درباره نشریه
ISSN:
2355-8002
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر فرشید ترکاشوند
سردبیر:
دکتر نرگس انصاری
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا نظری
کارشناس:
لیلا طهماسبخانی
تلفن:
028-33901634
دورنگار:
028-33901634
سایت اختصاصی:
lem.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه لسان مبین
صندوق پستی:
5599-34149
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/09
مدیر مسئول
فرشید ترکاشوند
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Farshid Torkash Vand
Assistant Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
نرگس انصاری
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Narges Ansari
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic Language and Literature
هیات تحریریه
عدنان طهماسبی
دانشیار
رشته تخصصی: نقد ادبی، زبان و ادبیات عربی
Adnan Tahmasebi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Literary criticism, Arabic Language and Literature
شهریار نیازی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Shahriar Niazi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
صلاح الدین عبدی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Salaheddin Abdi
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
جواد اصغری
دانشیار
رشته تخصصی: ادبیات داستانی معاصر عرب، زبان و ادبیات عربی
Javad Asghari
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Arab contemporary narrative literature, Arabic Language and Literature
سیدمحمد میرحسینی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mir Hosseini
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic Language and Literature
علی گنجیان خناری
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Ganjian Khanari
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی
عبدالعلی آل بویه لنگرودی
سیدخلیل باستان
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Khalil Bastan
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
احمد پاشازانوس
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ahmad Pasha Zanoos
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic language and literature
خلیل پروینی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
انسیه خزعلی
استاد زبان و ادبیات عرب
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ensieh khaz Ali
Professor, Arabic Language and Literature, University of Alzahra
Specialist: Arabic language and literature
حجت رسولی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
دکتر محمدعلی سلمانی مروست
محمدعلی سلمانی مروست
سیدحسین سیدی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
علی باقر طاهری نیا
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taherinia
Professor, University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
محمدحسن فوادیان
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Moahammad Hasan Foaadian
Professor, University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
بتول مشکین فام
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Batool Meshkin Fam
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Arabic Language and Literature
مدیرداخلی
علیرضا نظری
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Reza Nazari
Assistant Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic Language and Literature
کارشناس
لیلا طهماسبخانی
کارشناسی ارشد
Leila Tahmaseb Khani
Masters, Imam Khomeini International University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۴