فهرست مطالب

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی - سال سی و نهم شماره 2 (پیاپی 91، تابستان 1402)

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
سال سی و نهم شماره 2 (پیاپی 91، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الناز علی اکبر دوست، محمدحسین آدابی*، علی کدخدائی، علی چهرازی صفحات 1-21

  در این مقاله، یک روش برای پیش بینی بلوغ حرارتی سنگ منشا از روش های غیر مستقیم پیشنهاد شده است. داده های استفاده شده، نمودار های چاه پیمایی (نمودارهای نوترون، چگالی، مقاومت و صوتی) در 13 چاه و داده های لرزه ای در شش میدان در بخش مرکزی خلیج فارس اند. داده های چاه پیمایی و لرزه ای بسیار فراوان تر از داده های ژیوشیمی اند و بخش گسترده تری را نسبت به این داده ها در میدان های نفت و گاز پوشش می دهند. این مطالعه در دو مرحله اجرا می شود. ابتدا، مقدار بلوغ حرارتی در سازند کژدمی از نمودار های چاه پیمایی محاسبه و به عنوان یک اندیس در هر چاه ارایه می شود. در قدم بعدی، داده های حاصل از آنالیز های ژیوشیمی آلی برای اعتبار سنجی نتایج حاصل از پیش بینی بلوغ حرارتی استفاده می شوند. این داده ها شامل پیرولیز راک-اول در دو چاه است. در بخش دوم، داده های لرزه ای در یک مقطع دوبعدی در محل میدان های مدنظر پردازش و برای مدل سازی نمودار بلوغ حرارتی مطالعه قرار می شود. در این مرحله، نشانگر های لرزه ای از روش آنالیز رگرسیون چند نشانگری از داده های لرزه ای استخراج می شوند و محاسبه بلوغ حرارتی با استفاده از همین نشانگرها انجام می شود. این محاسبات از طریق آنالیز شبکه عصبی احتمالاتی انجام و در نتیجه آن، یک مقطع لرزه ای استخراج می شود که نشان دهنده تغییرات بلوغ حرارتی در سازند کژدمی است.

  کلیدواژگان: سنگ منشا، نمودارهای چاه پیمایی، نشانگرهای لرزه ای، بلوغ حرارتی
 • سولماز صادقی، حسین هاشمی، بیژن بیرانوند* صفحات 23-43

  سازند سروک (کرتاسه میانی) یکی از مهم ترین مخازن نفتی در جنوب غرب ایران به شمار می رود. گسل هندیجان- بهرگانسر- نوروز به طول بیش از 700 کیلومتر یک گسل تقریبا عمودی-راست گرد لغزشی در روند عربی (NNE-SSW) است که ضمن عبور از شمال غربی خلیج فارس و تاثیرگذاری بر تکامل زمین شناسی منطقه نقش مهمی در تحولات چینه شناسی و رخساه های رسوبی سازند سروک داشته است. از اینرو در مطالعه اخیر به بررسی ریز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در غرب بلندای قدیم هندیجان- بهرگانسر- نوروز در میادین هندیجان، بهرگانسر و ماهشهر پرداخته شد. برای این منظور تعداد  186مقطع نازک مورد مطالعات پتروگرافی، رسوب شناسی و چینه شناسی قرار گرفت. این مطالعه مجموعا منجر به شناسایی 7 ریزرخساره در 4 کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی، لاگون، سد، و دریای باز گردید. وجود ریف های پشته ای و نبود رسوبات توربیدایتی یک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رمپ را برای تشکیل رسوبات سازند سروک در این ناحیه پیشنهاد می کند. همچنین چینه نگاری سکانسی رسوبات مورد مطالعه در شمال غرب گسل هندیجان- بهرگانسر- نوروز منجر به شناسایی پنج سکانس رسوبی رده سوم شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اگرچه منطقه مورد مطالعه در اوایل سنومانین از نظر ساختاری پایدار بود اما از اواخر سنومانین تحت تاثیر فازهای تکتونیکی مهم در امتداد یک برجستگی قدیمی شروع به بالاآمدن کرد. همچنین بالاآمدگی صفحه عربی در اوایل تورونین، موجب عقب نشینی آب دریا و خروج رسوبات سنومانین از آب و در نتیجه وقوع یک فاز فرسایشی مهم در مرز سنومانین و تورنین در بیشتر مناطق (میادین بهرگانسر و هندیجان) شد. در میدان ماهشهر به دلیل نبود سنگواره های شاخص ، اطلاعات جامع و با استناد به اطلاعات مقاطع لرزه نگاری، لاگ های پتروفیزیک و مطابقت ریز رخساره ها با چاه های مشابه احتمالارسوبات کربناته بخش فوقانی سازند سروک در روند شمال شمال غرب - جنوب جنوب شرق، به صورت آنلپ در کناره های این بلندای قدیمه ته نشین شدند.

