحت تاثیر معنی دار تغذیه سطوح مختلف مکمل کنسانتره قرار نگرفت. تغذیه مکمل کنسانتره به‎طور معنی‎داری سبب افزایش قابلیت هضم ماده آلی شد. تغییرات گلوکز خون بره ها در طول دوره آزمایشی بین گروه شاهد و تیمارهای دریافت کننده مکمل کنسانتره معنی دار بود. سود خالص به‎ازای هر بره نیز در اثر تغذیه با مکمل کنسانتره به‎طور معنی‎داری افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  تغذیه مکمل کنسانتره در شرایط مرتع در بره های قزل سبب افزایش معنی دار در عملکرد رشد و نیز با توجه به سود خالص بیشتر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود. بر اساس نتایج به دست آمده تغذیه حداقل روزانه 150 گرم تا 350 گرم مکمل کنسانتره در هنگام پرورش بره های قزل در شرایط چرای مرتعی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بره قزل، تغذیه، چرای مرتعی، مکمل کنسانتره ای
 • مهدی بابایی، تقی قورچی*، عبدالحکیم توغدری صفحات 51-61
  مقدمه و هدف

  استفاده از فرآورده های کشاورزی به جای دانه غلات در جیره دام های پرواری همواره به عنوان یک موضوع مهم و جذاب برای پژوهش های علمی بوده است. یکی از این فرآورده ها، ضایعات سیب ‎زمینی است که اگر به درستی با روش هایی مانند سیلو کردن عمل آوری شود می تواند با جایگزینی به جای دانه غلات مانند جو در جیره، با توجه به ارزش تغذیه ای مناسب این فرآورده، سبب بهبود عملکرد رشد دام، کاهش هزینه خوراک و جلوگیری از هدر رفت منابع خوراکی شود. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف سیلاژ ضایعات سیب ‎زمینی با جو بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، فراسنجه های شکمبه ای و خونی بره های نر پرواری بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از تعداد 30 راس بره نر آمیخته زل و افشار با میانگین وزن 2±26 کیلوگرم و میانگین سن 0/4±4/5/4 ماه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 6 تکرار به مدت 90 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون ضایعات سیلو شده سیب زمینی) و تیمارهای حاوی 25، 50، 75 و 100 ضایعات سیلو شده سیب ‎زمینی جایگزین دانه جو (بر اساس ماده خشک) بودند.

  یافته ها

  تفاوت معنی داری در وزن پایان پروار (0/025=p)، افزایش وزن روزانه (0/032=p)، ماده خشک مصرفی (0/021=p) و ضریب تبدیل خوراک (0/020=p) بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. بالاترین وزن پایانی، افزایش وزن روزانه و ماده خشک مصرفی به ترتیب در تیمار حاوی 50 درصد ضایعات سیلاژ سیب زمینی مشاهده شد. نتایج قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره های آزمایشی نشان داد که تفاوت معنی داری در قابلیت هضم ظاهری پروتیین خام (0/011=p) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (0/024=p) بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. بیشترین قابلیت هضم ظاهری پروتیین خام در تیمار حاوی 50 درصد ضایعات سیلاژ سیب زمینی مشاهده شد. نتایج برخی فراسنجه های سرم خون نشان داد که تفاوت معنی داری در غلظت گلوکز (0/026=p)، تری گلیسرید (0/010=p)، لیپوپروتیین با دانسیته پایین (0/010=p) و نیتروژن اوره ای خون (0/021=p) بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. نتایج فراسنجه های تخمیر شکمبه ای نشان داد که تفاوت معنی داری در جمعیت باکتری های اسیدلاکتیک (0/039=p)، کلی فرم (0/018=p)، پروتوزوآ (0/015=p)، نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه (0/036=p)، کل اسیدهای چرب فرار (0/046=p)، اسید استیک (0/015=p)، پروپیونیک (0/023=p)، بوتیریک (0/016=p)، والریک (0/020=p) و ایزووالریک (0/011=p) بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. بالاترین جمعیت باکتری های اسیدلاکتیک در تیمار حاوی 100 درصد، پایین ترین جمعیت کلی فرم در تیمار حاوی 75 درصد، بالاترین جمعیت پروتوزوآ در تیمار حاوی 100 درصد و بالاترین غلظت کل اسیدهای چرب فرار در تیمار حاوی 50 درصد سیلاژ ضایعات سیب زمینی مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری، غلظت کل اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه و جمعیت باکتری ها و پروتوزوآ با مصرف سطح 100 درصد سیلاژ ضایعات سیب زمینی بهبود یافت.

  کلیدواژگان: بره پرواری، ضایعات سیب زمینی، عملکرد رشد، فراسنجه تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم ظاهری
 • فرهنگ احمدیان، مهرداد ایرانی*، عبدالله محمدی سنگ چشمه صفحات 62-67
  مقدمه و هدف

  امروزه شدت و سرعت تولید در مرغان تخم گذار باعث بروز ناهنجاری‎های متعدد از جمله مشکلات استخوانی و اسکلتی شده است که زیان اقتصادی سنگینی را به‎دنبال دارد. انجام مطالعات روی سلول های بنیادی استحصال شده از مرغان تخم‎گذار می تواند باعث بهبود شناخت و درک ما از مکانیسم های تمایزی و مولکولی در سطح سلولی در این پرندگان شود. به‎همین منظور هدف از این مطالعه، استحصال سلول‎های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی مرغان تخم گذار و کشت این سلول ها در شرایط آزمایشگاهی بود.

  مواد و روش ‏ها:

   در این تحقیق، سلول‎های بنیادی مزانشیمی طی شرایط استریل در محیط آزمایشگاه از بافت چربی احشایی مرغان تخم‎گذار (سویه های‎لاین w-36) جداسازی شد. سپس در شرایط محیط کشت استاندارد، سلول های موردنظر به‎وسیله تیمار با آنزیم کلاژناز از سایر سلول ها جدا شده بود. سلول‎های استحصال شده پس از چند بار سانتریفیوژ کردن و خالص‎سازی، در محیط کشت DMEM-F12 حاوی سرم جنین گاوی 10% کشت داده شد. در طول 21 روز، برای بررسی عملکرد سلول های جدا شده و توانایی رشد و تکثیر سلولی، روند رشد سلول‎ها و چگونگی تشکیل کلنی سلولی مورد ارزیابی قرار گرفت. سلول ها تا 14 بار با مورفولوژی طبیعی پاساژ داده شدند. برای بررسی سرعت رشد سلول ها این آزمون در پاساژهای 2، 4 و 8 تکرار شد تا کاهش توانایی رشد سلول ها با افزایش سن، مورد بررسی قرار گیرد.

