فهرست مطالب

نشریه جاویدان خرد
سال بیستم شماره 1 (پیاپی 43، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجید احسن*، میلاد نوری صفحات 5-24
  دیدگاه قدم نفس گاه بر مبنای عکس نقیض قاعده «کل حادث مسبوق بقوه و ماده» تبیین شده و گاه بر مبنای آن بر وحدت نفوس استدلال شده است.اصل این قاعده مورد اشکالاتی در فلسفه اسلامی قرار گرفته و زمینه ای برای معرفی بدن به عنوان وجه ترجیح حدوث روحانی نفس و ماده کثرت نفوس نزد ابن سینا بوده است.وی با اشاره به ویژگی های نفسانی نشان می دهد که جز با ارجاع به کثرت نفوس که خود مقدمه لازم برای اثبات حدوث نفس است قابل تبیین نیستند.امکان دفاع از مدعیات سینوی بر مبنای بنیان های فلسفی وی ناممکن و نیازمند تجدید نظرند. حکمت صدرایی در پی بازسازی مدعیات سینوی برمی آید. پژوهش حاضر تلاش می کند تا ضمن بیان دلایل وحدت یا کثرت نفوس بر مبنای قاعده عقلی مورد اشاره، اشکالات وارد بر دلایل قاعده و پاسخ های طرح شده بیان شود و راهی نو در حل چالش های سینوی در مسیله حدوث نفس پیموده شود.
  کلیدواژگان: حدوث نفس، وحدت و تعدد نفوس، امکان استعدادی، ابن سینا، ملاصدرا
 • میثم توکلی بینا* صفحات 25-46

  در کیهان شناسی دو دسته سناریو برای سابقه ی جهان می توان معرفی کرد. نخست مدل استاندارد کیهان شناسی مطرح می شود که سناریوی آغاز در آن مه بانگ است و دوم سناریوهایی که مه بانگ صرفا دریچه ی ورود به جهان ماست و جهان (ها) ابعادی بیشتر یا سابقه ای طولانی تر از جهان ما دارند. پرسش اساسی این است که چرا و چگونه جهان از هیچ سر برآورد؟ این پرسش لازمه ی آن است که بپذیریم جهان از صفر شروع شده است. برای پاسخ به چنین پرسشی تلاش هایی در حوزه ی دانش فیزیک و کیهان شناسی نظری صورت گرفته که مدل جهان بدون مرز و سناریوی تورم ازلی-ابدی، اصلی ترین نمونه های آن هستند. پس از تبیین دو دسته نشان خواهیم داد که اولا به جهت فیزیکی اغلب شواهد تجربی و نظری به سود تناهی پیشینه ی جهان است؛ چه آن را محدود به مه بانگ و چه آن را توسعه یافته تر بدانیم. هم چنین مدل های فیزیکی نه تنها مخالف رهیافت فراطبیعی نیستند بلکه به آن کمک می کنند.

