فهرست مطالب

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
پیاپی 28 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدصادق شیخ* صفحات 1-16

  در دهه ‏های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتا بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه یافته از این بازارهای مالی و مشخصا بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده‏ های فراوان برده ‏اند. در این پژوهش با انجام آزمون ARDL در بازه زمانی 1370-1399 روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر ها را مورد بررسی قرار دادیم که نتایج حاصل از آن در کوتاه مدت نتایج نشان می دهد که با یک درصد تغییر در متغیرهای نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب 4/26، 0/34 درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده خواهد شد. نتایج بدست آمده حاکی است که در بلندمدت ضرایب همه متغیرها در سطح معنی داری 5% قابل تفسیر می باشند. بدین صورت که در بلندمدت، با یک درصد تغییر در متغیرهای حجم نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب1/46، 0/52درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده می شود. این در حالی است که با یک درصد تغییر در متغیرهای پایه پولی و توسعه مالی به ترتیب 0/86، 0/67 درصد از شاخص قیمت سهام بورس تهران کاسته خواهد شد.بطور کلی در مورد نتایج بدست آمده می توان اینگونه عنوان کرد با افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش سطح قیمت ها، ارزش دارایی ها و نهاده های تولیدی شرکت ها و موسسات اقتصادی افزایش می یابد. چنانچه افزایش قیمت محصولات شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه های تولید باشد، سود بنگاه ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی ها می تواند تاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد.

  کلیدواژگان: نقدینگی، پایه پولی، شاخص، قیمت سهام، توسعه مالی
 • وحید فغانی زاده، فرید عسگری*، بامداد پرتوی صفحات 17-31

  هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نرخ حق بیمه کارفرما بر سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارایه شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این مطالعه، از حیث نوع تحقیق؛ همبستگی از نوع مقطعی بوده و از حیث هدف کاربردی محسوب می-شود. جامعه آماری پژوهش شامل 666 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران از ابتدای 1392 تا پایان 1398 بود که تعداد 111 شرکت به روش حذف سیستماتیک، به -عنوان نمونه انتخاب شدند. در آمار توصیفی، پارامترهای جامعه شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی جامعه سنجیده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی و آزمون های هاسمن، F (لیمر)، توسط نرم افزار اویوز انجام شد. یافته های حاصل نشان دهنده آن بودند که بین نرخ بیمه سهم کارفرما، سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارایه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، بهتر است سازمان تامین اجتماعی نرخ حق بیمه را باتوجه به شرایط تورمی و درآمد نیروی کار درنظر بگیرد تا از صنایع بابت جذب نیروی کار حمایت شود و بالا بودن نرخ حق بیمه باعث نشود که مدیران شرکت ها به سمت افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات سوق پیدا کنند.

  کلیدواژگان: تورم، بورس، کارفرما، سهم، بیمه
 • سید احمد هاشمی میری، حمید کاکائی، غلامرضا عباسی*، هوشنگ مومنی وصالیان صفحات 33-43

  از جمله مهمترین دغدغه های سیاست گذاران دستیابی به رشد اقتصادی بالا می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه انسانی، نقدینگی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در دوره 1400-1359 در قالب الگوی فضا-حالت بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و در طی زمان نزولی بوده است. همچنین نقدینگی دارای تاثیر منفی یکنواخت بر رشد اقتصادی بوده است. براین اساس بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی می تواند زمینه را برای تاثیر مثبت بزرگتر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین چنانچه ثبات اقتصاد کلان ایجاد نشود افزایش نقدینگی منجر به انتقال پول به سمت فعالیت های غیرمولد و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان امکان افزایش تشکیل سرمایه ثابت نیز وجود نخواهد داشت و از این طریق نیز بهبود رشد اقتصادی محدود می گردد.

  کلیدواژگان: درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، نقدینگی، الگوی فضا-حالت
 • رحمان رحیمی، فاطمه صراف*، محبوبه جعفری، بیژن صفوی صفحات 45-74