  یافته‎ ها: 

   حدود 3 الی 4 روز بعد از کشت، سلول های چسبیده 70-80 درصد فلاسک را پر کردند. میانگین روند رشد سلول‎ها در پاساژهای 2، 4 و 8 به ترتیب برابر 37/03، 60/92 و 101/42 درصد که نشان دهنده ارتباط، توانایی تکثیر و خود نوسازی سلول های بنیادی با سن آن ها بود. بعد از گذشت 9 روز از کشت سلولی، تعداد کلنی‎های تشکیل شده از سلول های حاصل از پاساژهای 2 و 5 با غلظت های 175، 350 و 520 سلول در هر سانتی‎متر مربع پلیت 6 خانه‎ای به‎ترتیب برابر با 22، 62 و 84 کلنی بود.

  نتیجه‎ گیری:

   نتایج این تحقیق نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از بافت چربی مرغان تخم‎گذار، توانایی حفظ خصوصیات بنیادی خود در طی تقسیمات سلولی متعدد را دارند و می‎توانند ساختار مورفولوژیکی و خصوصیات خاص خود از جمله عملکرد مربوط به رشد را حفظ نمایند.

  کلیدواژگان: بافت چربی، سلول بنیادی مزانشیمی، کشت سلولی، مرغ تخم‎گذار
 • مرتضی اصغری مقدم، سید رضا هاشمی*، مهران مهری، امیر امیرکرم زاده دهاقانی، هما داودی صفحات 68-77
  مقدمه و هدف

  یکی از روش های بهبود در باروری، مکمل سازی عناصری نظیر سلنیوم به جیره است. اثرات مکمل سازی سلنیوم متفاوت است و شدیدا تحت تاثیر منبع و مقدار سلنیوم جیره قرار می گیرد لذا پژوهش حاضر به منظور تاثیر مکمل سازی خوراکی منابع مختلف سلنیوم بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و پراکسیداسیون لیپیدی منی در خروس های مادر گوشتی مسن انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با استفاده از 120 قطعه خروس مادر گوشتی راس 308 با سن 45 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار، 4 تکرار و 3 پرنده در هر تکرا اجرا شد. علاوه بر جیره شاهد تنظیم شده بر اساس جدول استاندارد احتیاجات غذایی خروس مادر گوشتی سه منبع مختلف سلنیوم شامل سلنیت سدیم، سلنیوم آلی و نانو بایوکیلات سلنیوم، هر کدام در سه سطح صفر، 0/15، 0/30 و 0/45 میلی گرم در کیلوگرم به جیره پایه خروس های تیماری افزوده شدند. بعد از دو هفته تغذیه با جیره پایه، خروس ها به مدت 40 روز و از ابتدای سن 47 هفتگی تیمارهای آزمایشی را دریافت کردند. هر 10 روز یکبار اسپرم گیری به روش مالش شکمی از خروس ها صورت گرفت و سپس ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، پراکسیداسیون لیپیدی منی و غلظت تستوسترون پلاسمای خون در ابتدا و انتهای آزمایش اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه GLM و نرم افزار SAS 9.4 (2012) انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، سطوح 0/30 و 0/45 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم از منابع مختلف، موجب بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به گروه شاهد شد. همچنین سطح 0/30 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم از منابع سلمکس و نانوبایوکیلات سلنیوم بیشترین میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز را نسبت به سایر سطوح سلنیوم از منابع مختلف موجب شدند (0/05≥p). بیشترین مقدار پراکسیداسیون لیپید در گروه های شاهد و 0/15 میلی گرم در کیلوگرم سلنیت سدیم مشاهده شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در روز 20 آزمایش در گروه های دریافت کننده 0/30 میلی گرم در کیلوگرم سلمکس و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در روز 10 آزمایش، گروه 0/30 میلی گرم در کیلوگرم سلنیت سدیم بیشترین فعالیت را نشان داد. کمترین مقدار پراکسیداسیون لیپید در روز 20 آزمایش مربوط به گروه 0/30 میلی گرم در کیلوگرم نانوبایوکیلات سلنیوم بود. میزان تستوسترون در گروه 0/30 میلی گرم در کیلوگرم سلمکس و نانوبایوکیلات سلنیوم نسبت به گروه های شاهد و 0/15 میلی گرم در کیلوگرم سلمکس به طور معنی داری بیشتر بود، ولی بین سایر تیمارها تفاوتی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که شکل آلی سلنیوم (منابع سلمکس و نانوبایوکیلات سلنیوم) نسبت به شکل معدنی (سلنیت سدیم)، در سطح 30/0 میلی گرم در کیلوگرم به جیره باعث بهبود عملکرد تولیدمثلی خروس های مسن می‎شود.

  کلیدواژگان: خروس های مادر گوشتی، عملکرد تولید مثل، گلوتاتیون پرواکسیداز، نانوبایوکیلات سلنیوم
 • صفت الله رحمانی*، ابراهیم زارع، محمود صحرایی صفحات 78-87
  مقدمه و هدف

  پرورش گوسفند و بز نقش قابل ملاحظه ای در تامین گوشت مورد نیاز و امنیت غذایی جامعه، درآمد و اشتغال روستاییان و عشایر کشور دارد. به‎دلیل افزایش قیمت خوراک دام و سایر نهاده های تولیدی، هزینه تولید در دامداری های گوسفندو بز افزایش یافته است. به‎همین دلیل افزایش راندمان تولید در واحد دامی به منظور اقتصادی شدن پرورش دام، از اهمیت بالایی برخوردار است. دسترسی به این هدف از طریق روش هایی مانند اصلاح نژاد، بهبود روش های تغذیه، پرورش و تولیدمثل، اصلاح روش های تهیه خوراک و پیشرفت در وضعیت بهداشتی و دامپزشکی میسر است. نتایج این تحقیق با توجه به همه جانبه نگری در درآمدها و هزینه های تحقیقات و به‎ کارگیری روش های مختلف مانند تحلیل نسبت هزینه به فایده و نرخ بازده داخلی برای برآورد آثار اقتصادی فعالیت های تحقیقاتی، مدارک مستندی را برای ارایه به سیاست ‎گزاران در سطح استان و کشور فراهم می آورد.

  مواد و روش‎ها:

   متداول ترین روش های ارزیابی اقتصادی پروژه های عمومی، روش های نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی است. معیارهای تحلیل نسبت هزینه به فایده و نرخ بازده داخلی، معیارهای روشنی برای ارزیابی اقتصادی نتایج تحقیقات است. داده های مورد استفاده برای ارزیابی اقتصادی در این پروژه از نوع داده های ثبت شده (کتابخانه ای) مربوط به هزینه های تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به بهره برداران، شامل: کلیه هزینه های مستقیم در اجرای طرح های تحقیقاتی مربوطه (هزینه اجرایی مندرج در شناسنامه طرح و هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه پرسنلی و خدماتی)، هزینه انتقال نتایج حاصل از اجرای تحقیقات و هزینه های سربار (5 درصد) اجرای پروژه‎ها در مرکز تحقیقات استان بود. داده های پیمایشی هم شامل میزان تاثیر کاربرد نتایج تحقیقات در افزایش تولید، کاهش هزینه‎ها، کاهش خسارت در واحدهای دامداری بود که مستقیما از دامداران منطقه مورد مطالعه (استان اردبیل) دریافت شده است.

