درباره نشریه
ISSN:
2251-8932
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمدحسین شریفی
سردبیر:
دکتر شهرام پازوکی
با همکاری:
انجمن حکمت و فلسفه ایران
تلفن:
021-66492169
سایت اختصاصی:
www.javidankherad.ir
نشانی:
تهران، خیابان نوفل شاتو، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ، کدپستی: 1481611336
صندوق پستی:
14155-7166
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/07
مدیر مسئول
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
اعضای تحریریه
دکتر سید ضیا موحد
استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Seyyed Zia Movahhed
Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
Specialist: Western philosophy
سید محمود یوسف ثانی
سید محمود یوسف ثانی

دکتر غلامرضا زکیانی
دانشیار فلسفه، فلسفه، دانشکده ادبیات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه، منطق
Gholamreza Zakyani
Associate Professor, phijosophy, phijosophy, persian litereture
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Logic
محمد آزادپور

سعید بینای مطلق

مهدی امین رضوی

Masataka Takeshita

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی
Gholam Hossein Ebrahimi Dinani
Professor philosophy
University of Tehran
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and Kalam
دکتر شهین اعوانی
دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه
Shahin Awani
Associate Professor of Wisdom and Philosophy Research Institute of Iran
Specialist: philosophy
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر نصرالله پورجوادی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Pourjavadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر حسین معصومی همدانی
استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Hossein Masoumi Hamedani
Assistant Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
دکتر سید حسین نصر
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Seyyed Hossein Nasr
Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
William Chittick
Professor University of New York
Specialist: Islamic mysticism
Tu Weiming
Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۲