  کلیدواژگان: سروک، چینه نگاری سکانسی، خلیج فارس، کرتاسه میانی، ماهشهر
 • فرشاد توفیقی، پرویز آرمانی*، علی چهرازی، اندیشه علی مرادی صفحات 45-58

  امروزه بهره‎‍گیری از هوش مصنوعی برای افزایش دقت مطالعه و نزدیک بودن به واقعیت، بسیار متداول است و در صنعت نفت، برای افزایش دقت بررسی و شناخت رابطه میان پارامترهای گوناگون به کار می‎‍رود. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه کارکرد دو روش ماشین یادگیری حدی (ELM) و شبکه عصبی شعاع مبنا (RBF) در مدل‎‍سازی ایستایی نفت، تخلخل است. داده های 7 حلقه چاه میدان فراکرانه ای هندیجان، واقع در کرانه شمال باختری خلیج فارس بررسی شد. در این راستا، با بهره‎‍گیری از نشانگرهای لرزه ای پس از برانبارش، که رابطه معنی داری با تخلخل دارند، و نمودار تخلخل هر چاه، کارکرد شبکه های ELM و RBF در شرایط یکسان تنظیم و مقایسه شد. سرانجام آشکار شد که ELM کاملا به مجموعه داده‎‍ها حساس است و برای تهیه نقشه (کمی) به نقاط داده بیشتری نیاز دارد، اما ازنظر رده‎‍بندی (کیفی) از RBF بهتر است. از سوی دیگر، RBF یکی از تواناترین الگوریتم‎‍ها در نقشه برداری است، به ویژه در شمار کم داده‏ها و برای دیگران چالش برانگیز است.

  کلیدواژگان: ELM، RBF، تخلخل، نشانگرهای لرزه‎‍ای، میدان فراکرانه‎‍ای
 • آرمین امیدپور*، اسدالله محبوبی، رقیه فلاح بگتاش صفحات 59-80

  مخزن الیگوسن-میوسن آسماری از جنبه‎‍های مختلف، به ویژه تخلخل و نفوذپذیری ناشی از دولومیتی شدن، تحت تاثیر ناهمگنی است. سازند آسماری در امتداد پلتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال با شیب ملایم در زیرمحیط‎‍های رمپ داخلی، رمپ میانی، رمپ بیرونی و زیر محیط حوضه‎‍ای نهشته شده است. توزیع دولومیت در امتداد پلتفرم کربناته آسماری در میدان نفتی شادگان، یکنواخت و تصادفی نیست. 12 مجموعه رخساره‎‍ای به طور متغیر، تحت تاثیر دولومیتی شدن قرار گرفته و کیفیت مخزن را تحت تاثیر قرار داده‎‍اند. مجموعه رخساره‎‍های رمپ داخلی با درصد بیشتر و مجموعه رخساره‎‍های رمپ میانی و بیرونی، به طور متوسط تا کم دولومیتی شده‎‍اند. شش سکانس رسوبی رده سوم در توالی الیگوسن-میوسن شناسایی شد. این سکانس‎‍ها با مرزهای سکانسی با شواهد درخور توجهی از خروج از آب، دگرسانی دیاژنتیکی، شرایط اکسیدان و تغییر ناگهانی در رخساره یا عمق سنجی رخساره محدود می‎‍شوند. توزیع چینه‎‍ای مجموعه‎‍های رخساره‎‍ای نشان می‏دهد درصد دولومیت بیشتری در نزدیکی مرز سکانسی و همچنین در نهشته‎‍های HST تشکیل شده است. مدل اصلی دولومیتی شدن در پلتفرم کربناته آسماری، نشتی-برگشتی است، درنتیجه بیشترین درصد دولومیت در نزدیکی مرزهای سکانسی، زمانی در رخساره‎‍های ساحلی (رمپ داخلی) نهشته شده است که سطح نسبی آب دریا پایین بوده است و کمترین درصد دولومیت به صورت مخرب فابریک در رخساره‎‍های دور از ساحل و دولومیت انتخابی توسط فابریک، در نزدیکی MFS به دلیل سرعت پایین دولومیتی شدن و حجم کم سیالات دولومیت ساز، نهشته شده است.