  فین تک بر مدیریت ریسک بانک ها تاثیر دارد و بانک ها با افزایش ریسک ها تمایل به بهبود سطح فین تک در سیستم مالی خود دارند؛ ریسک های نقدینگی، اعتباری و سیستمی مهمترین ریسک های شناسایی شده در صنعت بانکداری هستند اما آنچه موجب فروپاشی کل سیستم بانکی می گردد؛ ریسک سیستمی است که ناشی از ماهیت سرایت این ریسک از یک بانک به سایر بانک ها است؛ ریسک سیستمی زمانی رخ می دهد که بی ثباتی یک موسسه مالی به دیگران سرایت می کند و به طور بالقوه باعث ایجاد یک اثر دومینویی می شود که می تواند به اثرات اقتصادی گسترده تری منجر شود. شناسایی ریسک سیستمی برای سازمان های ناظر پولی و مالی بسیار مهم است. استقرار و توسعه فین تک به طور قابل توجهی بر سیستم های بانکی تاثیر گذاشته است افزایش ریسک سیستمی می تواند مانع از حمایت از توسعه پایدار جهانی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور شود. شاخص های متعددی برای محاسبه این ریسک وجود دارد؛ ازجمله این شاخص ها می توان به ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR)، TENET (توسعه یافته مدل CoVaR)، کسری مورد انتظار نهایی (MES)، کسری مورد انتظار سیستمی (SES)، ریسک سیستمی (SRISK)، مدل های اپیدمیک (SIR) اشاره نمود. نتایج تحقیقات انجام یافته بیانگر بالا بودن سطح ریسک سیستمی در ایران می باشد؛ همچنین بر اساس تحقیقات میزان این ریسک در بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی بالاتر می باشد. لازم بذکر است هر سه دسته متغیرهای درون شرکتی، برون شرکتی و تنوع سازی درآمدها و دارایی های بانک (مدیریت پرتفوی بانک) بر ریسک سیستمی تاثیر معناداری دارد؛ که این امر بر پیچیده بودن ابعاد شکل گیری این نوع ریسک دلالت دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، ریسک سیستمی، فین تک، بانک
 • اشکان رحیم زاده*، بهمن خانعلی زاده صفحات 75-81

  اهمیت روزافزون اوراق بهادار اسلامی در سرتاسر جهان اخیرا به دلیل نقشی که در اقتصادهای اسلامی ایفا می کند، علاقه فزاینده ای به تحقیق در مورد این بازارها ایجاد نموده است. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با توجه به کاهش حجم نقدینگی در راستای کنترل تورم نقش داشته و همچنین تامین مالی پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری را به همراه دارد. هدف این تحقیق میزان تاثیرپذیری تورم از برخی متغیرهای اقتصادی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی برای سال های 1400-1389 بوده و بصورت سالیانه استخراج و از نرم افزار Eviews 11 برای برآورد معادله پیشنهادی استفاده شده است. پس از بررسی مانایی داده ها نتایج بدست آمده از آزمون حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) نشان می دهد که صکوک بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرGDP واقعی تاثیر منفی معنی داری بر تورم ایجاد می نماید. این تاثیر برای نرخ ارز آزاد مثبت معنی دار می باشد

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، ابزارهای مالی، صکوک، FMOLS، ایران
 • جمیل میلانی* صفحات 83-91

  بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات مرتبط با آن امری حیاتی در راستای توسعه اقتصادی می باشد. فضای کسب و کار نیازمند توجه و حمایت و برنامه ریزی ویژه می باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بدون توجه به فضای کسب و کار و حمایت از آن نمی توان انتظار بهبود اقتصادی و رونق کسب و کارها و در نهایت توسعه پایدار را داشت، فضای کسب و کار در کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و توجه جدی به آن و تلاش جهت بهبود فضای کسب و کار امری ضروری می باشد. یکی از راهکارهای موثر جهت بهبود فضای مذکور و شاید اصلی ترین راهکار، ایجاد و راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار است که در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. در ایران نیز راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار به عنوان یک راهکار جهت بهبود این فضا در دستور کار قرار گرفت و از سال 1398 اجرایی گردید. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا با بررسی دلایل و ضرورت های ایجاد چنین فضایی ضمن تجزیه و تحلیل مستندات مربوطه و چگونگی راه اندازی آن، راهکارهایی را هم جهت بهبود هر چه بهتر آن ارایه نماید.

  کلیدواژگان: کسب و کار، پنجره واحد، ثبت شرکت، اتاق بازرگانی، بانک جهانی
 • ساناز آهنگران، فاطمه صمدی*، معصومه جعفری صفحات 93-110

