درباره نشریه
ISSN:
2355-8002
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر فرشید ترکاشوند
سردبیر:
دکتر نرگس انصاری
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا نظری
کارشناس:
لیلا طهماسبخانی
تلفن:
028-33901634
دورنگار:
028-33901634
سایت اختصاصی:
lem.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه لسان مبین
صندوق پستی:
5599-34149
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/01
مدیر مسئول
دکتر فرشید ترکاشوند
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Farshid Torkash Vand
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر نرگس انصاری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Narges Ansari
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر شهریار نیازی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Shahriar Niazi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سید محمد میرحسینی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mir Hosseini
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمود آبدانان مهدی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان وادبیات عرب
دکتر محمد مولوی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Molavi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی سلیمی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات عرب، ادبیات معاصر، نقد ادبی، زبان و ادبیات عرب
Ali Salimi
Professor, Arabic Literature
Razi University
Specialist: Arabic Literature, Contemporary Literature, Literary Criticism, Arabic literature
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر انسیه خزعلی
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ensieh khaz Ali
Professor Arabic Language and Literature
University of Alzahra
Specialist: Arabic language and literature
دکتر سید حسین سیدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Hosein Seyyedi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic Litrature
مدیرداخلی
دکتر علیرضا نظری
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Reza Nazari
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic Language and Literature
کارشناس
لیلا طهماسبخانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Leila Tahmaseb Khani
Masters
Imam Khomeini International University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۷