درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه زنجان
تلفن:
024-330512553
دورنگار:
024-330512553
نشانی:
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله فناوریهای نوین کشاورزی، ، کدپستی: 4537138111
تاریخ به‌روزآوری: 1392/06/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۰