درباره نشریه
ISSN:
2008-7888
eISSN:
2423-8007
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
علی بهرامی
سردبیر:
دکتر حسین وزیری مقدم
مدیر اجرایی:
نیلوفر محمدطاهری
تلفن:
031-37932175
سایت اختصاصی:
jssr.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/26
مدیر مسئول
علی بهرامی
دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم
دانشگاه اصفهان
Ali Bahrami
Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences
University of Isfahan
سردبیر
دکتر حسین وزیری مقدم
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Hossein Vaziri Moghaddam
Professor Department of Geology
University of Isfahan
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
اعضای تحریریه
دکتر ناصر ارزانی
استاد مرکز اصفهان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Naser Arzani
Professor Esfahan Center
Payame Noor University
Specialist: Geology
دکتر عزیزالله طاهری
استاد شاهرود
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Azizollah Taheri
Professor
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
دکتر اسدالله محبوبی
استاد گروه جغرافیا
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی/ رسوب شناسی و سنگ شناسی
Asadollah Mahboubi
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology / Sedimentology and Lithology
دکتر حسین وزیری مقدم
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Hossein Vaziri Moghaddam
Professor Department of Geology
University of Isfahan
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
دکتر مهدی یزدی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زمین شناسی/ چینه شناسی و فسیل شناسی
Mehdi Yazdi
Professor Department of Geology
University of Isfahan
Specialist: Geology / Stratigraphy and Paleontology
Iliana Boncheva
Professor
Specialist: Geology
عزت حیدری
استادیار
Ezat Heydari
Assistant Professor Department of Physics, Atomospheric Sciences, Jackson State University, Mississippi, USA
Specialist: Geology
Francisco Javier Vega
National Atonomous University of Mexico
Specialist: Geology
علی بهرامی
دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم
دانشگاه اصفهان
Ali Bahrami
Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences
University of Isfahan
مدیر اجرایی
نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان
Niloofar Mohammadtaheri

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۶