درباره نشریه
ISSN:
2008-7888
eISSN:
2423-8007
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علی صیرفیان
سردبیر:
دکتر حسین وزیری مقدم
مدیر اجرایی:
نیلوفر محمدطاهری
تلفن:
031-37932175
سایت اختصاصی:
jssr.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/09
مدیر مسئول
دکتر علی صیرفیان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Ali Seyrafian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geology
سردبیر
دکتر حسین وزیری مقدم
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Hossein Vaziri Moghaddam
Professor Department of Geology
University of Isfahan
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
اعضای تحریریه
دکتر ناصر ارزانی
استاد مرکز اصفهان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Naser Arzani
Professor Esfahan Center
Payame Noor University
Specialist: Geology
دکتر عزیزالله طاهری
استاد شاهرود
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Azizollah Taheri
Professor
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
دکتر اسدالله محبوبی
استاد گروه جغرافیا
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی/ رسوب شناسی و سنگ شناسی
Asadollah Mahboubi
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology / Sedimentology and Lithology
دکتر حسین وزیری مقدم
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Hossein Vaziri Moghaddam
Professor Department of Geology
University of Isfahan
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
دکتر مهدی یزدی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Mehdi Yazdi
Professor Department of Geology
University of Isfahan
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
Iliana Boncheva
Professor
Specialist: Geology
دکتر علی صیرفیان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Ali Seyrafian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geology
مدیر اجرایی
نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان
Niloofar Mohammadtaheri

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۴