  کلیدواژگان: مدل‎‍های دولومیتی شدن، نشتی - برگشتی، چینه نگاری سکانسی، سازند آسماری، الیگوسن - میوسن
 • ایرج مغفوری مقدم*، مصطفی صداقت نیا صفحات 81-97

  نهشته های کربناته سازند تله زنگ به طور وسیعی در بخش های جنوب خاوری تا شمالی پهنه لرستان گسترش دارند. ضخامت سازند تله زنگ در تاقدیس ریت5/84 متر است و به طور هم شیب روی سازند امیران و با ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند کشکان قرار می گیرد. مطالعات صحرایی و پتروگرافی به شناسایی 7 ریزرخساره مربوط به 4 کمربند رخساره‎‍ای پهنه‎‍ جزرومدی، لاگون، سد و دریای باز در نهشته های سازند تله زنگ در این برش منجر شد که مربوط به بخش های رمپ داخلی تا رمپ میانی اند. مطالعات چینه نگاری توالی ها به شناسایی یک توالی رسوبی رده‎‍ سوم و دسته رخساره‎‍های TST و HST منجر شد که معادل آخرین بالا آمدگی جهانی سطح آب دریاها در اواخر پالیوسن (تانتین) است. شواهد ژیوشیمی عنصری بیانگر یک سیستم دیاژنزی بسته تا کمی باز به صورت ضعیف، با تبادل آب به سنگ پایین برای کربنات های سازند تله زنگ است. سیستم دیاژنزی به نسبت کمی باز در این سازند، به دلیل تاثیر سیالات جوی در ناپیوستگی فرسایشی در مرز دو سازند تله‎‍زنگ و کشکان است.

  کلیدواژگان: سازند تله زنگ، زمین‎‍شیمی، محیط رسوبی، توالی رسوبی، پهنه لرستان
 • الهه زارعی* صفحات 99-113

  سازند دلیچای با لیتولوژی سنگ آهک رسی نازک لایه با میان لایه های آهکی به ضخامت 78 متر، در برش چینه شناسی آهوانو در شمال دامغان بررسی شد. برای تشخیص سطح تغذیه ای  و تاثیر آن در تشکیل لایه های غنی از مواد آلی، از مطالعات ریزرخساره و پالینوفاسیسی و شواهد فسیلی، مانند تنوع و فراوانی فرامینیفرها، نسبت فرم های اپی‎‍فونال به این‎‍فونال، نسبت فرم های این‎‍فونال سطحی به این‎‍فونال عمقی از فرامینیفرهای بنتیک استفاده شد. بررسی این فاکتورها موید یک محیط مزوتروفیک با اکسیژن و میزان مواد غذایی متوسط برای نهشته‎‍های سازند دلیچای (باژوسین تا کالووین پیشین) در برش مطالعه شده است و مهم ترین عامل پایین بودن مواد آلی در طی نهشته شدن سازند دلیچای، تولید ضعیف و حفظ نشدگی مناسب از مواد آلی بوده است. اما نهشته های مارن تیره رنگ غنی از مواد آلی در مرز باژوسین-باتونین و مرز کالووین پیشین و پسین، بازتابی از تولید آرام در آب بستره های بی هوازی در یک محیط یوتروپیک اند. در نهشته های آهکی فقیر از ماده آلی در قسمت انتهای سازند دلیچای، قطعاتی از ماکروفسیل (آمونیت و اکینویید و..) با زمینه میکرایتی مشاهده می شود که این شرایط به همراه اثر فسیل زیوفیکوس ، یک محیط تقریبا نیمه اکسیژنی و شرایط الیگوتروپیک را در محدوده کالووین پسین در نظر می گیرد.