  کلیدواژگان: بیگ بنگ، هاوکینگ، حدوث، آتئیسم، کیهان شناسی، علم و دین
 • محمدهادی توکلی* صفحات 47-71
  بررسی آثار میرسیدشریف گرگانی (م816ق) حکایت از آن دارد که نظریه وحدت وجود، یکی از پرسش های اصلی او بوده است و گرگانی سعی داشته تا آنجا که مقدور است، استدلال و شهود را در این موضوع به هم نزدیک کند. در نظر او، درک صحیح و تصدیق وحدت وجود عارفان، تنها با طوری ورای طور عقل، یعنی شهود، حاصل می شود؛ عقل می تواند «وحدت وجود» را ثابت کند، اما نه آنطور که عارفان بدان باور دارند، چراکه انکار کثرت در «موجود» در تعارض با حکم عقل به بداهت موجود بودن کثرات است. او متاثر از پیشینیان خویش، بر اساس استدلال ابن سینا بر توحید وجوبی، سعی در استدلال بر گونه ای از توحید وجودی نموده است که البته با مغالطات متعددی همراه است که قبول آن را غیرممکن می سازد. در این نوشتار، بر اساس روش اسنادی، بیانات گرگانی درخصوص توحید وجودی گردآوری شده است و سپس مورد توصیف و تحلیل فلسفی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: وحدت وجود، توحید وجودی، ذوق تاله، میرسیدشریف گرگانی، وحدت شهود
 • سیده زهرا حسینی جبلی، حامد خانی (فرهنگ مهروش)*، ارسطو میرانی صفحات 73-100
  در تاریخ اندیشه اخلاقی مسلمانان، عصر صحابه دورانی هنوز ناشناخته و نکاویده است. اندیشه های رایج در این دوره در قالب روایت بازمانده اند؛ روایاتی که نگرش ها در مقام ارزیابی اعتبارشان مختلف است. با تحلیل محتوای روایات منتسب به هر صحابی می توان دریافت چه انگاره ای از وی در ذهن پذیرندگان روایت های منسوب به او نقش بسته است. از جمله این صحابه انس بن مالک (درگذشته 93ق) عالم ساکن بصره در اواخر سده نخست هجری، و آخرین بازمانده از نسل صحابه است. مطالعه کنونی به مرور و تحلیل محتوای بخشی از روایات اخلاقی او اختصاص دارد که چارچوب کلی بینش او به خیر اعلی را بازمی نمایانند. خواهیم دید انس می کوشد نزدیکی پایان دنیا را یادآور شود و تاکید کند که اگر مسلمانان همین اندک زمان تا آخر کار جهان را به سلامت بگذرانند، به خیر اعلی که در تعالیم وی با مجالست پیامبر (ص) در کنار حوض کوثر تداعی می شود راه می جویند.
  کلیدواژگان: انس بن مالک، آخرالزمان، تشبیه و تجسیم، تاریخ اندیشه اخلاقی، تاریخ اخلاق اسلامی
 • نسرین شجاعی، محمد مشکات* صفحات 125-149
  هگل دریافت که نقدهای جدی به فلسفه کانتی، فلسفه را چنان در موقعیت دشواری قرار داده است که تنها راه برای نجات شناخت آدمی از آن ها تحول در مبنای کانت است. از نظر کانت برای تامین اعتبار شناخت، ابژکتیویته باید سوبژکتیو می شد؛ اما ناقدان او معتقد بودند که چنین چیزی عملا منجر به گرفتاری سوژه درون سپهر خود می شود. ما معتقدیم هگل با تحول در مبنای سوبژکتیویته از رهگذر تغییر من به روح و ابژکتیو کردن سوبژکتیویته توانست تا ضمن غلبه بر شکاف ها و بحران های فلسفه کانتی، از متافیزیکی غیرجزمی، تاریخی و انضمامی سخن بگوید. این مقاله تلاش کرده تا نشان دهد که تحول بنیادین در مبنای متافیزیک در اصل معادل ظهور بیناسوبژکتیویته نزد هگل است. ازاین رو ادعای اصلی ما در این مقاله آن است که میان بیناسوبژکتیو شدن فلسفه و ابژکتیو شدن سوبژکتیویته نسبت کاملا مستقیمی برقرار است؛ به طوری که میزان موفقیت و رضایت بخشی تلاش های پساکانتی در سنت ایدیالیسم آلمانی را از این زاویه می توان ارزیابی کرد
  کلیدواژگان: سوژه، دیگری، مابعدالطبیعه، بیناسوبژکتیویته
 • حسین شقاقی* صفحات 151-177
  دکارت مبانی اصلی اندیشه مدرن را پایه-گذاری کرد. گادامر در مقام منتقد اندیشه مدرن، طبیعتا به فلسفه دکارت رویکرد انتقادی دارد. بسیاری از مضامین فلسفه گادامر بدون التفات به این نکته قابل فهم نیست. معرفت شناسی دکارت منشاء پیدایش ایده عقل مطلق و در عین حال بشری ای در تاریخ فلسفه مدرن است که از چشم انداز آن می توان به معرفت و حقیقت همه شمول و یقینی دست یافت. اندیشه های گادامر در باب فهم و حقیقت به طور مستقیم به این رویکرد دکارتی در معرفت شناسی مدرن انتقاد دارد. انتقاد گادامر به رویکرد دکارتی معرفت شناسی مدرن، مبانی اصلی اندیشه دکارت را هدف قرار می دهد؛ از جمله مفهوم عقل مطلق، مبناگرایی، معرفت یقینی، و رد اعتبار سنت. در اینجا رویکرد انتقادی گادامر به این مضامین دکارتی را مطالعه می کنیم و سپس سعی خواهیم کرد گادامر را در برابر مساله ی دکارتی اعتبار و توجیه معرفت شناختی قرار دهیم و پاسخ ماخوذ از آثار او را بررسی کنیم.
  کلیدواژگان: گادامر، دکارت، معرفت شناسی مدرن، مبناگرایی، یقین، سنت
 • سید مصطفی شهرآیینی*، مازیار رئیسی صفحات 179-200