  یافته ها

  ارزیابی انجام شده در مورد پروژه های اجراء شده در گله‎های گوسفند و بز، حاکی از بهبود عملکرد تولید میش مغانی، افزایش درآمد و کاهش هزینه های نگهداری گله بود. نسبت منفعت به هزینه سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج نتایج این پروژ ها 366/5، و نرخ بازده داخلی سالانه آنها 234 برآورد شده است. این شاخص برای پروژه اول (همزمان‎سازی باروری)، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی سالانه به‎ترتیب برابر با 171/4 و 266 و برای پروژه دوم (استفاده از استارتر)، برابر با 519/5 و 203 برآورد شده است.

  نتیجه‎ گیری:

   نتایج به‎دست آمده از این مطالعه حاکی از اقتصادی بودن کاربرد نتایج تحقیقات در جامعه هدف می باشد. انتقال نتایج تحقیقات و استفاده بهره برداران از این نتایج نیازمند توجه به سایرعوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر فعالیت دامداران است. بررسی هم سویی بین پروژه‎ های تحقیقاتی انجام شده و مشکلات موجود در واحدهای دامداری استان نشان داد که هم سویی نسبتا کمی بین مشکلات اعلام شده و پروژ های تحقیقاتی اجرا شده وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازدهی تولید، تغذیه کمکی، گله میش مغانی، نسبت فایده به هزینه، هم‎زمان‎سازی باروری
 • حمید کاظمیان*، سعید حسنی، فیروز صمدی، عقیل محمدی صفحات 88-101
  مقدمه و هدف

  سوددهی گوسفند از نظر تولید گوشت تا حد زیادی به صفات رشد و ویژگی های لاشه بستگی دارد. با وجود اهمیت کیفیت گوشت گوسفند پژوهش های اندکی در این زمینه در گوسفندان بومی کشور صورت گرفته است. بنابراین، اهمیت بررسی صفات لاشه حیوانات به‎ خصوص زمانی‎که هنوز زنده اند ضروری به‎نظر می‎رسد. هدف پژوهش حاضر تعیین و بررسی ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات بیومتری، اوزان بدن و صفات لاشه اندازه‎گیری شده با اولتراسوند در گوسفند کردی شمال خراسان بود. از آنجایی‎که اندازه گیری صفات لاشه سخت و پرهزینه است و به ‎منظور طراحی بهتر برنامه های اصلاحی جهت بهبود صفات لاشه، در صورت وجود ارتباط قوی ژنتیکی امکان جایگزینی صفاتی که اندازه گیری آنها ساده تر است با صفات لاشه که به‎سختی اندازه گیری می شوند فراهم می‎شود.

  مواد و روش ها

  داده های 658 راس گوسفند نژاد کردی در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان واقع در استان خراسان شمالی در گستره شمالی شرق ایران میان 57 درجه طول شرقی و 37/4 درجه عرض شمالی در فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1400 مورد استفاده واقع شد. اطلاعات مربوط به شجره و اوزان تولد (658 رکورد)، سه ماهگی (652 رکورد)، شش ماهگی (638 رکورد) و نه ماهگی (419 رکورد) از رکوردهای ثبت شده در ایستگاه مزبور استخراج شد. برای بررسی اثرات ثابت بر روی صفات از رویه ی مدل های خطی عمومی (GLM) نرم افزار SAS استفاده شد. برای برآورد پارامترها و ارتباط ژنتیکی بین صفات مزبور از روش حداکثر درست نمایی محدودشده (REML) براساس مدل حیوانی یک و دو صفتی در نرم افزار WOMBAT استفاده شد. برای دستیابی به معادله پیش‎بینی صفات لاشه بر اساس دیگر صفات مورد پژوهش، از رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  وراثت پذیری ضخامت چربی زیرجلدی، مساحت، عرض و عمق ماهیچه ی چشمی اولتراسوندی به ترتیب 0/06±0/01، 0/06±0/06، 0/03±0/10 و 0/03±0/08 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی مثبت بالایی میان ضخامت چربی زیرپوستی و مساحت ماهیچه چشمی مشاهده شد (0/31±0/71). صفات لاشه اولتراسوندی همبستگی ژنتیکی مثبت بالایی با صفات دنبه داشتند. همبستگی ژنتیکی مثبت بالایی بین صفات لاشه ی اولتراسوندی و ارتفاع جدوگاه، ارتفاع ناحیه ی کپل، محیط دور سینه، محیط دور شکم، طول مورب بدن، محیط ران و عمق کپل به‎دست آمد. مدل مربوط به مساحت ماهیچه چشمی با بالاترین میزان ضریب تعیین (0/82) از دیگر مدل ها برای پیش‎بینی قابل اطمینان تر است.

  نتیجه گیری

  وراثت پذیری پایین صفات اندازه گیری شده با فن آوری اولتراسوند در گوسفندان کردی ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان نشان می دهد که امکان بهبود این صفات از طریق انتخاب انفرادی چندان موثر نیست و باید از دیگر روش های انتخاب (انتخاب فامیلی و یا انتخاب به‎ کمک نشانگر) برای بهبود این صفات استفاده شود. به‎طور کلی، با توجه به ضریب تعیین نسبتا مناسب، از مدل های رگرسیونی می توان برای پیش‎بینی صفات لاشه در گله ایستگاه گوسفند کردی شیروان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اولتراسوند، صفات بیومتری، صفات لاشه، گوسفند کردی، همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی
 • فرهاد غفوری کسبی* صفحات 102-113
  مقدمه و هدف

  یکی از مسایل مهم در انتخاب ژنومی، برآورد اثر نشانگرها است. روش های مختلفی در طی سال های اخیر جهت برآورد اثر نشانگرها پیشنهاد شده اند که هر کدام ارزش های اصلاحی ژنومی را با صحت متفاوتی برآورد می نمایند. یکی از روش های مورد استفاده در ارزیابی ژنومی روش رگرسیون ریج می باشد (rrBLUP) که در مطالعات مختلف برای پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا با اعمال تغییراتی در پارامترهای روشrrBLUP نسخه ای از این روش تحت عنوان رگرسیون ریج-روش ششم (RR-m6) برای حل مسایل رگرسیون پیشنهاد شده است. با این حال، تاکنون این روش در ارزیابی ژنومی صفات آستانه دار با معماری ژنتیکی افزایشی و غالبیت مورد استفاده قرار نگرفته است و عملکرد آن در این زمینه مشخص نیست. لذا در این تحقیق عملکرد پیش بینی این روش با سایر روش های رایج در ارزیابی ژنومی مقایسه شد.