  کلیدواژگان: سطح تروفیک، رخساره آلی، سازند دلیچای، فرامینیفرها، پالینومرف ها
|
 • Elnaz Aliakbardoust, Mohammadhossein Adabi *, Ali Kadkhodaie, Ali Chehrazi Pages 1-21

  In this paper, a method is proposed for the prediction of thermal maturity in the source rock using indirect methods. The applied data are well logs (neutron, density, resistance, and acoustic) in 13 wells and seismic data in six oil and gas fields in the central part of the Persian Gulf. Well-logs and seismic data are much more abundant than geochemical data and cover an extensive area in the oil and gas fields. These properties compensate for the lack of geochemical data that are scattered and limited to a few wells. This study is carried out in two steps. First, the amount of thermal maturity in the Kazhdumi Formation is calculated from well logs and is presented as an index in each well. Data obtained from organic thermal evaluation analyses are used to validate the results of thermal maturity prediction. These data include Rock-Eval pyrolysis in two wells. Then, seismic data are processed and studied in two-dimensional sections at the location of the target fields. In this step, seismic attributes are extracted from the seismic data using the multi-attribute regression analysis method, and thermal maturity is calculated using these attributes. Prediction is performed by probabilistic neural network analysis, and a seismic section is extracted indicating variations in thermal maturity in the Kazhdumi Formation.

  Keywords: Source rock, Thermal maturity, well log, seismic attribute
 • Solmaz Sadeghi, Hossein Hashemi, Bijan Beiranvand * Pages 23-43

  The Sarvak Formation is one of the most important oil reservoirs in southwestern Iran. The Hendijan–Bahregansar–Nowrooz strike-slip Fault (HBNF) is known as a major fault system in the northwestern of the Persian Gulf, extending for approximately 700 kilometers in a north-northeast to south-southwest direction. This fault line passes through the northwestern region of the Persian Gulf, exerting a significant influence on the geological evolution of the area. This study emphasizes on importance of the microfacies, sedimentary environments, and sequence stratigraphy of the Sarvak Formation in the western part of the Hendijan–Bahregansar–Nowrooz palaeohigh, specifically those of the Hendijan, Bahregansar, and Mahshahr oilfields in southwestern Iran. A total of 186 thin sections of rock samples was examined in terms of their petrographic, sedimentological, and stratigraphic aspects. This led to the identification of seven microfacies distributed in four facies belts of tidal flat, lagoon, shoal, and open sea. The lack of turbidites and continuous reefs indicates that carbonates of the Sarvak Formation in the studied area formed on a homoclinal ramp. Additionally, five third-order depositional sequences were identified in the strata studied northwest of the HBNF. It can be concluded that the studied area was structurally stable during the Early Cenomanian. However, starting from the Late Cenomanian, significant tectonic phases resulted in the uplift of the area along an old ridge. Furthermore, the data indicate that the uplift of the Arabian Plate during the Early Turonian had significant effects on sedimentary processes in the region. This resulted in the retreat of the sea and the occurrence of a subsequent notable erosion phase at the Cenomanian–Turonian boundary in many areas including the Bahregansar and Hendijan oilfields. The interpretation of sedimentary characteristics and depositional environments in the upper part of the Sarvak Formation in the Mahshahr Oilfield relies on seismic sections, petrophysical logs, and microfacies analysis. Based on the available information the sediments apparently accumulated in a north-northwest to south-southeast trend, forming an onlap over both sides of a palaeohigh.

  Keywords: Microfacies, Depositional environments, Sarvak Formation, Persian Gulf, Sequence stratigraphy
 • Farshad Tofighi, Parviz Armani *, Ali Chehrazi, Andisheh Alimoradi Pages 45-58

  Nowadays, the use of artificial intelligence is common to increase the accuracy of the study and, close to reality, is used in the oil industry to increase the accuracy of studying and understanding the relationship between various parameters. The main purpose of this study is to compare the performance of the two methods of Extreme Learning Machine (ELM) and Radial Basis Function (RBF) in porosity estimation, which is static oil modeling. The data from seven wells in the offshore field (Hendijan Oilfield) of the northwestern Persian Gulf were examined. In this regard, post-stack seismic attributes which have a significant relationship with porosity and porosity log for each well were used to compare the performance of the ELM and RBF networks under the same conditions. Eventually, it reveals that ELM is quite sensitive to the data set and needs more data points to prepare a map (quantitatively), but is better than RBF in terms of classification (qualitative). On the other hand, RBF is one of the most powerful algorithms in mapping, especially in low numbers of data points, which can be challenging for others.