  دکارت می کوشد با به کارگیری راهکار شک و به یاری روش تحلیل، نخست هستی خود را اثبات کند و سپس چیستی «خود» را در مقام جوهر اندیشنده معلوم سازد. او پس از روشن کردن تکلیف «خود» در دو تامل نخست است که از ره گذر تصورات واضح و متمایزی که از «دیگری» (اعم از خداوند و موجودات دیگر) در خود می یابد، درباره هستی و چیستی «دیگری » حکم صادر می کند. او سرانجام، با استفاده از حقایق مکشوف با نور طبیعی عقل است که به سراغ اصول تنظیم کننده مناسبات با دیگری می رود. اما پاسکال در ضمن اعتراف به عدم امکان کشف «خود» از طریق درون نگری، فرآیند ابتکاری دکارت در تاملات را وارونه می سازد و کشف «خود» را در گرو رابطه اش با «دیگری» و متاخر از آن می داند. بدین ترتیب سوژه اندیشنده آزاد و خودآیین دکارتی که «دیگری» را جز در مقام متعلق شناخت خود به رسمیت نمی شناسد و هستی و چیستی «دیگری» را در گرو تصوری می پندارد که «خود» از او دارد، درست در برابر انسان مجبور و دگرآیین پاسکالی قرار می گیرد که هستی و چیستی خود او نیز بر دو محور پیش و پس از هبوط، از سویی، و پیش و پس از دریافت فیض الهی، از دیگر سو، وابسته است که در هیچ کدام اراده آدمی مطلقا نقشی ندارد. تنها تغییر وضعیت وی پیش و پس از دریافت فیض الهی، در تجربه نحوه های متفاوتی از دگرآیینی و عدم امکان تجربه هر گونه خودآیینی است و سرانجام، تنظیم مناسبات با «دیگری» نیز تنها در پرتو ارجاع به یک «ابردیگری» که خداوند باشد میسر می گردد.

