درباره نشریه
ISSN:
2251-6530
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر رحمت الله هوشمند
سردبیر:
دکتر امین خدابخشیان
مدیر اجرایی:
زهرا ظهرابی
تلفن:
031-37934335
دورنگار:
031-37934335
سایت اختصاصی:
isee.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/10

این نشریه تا سال پنجم با نام سیستم های هوشمند در مهندسی برق منتشر شده است

مدیر مسئول
دکتر رحمت الله هوشمند
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته - کاربرد روشهای هوشمند در سیستم های قدرت
Rahmatollah Hooshmand
Professor, Faculty of Engineering, University of Isfahan
Specialist: Power Systems Restructuring and Deregulation-Intelligent system in Power systems
سردبیر
دکتر امین خدابخشیان
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برق
Amin khoda Bakhshian
Professor, University of Isfahan
Specialist: Electricity
هیات تحریریه
دکتر سیدعباس طاهر
استاد دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: دینامیک سیستم های قدرت - بهره برداری از سیستم های قدرت
Seyyed Abbas Taher
Professor, University of Kashan
Specialist: Power Systems Dynamics - Power Generation, Operation and Control
دکتر احسان الله کبیر
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بازشناسی الگو
Ehsanollah Kabir
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Pattern recognition
دکتر علیرضا سیدین
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
Ali Reza Seyyedin
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدمهدی فاتح
دانشیار گروه مهندسی برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سیستم های کنترل هوشمند و رباتیک
Mohammad Mehdi Fateh
Associate Professor, Department of Electrical and Robotic Engineering, Shahrood University of Technology
Specialist: Intelligent Control & Robotic Systems
دکتر محمد تشنه لب
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mohammad Teshneh Lab
Professor, Department of Electrical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر ابراهیم افجه ای
استاد دانشگاه شهید بهشتی
Ebrahim Afjei
Professor, Shahid Beheshti University
دکتر حسین سعیدی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
Hosein Saeedi
Professor, Isfahan University of Technology
دکتر فرید شیخ الاسلام
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: کنترل فازی - سیستم های هوشمند
Farid Sheikholeslam
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Fuzzy Control- Intelligent Systems
دکتر محمود جورابیان
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سیستم قدرت، کیفیت قدرت، انرژی قابل تجدید، میکروگرید
Mahmood Joorabian
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: power system, power quality, Renewable energy, microgrids
دکتر قاسم میرجلیلی
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: شبکه های مخابرات داده - شبکه های بی سیم
Ghasem Mir Jalili
Professor, University of Yazd
Specialist: Data Communication Networks -Wireless Networks
دکتر عباس شولایی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: ماشین های الکتریکی و درایوها - الکترونیک قدرت
Abbas Shoulaie
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Electrical Machines and Drive - Power Electronic
دکتر سیدابراهیم حسینی
دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
Seyyed Ebrahim Hossenini
Associate Professor,
دکتر بهزاد میرزاییان دهکردی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برق - ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت
Beh Zad Mirzaeian Deh Kordi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Electric - electric and electronic power machines
دکتر پیمان معلم
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برق - الکترونیک
Payman Moallem
Professor, University of Isfahan
Specialist: Power Electronics
دکتر محمد عطایی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Ataei
Professor, University of Isfahan
Specialist: Electrical Engineering-Control
مدیر اجرایی
زهرا ظهرابی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: کامپیوتر
Zahra Zohrabi
University of Isfahan
Specialist: Computer
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۷