  مواد و روش ها

  ژنومی شامل 10 کروموزوم، هر کدام حاوی 1000 نشانگر تک نوکلیوتیدی دو آللی (SNP) در سطح وراثت پذیری 0/5 شبیه سازی شد. به همه جایگاه های صفات کمی (QTLها) اثرات ژنتیکی افزایشی داده شد که اثرات آنها با توزیع گاما مدل سازی شد. دو سناریو از تعدادQTL  به صورت 1% و 10% از تعداد کل SNPها (به ترتیب 10 و 100 QTL به ازاء هر کروموزوم) در نظر گرفته شد. همچنین در سناریوهای مختلف به 0/0، 50 و 100% از QTLها اثر غالبیت داده شد. ارزش های اصلاحی ژنومی با استفاده از روش های RR-m6، rrBLUP، GBLUP، BayesA، درخت رگرسیونی (RT)، جنگل تصادفی (Random Forest, RF) و Boosting برآرود شده و شاخص های صحت پیش بینی، اریبی و پراکنش (تورم ارزش های اصلاحی ژنومی) برای تجزیه و تحلیل ارزش های اصلاحی حاصل و مقایسه روش های مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. در ضمن، زمان محاسباتی و میزان حافظه مورد نیاز برای پردازش کدهای مربوط به هر روش بر روی CPU محاسبه شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد استفاده از یک مدل صرفا افزایشی زمانی که اثرات ژنتیک غالبیت در تنوع فنوتیپی صفت مشارکت داشته باشند، منجر به کاهش صحت و افزایش اریبی و پراکنش ارزش های اصلاحی ژنومی خواهد شد که میزان آن با تعداد QTLهایی که اثر غالبیت دارند رابطه مستقیم داشت. در مقایسه با سایر روش ها، روش RR-m6 عملکرد بسیار مطلوبی از خود نشان داد به صورتی که در تمامی سناریوهای مطالعه شده، ارزش های اصلاحی ژنومی حاصل از آن از بیشترین صحت و کمترین اریبی و پراکنش برخوردار بود اگرچه در بیشتر موارد تفاوت آن با روش BayesA معنی دار نبود. از نظر سرعت محاسباتی روش RR-m6 سریعترین روش ها بود و در ضمن در مقایسه با سایر روش ها به حافظه کمتری برای انجام تجزیه و تحلیل ها احتیاج داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد از آن جا که روش RR-m6 ارزش های اصلاحی ژنومی را با صحت بالایی پیش بینی می کند و در ضمن از نظر مدت زمان انجام محاسبات و میزان حافظه مورد نیاز نیز بسیار کارآمد است، می توان از آن برای ارزیابی ژنومی صفات آستانه دار استفاده نمود.

  کلیدواژگان: انتخاب ژنومی، اثرات ژنتیکی غالبیت، نشانگر تک نوکلئوتیدی دو آللی، QTL
 • سجاد بادبرین*، حسن خمیس آبادی، جواد احمدپناه صفحات 114-120
  مقدمه و هدف

  تنوع ژنتیکی ظرفیت جمعیت را برای پاسخگویی به انتخاب و پیشرفت ژنتیکی تعیین می کند. برای ارزیابی برنامه های اصلاح نژادی انجام شده روی یک جمعیت و تصمیم گیری برای ادامه آن، ارزیابی تنوع ژنتیکی آن جمعیت ضروری است. لذا هدف از این پروژه بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد پارامترهای جمعیتی گوسفندان سنجابی بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات شجره نامه آنها بود.

  مواد و روش ها

  اطلاعات مورد استفاده شامل شماره حیوان، شماره پدر، شماره مادر، جنسیت و تاریخ تولد 2067 راس گوسفند خالص سنجابی بود که در طی سال های 1387 تا 1402 در ایستگاه مهرگان جمع‎آوری شده بود. تجزیه و تحلیل شجره‎نامه بر روی کل جمعیت یا یک جمعیت مرجع به منظور تخمین پارامترهایی مانند ضرایب همخونی، میزان افزایش همخونی، اندازه جمعیت موثر، فاصله نسلی، تعداد موثر افراد بنیان‎گذار و تعداد موثر اجداد انجام شد.

  یافته ها

  فاصله نسلی و متوسط رابطه خویشاوندی به ترتیب برابر با 2/87 سال و 0/43 درصد برآورد شد. میانگین همخونی در کل جمعیت مورد مطالعه برابر با 0/48 درصد محاسبه شد که بیانگر سطح پایین همخونی در این جمعیت بود. روند تغییرات همخونی در طی سال های مورد مطالعه به صورت نامطلوبی افزایشی بود. اندازه موثر جمعیت با استفاده از افزایش همخونی فردی و روش حداکثر تعداد نسل برابر با 260/86 راس برآورد گردید. اندازه موثر افراد بنیان گذار برابر با 272/60 راس برآورد شد که بیانگر مشارکت متوازن حیوانات جمعیت پایه در تولید مثل بود. تعداد موثر افراد بنیانگذار (fe) و تعداد موثر اجداد (fa) به ترتیب برابر با 109 و 100 راس بود. نسبت fe/fa برابر با 1/09 محاسبه شد که بیانگر اثر کم تنگناهای ژنتیکی بود. 50 درصد از کل تنوع ژنتیکی توسط 38 راس از اجداد تاثیرگذار به‎وجود آمده است که بیانگر مشارکت متعادل اجداد در ایجاد تنوع ژنتیکی افراد نسل بعد بود.

  نتیجه گیری

  نتایج به‎دست آمده از این تحقیق نشان داد که با وجود جمعیت کم و بسته بودن آن، تنوع ژنتیکی نسبتا بالایی میان گوسفندان ایستگاه وجود دارد. از آنجا که از دست دادن تنوع ژنتیکی و افزایش هموزیگوسیتی منجر به کاهش تولید و عملکرد خواهد شد، لازم است با بررسی تنوع ژنتیکی و اتخاذ تصمیماتی جهت حفظ آن، از کاهش تنوع ژنتیکی و اثرات سوء آن در آینده جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: اندازه موثر جمعیت، تحلیل شجره، ضریب همخونی، گوسفند سنجابی
|
 • Shokufe Zahediyan Far, Mansour Rezaei*, Mohammad Kazemi Fard Pages 1-10
  Introduction and Objective

  This study was carried out to investigate the effects of probiotics (lacto-feed) and stevia leaf powder as phytogenic compound in the diet on performance, carcass characteristics, intestinal microbial population and some blood parameters in Japanese quail.

  Material and Methods

  This experiment conducted as a completely randomized design with 320 Japanese quail chicks and mixture of both sexes (average weight 7-9 g), in four treatments, four replications and 20 chickens per replicate. Experimental treatments included: 1- Diet without additives (control), 2- Diet containing probiotic lactofeed (0.02% up to 21 days and 0.01% up to 42 days) 3- Diet containing 1% stevia leaf powder and 4- Diet containing 2% were stevia leaf powder. The effects of probiotic lacto-feed and stevia leaf powder as phytogenic compound in the diet on yield, carcass characteristics, intestinal microbial population and some blood parameters of Japanese quail.