  کلیدواژگان: دکارت، پاسکال، خود، دیگری، خودآیینی، دگرآیینی
 • محمد حبیب اللهی، احمد عسگری* صفحات 201-228
  پژوهشگران در مواجهه با الهیات ارسطو عموما الهیات تنزیهی را به او نسبت می‬دهند. فیلسوف متاله در این الگو دین خود را از فلسفه نگرفته است، بلکه فلسفه را برای تفسیر و قرایت عقلانی خاصی از دین به کار می‬گیرد. او با استفاده از مفاهیم فلسفی تصورات تشبیه‬زده از الوهیت را اصلاح، و الوهیت را تنزیه می‬کند. فیلسوف در این الگو پیش از تفلسف متدین است و با تفلسف قرایت خود را از دین تغییر می‬دهد. در حالی که رویکرد غالب در تفسیر ارسطو همین است، اما عده‬ای چون نتوانسته‬اند چنین الهیاتی در وی بیابند رویکرد دیگری اتخاذ کرده و اساسا الهیات وی را منکر شده‬اند. در این مقاله پس از شرح این دو رویکرد و نشان‬دادن عدم تطابقشان با متون ارسطو به معرفی قرایت الهیاتی غیرتنزیهی از مابعدالطبیعه پرداخته‬ایم. فیلسوف در این الگو دین پیشافلسفی را عقلانی نمی‬سازد، بلکه در متن فلسفه خودش الوهیت و امر قدسی را تجربه می‬کند. در اینجا فلسفه مسبوق به دین نیست، بلکه دین مسبوق به فلسفه و محصول نهایی آن است. بنابراین ارسطو متدین به دین یونانی یا هر دین پیشافلسفی دیگری نبوده، بلکه دین او عین فلسفه اوست.
  کلیدواژگان: الهیات تنزیهی، فلسفه اولی، دین یونانی، الهیات تمثیلی، لامبدا، محرک لایتحرک
 • فراز عطار* صفحات 229-254
  استدلال برآمده از کژنمایی و استدلال برآمده از توهم بی واسطه گی تجربه ادراک بصری را رد می کنند. اگرچه استدلال نخست شامل دو مقدمه مناقشه برانگیز است (اصل پدیداری و فرض نوع مشترک)، استدلال دوم تنها شامل فرض نوع مشترک است. نشان می دهم که این دو استدلال، علاوه بر مقدمات متفاوت، ناظر بر دو موضوع متفاوت هستند. استدلال برآمده از کژنمایی ناظر بر عین تجربه ادراکی است، در حالی که استدلال برآمده از توهم ناظر بر چیستی تجربه ادراکی است. بر این اساس، دو معنا را از بی واسطه گی تجربه ادراک بصری پیشنهاد می دهم. بنا به معنای اول، تجربه بی واسطه است، اگر آنچه تجربه درباره آن است، خود جهان خارج باشد. اما بنا به معنای دوم، تجربه بی واسطه است، اگر خود جهان خارج، نه واسطه یا بازنمودی از آن، تجربه را قوام دهد.
  کلیدواژگان: تجربه ادراک بصری، استدلال برآمده از توهم، استدلال برآمده از کژنمایی، بی واسطه گی تجربه ادراکی، اصل پدیداری، فرض نوع مشترک
 • سیده زهرا موسوی بایگی*، سید مرتضی حسینی، عباس جوارشکیان صفحات 255-277

  تاریخ حکمت گواه آن است که شناخت حیات پس از مرگ و گفت وگو پیرامون آن همواره از معماهای محبوب اندیشمندان بوده است. در میان ایشان، صدرالمتالهین یکی از موفق ترین متفکران مسلمانی است که توانست از بسیاری از مواقف پس از مرگ تحلیل و تبیینی عقلانی ارایه کند. از جمله مواقفی که ملاصدرا به تحلیل برهانی آن پرداخته، موقف صراط است. به باور او حقیقت صراط، چیزی جز تمثل نفس در هییت پلی بر جهنم نیست، درحالی که به نظر می رسد این قرایت از صراط، به تنهایی نوعی ناسازگاری با صراطی که در دین گفته شده دارد؛ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده، با التفات به مبانی منیع صدرایی و متون دینی، اثبات می کند صراط مشهود، بدون شایبه مجاز، وجهی از باطن انسان کامل محمدی است و آن چه صدرالمتالهین درباره صراط می گوید در حقیقت کیفیت گذر از صراط است؛ به این ترتیب در پژوهش حاضر در عین ارایه تفسیری جدید از صراط مشهود در قیامت، بر تفسیر ملاصدرا از صراط (با اندکی تصرف و به نحوی سازگار با خوانش مزبور)، تحفظ شده است.

  کلیدواژگان: صراط، حرکت جوهری نفس، ولی کامل، معاد جسمانی
|
 • Majid Ahsan *, Milad Nouri Pages 5-24
  the view of souls eternity has been sometimes explained on the basis of the opposite mode of principle “all things coming to being are preceded by potentiality and matter”. this principle has been challenged in islamic philosophy and it is the ground for introducing the body as the matter of the multiple souls and the base of preferring the soul’s spiritual coming to being by Ibn-Sina. Ibn-Sina referring to personal mental properties shows that these properties cannot be explained without multiplicity of human souls. transcendental wisdom says that Ibn-Sina’s view is subjected trying to reconstruct it. The present study stating the reasons for the unity or plurality of human souls based on the mentioned rational rule, an attempt has been made to express the subjections on the rule and the proposed answers, finding a new way sole the challenges on the soul’s occurrence and its coming to being.
  Keywords: soul&rsquo, s coming to existing, unity, multiplicity of the souls, contingency, possibility, Ibn-Sain, Sadr ul-Muta&rsquo, allehin
 • Meysam Tavakoli Bina * Pages 25-46