  Keywords: ELM, RBF, porosity, Seismic Attributes, Hendijan Field
 • Armin Omidpour *, Asadollah Mahboubi, Roghayeh Fallah-Bagtash Pages 59-80

  The Oligocene–Miocene Asmari reservoir is dominated by heterogeneity in various aspects, especially porosity and permeability caused mainly by dolomitization. The Asmari Formation has been deposited along a homoclinal ramp-type platform with a gentle slope divisible into an inner ramp, mid ramp, outer ramp and basinal settings. The distribution of dolomite through the Asmari carbonate platform in the Shadegan Oil Field is not uniform nor is it random. All 12 facies associations are variably affected by dolomitization and have influenced reservoir quality. Inner ramp facies associations are the most dolomitized  while, the mid- and outer ramp facies associations are moderate to least dolomitized intervals. Six third-order depositional sequences were recognized within the Oligo–Miocene succession. They are bounded by sequence boundaries (SB) with significant evidence of subaerial exposure, diagenetic alteration, oxidizing conditions, and an abrupt change in facies or facies bathymetry. The stratigraphic distribution of facies associations proves more dolomite percent is formed near the sequence boundary as well as in the high stand system tract (HST) deposits. The main dolomitization model of the Asmari carbonate platform is seepage-reflux. Thus, the highest dolomite percentages occur near the sequence boundary when the sea level was low in the shoreface facies (inner ramp), the lowest percentage and dominant fabric destructive dolomite in the offshore facies, and fabric selective dolomite near the maximum flooding surface (MFS) due to the slow rate of dolomitization and low volume of dolomitizing fluids.

  Keywords: Dolomitization models, Seepage-reflux, Sequence stratigraphy, Asmari Formation, Oligocene–Miocene
 • Iraj Maghfouri Moghaddam *, Iraj Sedaghatnia Pages 81-97

  The carbonate deposits of the Taleh Zang Formation are exposed extensively in the southeastern to northern Lorestan zone, SW Iran. The thickness of the shallow water carbonate Taleh Zang Formation in Ritt Anticline is 84.5 meters. It overlies on top of the turbidity Amiran Formation and it is overlain by the clastic-dominated Kashkan Formation. Petrographic examinations revealed seven facies deposited in tidal flat, lagoon, shoal and open marine. Detailed analysis of sedimentary facies indicates that in the Late Paleocene interval, the depositional system of the Taleh Zangi Formation was a ramp carbonate platform. Changes in the depositional facies and cycle stacking patterns indicate one transgressive-regressive sea-level cycle from the bottom to the top of the section, which is equivalent to the last eustatic sea level rise in the Late Paleocene (Thanetian).  This depositional sequence is separated by type 2 and 1 sequence boundaries at its lower and upper boundaries, respectively. Elemental geochemical evidence indicates a closed to weakly open digenetic system, with low water-rock interaction for carbonates of the Taleh Zang Formation. The relatively open digenesis system in this formation could be due to the influence of meteoric fluids in the erosional discontinuity at the border between the two formations, the Taleh Zang and Kashkan formations.

  Keywords: Taleh Zang Formation, Geochemistry, Sedimentary environment, Sedimentary sequence, Lorestan zone
 • Elahe Zarei * Pages 99-113

  Abstract The Dalichai Formation in the Ahvanu section, north of Damghan city, with a thickness of 78 meters, comprises alternations of bluish-gray marls and limestones. Microfacies and palynofacies studies, along with fossil evidence, including foraminifera diversity and abundance, the ratio of epifaunal to infaunal benthic foraminifera, and the ratio of surface to deep infaunal, were utilized to identify organic-rich layers and reconstruct trophic levels. These factors confirm a mesotrophic environment with average oxygen and nutrient levels for the Dalichai Formation (Bajocian to Lower Callovian) in the studied section. The primary reasons for low organic matter in the Dalichai Formation are attributed to low production and poor preservation of organic matter. However, dark-colored deposits with high organic matter at the Bajocian–Bathonian boundary and the lower and upper Callovian boundaries suggest increased production rates in anaerobic and eutrophic conditions. Macrofossil fragments (ammonites and echinoids) within limestone deposits at the uppermost part of the Dalichai Formation, exhibiting low organic matter, and the presence of Zeophycus trace fossils, suggest an oligotrophic environment with dysoxic conditions in the Upper Callovian.

  Keywords: trophic level, Organic facies, Dalichai Formation, Foraminifera, Palynomorphs