  Results

  The results showed that experimental treatments; there was a significant in weight gain and feed conversion ratio between the experimental treatments (p<0.05), which the treatments containing stevia leaf powder had the highest weight gain and the lowest feed conversion ratio, and the difference increased with increasing the percentage of stevia leaf powder (p<0.05). Carcass weight in treatments containing stevia and lacto-feed was significantly higher than the control treatment (p<0.05). Also, the addition of lacto-feed probiotics and stevia leaf powder caused a significant increase in thigh percentage tin compared to the control group (p<0.05). The control treatment had the highest (1.21%) and the lactofeed treatment had the lowest (0.38%) abdominal fat percentage (p<0.05). The highest of triglyceride and VLDL concentrations was observed in the treatment containing probiotic lacto-feed (p<0.05). Also, the treatments containing Stevia leaves powder had higher triglyceride concentration than the control treatment (p<0.05). Blood glucose was significantly higher in the treatment containing probiotic lactofid and in the treatments containing stevia leaf powder was lower tin compared to the control treatment (p<0.05). The effect of experimental treatments on the total population of Aerobic microbes and Coliform was not significant, while the population of Lactobacillus in treatments containing stevia leaf powder was significantly higher than the control treatment (p<0.05).

  Conclusion

  It can be concluded that the use of stevia leaf powder as a phytogenic compound in the diet improved performance and carcass characteristics of Japanese quail chicks.

  Keywords: Blood parameters, Intestinal microbial population, Japanese quail, Probiotic, Stevia leaf
 • Ronak Zamani, Hossein Jonmohammadi*, Seyed Ali Mirgheleng, Yousef Didehban Pages 11-19
  Introduction and Objective

  In addition to high protein content, canola meal can play a significant role in the energy supply of poultry feeds due to its relatively high amount of carbohydrates and crude fat. The value of AMEn in the NRC table for a canola meal is 2000 kcal/kg. The metabolizable energy value of canola meal has not been published in Iranian tables of feed composition published by the animal science research center. The evaluation of the feed is completed by determining nutrients followed by measuring its metabolizable energy content. There are different methods to determine the amounts of metabolizable energy in poultry feeds, and each of them has advantages and disadvantages. The regression method is one of the methods of determining metabolizable energy, which provides the possibility of studying the metabolizable energy content of a test ingredient in practical diets at different levels. The purpose of this experiment was to determine the apparent metabolizable energy values corrected to zero point of nitrogen balance (AMEn) of canola meal with and without enzyme by regression method in adult leghorn roosters.

  Material and Methods

  Canola meal samples were obtained from poultry feed plants in Tabriz city and their chemical composition was measured according to standard methods. The number of 48 adult leghorn roosters were used with 6 replications in a completely randomized design in factorial order (2 × 4) (two levels of enzyme Zero and 375 units × four levels of canola meal, Zero, 7, 14, 21 percent) using the regression method by replacing canola meal in corn-soybean meal-based diet.

  Results

  The average values of dry matter, ash, crude protein, ether extract, neutral detergent fiber (NDF), and acid detergent fiber (ADF) were 88.5, 6.8, 34.4, 6.7, 34.5, and 20.5% respectively and gross energy value of canola meal was 4324 kcal/kg.By increasing the level of canola meal in the experimental diets, the values of ADMM, AOMM, AMEn and gross energy efficiency decreased significantly (p<0.05). The amount of AMEn decreased by 7.4%, equivalent to 244 kcal/kg in the diet containing 21% canola meal compared to the control diet without canola meal. Enzyme addition improved AMEn of diets containing of canola meal as much as 64 Kca/Kg. The equations for estimating AMEn of canola meal with and without enzyme showed high determination coefficients of 0.83 and 0.79, respectively. The AMEn of canola meal with and without enzyme by regression method was estimated 1985 and 1838 kcal/kg, respectively.

  Conclusion

  The obtained values for AMEn of canola meal with and without enzyme by regression method were lower compared to the corresponding values reported in NRC (1994). Therefore, formulating poultry diets with AMEn values reported here may be effective in predicting the bird’s performance.

  Keywords: Adult Leghorn Roosters, Canola Meal, Enzyme, Metabolizable Energy, Regression Method
 • Ehsan Sobhani, Reza Vakili*, Mahmood Sangari, Mahdi Kasraee Pages 20-32
  Introduction and Objective

  Reducing antagonism, interference and competition between minerals, increasing the availability of minerals, neutralizing anti-nutritional substances, increasing performance, improving health (immune system, nutritional activity), comfort and welfare of the animal. Improving the quality of livestock products (meat, milk, wool, etc.), reducing the destructive effect of minerals on vitamins in premixes and supplements, preserving the environment through reducing environmental pollution are some of the effects of using organic minerals. Chelates of organic materials (especially proteins) and metallic elements have a high rate of absorption in the intestine and provide the possibility of reducing the standard level of these elements in the diet and without affecting the production characteristics of livestock and poultry, they reduce environmental pollution caused by these elements. The aim of the current research was to investigate the subject trend of the field of chelate in order to identify hot and emerging issues and to examine the course of changes made in the intellectual structure of this field.

  Material and Methods

  In this research, the intellectual structure of the field of chelate was studied using reference analysis. The current research community consists of all the research and review articles published by researchers during the years 1990-2022 in the journals indexed in the Web of Science database. The source of data collection was web of science database and the data analysis tool for drawing the intellectual structure of this field was Citespace software.

  Results

  The analyzed data showed that words such as zinc, copper, pig, cattle, metabolism, and bioavailability are prominent words that reflect the hot spots of the chelation field in the investigated time period. Over the years of 2001-2008, the vocabulary such as growth performance, trace element, cobalt, dietary zinc, trace mineral, and 2010-2019, the words such as carcass trait, meat quality, nutrient digestibility, indicating as new and emerging topics. The main points and hot topics in the investigated periods in this research the terms such as zinc with 331 co-occurrences 331, performance 324 and copper 216, supplementation 180 were the main and hot points in the field of chelate. Among the keywords, three keywords of availability, ruminant and calve showed the longest duration of prosperity. These three issues have received the attention of the scientific community for 28, 19 and 16 years, respectively. Also, among the mentioned keywords, the keyword of "pig" with a citation rate of 13.28 has had the most citation rate in the period of 2000-2008 and has been the focus of the scientific community. In general, the hot and emerging spots of the chelate area can be shown in several stages. The first stage, the time period of 1990-2006, in which the emerging topics of this periods included nitrogen, barley, protein, sheep, and zinc; the second stage the time period of 2007-2016, the terms of plasma, and selenium and the third phase the time period of 2017-2022, which included health, muscle, beef, trace minerals and dietary supplementation.

  Conclusion

  Therefore, according to the hot and emerging issues identified in this study, such a researches can be used as a road map for the country's macro-scientific planning and policies. The results of this research can be used by policy makers involved in research, professors, researchers, and organizations interested organizations in the field of animal husbandry.

  Keywords: Chelate, Intellectual structure, Co-referencing, Co-occurrence of words, Emerging Topics
 • Hasan Rezaei, Shahryar Kargar* Pages 33-41
  Introduction and objectives

  The lower limit of critical temperature for a newborn calves is between 5 (from 3 weeks and later) to 15°C (up to 3 weeks). As the temperature declines below the calf's lower critical temperature, a calf requires more dietary energy supply to maintain body temperature. Hence, the main goal of this trial was to investigate milk replacer feeding level on nutrient intake, weight gain and skeletal growth in newborn Holstein calves under cold stress.