  We can introduce two classes of scenarios. The first, standard model of cosmology proposes a scenario in which the BigBang is beginning, and the second, scenarios where the BigBang is merely a gate to our universe and the universe have more dimensions than ours. The basic question is why and how did the universe come to be out of nothing? To answer such a question, two methods have been taken in the physics: firstly, finite but no boundary model and secondly, the scenario of eternal inflation. Having explained the two classes, I will show that the main experimental and theoretical evidence support the past incomplete directions of the universe; whether we consider it as Big Bang or more developed. Also, the existing models and scenarios are not against the supernatural approach, but also consolidate it.

  Keywords: BigBang, Hawking, creation, atheism, cosmology, Science&Religion
 • Mohammadhadi Tavakoli * Pages 47-71
  The review of the works of Mir Sayyid Sharif Jurjani (1816 AH) indicates that the theory of the unity of existence (waḥdat al-wujūd) was one of his main questions. Jurjani has tried to bring reasoning and intuition closer together in this matter as much as possible. According to his point of view, the correct understanding and recognition of the unity of the existence of mystics can only be achieved through the way beyond the way of reason, i.e. intuition. Reason can prove the "unity of existence", but not as the mystics believe, because the denial of plurality in "existence" is in conflict with the verdict of reason that the existence of multitudes is self-evident. Influenced by his predecessors, based on Ibn Sina's argument on divine monotheism, he has tried to argue on a kind of existential monotheism, which of course is accompanied by many fallacies that make it impossible to accept it. In this article, based on documentary method, Jurjani's statements about existential monotheism have been collected and then described and analyzed philosophically.
  Keywords: unity of existence (waḥdat al-wujūd), tasting of theosophy )dhawq al- ta’alluh(, Mir Sayyid Sharif Jurjani, unity of intuition
 • S. Zahra Hoseyni Jebelli, Hāmed Khāni (Farhang Mehrvash) *, Arastoo Mirani Pages 73-100
  Speaking of the history of Muslim moral thought, the age of the Companions is still unknown and unexplored. Common ideas in this period have survived in the form of Narrations. Attitudes are different in assessing their validity. One way in the histori-cal analysis of these narrations can be that by accepting the attribution of the narrations of each narrator and analyzing the content of their collection, we will try to reconstruct the symbolized character which these naarations present. In the present study, we should try to use such a method to analyze the moral narrations of Anas b. Malik (d. 93 AH), a companion living in Basra. This study is devoted to reviewing and analyzing the content of some of his moral narrations that reflect the general framework of his vision of the supreme good for human beings.
  Keywords: Anas Ibn Malik, Apocalypse, Simile, Incarnation, History of Moral Thought, His-tory of Islamic Ethics
 • Nasrin Shojaei, Mohammad Meshkat * Pages 125-149
  Kant argued that in order to bring about validity for knowledge we have to make a paradigm shift. The paradigm shift which was well known as copernican revolution was based on this assumption that the one who observing could be able to determinate objects. For Kant subject as observer has the ability to determine the world transcendentally. For Hegel the Kantian paradigm shift count as subjetivising the objectivity. He blames Kant for not seeing this basic fact that, subject himself become in the objectivity and the relation could not be as Kant was assuming. Hegel by replacing the transcendental I with Giest attempts to instead of making objectivity, subjective, do the reverse. In this article we argue that by objectivizing the subjectivity, Hegel not inly became able to overcome the problems posed by Kantian philosophy but also assumes subjectivity as intrinsically intersubjective
  Keywords: subject, other, Metaphysics, Intersubjectivity
 • Hossein Shaqaqi * Pages 151-177
  Descartes found the main basis of modern thought. As a critic of modern thought, Gadamer has a critical approach to Descartes' philosophy. If we don't pay attention to this point, we can't understand many themes of Gadamer's philosophy. Descartes' epistemology is the origin of the idea of absolute human reason in the history of modern philosophy, from its perspective, one can achieve universal and certain knowledge and truth. Gadamer's thoughts on understanding and truth criticize this idea, i.e. this Cartesian approach in modern epistemology. Gadamer's criticism of the Cartesian approach of modern epistemology targets the foundations of Descartes' philosophy; e.g. the concept of absolute reason, foundationalism, certainty, and denying the validity of tradition. Here we will examine Gadamer's critical approach to these Cartesian themes and then we will try to ask the Cartesian problem of validity and epistemological justification from Gadamer and examine the possible answer derived from his works.
  Keywords: Gadamer, Descartes, modern epistemology, Foundationalism, certainty, Tradition
 • Seyed Mustafa Shahraeini, Maziyar Raeisi Pages 179-200