  موسسات فناوری مالی حجم گسترده ای از مشاغل حوزه مالی در ایران را در برمی گیرد و موفقیت در این مشاغل به شاخص های مختلفی وابستگی دارد که مشتریان یکی از این عوامل می باشد. ازاین رو شناسایی و طبقه بندی این عوامل می تواند راهبردی جهت موسسات نوپا در این زمینه برای رسیدن به مدل کنونی موسسات فین تک و همچنین می تواند دستورالعملی برای نگه داشت وضع فعلی موسسات فناوری مالی رشد کرده در حال حاضر باشد برای طراحی مدل عوامل موثر بر موفقیت موسسات فناوری مالی در سطح مشتریان در این پژوهش از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در ادامه مدل سازی ساختاری تفسیری ISM تحلیل MICMAC نیز انجام شده است. هدف از تحلیل MICMAC بررسی و تحلیل نیروی نفوذ و نیروی وابستگی مولفه ها است که در مرحله تشکیل ماتریس دریافتی نهایی، آن ها محاسبه شده اند. در انتها با به کارگیری یک روش تصمیم گیری چندمعیاره تمام عوامل و شاخص های موثر بر موفقیت موسسات فناوری مالی در سطح مشتریان با نظر خبرگان انجمن فین تک ایران رتبه بندی شده اند. عوامل موثر بر موفقیت موسسات فناوری مالی در سطح مشتریان ، مشتری مداری رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه های بعدی به ترتیب به چابکی، مدیریت امنیت، حاشیه سود کم، انطباق آسان، مقیاس پذیری و نوآوری تعلق می گیرد. مدل استخراجی از روش ISM به روش معادلات ساختاری مورد برازش قرار گرفت که نشان از ارتباط بین متغیرها دارد.

  کلیدواژگان: فناوری مالی، فین تک، موفقیت کسب وکار، مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل ساختار مالی
|
 • MohammadSadegh Sheykh * Pages 1-16

  In recent decades, the role of the capital market and the expansion of financial markets had a relatively high relationship with the economic growth of countries. Countries such as America, Japan, England, South Korea, Singapore and other developed countries have made great use of these financial markets and especially the stock exchange for economic development and growth. In this research, by conducting the ARDL test in the period of 1991-2020, we investigated the long-term and short-term relationships between the variables, with a one percent change in the variables of liquidity and consumer price index, respectively, 26. 4.0.34% will be added to the stock price index of Tehran Stock Exchange. the coefficients of all variables can be interpreted at a significant level of 5%. with a one percent change in the variables of liquidity volume and consumer price index, 1.46, 0.52 percent will be added to the stock price index of Tehran Stock Exchange, respectively. Meanwhile, with a one percent change in monetary base variables and financial development, the stock price index of Tehran Stock Exchange will decrease by 0.86% and 0.67%, respectively. it can be said that with increasing liquidity and after that, the price level increases, the value of assets and production inputs of companies and economic institutions increases. If the price increase of listed companies' products is more than the growth of production costs, the profits of companies will increase and inflation from the future cash flow channel of earnings can have a positive effect on stock prices.

  Keywords: Liquidity, Monetary Base, stock price, Index, Financial Development
 • Vahid Faghani Zadeh, Farid Asgari *, Bamdad Partovi Pages 17-31

  The purpose of this study was to investigate the effect of the employer's insurance premium rate on the operating profit of each share and the change in the net sales income of the companies listed on the Tehran Stock Exchange. This study, in terms of the type of research; Correlation is cross-sectional and is considered practical in terms of purpose. The statistical population of the research included 666 companies admitted to Tehran Stock Exchange from the beginning of 2012 to the end of 2018, of which 111 companies were selected as a sample by systematic elimination method. In descriptive statistics, community parameters, including central indicators and community dispersion, were measured and information was analyzed using the regression method based on combined data and Hausman's tests, F (Limer)It was done by the software Oviz. The results showed that there is a significant relationship between the insurance rate of the employer's share, the operating profit per share and the change in the net sales income of the companies listed on the Tehran Stock Exchange. Therefore, it is better for the social security organization to consider the insurance premium rate according to the inflationary conditions and labor income in order to support the industries in attracting labor and the high insurance premium rate does not cause the company managers to increase the total price. to find goods and services.

  Keywords: inflation, Stock market, Employer, Share, Insurance
 • Seyed Ahmad Hashemi Miri, Hamid Kakaei, Gholamreza Abbasi *, Hooshang Momeni Vesalهan Pages 33-43

  One of the most important concerns of policymakers is achieving high economic growth. Accordingly, in the present study, the effect of oil revenues, human capital, liquidity and investment on economic growth in the period of 1991-2021has been investigated in the form of space-state model. The results of the research showed that the impact of oil revenues, investment and human capital on economic growth was positive and decreased over time. Also, liquidity has a uniform negative effect on economic growth. Therefore, improving the performance of the National Development Fund can provide the basis for a greater positive impact of oil revenues on economic growth. Also, if macroeconomic stability is not established, the increase in liquidity will lead to the transfer of money to non-productive activities and subsequently to the reduction of economic growth. On the other hand, in the conditions of macroeconomic instability, it will not be possible to increase the formation of fixed capital, and in this way, the improvement of economic growth will be limited.