  Material and Methods

  The number of twenty-four neonatal Holstein calves were randomly assigned to receive either restricted (4 L/d; RPN) or moderated (6 L/d; MPN) milk replacer plane of nutrition. Calves were weaned on d 61 and remained in the study until d 91. Milk replacer intake, starter feed intake, and ambient temperature were measured daily. Body weight was measured immediately before initiation of study and every 10 d thereafter. The average daily gain (g of BW gain/d) was computed as the difference between BW recorded at 10-d intervals divided by 10. Body frame size was measured immediately before initiation of study, at weaning, and at the end of the trial.

  Results

  Nutrient intake originating from milk replacer were greater in MPN fed calves before weaning (P < 0.001); however, nutrient intake originating from starter feed and also total nutrient intake (except for crude fat and ME) were not affected by treatment groups before and after weaning. Average daily gain was greater in MPN fed calves (P = 0.04). Body weight gain before and after weaning and over the study period was greater in MPN (P = 0.01). Withers height (at the end of trial), body barrel (at weaning and at the end of trial), hip height (before weaning and overall period), and hip width (after weaning and overall period) gained more in MPN fed calves (P ≤ 0.05).

  Conclusion

  Changing the feeding level of milk replacer did not affect starter feed intake before and after weaning but calves fed with medium level of milk replacer hand more weight and skeletal growth. In general, feeding a moderated level of milk replacer is recommended in newborn Holstein calves under cold stress conditions.

  Keywords: Calf production, Level of liquid feed feeding, Winter
 • Mohammad Shahi, Hossein Abdi-Benemar*, Jamal Seifdavati, Farzad Mirzaei, Bahram Fathi-Achachlouei Pages 42-50
  Introduction and objective

  The lamb rearing system in the pasture can provide a better growth rate when the diet is accompanied by concentrate supplements. Supplementary feeding can compensate the limitation of natural feed by replacing part of pasture fodder with concentrate especially in low rainfall seasons. However, availability and high costs of concentrate diets have caused their limited use by many small farmers. The purpose of this research was to investigate the effect of different levels of concentrate supplement on weight gain, growth performance, blood parameters and grazing behavior of weaned Ghezel lambs under grazing conditions.

  Material and Methods

  This experiment was conducted by using 32 male Ghezel lamb (average weight = 29±2.7) in a completely randomized design with 4 treatments and 8 replications. The experimental treatments were 1) a control treatment consisting of free access to pasture grazing, 2) free access to pasture grazing with 150 g of concentrate supplement per day per head, 3) free access to pasture grazing with 250 g of concentrate supplement per day per head and 4) free access to pasture grazing with 350 g of concentrate supplement per day per head. In order to determine the daily weight gain, the lambs were weighed at the beginning and end of the period in the morning before the start of grazing. The grazing behavior of lambs in the pasture were recorded by direct observation every 10 minutes during access to the pasture. At the end of the experiment, blood samples were taken at noon from jagular vein and the samples were evaluated to determine glucose, urea, total protein, albumin, cholesterol and triglyceride. Feces samples were collected using special fabric bags that were tied to the animal's tail.

  Results

  The results of the present study showed that concentrate supplement improved the daily weight gain, but no significant difference was observed between different levels of feeding with concentrate supplement. Among growth traits, body length and body height were significantly affected by experimental treatments. The amount of time lambs spent grazing in the pasture was not affected by feeding with different levels of concentrate supplementation. Supplemental feeding of concentrate increased the digestibility of organic matter. Changes in blood glucose of lambs during the experimental period were significant between the control group and the groups receiving the supplemental concentrate. Net profit per lamb also increased due to feeding with concentrate supplement.

  Conclusion

  The results of the present study showed that feeding Ghezel lambs with concentrate supplement in pasture conditions caused a significant increase in growth performance and it will be economical due to more net profit. Based on the obtained results, it is recommended to feed at least 150 grams to 350 grams of concentrate supplement daily when rearing Ghezel lambs in pasture grazing conditions

  Keywords: Concentrate supplement, Ghezel lamb, Nutrition, Pasture
 • Mehdi Babaei, Taghi Ghoorchi*, Abdolhakim Toghdory Pages 51-61
  Introduction and Objective

  The use of agricultural by-products instead of grain seeds in livestock diets has been an important issue for scientific study. One of these products is potato waste that, if properly processed by methods such as ensiling, can replace cereal seeds such as barley in the diet, due to the proper nutritional value of this product, improving animal growth performance, reducing feed costsand prevent food from being wasting. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of replacing different levels of potato waste silage with barley on growth performance, digestibility, and rumen and blood parameters of fattening lambs.

  Material and Methods

  In this study, 30 Zell and Afshar mixed male lambs with a mean weight of 26±2 kg and mean age of 5.5±0.4 months were used in a completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 6 replications for 90 days. The experimental treatments included the control treatment (without potato waste silage) and the treatments containing 25, 50, 75 and 100 potato waste silage replacement of barley seeds (based on dry matter).

  Results

  The results of performance traits showed that there was a significant difference in fattening weight, daily weight gain, dry matter intake and feed conversion ratio between experimental treatments (p<0.05). The highest and lowest final weight, daily weight gain and dry matter intake were observed in the treatment containing 50% of potato waste silage and the control treatment, respectively. The results of the apparent digestibility of nutrients of experimental diets showed that there was a significant difference in the apparent digestibility of raw protein and neutral detergent fiber (NDF) between experimental treatments (p<0.05). The highest and lowest apparent digestibility of crude protein (CP) was observed in the treatment containing 50% of potato waste silage and the control treatment, respectively. The results of some blood serum parameters showed that there was a significant difference in the concentration of glucose, triglyceride, Low density Lipoprotein (LDL) and blood urea nitrogen (BUN) between the experimental treatments (p<0.05). The results of rumen fermentation parameters showed that there was a significant difference in the population of lactic acid bacteria, coliforms, protozoa, rumen liquid ammonia nitrogen, total volatile fatty acids (VFAs), acetic acid, propionic acid, butyric acid, valeric acid and isovaleric acid between experimental treatments (p<0.05). The highest population of lactic acid bacteria 100%, the lowest coli form population, the highest population of protozoa and the highest concentration of VFAs were observed in the treatment containing 100%, 70%, 100% and 50% of potato waste silage, respectively.

  Conclusion

  The overall results of the present study showed that growth performance, the appearance of crude protein digestion, the total concentration of rumen fluid fatty acids and the population of bacteria and protozoa improved by consuming 50 % of potato waste silage

  Keywords: Apparent digestibility, Fattening lambs, Growth performance, Potato waste, Ruminal fermentation
 • Farhang Ahnadian, Mehrdad Irani*, Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh Pages 62-67
  Introduction and Objective

  Today, the intensity and speed of production in the laying hens causes multiple anomalies such as bone and skeletal problems which leads to heavy economic losses. Conducting studies on stem cells obtained from laying hens can improve our knowledge and understanding of the differentiation and molecular mechanisms at cellular level in these birds. For this reason, the aim of this study was to extract mesenchymal stem cells from the fat tissue of laying hens and culture these cells in laboratory conditions.