  While Descartes tried in his philosophy after using the procedure of doubt by introspection and rational intuition to achieve the essence of “the self” as thinking substance and then by clear and distinct ideas that he already had of “the other” (including God and other creatures) to make judgement about the existence and the essence of “the other” and in the end by using the truths which were known with the mediation of natural light of reason to acquire the regulator moral principles with “the other”, Pascal in addition of asserting the impossibility of discovering “the self” by introspection, reversed all the creative process of Descartes and considered discovering of “the self” in its relation with “the other” and succedent to it and as a result, the free thinking and autonomous Cartesian subject that faced “the other” only as its object of knowledge and supposed the existence and the essence of “the other” as something dependent on the ideas that he had from them, manifested in complete contrast with the heteronymous and subordinate Pascalian human that his only alteration before and after grasping the God’s grace lies in experiencing the different kinds of heteronomy and the impossibility of autonomy and finally, regulation of relation with “the other” just establishes by referring to a “super other” i.eh. God.

 • Mohammad Habibollahi, Ahmad Asgari * Pages 201-228
  Most scholars take Aristotle's Theology as Tanzihi, according to which the philosopher tries to refine and rationalize the principle ideas which are given in a certain religion. Some other scholars, on the other hand, deny such a theology in Aristotle and believe that there is an analogical model between Aristotle's Theology and First Philosophy. In this paper both views have been criticized and a third view has been proposed according to which the philosopher encounters the divinity in the course of his philosophizing and bears a rational experience of divinity. So religion is not the basis of First Philosophy for Aristotle, but is its outcome
  Keywords: first philosophy, Greek religion, analogical theology, Tanzihi, First Mover
 • Faraz Attar * Pages 229-254
  The argument from illusion and the argument from hallucination refute the directness of visual perceptual experience. Although the first argument includes at least two disputable premises (the phenomenal principle and the common kind assumption), the second one just includes the common kind assumption. I will illustrate that the arguments, not only have different premises, but concern different subjects. The argument from illusion concerns the object of visual perceptual experience, but the argument from hallucination concerns the nature of the experience. On the basis of this consideration, I will propose the two different senses of directness. According to the first sense, an experience is direct, if it is directed to the world itself. But according to the second sense, an experience is direct, if the world itself, notably not its representation, constitutes the experience.
  Keywords: visual perceptual experience, argument from hallucination, argument from illusion, directness of perceptual experience, phenomenal principle, common kind assumption
 • Seyedeh Zahra Mousavi Baygi *, Sayyed Mortaza Hosseini, Abbas Javareshkian Pages 255-277

  The history of wisdom is proof that the knowledge of life after death and the discussion about it have always been among the popular mysteries of thinkers. Among them, Sadrul Matalhin is one of the most successful Muslim thinkers who was able to provide a rational analysis and explanation of many situations after death. Among the stances that Mulla Sadra analyzed with evidence is Sarat's position. According to him, the truth of Sarat is nothing but the representation of the soul in the money board on hell, while it seems that this reading of Sarat, by itself, has some kind of incompatibility with the path that is said in religion; The present study, which is written in an analytical-descriptive method, paying attention to the foundations of Muni Sadra'i and religious texts, proves that Sarat is evident, without any doubt, a facet of the inner part of the perfect Muhammadan human being, and what Sadr al-Maltahin says about Sarat in The truth is the quality of crossing the path; In this way, in the present study, while presenting a new interpretation of Sarat seen in Qayamat, Mulla Sadra's interpretation of Sarat (with a little possession and in a way compatible with the aforementioned reading) has been preserved.