درباره نشریه
ISSN:
2008-8396
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
فاطمه زندی
سردبیر:
دکتر تقی ترابی
مدیرداخلی:
دکتر حمید کاکایی ماوایی
تلفن:
021-22573232
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jebr
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/07
مدیر مسئول
فاطمه زندی

سردبیر
دکتر تقی ترابی
دانشیار واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Taghi Torabi
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
یگانه موسوی جهرمی
استاد اقتصاد
دانشگاه پیام نور
Yeganeh Mousavi Jahromi
Professor, Economics
Payame Noor University
دکتر محمد بامنی مقدم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Bameni Moghaddam
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر جاوید بهرامی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل و اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی
Javid Bahrami
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر تیمور رحمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
Teymur Rahmani
Associate Professor
University of Tehran
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر کامبیز هژبر کیانی

Kambiz Hojabr Kiani

مدیرداخلی
دکتر حمید کاکایی ماوایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۸