  Material and Methods

  In this research, mesenchymal stem cells were isolated in a laboratory environment under sterile conditions from fat tissue of laying hens (Hy-Line strain-w36). Then in an standard culture conditions the mentioned cells were separated from other cells by treatment of collagenase enzyme. The obtained cells after several steps of centrifugation and purification were cultured in DMEM-F12 medium containing 10% fetal bovine serum. During 21 days, cell growth process (PDT) and cell colony formation test were performed to evaluate the performance of isolated cells and the ability of cell growth and proliferation.

  Results

  About 3 to 4 days after culturing the cells, the adherent cells filled 70-80% of the flask. Cells were passaged up to 14 times with normal morphology. To check the speed of cell growth, this test was repeated in passages 2, 4, and 8 in order to investigate the decrease in the ability of cells to grow with increasing age. The average cell growth rate (PDT) for passages 2, 4, and 8 was 37.03, 60.92, and 101.42%, respectively, which indicates the relationship between stem cells' ability to reproduce and self-renew with their age. After 9 days of cell culture, the number of colonies formed from passage 2 and 5 with concentrations of 175, 350, and 520 cells per 2 cm in 6-well plates were counted as 22, 62 and 84, respectively.

  Conclusion

  The results of this research showed that mesenchymal stem cells extracted from the fat tissue of laying hens have the ability to maintain their basic characteristics during multiple cell divisions and can maintain their morphological structure and specific characteristics such as growth elated function

  Keywords: Bone differentiation, Genistein, Mesenchymal stem cell, Laying hen
 • Morteza Asghari Moghadam, Raza Hashemi*, Mehran Mehri, Amir Karamzadeh Dehaghani, Homa Davoodi Pages 68-77
  Introduction and Objective

  Supplementation of elements such as selenium into a diet is one of the ways to improve fertility. The effects of selenium supplementation vary and are strongly influenced by the source and amount of dietary selenium. Therefore, the present study was conducted to investigate the influence of different sources of oral selenium supplementation on the total antioxidant capacity (TAC), glutathione peroxidase (GPx) activity, and lipid peroxidation of semen in aged broiler breeder roosters.

  Material and Methods

  This research was carried out using 120 broilers aged 45 weeks in a completely randomized design with 10 treatments and 4 replicates and 3 birds in each replicate. The experimental treatments included: the control diet based on standard nutrition requirements of roosters, and adding the following sources of selenium to the basic diet at levels of 0.0, 0.15, 0.30, and 0.45 mg/kg, including sodium selenite, organic selenium, and selenium nano-bio-chelate. After two weeks of feeding with the basal diet, the roosters received the experimental treatments for 40 days from the beginning of the age of 47 weeks. Semen was collected by abdominal massage from roosters every 10 days once and then the total antioxidant capacity, glutathione peroxidase activity, semen lipid peroxidation, and plasma testosterone concentration were measured at the beginning and end of the experiment. Data analysis was done using the GLM procedure of SAS 9.4 software (2012).

  Results

  It was observed that higher levels of selenium (0.30 and 0.45 mg/kg) improved TAC, GPx activity, and decreased lipid peroxidation compared to the control group.  Also, the level of 0.30 mg/kg selenium from Celemax and BondaSel sources led to the highest level of glutathione peroxidase activity compared to other treatments (P≤0.05). The highest amount of lipid peroxidation was observed in the control and 0.15 mg/kg of sodium selenite groups. The highest level of total antioxidant capacity and the highest glutathione peroxidase enzyme activity was observed on day 20 of the experiment in the group receiving 0.30 mg/kg Celemax and on day 10 of the experiment in the 0.30 mg/kg sodium selenite groups respectively. The lowest amount of lipid peroxidation on day 20 of the experiment was related to the 0.30 mg/kg BendaSel group. Testosterone concentration in the 0.30 mg/kg Celemax group was significantly higher than the control and 0.15 mg/kg Celemax groups, but no differences were observed among other treatments.

  Conclusion

  The results showed diet supplementation of 0.30 mg/kg of selenium from organic sources (Celemax and BondaSel) to the diet improves the reproductive performance of aged roosters.

  Keywords: Selenium nano-bio-chelate, Broiler breeder roosters, Glutathione peroxidase, Reproductive performance
 • Sefatollah Rahman*, Ebrahim Zare, Mahmod Sahraei Pages 78-87
  Introduction and Objective

  Sheep and goat breeding has a significant role in providing the meat needed and food security of the society, income, and employment of the villagers and nomads of the country. Due to the increase in the price of animal feed and other production inputs, the cost of production in sheep and goat farms has increased. For this reason, it is very important to increase the production efficiency in the livestock unit to make livestock breeding more economical. This goal can be reached through methods such as eugenics, improving feeding, rearing, and reproduction methods, improving feed preparation methods, and progressing in health and veterinary conditions. The results of this research, considering the comprehensiveness of research incomes and costs and the use of different methods such as cost-benefit ratio analysis and internal rate of return to estimate the economic effects of research activities, provide documentary evidence to be presented to policymakers at the provincial and national level.

  Material and Methods

  The most common methods of economic evaluation of public projects are the methods of benefit-cost ratio and internal rate of return. The cost-benefit analysis criteria and the internal rate of return are clear criteria for the economic evaluation of research results. The data used for economic evaluation in this project is the type of recorded (library) data related to research costs and transfer of research results to users, including All the direct costs of the implementation of the relevant research projects (the implementation cost included in the project certificate and indirect costs including personnel and service costs), the cost of transferring the results of the research and the overhead costs (5%) of the implementation of the projects in the provincial research center. The survey also includes the impact of the application of research results in increasing production, reducing costs, and reducing damage in livestock units, which was received directly from the livestock farmers of the study area (Ardebil province).

  Results

  The evaluation of the projects carried out in the sheep and goat herds indicated the improvement of production performance of Mughani sheep, increase in income, and reduction of herd maintenance costs. The benefit-cost ratio of investing in research and promoting the results of these projects is 366.5, and their annual internal rate of return is estimated at 234. This index was 171.4 and 171.4 for the first project (fertility synchroization) and for the second project (using starter) it was equal to 519.5 and 203, respectively.  

  Conclusion

  The results obtained from this study indicate the economic application of the research results in the target society. The transmission of research results and the use of these results by the beneficiaries requires attention to other economic-social factors affecting the activity of livestock farmers. Examining the alignment between the conducted research projects and the existing problems in the livestock units of the province showed that there is relatively little alignment between the announced problems and the implemented research projects

  Keywords: Auxiliary feeding, benefit-cost ratio, Mughani ewe flock, production efficiency, Synchronization of fertility
 • Hamid Kazemian*, Saeed Hasani, Firoz Samadi, Aqhil Mohammadi Pages 88-101
  Introduction and Objective

  Profitability of sheep in terms of meat production largely depends on growth traits and carcass characteristics. Despite the importance of the quality of sheep meat, few researches have been conducted in this field in the native sheep of the country. Therefore, the importance of examining the characteristics of animal carcasses, especially when they are still alive, is evident. The aim of the present study was to investigate the genetic and phenotypic relationship between biometric traits, body weights and carcass traits measured by ultrasound in Kurdi sheep of North Khorasan. Since the measurement of carcass traits is difficult and expensive, and in order to better design breeding programs to improve carcass traits, if there is a strong genetic relationship, it is possible to replace traits that are easier to measure with carcass traits that are difficult to measure.