  Keywords: oil revenues, investment, Economic Growth, Liquidity, state-space model
 • Rahman Rahimi, Fatemeh Sarraf *, Mahbobeh Jafari, Bijan Safavi Pages 45-74

  Fintech affects banks' risk management, and banks tend to improve the level of Fintech in their financial system by increasing risks; Liquidity, credit and systemic risks are the most important risks identified in the banking industry, but what causes the collapse of the entire banking system; Systemic risk is caused by the nature of the spread of this risk from one bank to other banks. Systemic risk occurs when the instability of one financial institution spreads to others, potentially causing a domino effect that can lead to broader economic effects. Identifying systemic risk is very important for monetary and financial supervisory organizations. The deployment and development of fintech has significantly affected banking systems. Increased systemic risk can hinder support for sustainable global development, especially in emerging economies. There are several indicators to calculate this risk; Among these indicators, we can refer to conditional value at risk (CoVaR), TENET (developed CoVaR model), final expected deficit (MES), systemic expected deficit (SES), systemic risk (SRISK), epidemic models (SIR). The results of the conducted research indicate the high level of systemic risk in Iran; Also, according to research, the amount of this risk is higher in state banks than in private banks. It should be noted that all three categories of intra-company, extra-company variables and diversification of bank income and assets (bank portfolio management) have a significant effect on systemic risk; This indicates the complexity of the dimensions of the formation of this type of risk.

  Keywords: risk management, Systemic Risk, Fintech, Bank
 • Ashkan Rahimzadeh *, BAHMAN Khanalizadeh Pages 75-81

  The growing importance of Islamic securities around the world has recently created a growing interest in researching these markets due to the role they play in Islamic economies. Islamic securities (sukuk) play a role in controlling inflation due to the reduction of liquidity and also provide financing for construction and investment projects. The purpose of this research is the impact of inflation on some economic variables with an emphasis on Islamic securities. The statistical data used in this research were from the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and the World Bank for the years 1389-1400 and were extracted annually and Eviews 11 software was used to estimate the proposed equation. After examining the validity of the data, the results obtained from the Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) test show that sukuk as a percentage of GDP as well as the real GDP variable has a significant negative impact on inflation. This effect is significant for the free exchange rate

  Keywords: Investment, Financial instruments, Sukuk, FMOLS, Iran
 • Jamil Milani * Pages 83-91

  Improving the business environment and removing obstacles and problems related to it is a vital thing in the direction of economic development. The business environment needs special attention and support and planning. The experience of developed countries shows that without paying attention to the business environment and supporting it, one cannot expect economic improvement and business prosperity and ultimately sustainable development, the business environment in our country is no exception to this rule. And it is necessary to pay serious attention to it and try to improve the business environment. One of the effective ways to improve the mentioned space and perhaps the most important way is to create and run a single window for starting a business, which has been experienced in other countries. In Iran, the establishment of a business start-up window was put on the agenda as a solution to improve this space, and it was implemented in 2018. The following article tries to provide solutions to improve it as much as possible by examining the reasons and necessities of creating such an environment while analyzing the related documents and how to start it.

  Keywords: Business, Single Window, Company Registry, Chamber of Commerce, World Bank
 • Sanaz Ahangaran, Fatemeh Samadi *, Masomeh Jafari Pages 93-110

  Financial technology institutions cover a wide range of jobs in the financial field in Iran, and success in these jobs depends on various indicators, of which customers are one of these factors. Therefore, the identification and classification of these factors can be a strategy for new institutions in this field to reach the current model of fintech institutions, and it can also be a guideline to maintain the current state of financial technology institutions that have grown at the moment, to design a model of factors affecting the success of financial technology institutions. At the customer level, in this research, the interpretive structural modeling method has been used. MICMAC analysis has also been performed in the continuation of ISM interpretive structural modeling.The purpose of MICMAC analysis is to investigate and analyze the power of penetration the power of dependence of the components that are calculated in the stage of forming the final received matrix, by using a multi-criteria decision-making method, all factors and indicators affecting the success of financial technology institutions at the level of customers have been ranked by the opinion of the experts of the Fintech Association of Iran. Factors affecting the success of financial technology institutions at the customer level, customer orientation has taken the first place. The next ranks are given to agility, security management, low profit margin, easy adaptation, scalability and innovation, the model derived from the ISM method was fitted to the structural equation method, which shows the relationship between the variables.

  Keywords: Financial Technology, Fintech, Business Success, Interpretive Structural Modeling, financial structure analysis