  Material and Methods

  The data of 658 Kurdi sheep in the Shirvan Kurdish sheep breeding and breeding station located in North Khorasan province in the northern area of eastern Iran between 57 degrees east longitude and 37.4 degrees north latitude in the spring, summer and autumn seasons of 2021 were used. The information related to pedigree and birth weights (658 records), three months (652 records), six months (638 records) and nine months (419 records) were extracted from the records recorded in the said station. General linear models (GLM) procedure of SAS software was used to investigate fixed effects on traits. To estimate the parameters and the genetic relationship between the mentioned traits, the restricted maximum likelihood (REML) method was used based on single and two traits animal models in WOMBAT software. Multivariate regression was used to obtain the prediction equation of carcass traits based on other studied traits.

  Results

  Heritability of subcutaneous fat thickness, area, width and depth of ultrasound longissimus muscle were estimated as 0.1±0.06, 0.06±0.06, 0.10±0.03 and 0.08±0.03 respectively. A high positive genetic correlation was observed between subcutaneous fat thickness and longissimus muscle area (0.71±0.31). Ultrasound carcass traits had a high positive genetic correlation with tail traits. A high positive genetic genetic correlation was found between ultrasound carcass traits and height of the withers, height at rump, heart girth, belly circumference, body diagonal length, thigh circumference and rump depth. The model related to longissimus muscle area with the highest coefficient of determination (0.82) is more reliable than other models for prediction.

  Conclusion

  The low heritability of traits measured by ultrasound technology in Kurdi sheep of Shirvan Kurdi sheep breeding station showed that improving these traits through individual selection is not very effective and other selection methods (family selection or marker-assisted selection) should be used for improvement of these traits. Generally, due to relatively high coefficient of determination, regression models can be used to predict carcass traits in the flock of Shirvan Kurdi sheep station.

  Keywords: Kurdi sheep, Genetic, phenotypic correlation, Carcass traits, Biometric traits, Ultrasound
 • Farhad Ghafouri-Kesbi* Pages 102-113
  Introduction and Objective

  One of the important issues in genomic selection is estimating the effect of markers. In recent years, various methods have been proposed to estimate the effect of markers, each of which estimates genomic breeding values with different accuracy. One of the methods used in genomic evaluation is the ridge regression (rrBLUP), which has been used in different studies to predict genomic breeding values. Recently, by applying changes in the parameters of the rrBLUP method, a variety of this method so called Ridge Regression method 6 (RR-m6) has been proposed to solve regression problems. However, so far, this method has not been used in the genomic evaluation of threshold traits with additive and dominant genetic architecture, and its performance in this field is not known. Therefore, in this research, the prediction performance of this method was compared with other common methods of genomic evaluation.

  Material and Methods

  A genome consisting of 10 chromosomes, each containing 1000 bi-allelic single nucleotide polymorphism (SNP) was simulated at heritability level of 0.5. All quantitative trait loci (QTLs) were given additive genetic effects, and their effects were modeled by gamma distribution. Two scenarios of the number of QTL were considered as 1 and 10% of the total number of SNPs (100 and 1000 QTL, respectively). Also, in different scenarios, 0.0, 50 and 100% of QTLs were given dominance effect. Genomic breeding values were estimated using RR-m6, rrBLUP, GBLUP, BayesA, regression tree (RT), Random Forest (RF) and boosting, and the indicators of LR method, including prediction accuracy, bias and dispersion or inflation of genomic breeding values (inflation) were used to analyze the breeding values estimated by different methods. In addition, the computing time and the amount of memory needed to execute the codes of each method on the CPU were calculated.

  Results

  The results showed that the use of a purely additive model when the genetic dominance effects contributed to the phenotypic variation of the trait lead to decrease in accuracy and increase in the bias and dispersion of the genomic breeding values, amount of which depend on the number of QTLs that have dominance effect. Compared to other methods, the RR-m6 showed a very good performance, so that in all the studied scenarios, estimated genomic breeding values by RR-m6 had the highest accuracy and the lowest bias and dispersion, although in most cases the differences were not significant with BayesA. In terms of computational speed, the RR-m6 method was the fastest, and compared to other methods, it required less memory to perform the analysis.

  Conclusion

  The results showed that since the RR-m6 method predicted genomic breeding values with a high accuracy, and in the mean time it was very efficient in terms of the computing time and the required memory, it can be used for genomic evaluation of threshold traits.

  Keywords: Dominance genetic effects, Genomic selection, QTL, Single nucleotide polymorphism
 • Sajad Badbarin*, Hassan Khamis Abadi, Javad Ahmadpanah Pages 114-120
  Introduction and Objective

  Genetic diversity determines the capacity of a population to respond to selection and genetic improvement. In order to evaluate the breeding programs carried out on a population and decide to continue it, it is necessary to evaluate the genetic diversity of that population. The purpose of this project was to investigate the genetic diversity and estimate the population parameters of sanjabi sheep based on the analysis of their pedigree information.

  Material and Methods

  The information used in this study included animal number, father number, mother number, sex and date of birth of 2067 purebred sheep that were collected in Mehrgan station during 2009 to 2022. Pedigree analysis was performed on the entire population or a reference population in order to estimate population parameters such as inbreeding coefficients, increase rate of inbreeding, effective population size, generation interval, effective number of founders and effective number of ancestors.

  Results

  The generation interval and the average relationship were estimated as 2.87 years and 0.43%, respectively. The average inbreeding in the entire population was calculated as 0.48%, which indicated the low level of inbreeding in this population. The trend of inbreeding changes during the studied years was unfavorable. The effective size of the population was estimated to be 260.86 using the increase of individual inbreeding and the method of the maximum number of generations. The effective size of the founder was estimated to be 272.60, which indicated the balanced participation of the base population in reproduction. The effective number of founder individuals (fe) and the effective number of ancestors (fa) were equal to 109 and 100 heads, respectively. The fe/fa ratio was calculated as 1.09, which indicated the low effect of genetic bottlenecks. 50% of the total genetic diversity was created by 38 heads of ancestors, which indicated the balanced participation of ancestors in creating the genetic diversity of the next generation.

  Conclusion

  The results showed that despite the small and closed population, there is relatively high genetic diversity among the individuals. Since the loss of genetic diversity and increase in homozygosity will lead to a decrease in production performance, it is necessary to prevent the reduction of genetic diversity and its adverse effects in the future by examining genetic diversity and and making decisions to preserve it

  Keywords: Effective population size, Inbreeding coefficient, Pedigree analysis, Sanjabi sheep